Stemhulp provincie Zuid-Holland

Vul de stemwijzer in

 

Vul  in of u het (helemaal) oneens of (helemaal) eens bent met de stellingen. Stuur de uitkomst door aan te klikken hoe belangrijk u een onderwerp vindt.

Na voltooiing ontvangt u direct een online stemadvies. Tevens vindt u van iedere partij korte toelichtingen.

 

De statistieken per stemadvies worden anoniem opgeslagen.© mijnstemhulp.nl

Stelling 1

Gemeenten krijgen alle ruimte om nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen.

Stelling 1 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Het bedrijfsleven en de wensen van de bewoners moeten de vragende en drijvende kracht zijn voor het economische beleid van Zuid-Holland. De VVD wil dat ook opkomende en innovatieve bedrijven een toekomst hebben in Zuid-Holland.

 

Stelling 2

Eerst bestaande wegen aanpassen of opknappen voordat er nieuwe wegen worden aangelegd.

Stelling 2 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De provincie moet zorgen voor een uitstekende basisinfrastructuur. Daar kiest de VVD voor het aanpakken van knelpunten, dit kan zowel door het aanpassen van huidige wegen als het bouwen van nieuwe.

 

Stelling 3

Provinciale belastingen (opcenten op de motorrijtuigenbelasting) blijven de komende vier jaar gelijk.

Stelling 3 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD vindt dat de provincie voldoende middelen nodig heeft om haar taken goed te kunnen doen, maar ook niet meer dan dat! Besparingen door de provincie wil de VVD aan de inwoners van Zuid-Holland worden teruggegeven door verlaging van de opcenten.

 

Stelling 4

De provincies vormen een overbodige bestuurslaag en kunnen worden opgeheven.

Stelling 4 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD kijkt kritisch naar elke overheid en dus ook naar de provincie. De VVD is in principe niet tegen het afschaffen van de provincie maar stelt als voorwaarde dat de taken van de provincie dan wel goed elders uitgevoerd moeten worden.

 

Stelling 5

De provincie biedt gemeenten alle ruimte om woningen te bouwen.

Stelling 5 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD wil dat het woningaanbod in Zuid-Holland beter afgestemd wordt op de veranderende behoefte, bijvoorbeeld door herbestemming. Hierbij is inzet op gevarieerde woonlocaties en de kwalitatieve verbetering van bestaande woningvoorraad essentieel.

 

Stelling 6

Kunstsubsidies worden in stand gehouden.

Stelling 6 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Besparingen worden aan de inwoners van Zuid-Holland teruggegeven door verlaging van de opcenten. Het verminderen van (kunst) subsidies is een dergelijke besparing. De provincie geeft alleen geld aan cultuurhistorisch erfgoed.

 

Stelling 7

Winkels in het centrum van plaatsen en steden hebben de voorkeur boven perifere detailhandel.

Stelling 7 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD wil dat de provincie de gemeenten stimuleert de bouw van winkels en nieuwe winkellocaties met elkaar af te stemmen en zoveel mogelijk te werken aan winkelgebieden met een regionale functie.

 

Stelling 8

De provincie subsidieert internationale topsportevenementen.

Stelling 8 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD wil dat alle (financiële) middelen worden getoetst op nut en noodzaak. Besparingen worden aan de inwoners teruggegeven. Het verminderen van subsidies is een dergelijke besparing. Alleen bij hoge uitzondering kan de provincie bijdragen.

 

Stelling 9

Meer asfalt is de enige oplossing voor een betere doorstroming op de provinciale wegen.

Stelling 9 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Helaas is de infrastructuur in Zuid-Holland nog niet overal op orde en zijn er veel mensen die dagelijks in de file staan. De komende jaren investeert de VVD daarom in het oplossen van de bestaande knelpunten.

 

Stelling 10

De provincie moet een actieve rol spelen bij de realisatie van een zeejachthaven.

Stelling 10 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Nieuwe ontwikkelingen gericht op de optimale benutting, aanpassing en beheer van de binnenlandse vaarwegen en hun waterfronten ten behoeve van de economie, werkgelegenheid en leefomgeving (aquapunctuur) worden vanuit de provincie ondersteund.

 

Stelling 11

De Rijnland Route bij Leiden mag worden aangelegd.

Stelling 11 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De afgelopen jaren is mede door de VVD gestart de bereikbaarheid te verbeteren door aanleg van diverse wegen, waaronder de Rijnlandroute.

 

Stelling 12

De glastuinbouw krijgt een centrale locatie, niet verspreid.

Stelling 12 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De provincie moet door middel van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid de economische ontwikkeling faciliteren in de bestaande glastuinbouwgebieden. Op een aantal plekken is sanering van verspreid liggende kassenlocaties nog noodzakelijk.

 

Stelling 13

Zuid-Holland heeft baat bij een grote Randstadprovincie.

Stelling 13 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

VVD wil geen taboe op discussie over provinciegrenzen.

 

Stelling 14

De provincie subsidieert de bouw van multifunctionele centra in dorpen en kernen.

Stelling 14 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD is geen voorstander van subsidies.

 

Stelling 15

De zorg is een taak van de gemeenten, daar bemoeit de provincie zich niet meer mee.

Stelling 15 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De provincie moet een actieve rol spelen in het op orde houden en brengen van het gemeentelijk bestuur. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn groter dan gemeenten. De provincie houdt deze ontwikkeling in de gaten en stuurt waar nodig bij.

 

Stelling 16

De provincie stimuleert de aankoop en inrichting van nieuwe natuur.

Stelling 16 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Voor de VVD staat voorop dat natuur- en recreatiegebieden zowel goed bereikbaar als zoveel als mogelijk opengesteld moeten worden. Natuur- en recreatiegebieden moeten veilig zijn voor de gebruikers.

 

Stelling 17

A15 tussen Papendrecht en Gorinchem moet zo snel mogelijk 2x 3-baans worden.

Stelling 17 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Een belangrijke voorwaarde voor een sterke regionale economie is bereikbaarheid. De uitbreiding van de A15 zal de bereikbaarheid verbeteren.

 

Stelling 18

Inzetten op meer windturbines.

Stelling 18 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD wil dat afspraken met het Rijk worden gevolgd, waarbij plaatsing van turbines mogelijk is op eerder vastgelegde locaties. Ruimte voor gemeenten om te werken aan draagvlak en een adequate wijze van communiceren naar omwonenden is essentieel.

 

Stelling 19

De provincie beschermt Midden-Delfland tegen verstedelijking.

Stelling 19 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Midden-Delfland is een waardevol gebied waar geen grootschalige woningbouw kan plaatsvinden, maar moet zich wel kunnen blijven ontwikkelen.

 

Stelling 20

De provincie stimuleert samenvoeging van gemeenten.

Stelling 20 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD vindt dat Nederland behoefte heeft aan robuuste, bestuurskrachtige gemeenten. Gesprekken over gemeentelijke herindeling zijn logisch. De provincie vervult een rol door dergelijke initiatieven te ondersteunen en waar nodig de regie te nemen.

 

Stelling 21

Zuid-Holland heeft meer dan genoeg kantoorgebouwen.

Stelling 21 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De provincie zoekt een oplossing voor grootschalige leegstand van kantoorgebouwen en winkels. Die aanpak kan per regio in de provincie verschillen, maar zal betekenen dat de geplande bouw van kantoorpanden en winkellocaties moet worden teruggebracht.

 

Stelling 22

In de Grevelingen worden de getijden hersteld om de biodiversiteit te vergroten.

Stelling 22 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Zoetwatergebieden dreigen te worden verzilt om bijvoorbeeld de Grevelingen te verbeteren. Dit kan leiden tot een tekort aan zoetwater. De VVD wil alleen meewerken aan verzilting als de zoetwatervoorziening gewaarborgd is.

 

Stelling 23

Alle dorpen en kernen moeten van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bereikbaar zijn met openbaar vervoer.

Stelling 23 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

VVD is wel voor innovatieve vormen van openbaar vervoer om kleine kernen bereikbaar te houden maar het openbaar vervoer moet wel rendabel zijn.

 

Stelling 24

Als het nodig is krijgen betaald voetbalclubs financiële steun.

Stelling 24 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

In principe is dit geen taak voor de overheid. In noodsituaties is dit hoogstens een taak voor de gemeente.

 

Stelling 25

Als nieuwe ‘Polenhotels’ voldoen aan de regels, maakt het niet uit hoe groot ze zijn.

Stelling 25 van 26.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Zolang de ‘Polenhotels’ volgens de regels handelen en er genoeg controle is zijn wij het hiermee eens. Alhoewel dit wel een zaak voor de gemeente is.

 

Stelling 26

Zuid-Holland geeft alle ruimte aan landbouw, inclusief intensieve veeteelt.

Laatste stelling.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Akkerbouw en veeteelt zijn belangrijk voor de economie. De VVD vindt dat de landbouw erop mag rekenen dat de provincie de sector in Zuid-Holland een toekomst geeft en dat bedrijven met voldoende groeimogelijkheden kunnen worden voortgezet.

 

Onderzoek voltooid

Klik op "Ga verder" en kom erachter welke politieke partij het beste bij u past.
Uw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de volgende politieke partijen:

- CDA
- ChristenUnie
- D66
- GroenLinks
- Jezus Leeft
- Partij van de Arbeid
- Partij voor de Dieren
- PVV
- SP
- Staatkundig Gereformeerde Partij
- Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland
- VVD

Werkwijze
Per standpunt berekent de website de afstand tussen uw antwoord en alle politieke partijen. Vervolgens vergelijken wij de antwoorden en kijken welke politieke partij het beste u past. Daarbij houden wij rekening met het gewicht dat u heeft toegekend aan uw antwoord.