Stemhulp provincie Zuid-Holland

Vul de stemwijzer in

 

Vul  in of u het (helemaal) oneens of (helemaal) eens bent met de stellingen. Stuur de uitkomst door aan te klikken hoe belangrijk u een onderwerp vindt.

Na voltooiing ontvangt u direct een online stemadvies. Tevens vindt u van iedere partij korte toelichtingen.

 

De statistieken per stemadvies worden anoniem opgeslagen.© mijnstemhulp.nl

Stelling 1

Gemeenten krijgen alle ruimte om nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen.

Stelling 1 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Natuurlijk moeten gemeenten economische groei kunnen stimuleren. Maar eerst kijken of bestaande terreinen opgeknapt of beter benut kunnen worden. Als dat niet mogelijk is, moeten gemeenten ook nieuwe bedrijventerreinen kunnen ontwikkelen.

 

ChristenUnie

Nieuwe bedrijventerreinen mogen pas ontwikkeld als er op bestaande terreinen geen passende ruimte meer is.

 

D66

Nieuwe bedrijventerreinen kunnen nodig zijn maar alleen als er op bestaande terreinen echt geen geschikte ruimte is.

 

GroenLinks

Veel kantoren en bedrijfsterreinen staan leeg. Maak eerst gebruik van de bestaande ruimte, voordat er nieuwe ruimte voor kantoren en bedrijven wordt bestemd. Dat leidt tot leegstand en gaat ten koste van de natuur.

 

Jezus Leeft

Gemeenten moeten zelf kunnen bepalen waar de industrie gaat komen.

 

 

Partij van de Arbeid

Er is voldoende ruimte voor bedrijven op de bestaande bedrijventerreinen. Nog meer terreinen is niet wenselijk. Het leidt tot onnodige investeringen in ontsluitingswegen en het verdwijnen van waardevol landschap.

 

Partij voor de Dieren

Er is een enorm overschot aan leegstaande bedrijfspanden. Geen nieuwe bedrijventerreinen. Leegstaande kantoorpanden benutten voor dat doel of worden omgebouwd tot culturele ruimtes en betaalbare woonruimte. Zo houden we de open ruimte groen.

 

PVV

Als er behoefte is aan nieuwe bedrijventerreinen krijgen gemeenten de ruimte om die aan te bieden. Economische voortgang is hiermee gebaat.

 

SP

Alleen volgens strenge voorwaarden zijn nieuwe bedrijventerreinen mogelijk. 1. Gebruik maken van bestaande bedrijventerreinen kan niet. 2. Er worden leegstaande bedrijven gesaneerd. 3. Aangetaste natuur dient te worden gecompenseerd.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

De ruimte is schaars. Daarom moeten eerst bestaande terreinen worden benut en geherstructureerd. Pas daarna kan als voldaan wordt aan de ladder voor duurzame verstedelijking ruimte gemaakt worden voor nieuwe terreinen.

 

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

Eens. Ontwikkeling van bedrijventerreinen is afhankelijk van de vraag en moet in overleg met de regio.

 

VVD

Het bedrijfsleven en de wensen van de bewoners moeten de vragende en drijvende kracht zijn voor het economische beleid van Zuid-Holland. De VVD wil dat ook opkomende en innovatieve bedrijven een toekomst hebben in Zuid-Holland.

 

Stelling 2

Eerst bestaande wegen aanpassen of opknappen voordat er nieuwe wegen worden aangelegd.

Stelling 2 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Nieuwe wegen worden alleen aangelegd als nut en noodzaak duidelijk zijn aangetoond. De provincie moet voldoende geld uittrekken voor het onderhoud en het zo effectief mogelijk benutten van bestaande wegen.

 

ChristenUnie

Beheer onderhoud is het allerbelangrijkste. Wegen die al lang in voorbereiding zijn uiteraard wel aanleggen, zoals besloten.

 

D66

Leefbaarheid is voor D66 reden om prioriteit te geven aan openbaar vervoer, de fiets en vervoer over water. Daarnaast moeten wegen beter en veiliger worden. Plannen voor wegen waarover al afspraken zijn, moeten we wel uitvoeren. Afspraak is afspraak.

GroenLinks

Nieuwe wegen zijn overbodig, duur en gaan ten koste van de omwonenden en natuur. Zuid-Holland heeft de meeste kilometers provinciale weg, de sterkste daling in het autogebruik en de minste natuur. GroenLinks is fel tegen nieuwe onnodige wegen.

 

Jezus Leeft

Er zijn wegen genoeg.

 

Partij van de Arbeid

De PvdA wil daar waar files zijn eerst kijken of de drukte op een andere manier kan worden opgelost dan door de aanleg van nieuwe wegen. Toekomstige verkeersdrukte mag niet langer veel te hoog worden ingeschat.

 

Partij voor de Dieren

De Partij voort de Dieren wil geen nieuwe wegen, maar wil dat minder autogebruik wordt gestimuleerd en dat bestaande wegen beter worden benut. Bijvoorbeeld meer thuiswerken en meer flexibele werktijden waar dat kan en meer goederenvervoer over water.

 

PVV

Het is een fabel dat Nederland "vol" ligt met asfalt: slechts 3% van ons land bestaat uit infrastructuur. Als daar 1% bijkomt, zijn alle files opgelost. De PVV pleit voor meer investeringen in provinciale wegen ook voor achterstallig onderhoud.

 

SP

Door het aanpassen en onderhouden van bestaande wegen kunnen veel mobiliteitsproblemen worden opgelost. Daarnaast dient ook het Openbaar Vervoer te worden verbetert. We voorkomen hiermee onnodige asfaltering van onze mooie provincie.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

Aanpassing van bestaande wegen leidt tot het grotendeels oplossen van knelpunten. Pas als dit ruimtelijk en technisch niet mogelijk blijkt, kan aanleg van nieuwe wegen overwogen worden. Daarbij is zorgvuldige inpassing in het landschap voorwaarde.

 

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

Een goede ontsluiting van en tussen gemeenten is essentieel. Wij vinden het een taak van de Rijksoverheid hier voor te zorgen.

 

VVD

De provincie moet zorgen voor een uitstekende basisinfrastructuur. Daar kiest de VVD voor het aanpakken van knelpunten, dit kan zowel door het aanpassen van huidige wegen als het bouwen van nieuwe.

 

Stelling 3

Provinciale belastingen (opcenten op de motorrijtuigenbelasting) blijven de komende vier jaar gelijk.

Stelling 3 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

De provinciale belastingen (opcenten) mogen de komende jaren niet verder stijgen.

 

ChristenUnie

Bij voorkeur omlaag.

 

D66

D66 wil geen verhoging van de lasten. De provincie moet bij tekorten eerst kijken waar nog bezuinigd kan worden en wat efficienter kan. Verlaging van de lasten is niet realistisch aangezien we ook moeten investeren in vervoer, natuur en andere zaken.

 

GroenLinks

Het is stuitend dat de belasting op autobezit laag is gehouden en de tarieven voor het Openbaar Vervoer maximaal zijn verhoogd. De opcenten kunnen worden verhoogd om investeringen te doen bijvoorbeeld in de natuur, fiets en het Openbaar Vervoer.

 

Jezus Leeft

Moeten omlaag. Provincie moet bezuinigen door taken af te stoten.

 

Partij van de Arbeid

De provincie heeft de afgelopen jaren de eigen inkomsten veel te laag ingeschat, waardoor er telkens geld overbleef. Er is daarom geen enkele noodzaak om burgers de komende vier jaar nog meer belasting te laten betalen.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD wil het belastingsysteem vergroenen. Door milieubelastende activiteiten duurder te maken en arbeid veel minder te belasten, sparen we het milieu en zorgen we voor werkgelegenheid. Stop geldverspilling aan Rijnlandroute en Blankenburgtunnel.

 

PVV

De PVV wil een verlaging van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting, de automobilist is geen melkkoe. Dus minder belasting voor de inwoners van Zuid-Holland door te snijden in de taken van de provincie, het provinciaal bestuur en het natuurbeleid.

 

SP

We willen de lastendruk zo laag mogelijk houden en daarom de opcenten niet verhogen. Landelijk bepleit de SP de afschaffing van de opcenten. Het zou beter zijn deze belasting te vervangen door een hogere uitkering van het Provinciefonds.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

Zuid-Holland heeft het hoogste tarief van Nederland. De lasten moeten omlaag. Anderzijds is er veel geld nodig om beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur veilig te stellen. Daarom lukt het waarschijnlijk niet om de opcenten (substantieel) te verlagen.

 

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

De provinciale opcenten in Zuid Holland zijn te hoog en kunnen dalen (afgeschaft worden) als het takenpakket van de Provincie minder wordt.

 

VVD

De VVD vindt dat de provincie voldoende middelen nodig heeft om haar taken goed te kunnen doen, maar ook niet meer dan dat! Besparingen door de provincie wil de VVD aan de inwoners van Zuid-Holland worden teruggegeven door verlaging van de opcenten.

 

Stelling 4

De provincies vormen een overbodige bestuurslaag en kunnen worden opgeheven.

Stelling 4 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Provincie is een belangrijke schakel tussen de gemeenten en rijk en zorgt voor een goede afweging van regionale belangen, voor een goede verhouding stad/platteland, voor behoud van het cultureel erfgoed, voor ruimte voor bedrijven én voor recreatie.

 

ChristenUnie

Provincies hebben toegevoegde waarde, maar kunnen uiteraard anders georganiseerd of zelfs overbodig worden als er veel minder gemeenten zouden zijn.

 

D66

De provincie heeft volgens D66 een beperkt takenpakket op het gebied van ruimtelijke ordening, vervoer, natuur en cultureel erfgoed maar vervult daar wel een noodzakelijke rol voor zaken die het belang van individuele gemeenten overstijgen.

 

GroenLinks

De provincie is nuttig voor regionale onderwerpen die de gemeentegrenzen overstijgen. Juist voor behoud en ontwikkeling van de natuur, schone lucht en water , versterking van de economie en verbetering van het openbaar vervoer.

 

Jezus Leeft

Bestuurders dienen zo dicht mogelijk bij de burger te staan.

 

Partij van de Arbeid

De provincie is geen doel op zich, maar op dit moment wel nodig om te zorgen voor goed openbaar vervoer en meer natuur. Ook moet de provincie zorgen voor goede spreiding van winkels, kantoren en voorzieningen voor cultuur en sport.

 

Partij voor de Dieren

Provincies hebben nu een belangrijke taak in natuurontwikkeling, landbouw, bescherming dieren in het wild, infrastructuur en regionale economie. Het Rijk moet echter de kaders blijven scheppen om welzijn en gezondheid van mens en dier te beschermen.

 

PVV

De PVV staat voor een inperking van de taken van de provincie; dat betekent dat er zoveel mogelijk taken teruggaan naar gemeentelijk of nationaal niveau. PVV staat ook voor afslanking van de bestuurlijke organisatie van de provincie.

 

SP

De Provincie heeft op het gebied van economie, verkeer, ruimtelijke ordening en milieu een belangrijke taak. Deze overhevelen gemeenten bevordert de ontwikkeling van ondemocratische verbanden als de Metropoolregio. Een middenbestuur blijft nodig.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

Vraagstukken die de gemeentegrens en regio overschrijden, horen op provinciaal niveau thuis. De Rijksoverheid is daar ook niet geschikt voor. De provincie is het juiste (democratisch gekozen) niveau tussen Rijk en (samenwerkende) gemeenten.

 

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

Hier zijn wij het volledig mee eens.

 

VVD

De VVD kijkt kritisch naar elke overheid en dus ook naar de provincie. De VVD is in principe niet tegen het afschaffen van de provincie maar stelt als voorwaarde dat de taken van de provincie dan wel goed elders uitgevoerd moeten worden.

 

Stelling 5

De provincie biedt gemeenten alle ruimte om woningen te bouwen.

Stelling 5 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA hecht aan voldoende betaalbare woningen. Dat jong en oud in de eigen omgeving kan blijven wonen. Het aantal huishoudens groeit. Er moeten dus extra woningen gebouwd worden. Als dit niet kan binnen de bebouwde kom, dan mag het aan de rand.

 

ChristenUnie

In deze soberder tijden wordt hooguit gebouwd wat de markt aankan. De strakke keuzes om overcapaciteit te voorkomen zijn dus niet nodig.

 

D66

D66 kiest voor concentratie van stedelijke en economische functies in de steden en een heldere, logische begrenzing van het landelijk gebied, waar niet wordt gebouwd. Beter omgaan met de schaarse ruimte is het credo.

 

GroenLinks

De provincie dient haar coördinerende rol bij het bouwen van woningen te versterken om bouwen voor leegstand te voorkomen, de overcapaciteit te beperken en de afstemming van vraag en aanbod te verbeteren.

 

Jezus Leeft

Gemeenten moeten zelf bepalen waar ze woningen willen bouwen.

 

Partij van de Arbeid

De PvdA wil dat de provincie veel meer doet om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren. Voorlopig is er daarvoor nog voldoende ruimte binnen de bestaande steden en dorpen.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD vindt dat het niet-bebouwde gebied landelijk en groen moet blijven. Het omvormen van leegstaande kantoorpanden leidt tot meer woonruimte en dit zorgt ervoor dat er geen natuur meer opgeofferd hoeft te worden voor nieuwbouwwijken.

 

PVV

De komende jaren stijgt de bevolking van onze provincie; de provincie moet gemeenten de mogelijkheid bieden om te bouwen naar behoefte.

 

SP

Gemeenten krijgen alleen dan (nieuwe) ruimte om woningen te bouwen als via een onafhankelijk onderzoek is aangetoond dat deze woningen nodig zijn en de bouw niet binnen de bestaande bebouwing kan worden gerealiseerd.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

De SGP is het eens ingeval gemeenten bouwen binnen bestaand stedelijk gebied, gebaseerd op een actuele woonvisie. De SGP is het niet geheel eens ingeval gemeenten buiten bestaand bebouwd gebied willen bouwen, dan is namelijk nadere onderbouwing nodig.

 

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

Woningbouw is vraag gestuurd. Het is aan particulier initiatief en woningcorporaties in samenspraak met gemeenten in regionaal verband hier voor te zorgen.

 

VVD

De VVD wil dat het woningaanbod in Zuid-Holland beter afgestemd wordt op de veranderende behoefte, bijvoorbeeld door herbestemming. Hierbij is inzet op gevarieerde woonlocaties en de kwalitatieve verbetering van bestaande woningvoorraad essentieel.

 

Stelling 6

Kunstsubsidies worden in stand gehouden.

Stelling 6 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA vindt het belangrijk dat kinderen kennis maken met cultuur, zoals theater en muziek. Daarvoor is een goede basisvoorziening nodig die gemeenten daarin ondersteunt. Daarnaast is geld beschikbaar voor cultureel erfgoed.

 

ChristenUnie

Maar kunnen desondanks iets (mee) dalen.

 

D66

De belangrijkste provinciale taak op cultureel gebied ligt bij het in stand houden van cultureel erfgoed. D66 wil dat de provincie zich blijft ontfermen over de zeven geografische lijnen in het landschap waarlangs de provincie erfgoed ondersteunt.

 

GroenLinks

De provincie moet meer investeren in diversiteit, kunst en cultuur, waarbij cultuureducatie een belangrijke plaats inneemt.

 

Jezus Leeft

Kunst dient zichzelf financieel te bedruipen.

 

Partij van de Arbeid

De PvdA vindt cultuur een wezenlijk onderdeel van de leefbaarheid. Om culturele voorzieningen voor alle inwoners bereikbaar en toegankelijk te houden mag hierop niet verder worden bezuinigd.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD hecht veel waarde aan kunst en cultuur. Kunst en cultuur zetten aan het denken en stimuleren creativiteit. We vinden aandacht en middelen voor regionale kunst essentieel.

 

PVV

We hakken flink in het budget van de kunstsubsidies. De afgelopen jaren is het bedrag aan subsidie met steun van de PVV flink afgenomen; wat ons betreft mag er nog een extra slag worden gemaakt. Amusement is geen kerntaak van de provincie.

 

SP

Het is belangrijk om jongeren met kunst- en cultuur in aanraking te laten komen. De SP is voor steun aan organisaties die gemeenten hierbij helpen.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

De SGP vindt subsidiering van kunstuitingen geen provinciale taak.

 

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

Kunstsubsidies is geen provinciale aangelegenheid. Bij nationaal belangrijke collecties een zaak van Rijksoverheid.

 

VVD

Besparingen worden aan de inwoners van Zuid-Holland teruggegeven door verlaging van de opcenten. Het verminderen van (kunst) subsidies is een dergelijke besparing. De provincie geeft alleen geld aan cultuurhistorisch erfgoed.

 

Stelling 7

Winkels in het centrum van plaatsen en steden hebben de voorkeur boven perifere detailhandel.

Stelling 7 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Aantrekkelijke winkelgebieden zijn onmisbaar voor gezellige en veilige dorpen en steden. Grote winkels in het buitengebied betekent dat consumenten uit centra wegtrekken. Het CDA wil daarom geen grote nieuwe winkels buiten bestaande winkelgebieden.

 

ChristenUnie

Detailhandel in de periferie trekt de detailhandel onnodig verder uit de centra en verplaatst vooral werkgelegenheid en verkeer.

 

D66

D66 is niet principieel tegen perifere detailhandel, maar vindt wel dat deze een duidelijke meerwaarde moet hebben ten opzichte van een vestiging van diezelfde winkel in een stads- of dorpscentrum.

 

GroenLinks

Er is al veel leegstand, nieuwe winkels kunnen terecht in bestaande panden. Wanneer dat niet mogelijk is kunnen nieuwe locaties worden gerealiseerd in de binnensteden of dorpskernen op plaatsen die goed bereikbaar zijn met fiets en openbaar vervoer.

 

Jezus Leeft

Detailhandel moet weer terugkomen in kleinschalige verspreid liggende winkels.

 

Partij van de Arbeid

De PvdA wil dat de provincie samen met gemeenten zorgt voor goede winkels in het centrum van de steden en dorpen. Een aantrekkelijke centrum bevordert de economie en is noodzakelijk om goed en prettig te kunnen leven.

 

Partij voor de Dieren

Grootschalige detailhandel passen niet in het centrum van steden en plaatsen, vanwege de overlast die dat met zich meebrengt in dorpen en steden. De voorkeur gaat uit naar uit naar bestaande (leegstaande) bedrijfspanden.

 

PVV

De PVV steunt de komst van grote winkelcentra buiten de stadscentra.

 

SP

Om de leefbaarheid en kwaliteit van stads- en dorpscentra op peil te houden en oneerlijke concurrentie tegen te gaan is de SP tegen perifere detailhandel.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

De SGP is het eens met de stelling en vindt dat winkels in centra de leefbaarheid ten goede komen. Voor perifere detailhandel gelden speciale, terughoudende, regels.

 

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

Dit is zeker juist. Het bevordert het leefklimaat in de gemeentelijke/stedelijke centra.

 

VVD

De VVD wil dat de provincie de gemeenten stimuleert de bouw van winkels en nieuwe winkellocaties met elkaar af te stemmen en zoveel mogelijk te werken aan winkelgebieden met een regionale functie.

 

Stelling 8

De provincie subsidieert internationale topsportevenementen.

Stelling 8 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA ziet het binnenhalen van topsportevenementen in Zuid-Holland niet als taak van de provincie. Het kost heel veel geld en dat weegt niet op tegen de voordelen.

 

ChristenUnie

Ligt niet echt op de weg van de provincie, maar ondersteuning sluiten we niet uit.'

 

D66

Nederlandse topsporters inspireren mensen om ook te gaan sporten. D66 is voorstander van de organisatie van topsportevenementen.

 

GroenLinks

De provincie dient te investeren in een groene en schone toekomst. De organisatie van internationale topsportevenementen levert daar geen bijdrage aan.

 

Jezus Leeft

Mensen die sport willen zien moeten zelf de kosten hiervoor betalen.

 

Partij van de Arbeid

De PvdA vindt dat de provincie moet zorgen dat iedere inwoner, ongeacht inkomen, toegang heeft tot sportvoorzieningen.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD pleit voor kleinschalige evenementen, waaraan sporters met verschillende niveaus kunnen deelnemen en niet alleen de toppers. Het is een overheidstaak om sporten voor iedereen mogelijk te maken. Grote topsportevenementen vallen daar buiten.

 

PVV

Lokale en regionale initiatieven voor sport zullen niet volledig zonder subsidie kunnen, maar de PVV is geen voorstander van de subsidiering van internationale sportevenementen door de provincie.

 

SP

In plaats van het ondersteunen van grootschalige dure topsportevenementen kiest de SP liever voor het ondersteunen van de breedtesport, al is dat vooral een taak van gemeenten.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

De SGP vindt subsidieverstrekking aan topsportevenementen geen provinciale taak.

 

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

Topsport is een nationale zaak en de provincie moet die dan ook niet subsidiëren.

 

VVD

De VVD wil dat alle (financiële) middelen worden getoetst op nut en noodzaak. Besparingen worden aan de inwoners teruggegeven. Het verminderen van subsidies is een dergelijke besparing. Alleen bij hoge uitzondering kan de provincie bijdragen.

 

Stelling 9

Meer asfalt is de enige oplossing voor een betere doorstroming op de provinciale wegen.

Stelling 9 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het gaat het CDA juist om een goede combinatie tussen wegen en OV. Extra wegen, verbreding en goed onderhoud zijn belangrijk om files te verminderen. Ook de komende jaren moet de provincie investeren in goed openbaar vervoer.

 

ChristenUnie

Dat kan bijdragen aan een optimaler gebruik van de bestaande wegen, maar er zijn meer wegen ‘die naar Rome leiden’.

 

D66

Het OV-netwerk en de weginfrastructuur zijn achtergebleven bij de stedelijke ontwikkeling. Deze achterstand moet worden ingelopen. Niet door meer asfalt maar door verbetering van de kwaliteit. De bijdrage van de trein moet worden vergroot.

 

GroenLinks

GroenLinks is fel tegen de aanleg van nieuwe wegen. Het autogebruik daalt al sinds 2005 en de aanleg van nieuwe wegen en meer asfalt is niet nodig om de bereikbaarheid te garanderen (zie ook stelling 2).

 

Jezus Leeft

Onzin, het openbaar vervoer moet beter.

 

Partij van de Arbeid

De bereikbaarheid van Zuid-Holland kan het best worden bevorderd door het openbaar vervoer te verbeteren en het gebruik van de fiets te stimuleren. Dan pakken minder mensen de auto.

 

Partij voor de Dieren

Niet nog meer natuur opofferen voor wegen en wegverbredingen. Inzetten op een goed openbaarvervoer- en fietspadennetwerk. Daarom verzetten we ons tegen de Rijnlandroute,verbinding A13/A16, Blankenburgtunnel, A4 Zuid, Duinpolderweg en N207-corridor.

 

PVV

Nederland staat stil in de file. Dat schaadt de economie. In de file top-50 staan maar liefst 21 Zuid-Hollandse trajecten! Ook op verschillende provinciale wegen loopt het verkeer regelmatig helemaal vast. De PVV gaat daar iets aan doen in Zuid-Holland.

 

SP

Meer asfalt is nooit meer dan een van vele mogelijke oplossingen en meestal niet de beste. Doorstroming kan ook bereikt worden door het op slimme wijze aanpakken van knelpunten of het verbeteren van het Openbaar Vervoer.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

De SGP vindt dat doorstroming op provinciale allereerst op andere manieren bevorderd moet worden. Verbreding en het oplossen van overblijvende knelpunten is niet uitgesloten.

 

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

Asfalt is niet de enige oplossing. Een goede infrastructuur in het openbaar vervoer is zeker zo belangrijk.

 

VVD

Helaas is de infrastructuur in Zuid-Holland nog niet overal op orde en zijn er veel mensen die dagelijks in de file staan. De komende jaren investeert de VVD daarom in het oplossen van de bestaande knelpunten.

 

Stelling 10

De provincie moet een actieve rol spelen bij de realisatie van een zeejachthaven.

Stelling 10 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

CDA is voorstander van de realisatie van een zeejachthaven. Mocht zich een (particulier) initiatief aandienen dan is het belangrijk dat de provincie daar ook bij betrokken is.

 

ChristenUnie

Als dat nodig is/helpt.

 

D66

D66 wil de recreatieve functie van de kust de komende jaren verder versterken. De recreatie kan de economische kracht van Zuid-Holland versterken.

 

GroenLinks

Toerisme is een belangrijke sector voor de Zuid-Hollandse economie en werkgelegenheid. GroenLinks investeert graag in groen toerisme, maar liever in toerisme voor iedereen dan alleen voor de ‘happy few’ met grote jachten.

 

Jezus Leeft

Plezierjachtvaart moet niet verder uitgebreid worden. Het schaadt nodeloos de natuur.

 

Partij van de Arbeid

De PvdA vindt dat er in Zuid-Holland voldoende ruimte is voor zeejachten in bestaande jachthavens en dat een aparte zeejachthaven niet nodig is.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD vindt dat de provincie geen taak heeft om een rol te spelen bij de realisatie van een zeejachthaven. Er zijn voldoende bestaande zeejachthavens in Zuid-Holland.

 

PVV

Uiteindelijk draait het allemaal om de economie! De PVV wil de hoogste prioriteit geven aan het stimuleren van de lokale en regionale economie en een zeejachthaven heeft daarin een rol.

 

SP

De Provincie heeft bij projecten die te maken hebben met Ruimtelijke Ordening een onafhankelijke positie. Zich actief bemoeien met de ontwikkeling van dergelijke projecten schaadt de neutrale positie van de provincie.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

De SGP vindt de realisatie van een zeejachthaven geen duidelijk provinciaal belang.

 

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

Die gemeenten die een zeejachthaven wensen moeten planning en financiering afstemmen met de Rijksoverheid.

 

VVD

Nieuwe ontwikkelingen gericht op de optimale benutting, aanpassing en beheer van de binnenlandse vaarwegen en hun waterfronten ten behoeve van de economie, werkgelegenheid en leefomgeving (aquapunctuur) worden vanuit de provincie ondersteund.

 

Stelling 11

De Rijnland Route bij Leiden mag worden aangelegd.

Stelling 11 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

De Rijnlandroute zorgt voor betere bereikbaarheid van de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek en voor minder files op de A4 en A44. De weg wordt zo aangelegd dat er zo min mogelijk overlast is voor omwonenden, bijv. door een tunnel in Voorschoten.

 

ChristenUnie

Een goede verbinding tussen A4 en A44 bij Leiden is nodig voor een goede bereikbaarheid. Dat is ook al besloten. Nu dus zorgvuldig aanleggen.

 

D66

D66 is altijd voorstander geweest van de aanleg van de Rijnlandroute. Die aanleg moet gebeuren op een manier die maatschappelijk en voor het milieu aanvaardbaar is.

 

GroenLinks

Oneens, de RijnlandRoute is een overbodig prestigeproject dat het groen tussen de kust en het Groene Hart doorsnijdt. Het lost niets op, terwijl de provincie eraan failliet dreigt te gaan.

 

Jezus Leeft

De lijst Jezus Leeft heeft het standpunt over deze stelling niet nader toegelicht.

 

Partij van de Arbeid

Recente verkeersprognoses laten zien dat de weg zijn geld niet opbrengt. Eerst moeten bestaande knelpunten worden opgelost. De PvdA vindt ook dat de inpassing beter moet.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD wil niet dat er nog meer natuur opgeofferd wordt voor nieuwe wegen maar zet zich in voor een goed openbaarvervoer- en fietspadennetwerk. We verzetten ons fel tegen de RijnlandRoute en andere wegen en verbredingen zoals de Blankenburgtunnel.

 

PVV

PVV is een voorstander van bereikbaarheid en daar hoort de Rijnland Route bij.

 

SP

Afhankelijk van juridische- en financiele gevolgen kan de aanleg van de RijnLandRoute worden herzien.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

Na intensieve discussies is met uiteindelijke instemming van de SGP het besluit tot aanleg van de Rijnlandroute genomen. Daarom moet het besluit binnen de afgesproken kaders worden uitgevoerd. De SGP blijft streven naar een betere inpassing.

 

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

De politieke besluitvorming is afgerond en het hele democratische proces is doorlopen. Wel kunnen er nog aanpassingen en bezwaren worden ingediend. Maar terugdraaien kan niet meer en zou de politiek ongeloofwaardig maken.

 

VVD

De afgelopen jaren is mede door de VVD gestart de bereikbaarheid te verbeteren door aanleg van diverse wegen, waaronder de Rijnlandroute.

 

Stelling 12

De glastuinbouw krijgt een centrale locatie, niet verspreid.

Stelling 12 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA is er voorstander van om glastuinbouw meer te concentreren in aantal concentratiegebieden. Dit zorgt voor een versterking van deze sector, wat goed is voor de economie en voor de verbetering van het landschap.

 

ChristenUnie

Glastuinbouw dat verspreidt ligt over het land, kan moeilijk mee met de economische en innovatieve ontwikkelingen. Bij clusters van deze bedrijven is bovendien goede bereikbaarheid beter te regelen.

 

D66

D66 wil dat de bescherming van de nationale landschappen en de rijksbufferzones blijft zodat we in de toekomst kunnen blijven genieten van gebieden als het Groene Hart en de Hoeksche Waard.

 

GroenLinks

GroenLinks is voor het opruimen van verspreid (oud) glastuinbouw en het concentreren van glastuinbouw in bestaande concentratiegebieden. GroenLinks wil geen nieuwe locatie(s) voor glastuinbouw.

 

Jezus Leeft

De lijst Jezus Leeft heeft het standpunt over deze stelling niet nader toegelicht.

 

Partij van de Arbeid

De PvdA is voor concentratie van glastuinbouw. Er is geen vraag naar nieuwe terreinen voor glastuinbouw.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD wil een biologische en duurzame en energieneutrale glastuinbouw, die een belangrijke rol kan vervullen bij de transitie naar een meer plantaardig voedselpatroon en een regionale voedselvoorziening. We willen dat de provincie dit stimuleert.

 

PVV

De economie is belangrijk en de ondernemer daarmee ook. Sturing in de plek van glastuinbouw is daarom niet gewenst.

 

SP

Er is nu al een aantal glastuinbouw concentratiegebieden (Westland, Lansingerland en bij Nieuwkoop). In gebieden waar de bestemming glastuinbouw om verschillende redenen niet langer gewenst is bevoreren we bestemmingswijziging en sanering.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

De SGP pleit voor sanering van verspreid liggend glas. Verplaatsing naar een of meerdere concentratiegebieden is beter voor de ontwikkeling van de sector en leidt per saldo ook tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

 

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

Dat is aan de ondernemers en de regio/stad.

 

VVD

De provincie moet door middel van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid de economische ontwikkeling faciliteren in de bestaande glastuinbouwgebieden. Op een aantal plekken is sanering van verspreid liggende kassenlocaties nog noodzakelijk.

 

Stelling 13

Zuid-Holland heeft baat bij een grote Randstadprovincie.

Stelling 13 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Groter is niet altijd beter. Zo neemt de afstand tot de burger toe. Zuid-Holland is prima in staat haar taken goed uit te voeren. Wel moet zij waar dat kan samenwerken met andere provincies; in de Randstad, maar ook met Zeeland en Brabant.

 

ChristenUnie

Bundeling van krachten is noodzaak, zeker in internationaal perspectief. De vraag is of dat een Randstadprovincie moet zijn.

 

D66

De fusie is een goed voornemen. Bij de totstandkoming van de fusie moet één vraag echter voorop staan: ‘voor welk probleem is dit een oplossing?’ Dat moet de leidraad vormen in het verdere proces.

 

GroenLinks

GroenLinks vindt minder belangrijk hoe het bestuur is georganiseerd. Het is belangrijk of het bestuur effectief is. Als we tijd en energie steken in de discussie over het schaalniveau, leidt dat tot minder tijd en aandacht voor belangrijke taken.

 

Jezus Leeft

De lijst Jezus Leeft heeft het standpunt over deze stelling niet nader toegelicht.

 

Partij van de Arbeid

De PvdA wil dat de provincie zorgt voor werkgelegenheid, economische vooruitgang en sociaal-culturele versterking. De bestuurlijke inrichting van de provincies is slechts een middel om dit doel te bereiken.

 

Partij voor de Dieren

Het groter maken van de gehele provinciale organisatie door een fusie van provincies leidt eerder tot meer bureaucratie dan tot een goede overheidsorganisatie die dicht bij de burger staat. De PvdD wil wel dat provincies beter samenwerken.

 

PVV

De PVV wil duidelijkheid over de meerwaarde van een dergelijke grote provincie. Die duidelijkheid is er nog niet.

 

SP

Geen enkele provincie heeft baat bij een Randstadprovincie. De afstand tussen Provincie en inwoners wordt veel te groot. Ook de bestuurbaarheid wordt gezien de verschillen tussen de gebieden en de afstanden vele malen moeilijker.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

Als vraagstukken en nieuwe taken een grotere schaal vereisen, is de SGP daar niet op voorhand op tegen. Als een gewone fusie wordt bedoeld, ziet de SGP daarin geen meerwaarde.

 

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

We willen provinciale taken afbouwen en verleggen naar Rijk en gemeenten en zo streven naar een zo klein mogelijke provincie. Een nieuwe provincie past hier niet.

 

VVD

VVD wil geen taboe op discussie over provinciegrenzen.

 

Stelling 14

De provincie subsidieert de bouw van multifunctionele centra in dorpen en kernen.

Stelling 14 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Multifunctionele centra met verschillende voorzieningen kunnen zeker een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van wijken, dorpen en steden. Het CDA vindt dit echter een taak van de gemeente en niet van de provincie.

 

ChristenUnie

Zo’n subsidie is vooral een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Maar de provincie draagt ook zorg voor de leefbaarheid van buurten en kernen.

 

D66

D66 kiest voor concentratie in de steden en is daarom geen voorstander van het investeren in dorpen en kernen.

 

GroenLinks

GroenLinks vindt het belangrijk dat dorpen en kernen leefbaar en levendig blijven. GroenLinks kiest ervoor om bestaande gebouwen multifunctioneel te gebruiken om de voorzieningen op peil te houden.

 

Jezus Leeft

De lijst Jezus Leeft heeft het standpunt over deze stelling niet nader toegelicht.

 

Partij van de Arbeid

De PvdA blijft zich inzetten voor behoud van de leefbaarheid en bereikbaarheid van voorzieningen in dorpen en kernen.

 

Partij voor de Dieren

Een voor ieder toegankelijke ontmoetingsplaats met een aanbod van cultuur en recreatie is belangrijk voor de lokale samenleving en stimuleert participatie. De PvdD vindt dat de provincie middelen moet vrijmaken voor multifunctionele dorpscentra.

 

PVV

Voor de vitaliteit van dorpen en kleine kernen is het van belang de bouw van dorpshuizen te faciliteren.

 

SP

Dit is voor onze provincie erg duur gezien de grote hoeveelheid dorpen en kernen. Wel moet de Provincie kennis uitwisselen om tot duurzame oplossingen voor de leefbaarheid te komen. Ook mogen kernen beperkt bijbouwen om jongeren te behouden.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

De SGP vindt de bouw en de financiering van multifunctionele centra geen verantwoordelijkheid van de provincie. Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeente.

 

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

Geen taak van de provincie.

 

VVD

De VVD is geen voorstander van subsidies.

 

Stelling 15

De zorg is een taak van de gemeenten, daar bemoeit de provincie zich niet meer mee.

Stelling 15 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Landelijk is besloten dat een groot deel van de zorg nu een taak is van gemeenten. De provincie heeft dat goed overgedragen, bevordert de samenwerking en houdt in de gaten of het goed verloopt. Het is geen provinciale taak meer om geld bij te leggen.

 

ChristenUnie

De taak ligt bij gemeenten, het toezicht bij de provincie, maar ook die kan als dat nodig is de helpende hand toesteken.

 

D66

D66 Zuid-Holland vindt de overdracht van taken aan de gemeente een goede ontwikkeling, om de versnippering in de zorg tegen te gaan. Dit zal de kwaliteit van de zorg aan jongeren volgens D66 ten goede komen.

 

GroenLinks

GroenLinks vindt dat de zorgbehoevenden niet het slachtoffer mogen worden van politieke machtsstrijd. Waar nodig moet de provincie de gemeenten ondersteunen om hun zorgtaken goed uit te voeren.

 

Jezus Leeft

De lijst Jezus Leeft heeft het standpunt over deze stelling niet nader toegelicht.

 

Partij van de Arbeid

Voor een goede overdracht van de (jeugd)zorg naar de gemeenten is het van belang dat de provincie betrokken blijft en gemeenten helpt wanneer daaraan behoefte is.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD vindt het belangrijk dat iedereen kan rekenen op goede zorg. Het Rijk heeft dit naar de gemeenten geschoven zonder passend budget en middelen. Als mensen daardoor niet de nodige hulp krijgen moet de provincie het vangnet zijn.

 

PVV

Gemeente kunnen meer maatwerk leveren. Daarmee kan bespaard worden en moet de provincie zich niet mee bemoeien.

 

SP

Gemeenten zijn zelf bevoegd om keuzes te maken over de zorg. De provincie krijgt geen middelen om zorgtaken uit te voeren en heeft ook geen invloed op het beleid. Wel kan de Provincie een goede samenwerking tussen gemeenten bevorderen.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

Met de overdracht van de jeugdhulp naar de gemeenten is volgens de SGP de bemoeienis van de provincie met de zorg geëindigd. De provincie heeft nog wel enkele wettelijke taken op het gebied van welzijn.

 

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

Eens, geen taak van de provincie.

 

VVD

De provincie moet een actieve rol spelen in het op orde houden en brengen van het gemeentelijk bestuur. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn groter dan gemeenten. De provincie houdt deze ontwikkeling in de gaten en stuurt waar nodig bij.

 

Stelling 16

De provincie stimuleert de aankoop en inrichting van nieuwe natuur.

Stelling 16 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Goede landbouwgrond is belangrijk voor de voedselproductie en voor de economie. Afspraken komen we na, maar er moet niet nog meer geld naar de aankoop van nieuwe gebieden. Dat geld kan beter naar het goed beheren van de gebieden die we al hebben.

 

ChristenUnie

Waar dat nog nodig is, want er is inmiddels veel gerealiseerd of in de planning.

 

D66

D66 wil investeren in het netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden (Natuurnetwerk Nederland). Om de natuur te versterken moet de provincie meer mogelijkheden bieden voor agrarische betrokkenheid bij het natuur- en landschapsbeheer.

 

GroenLinks

Er is flink bezuinigd op natuur, waardoor onder andere het natuurnetwerk niet kan worden gerealiseerd. GroenLinks wil levensvatbare en levendige natuur en het netwerk realiseren. Bovendien willen wij meer groen in en om de stad.

 

Jezus Leeft

De lijst Jezus Leeft heeft het standpunt over deze stelling niet nader toegelicht.

 

Partij van de Arbeid

De afgelopen jaren heeft de provincie enorm bezuinigd op de aanleg en het beheer van natuur, tegen de zin van de PvdA. Beter beheer is nodig om de natuur voor de toekomst te behouden.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD vindt dat we méér natuur nodig hebben in plaats van steeds minder. De provincie moet daarom meer geld investeren in nieuwe natuur en aan een goed beheer van deze natuur. Het is van groot belang om natuurgebieden aan elkaar te verbinden.

 

PVV

Wat de PVV betreft richt de provincie zich alleen op onderhoud van bestaande natuur. We willen geen nieuwe investeringen voor wat betreft aankoop en inrichting van nieuwe natuurgebieden.

 

SP

Natuur levert een positieve bijdrage aan onze gezondheid. Daarnaast heeft natuur een intrinsieke waarde en speelt de provincie Zuid-Holland een belangrijke rol in een internationaal netwerk van natuurgebieden.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

De SGP vindt de aankoop op zich niet de hoogste prioriteit. Wel staat de SGP achter een goede inrichting van bestaande en geplande natuurgebieden. Daarna is er voorlopig voldoende areaal aan natuur. Dus nu eerst uitvoeren wat is afgesproken.

 

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

De Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland willen: wat lokaal kan moet lokaal. Zolang de provincie hierover zeggenschap heeft wordt er geld uitgegeven aan natuurbeheer.

 

VVD

Voor de VVD staat voorop dat natuur- en recreatiegebieden zowel goed bereikbaar als zoveel als mogelijk opengesteld moeten worden. Natuur- en recreatiegebieden moeten veilig zijn voor de gebruikers.

 

Stelling 17

A15 tussen Papendrecht en Gorinchem moet zo snel mogelijk 2x 3-baans worden.

Stelling 17 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA is voorstander van de verbreding van de A15 tussen Gorinchem en Papendrecht. Dit om de files op dit traject met veel vrachtverkeer te bestrijden.

 

ChristenUnie

Deze bottleneck in het verkeer aanpakken is meer dan prima, maar wel zorgvuldig ingepast, dus in goed overleg met de omgeving aanpakken.

 

D66

Een betere doorstroming van het verkeer heeft een goede invloed op de directe omgeving. Daarin past de verbreding van de A15. D66 zet in op het creëren van de eerste duurzame snelweg.

 

GroenLinks

GroenLinks is fel tegenstander van de verbreding van de A15 en wil de bestaande infrastructuur beter benutten. Betalen per kilometer is goedkoper, efficiënter en beter voor het milieu dan het verbreden van wegen.

 

Jezus Leeft

De lijst Jezus Leeft heeft het standpunt over deze stelling niet nader toegelicht.

 

Partij van de Arbeid

De PvdA wil eerst kijken of de drukte op een andere manier kan worden opgelost dan door extra rijstroken of extra wegen toe te voegen. Pas als andere oplossingen niet haalbaar zijn, investeren we in extra infrastructuur.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD wil niet dat er nog meer natuur opgeofferd wordt voor nieuwe wegen maar zet zich in voor een goed openbaarvervoer- en fietspadennetwerk. We verzetten ons tegen de aanleg van nieuwe (snel)wegen en wegverbredingen.

 

PVV

De PVV is een voorstander van meer asfalt. Zuid-Holland moet rijden en niet in de file staan.

 

SP

We zijn terughoudend met de aanleg en verbreding van wegen. Soms zijn investeringen in het onderliggend wegennet effectiever dan uitbreiding van het hoofdwegennet. Als blijkt dat verbreding een gunstig effect heeft moet dit knelpunt worden aangepakt.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

De A15 is een belangrijke doorstroomroute. Voor de leefbaarheid en de bereikbaarheid is de SGP voor een aanpak van de knelpunten. Daarom is een krachtige lobby bij de Rijksoverheid nodig.

 

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

Bepaling nut en noodzaak dient plaats te vinden op rijksniveau. Gemeentes hebben belangrijke stem en invloed bij ruimtelijk inpassing.

 

VVD

Een belangrijke voorwaarde voor een sterke regionale economie is bereikbaarheid. De uitbreiding van de A15 zal de bereikbaarheid verbeteren.

 

Stelling 18

Inzetten op meer windturbines.

Stelling 18 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Gemaakte afspraken moeten we natuurlijk nakomen, waarbij draagvlak belangrijk is. Maar we gaan van onze provincie geen windmolenpark maken. Extra windmolens moeten op zee gebouwd worden en dan buiten het zicht.

 

ChristenUnie

Er staan er nog heel wat op stapel waarover al is besloten. Dan heeft het drukbevolkte Zuid-Holland al een stevige bijdrage geleverd.

 

D66

De provincie biedt wat D66 betreft genoeg ruimte voor windmolens. Op land gaat de voorkeur uit naar een opstelling langs bestaande lijnen in het landschap. Gemeenten dragen bij aan duurzame energieproductie en de provincie stimuleert dit.

 

GroenLinks

Wij willen minder aardbevingen van gaswinning en dan hebben wij windenergie keihard nodig. Wel moeten de locaties zorgvuldig afgewogen worden in overleg met de omwonenden. Ook moeten de omwonenden kunnen profiteren van de windturbines in hun omgeving.

 

Jezus Leeft

De lijst Jezus Leeft heeft het standpunt over deze stelling niet nader toegelicht.

 

Partij van de Arbeid

Het is goed voor onze economie en het milieu als we versneld overstappen op groene energie. Om dat te bereiken zijn meer windmolens nodig. De PvdA vindt het belangrijk dat plaatsing plaatsvindt in overleg met omwonenden.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD wil zo snel mogelijk overschakelen naar duurzame energie. Burgers moeten vroeg bij plannen voor windmolens betrokken worden. Windenergie is mogelijk op locaties waar dieren en natuur en mensen er zo min mogelijk hinder van ondervinden.

 

PVV

Windturbines zijn niet efficiënt, ontsieren het landschap en zijn verantwoordelijk voor de dood van vele vogels. Met de bouw van windturbines worden bergen belastinggeld verspild. De PVV is voorstander van kernenergie.

 

SP

Windenergie is een noodzakelijke energiebron bij de overstap naar een meer duurzame energievoorziening. Windturbines zijn dan ook welkom in Zuid-Holland, maar we letten goed op de inpassing in het landschap van windturbines.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

De SGP vindt dat de provincie de afspraak met het Rijk voldoende nakomt wanneer de huidige locaties voor windturbines ook echt worden gerealiseerd. Daarom zijn nog meer locaties niet gewenst.

 

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

Bepaling nut en noodzaak dient plaats te vinden op rijksniveau. Gemeentes hebben belangrijke stem en invloed bij ruimtelijk inpassing.

 

VVD

De VVD wil dat afspraken met het Rijk worden gevolgd, waarbij plaatsing van turbines mogelijk is op eerder vastgelegde locaties. Ruimte voor gemeenten om te werken aan draagvlak en een adequate wijze van communiceren naar omwonenden is essentieel.

 

Stelling 19

De provincie beschermt Midden-Delfland tegen verstedelijking.

Stelling 19 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA wil het regionale groen dat onder druk staat door oprukkende verstedelijking, zoals het Midden Delfland gebied, beschermen.

 

ChristenUnie

Deze “groene oase” tussen Rotterdam en Den Haag open en groen houden! Was dé reden voor ChristenUnie om hard te knokken voor de ondergrondse hoogspanningsmasten. En dat is hier gelukt!

 

D66

Westland heeft weinig groen. D66 wil daarom het bestaande groen koesteren en versterken en zet in op zo groot mogelijke aaneengesloten groengebieden, met behoud en ontwikkeling van natuur- en cultuurhistorische waarden.

 

GroenLinks

Midden-Delfland is een groene gemeente tussen een aantal grote steden. GroenLinks wil dit behouden.

 

Jezus Leeft

De lijst Jezus Leeft heeft het standpunt over deze stelling niet nader toegelicht.

 

Partij van de Arbeid

De PvdA kiest vanwege de woonvraag en zorgvuldig ruimtegebruik voor binnenstedelijk bouwen. De PvdA vindt dat Midden-Delfland groen moet blijven.

 

Partij voor de Dieren

Midden Delfland is een waardevol open en kostbaar natuurlandschap in het verstedelijkte Zuid-Holland. De PvdD wil dit open en groene gebied beschermen tegen verdere verstedelijking.

 

PVV

De PVV van mening dat de prioriteit van de provinciale overheid niet zou moeten liggen bij de aankoop en inrichting van natuur maar eerder bij mobiliteit en economie.

 

SP

MiddenDelfland is een uniek veenweidegebied met een eigen karakter, bepaald door lokale hoogteverschillen die door oude getijdenkreken zijn ontstaan. Dit gebied, als noodzakelijk rust en recreatiegebied beschermen en behouden we.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

De SGP vindt het belangrijk dat Midden-Delfland de groene oase blijft als buffer tussen de verstedelijkte gebieden van Rotterdam en Den Haag. De gemaakte afspraken moeten dus worden uitgevoerd.

 

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

Geen taak voor de provincie.

 

VVD

Midden-Delfland is een waardevol gebied waar geen grootschalige woningbouw kan plaatsvinden, maar moet zich wel kunnen blijven ontwikkelen.

 

Stelling 20

De provincie stimuleert samenvoeging van gemeenten.

Stelling 20 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA is alleen voor het samenvoegen van gemeenten als ze dat zelf willen. Samenwerking of samenvoegen kan gemeenten sterker maken. Maar ze moeten zelf besluiten of ze dat willen.

 

ChristenUnie

Fusies komen van onderop. Provincie kan wel stimuleren waar ze ziet dat individuele gemeenten moeite krijgen om de steeds complexere taken uitgevoerd te krijgen.

 

D66

D66 wil gemeenten samenvoegen zodat ze opgewassen zijn tegen bijvoorbeeld de decentralisaties van jeugdzorg, sociale zekerheid en zorgtaken, maar ook economische ontwikkeling en positionering en handhaven van het voorzieningenniveau.

 

GroenLinks

Schaalvergroting is voor GroenLinks geen doel op zich. Schaalvergroting is alleen zinvol als het leidt tot verbetering. Gedwongen samenvoeging leidt maar zelden tot iets goeds.

 

Jezus Leeft

De lijst Jezus Leeft heeft het standpunt over deze stelling niet nader toegelicht.

 

Partij van de Arbeid

De PvdA vindt dat de provincie fusie van gemeenten niet moet forceren, maar er wel op toeziet dat gemeenten goede dienstverlening bieden. Als de gemeente te klein en te zwak is, kan het wenselijk zijn dat een aantal gemeenten samen wordt gevoegd.

 

Partij voor de Dieren

Het groter maken van de gemeenten door fusies leidt eerder tot meer bureaucratie dan tot een kwalitatief goede overheidsorganisatie die dicht bij de burger staat. De PvdD pleit voor het houden van een referendum indien een fusie op handen is.

 

PVV

De PVV is van mening dat het initiatief van gemeentelijke herindelingen van onderaf dient te komen en niet van de provincie. De bevolking dient zich daarover dienen uit te spreken bij referendum.

 

SP

De SP vindt dat de inwoners van gemeenten zelf moeten bepalen of gemeenten samengevoegd moeten worden.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

De SGP vindt het dat gemeenten in eerste instantie zelf beslissen over de wenselijkheid van een fusie met andere gemeenten. De provincie kan slechts stimuleren dat gemeenten zich bezinnen op hun taakuitvoering en eventueel hun bestuurlijke toekomst.

 

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

Geen fusies wel wellicht samenwerking binnen de regio. De Verenigde Lokale Partijen willen op komen voor de belangen van de lokale bevolking met behoud van dorpse kernen en een kleinschalige en leefbare woon- en werkomgeving.

 

VVD

De VVD vindt dat Nederland behoefte heeft aan robuuste, bestuurskrachtige gemeenten. Gesprekken over gemeentelijke herindeling zijn logisch. De provincie vervult een rol door dergelijke initiatieven te ondersteunen en waar nodig de regie te nemen.

 

Stelling 21

Zuid-Holland heeft meer dan genoeg kantoorgebouwen.

Stelling 21 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

De vraag naar kantoorruimte is enorm afgenomen. Eerst moet gekeken worden of bestaande kantoren beter gebruikt kunnen worden. Als nieuwe kantoren toch nodig zijn, dan alleen op plekken die goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer.

 

ChristenUnie

Er zijn er genoeg, er staan er veel leeg en het werken op kantoren is blijvend veranderd. Vernieuwing van kantoren is wel keihard nodig, bijvoorbeeld qua energiegebruik.

 

D66

Zuid-Holland is een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. Open ruimte mag alleen worden opgeofferd als de noodzaak daartoe voldoende is aangetoond.

 

GroenLinks

Eerst kantoren renoveren of slopen: herstructureren. Wij zijn voor transformatie voor andere doelen, zoals jongerenwoningen of ruimte voor startende ondernemers. Nieuwbouw alleen op hoogwaardige locaties, goed bereikbaar met OV.

 

Jezus Leeft

De lijst Jezus Leeft heeft het standpunt over deze stelling niet nader toegelicht.

 

Partij van de Arbeid

Te veel kantoren staan leeg. De PvdA wil daarom dat leegstaande kantoren worden hergebruikt. Indien nieuwbouw daarna toch nodig is, dan alleen op plekken die goed met het openbaar vervoer bereikbaar zijn, dus bij stations.

 

Partij voor de Dieren

Er is sprake van een enorme leegstand van bedrijfs- en kantoorpanden. Deze kunnen worden omgevormd tot (studenten)woonruimtes en culturele ontmoetingsplaatsen. De PvdD wil geen nieuwbouw van kantoorpanden. Zo blijft de open ruimte groen.

 

PVV

Het zou mooi zijn als nieuwe ondernemers zich willen vestigen in leegstaande kantoorpanden. De provincie moet echter geen sta-in-de-weg vormen voor kansrijke initiatieven vanuit bijvoorbeeld de gemeente. De provincie moet faciliteren, niet regisseren.

 

SP

4 van de 10 gemeenten met de hoogste kantorenleegstand liggen in Zuid-Holland. De ruimte wordt eerst benut, voordat er sprake kan zijn van uitbreiding van het aantal kantoorlocaties. Ook zal er herbestemming en sanering plaats moeten vinden.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

De SGP constateert dat er veel leegstand is. Dus is het aanbod op dit moment kennelijk voldoende. Eigenaren moeten zich beraden op herstructurering van de bestaande voorraad om deze beter geschikt te maken voor nieuwe functionele eisen.

 

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

Eens. Nieuwbouw is vraagafhankelijk in lokale situatie en ter beoordeling van de lokale besturen.

 

VVD

De provincie zoekt een oplossing voor grootschalige leegstand van kantoorgebouwen en winkels. Die aanpak kan per regio in de provincie verschillen, maar zal betekenen dat de geplande bouw van kantoorpanden en winkellocaties moet worden teruggebracht.

 

Stelling 22

In de Grevelingen worden de getijden hersteld om de biodiversiteit te vergroten.

Stelling 22 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Door het terugbrengen van de getijden kan de waterkwaliteit worden verbeterd. Het CDA wil waterprojecten combineren met andere mogelijkheden voor bedrijvigheid, recreatie en natuur. De Getijdencentrale is daar een mooi voorbeeld van.

 

ChristenUnie

Is een gemaakte afspraak die nagekomen wordt.

 

D66

Op de grens van Zuid-Holland en Zeeland wil D66 dat het getij op de Grevelingen wordt hersteld. Dit is belangrijk voor het herstel van de natuur en biedt kansen voor de regionale economie. D66 Zuid-Holland wil een getijdencentrale op de Brouwersdam.

 

GroenLinks

Sinds de afsluiting van de Grevelingen is de biodiversiteit gedaald in het water. Door de getijden terug te brengen kan er weer nieuw leven in komen en de natuur zich herstellen, zonder dat dit ten koste gaat van het overstromgingsrisico...

 

Jezus Leeft

De lijst Jezus Leeft heeft het standpunt over deze stelling niet nader toegelicht.

 

Partij van de Arbeid

Het is van groot belang dat de waterkwaliteit van de Grevelingen wordt verbeterd. Het behoud van het zoet water moet gewaarborgd zijn en heeft prioriteit.

 

Partij voor de Dieren

Van de biodiversiteit in Nederland is nog maar vijftien procent over. Door de getijden te herstellen wordt de kans op het voortbestaan van veel soorten vergroot. De PvdD vindt dit erg belangrijk, biodiversiteit is de basis van ons bestaan.

 

PVV

Geld besteden aan het specifiek vergroten van biodiversiteit is geen prioriteit en doel op zich van de PVV.

 

SP

Om de biodiversiteit en waterkwaliteit van de Grevelingen te verbeteren herstellen we de getijden in dit gebied. Dit is ook van belang voor de bouw van een getijdencentrale. We zorgen er ook voor dat de zoetwatervoorziening niet in gevaar komt.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

De SGP steunt de plannen om de getijdenwerking in de Grevelingen op een beheerste manier terug te brengen. In de huidige situatie staat de biodiversiteit onder grote druk.

 

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

Geen expliciete taak van provincie.

 

VVD

Zoetwatergebieden dreigen te worden verzilt om bijvoorbeeld de Grevelingen te verbeteren. Dit kan leiden tot een tekort aan zoetwater. De VVD wil alleen meewerken aan verzilting als de zoetwatervoorziening gewaarborgd is.

 

Stelling 23

Alle dorpen en kernen moeten van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bereikbaar zijn met openbaar vervoer.

Stelling 23 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

De bereikbaarheid van dorpen en kernen is heel belangrijk. Daar hoort ook OV bij. Daarbij moeten we wel rekening houden met de beperkte financiën. Er moet gezocht worden naar creatieve oplossingen zoals regiotaxi of vervoer door vrijwilligers.

 

ChristenUnie

Niet op de standaard manier met een lege bus. Zoeken naar bijzondere combinaties van vervoer om de bereikbaarheid goed te regelen, want dat is belangrijk.

 

D66

D66 wil dat de provincie de leiding neemt bij de verdere verbetering van het openbaar vervoer. Openbaar vervoer in de nacht verdient versterking en D66 staat voor een vraaggericht openbaar vervoer.

 

GroenLinks

GroenLinks vindt de leefbaarheid en levendigheid van de dorpen en kernen van Zuid-Holland belangrijk. Daarvoor is goed bereikbaarheid met het openbaar vervoer van belang.

 

Jezus Leeft

De lijst Jezus Leeft heeft het standpunt over deze stelling niet nader toegelicht.

 

Partij van de Arbeid

De PvdA wil dat alle inwoners gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. In de dorpen wil de PvdA samen met de gemeenten zorgen voor een fijnmazig lokaal netwerk.

 

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil, zowel in stedelijk als landelijk gebied, betrouwbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen. Dat is van groot belang voor de leefbaarheid van kleine kernen.

 

PVV

Buiten de stad zijn het openbaar vervoer en de fiets nooit een volwaardig alternatief voor de auto. Aan de rand van de stad dienen transferia met betere aansluitingen op het OV te komen. Het OV in de stad en de regio moet beter op elkaar aansluiten.

 

SP

Dorpen, kleine kernen, zorg- en onderwijsinstellingen, bedrijventerreinen en recreatiegebieden moeten zo goed mogelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Veel mensen zijn afhankelijk van het OV en hebben recht op mobiliteit.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

De SGP vindt de bereikbaarheid van dorpen en kleine kernen met openbaar vervoer van groot belang. Omdat een volwaardige dienstregeling in de randen van de dag niet haalbaar is, pleit de SGP voor slimme combinaties met vraagafhankelijk vervoer.

 

VVD

VVD is wel voor innovatieve vormen van openbaar vervoer om kleine kernen bereikbaar te houden maar het openbaar vervoer moet wel rendabel zijn.

 

Stelling 24

Als het nodig is krijgen betaald voetbalclubs financiële steun.

Stelling 24 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA in Zuid-Holland ziet het financieel ondersteunen van professionele voetbalclubs niet als taak van de provincie. Er zijn enorme bedragen mee gemoeid en deze clubs zijn zelf verantwoordelijk voor het voeren van een financieel degelijk beleid.

 

ChristenUnie

Betaald voetbal is geen taak waar de provincie geld in moet steken.

 

D66

D66 is geen voorstander van financiële steun aan professionele sportclubs. D66 ziet wel mogelijkheden om topsport te ondersteunen en faciliteren. Daarbij gaat het om sportpromotie met als doel meer inwoners aan het sporten te krijgen.

 

GroenLinks

GroenLinks wil investeren in schone energie, groen en openbaar vervoer. GroenLinks wil niet dat de provincie de miljoenensalarissen van voetballers subsidieert. Sport moet toegankelijk zijn voor kinderen in een sociaal-economisch zwakkere positie.

 

Jezus Leeft

De lijst Jezus Leeft heeft het standpunt over deze stelling niet nader toegelicht.

 

Partij van de Arbeid

De PvdA vindt het ondersteunen van sportverenigingen voor amateurs belangrijker dan betaald voetbalclubs.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD pleit voor kleinschalige sportevenementen waaraan sporters met verschillende niveaus kunnen deelnemen. Het subsidiëren van voetbalclubs is geen overheidstaak.

 

PVV

PVV is tegen staatssteun aan voetbalclubs.

 

SP

Betaald voetbal is geen taak van de provincie. Als een overheid sport steunt, dan moet het de amateursport zijn.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

De SGP vindt financiële steun voor betaald voetbal geen taak voor de overheid.

 

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

Onzin, geen taak van de provincie.

 

VVD

In principe is dit geen taak voor de overheid. In noodsituaties is dit hoogstens een taak voor de gemeente.

 

Stelling 25

Als nieuwe ‘Polenhotels’ voldoen aan de regels, maakt het niet uit hoe groot ze zijn.

Stelling 25 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Voorop staat dat dergelijke hotels dienen te voldoen aan de regels. Het CDA vindt daarnaast de nabijheid bij bedrijven (reistijd), inpassing in het landschap en de mogelijkheid tot sociale contacten van belang.

 

ChristenUnie

Maakt wel uit. Het moet inde omgeving passen. In hoe het eruit ziet en wat het doet met de leefbaarheid. Dat geldt overigens voor alle ontwikkelingen, niet alleen voor hotels.

 

D66

D66 vindt spreiding van arbeidsmigranten wenselijk om overlast te vermijden.

 

GroenLinks

GroenLinks wil dat iedereen in Nederland in een menswaardige omgeving kan wonen, waarbij de omvang van de arbeidershotels moet passen bij de lokale omstandigheden. GroenLinks is tegen uitbuiting van werknemers.

 

Jezus Leeft

De lijst Jezus Leeft heeft het standpunt over deze stelling niet nader toegelicht.

 

Partij van de Arbeid

De grootte van hotels voor arbeidsmigranten moet in verhouding staan tot de gemeenten waarin zij gehuisvest worden.

 

Partij voor de Dieren

In de provincie Zuid-Holland is behoefte aan woningen, niet alleen woningen voor mensen uit Midden- en Oost-Europa. Iedereen heeft daarbij recht op een veilige en menswaardige manier van wonen, verspreid over de stad.

 

PVV

De PVV wil de komst van MOE-landers naar Zuid-Holland zo moeilijk mogelijk maakt. De overlast door Polenhotels en de verdringing op de arbeidsmarkt moet worden gestopt. De PVV zet zich daarom in om de vestiging van nieuwe Polenhotels te voorkomen.

 

SP

De SP is geen voorstander van Polenhotels, omdat dit soort gebouwen niet bijdragen aan de integratie. Daarnaast wordt een Polenhotel vaak verhuurd door de werkgever en leidt dat tot problemen en uitbuiting.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

De SGP vindt het regelen van de huisvesting van buitenlandse werknemers een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente kan binnen de kaders van een bestemmingsplan het beste afwegen hoe groot een gebouw op een bepaalde plaats mag zijn.

 

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

Dat is aan de ondernemer om te zorgen voor goede opvang van hun personeel.

 

VVD

Zolang de ‘Polenhotels’ volgens de regels handelen en er genoeg controle is zijn wij het hiermee eens. Alhoewel dit wel een zaak voor de gemeente is.

 

Stelling 26

Zuid-Holland geeft alle ruimte aan landbouw, inclusief intensieve veeteelt.

Laatste stelling.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA vindt het belangrijk dat boeren de ruimte krijgen om duurzaam en rendabel te ondernemen. Als het dierenwelzijn gegarandeerd wordt en het ruimtelijk mogelijk is, moeten uitbreiding mogelijk blijven.

 

ChristenUnie

Die ruimte moet groter dan het nu is, maar wel onder duidelijke afspraken en voorwaarden.

 

D66

D66 zet in op verduurzaming van de landbouw via innovaties en verbreding. Dit wordt gedaan door hier ruimte voor te bieden in beleid en regelgeving en innovaties te stimuleren. D66 wil agrariërs meer ruimte bieden voor innovaties op het gebied van natuur, milieu of dierenwelzijn.

 

GroenLinks

GroenLinks is voor duurzame landbouw die het landschap versterkt en tegen dieronvriendelijk megastallen.

 

Jezus Leeft

De lijst Jezus Leeft heeft het standpunt over deze stelling niet nader toegelicht.

 

Partij van de Arbeid

De PvdA wil dat de provincie bij uitbreiding van agrarische bedrijven voorwaarden stelt aan de effecten op landschap, uitstoot van milieuvervuilende stoffen, terugdringing van het energieverbruik en dierenwelzijn.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD wil een einde aan de bio-industrie en een verbod op megastallen. We willen een krimp van de veestapel in het belang van mens, dier, natuur en milieu. Weidegang moet verplicht worden. We willen toe naar een gifvrije, diervriendelijke landbouw.

 

PVV

Wij vinden het van groot belang dat een belangrijk deel van onze voedselvoorziening in eigen land wordt geproduceerd. Met aandacht voor welzijn van mens en dier. Dieren zijn levende wezens die met liefde moeten worden behandeld.

 

SP

De landbouw in Zuid-Holland heeft te maken met grote problemen die heel de samenleving aangaan, denk aan bodemdaling, verzilting en milieuoverlast. De SP zoekt samen met de sector naar een toekomst in een meer extensieve richting.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij

De SGP vindt dat er in de provincie voldoende ruimtelijke ontwikkelmogelijkheden moeten zijn voor de landbouw. De SGP pleit niet voor intensieve veeteelt. Bedrijven moeten altijd voldoen aan wettelijke regels voor bouwen en dierenwelzijn.

 

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

De Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland willen ook natuurbeleid terug naar de gemeenten.

 

VVD

Akkerbouw en veeteelt zijn belangrijk voor de economie. De VVD vindt dat de landbouw erop mag rekenen dat de provincie de sector in Zuid-Holland een toekomst geeft en dat bedrijven met voldoende groeimogelijkheden kunnen worden voortgezet.

 

Onderzoek voltooid

Klik op "Ga verder" en kom erachter welke politieke partij het beste bij u past.
Uw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de volgende politieke partijen:

- CDA
- ChristenUnie
- D66
- GroenLinks
- Jezus Leeft
- Partij van de Arbeid
- Partij voor de Dieren
- PVV
- SP
- Staatkundig Gereformeerde Partij
- Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland
- VVD

Werkwijze
Per standpunt berekent de website de afstand tussen uw antwoord en alle politieke partijen. Vervolgens vergelijken wij de antwoorden en kijken welke politieke partij het beste u past. Daarbij houden wij rekening met het gewicht dat u heeft toegekend aan uw antwoord.