Stemhulp provincie Noord-Holland

Vul de stemwijzer in

 

Vul  in of u het (helemaal) oneens of (helemaal) eens bent met de stellingen. Stuur de uitkomst door aan te klikken hoe belangrijk u een onderwerp vindt.

Na voltooiing ontvangt u direct een online stemadvies. Tevens vindt u van iedere partij korte toelichtingen.

 

Deze stemhulp is samengesteld in samenwerking met www.dichtbij.nl.

 

De statistieken per stemadvies worden anoniem opgeslagen.© mijnstemhulp.nl

Stelling 1

De provincie geeft de gemeenten alle hulp bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

Nee, er dient te worden gekeken naar bestaande bedrijfsterreinen. Door ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen, dreigt er leegstand voor bestaande bedrijfsterreinen. Beter is het om bestaande bedrijfsterreinen een opknapbeurt te geven.

 

CDA

Er mogen alleen nieuwe bedrijventerreinen komen als de oude volledig zijn benut. Dit voorkomt verloedering en leegstand van bestaande bedrijventerreinen.

 

ChristenUnie-SGP

De ChristenUnie-SGP wil eerst bestaande bedrijventerreinen benutten en niet in het wilde weg nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen. Als gemeenten elkaars concurrent worden is dat in ieders nadeel.

 

D66

In Noord-Holland is sprake van veel leegstand op bestaande bedrijventerreinen. D66 wil die leegstaande locaties op een duurzame manier opnieuw inrichten, in plaats van nieuwe terreinen ontwikkelen.

 

GroenLinks

Er is nu al een enorm overschot aan bedrijventerreinen. GroenLinks wil dat bestaande terreinen beter gebruikt worden en leegstand wordt opgeheven. Geen enkele reden dus om gemeenten te stimuleren bij het ontwikkelen van nieuwe terreinen.

 

Hart voor Holland

Hart voor Holland vindt dat eerst gekeken moet worden naar ruimte binnen bestaande bedrijventerreinen en dat oude terreinen gemoderniseerd en leegstaande kantoren herbestemd kunnen worden. Vooralsnog is uitbreiding wat ons betreft niet nodig.

 

Partij voor de Dieren

Er is een enorm overschot aan leegstaande bedrijfspanden. De PvdD wil geen nieuwe bedrijventerreinen. Geschikte leegstaande kantoorpanden moeten worden omgebouwd tot culturele ruimtes en betaalbare woonruimte. Zo houden we de open ruimte groen.

 

PvdA

Waar bedrijventerreinen nodig zijn moet de provincie gemeenten helpen. Nu is echter op veel plekken meer gebied gereserveerd dan nodig is. Langdurig braakliggende terreinen zijn zonde. Dus ja waar nodig, nee waar al voldoende capaciteit is.

 

SP

De SP heeft over deze stelling nog geen standpunt kenbaar gemaakt.

 

Vrouwen Partij

De VP vindt, gezien de forse leegstand van bedrijfspanden, het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsterreinen onrendabel. De provincie kan haar geld beter aanbesteden om de deel- en circulaire economie verder ontwikkelen binnen bestaande bedrijfsterreinen.

 

VVD

Nieuwe bedrijventerreinen kunnen alleen in procedure/ontwikkeling worden genomen als bestaande bedrijventerreinen optimaal benut zijn of dat er een specifieke omstandigheid dit rechtvaardigt (zoals bijvoorbeeld de komst van Microsoft).

 

Stelling 2

De kernreactor in Petten (1961) moet sluiten.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

Wij zijn voor het mogelijk maken van een nieuwe kerncentrale omdat uit een reactor nucleair materiaal komt dat gebruikt wordt voor nucleaire therapy. Een cyclotron kan dat nu nog niet leveren.

 

CDA

De kernreactor in Petten is een onderzoeksreactor. Het produceert medische isotopen voor kankeronderzoek, wat van groot belang om kanker te bestrijden. Daarnaast biedt het 800 hoogwaardige banen en onbetaalbare kennis op gebied van kankeronderzoek.

 

ChristenUnie-SGP

In tegenstelling tot sommige beweringen is de reactor in Petten van cruciaal belang voor de gezondheidszorg; niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. De ChristenUnie-SGP acht de gezondheidsrisico’s te groot om hiermee te stoppen.

 

D66

In Petten staat een onderzoeksreactor, geen kernreactor voor energie. De producten zijn wereldwijd essentieel bij opsporing van kanker en behandeling van kankerpatiënten. D66 wil dat de nieuwe reactor er komt. Het kenniscentrum betekent veel banen.

 

GroenLinks

De kernreactor in Petten is verouderd. De medische isotopen die er nu worden geproduceerd kunnen ook in kleine cyclotrons in ziekenhuizen worden gemaakt. Dat maakt de bouw van een hele dure nieuwe reactor overbodig.

 

Hart voor Holland

Onduidelijk is of de kernreactor op lange termijn nog nodig is. Vooralsnog lijkt hij essentieel voor de behandeling van kankerpatiënten. Wel vindt Hart voor Holland dat er gezocht moet worden naar alternatieven zoals deeltjesversnellers.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Nee het moet openstaan mits de wetenschappelijke onderzoeken een bijdrage leveren voor de samenleving.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD vindt het risico van een kernreactor te groot. Er is geen oplossing voor radioactief afval. Dit willen we niet als erfenis aan toekomstige generaties achterlaten. Productie van medische isotopen kan zonder kernreactor.

 

PvdA

De kernreactor levert geneesmiddelen (isotopen) die wereldwijd worden gebruikt. Zomaar sluiten is onverantwoord. Wel zou er een nieuwe, moderne en nog veiliger reactor moeten komen. Voorwaarde is wel dat het economisch en financieel rendabel kan.

 

SP

De SP heeft over deze stelling nog geen standpunt kenbaar gemaakt.

 

Vrouwen Partij

De kosten die nodig zijn om de oude kernreactor operationeel houden, wegen niet op tegen de kansen die liggen in de duurzame energiesector. De VP vindt dat nieuwe verdienmodellen en de toegankelijkheid tot duurzame energie centraal moeten staan.

 

VVD

De VVD erkent het belang van NRG Petten voor de ontwikkeling en productie van medische isotopen en trekt samen met het ministerie van EZ op om NRG Petten zo effectief mogelijk in te zetten voor innovatie en productie van medische isotopen.

 

Stelling 3

De provincie subsidieert internationale topsportevenementen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

Nee daar is 50PLUS op tegen. Wij willen geen topevenementen subsidiëren.

 

CDA

Dit is geen kerntaak van de provincie. Alleen bij bijzondere evenementen mag de provincie bijspringen om een evenement naar Noord-Holland te halen. Bijvoorbeeld het Europese kampioenschappen atletiek 2016, een unieke gebeurtenis in Nederland.

 

ChristenUnie-SGP

De ChristenUnie-SGP zet in op breedtesport. Topsport is een bedrijfstak waar grote bedragen in om gaan en dient zichzelf te bedruipen.

 

D66

Dit is primair een taak van het Rijk, maar als het bijdraagt aan het imago van de regio en zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, dan vindt D66 een (beperkte) sponsorbijdrage oké om Noord-Holland internationaal te promoten.

 

GroenLinks

Het ondersteunen van topsportevenementen - nationaal of internationaal - is geen kerntaak van de provincie. GroenLinks investeert liever in breedtesport. Daar heeft iedereen wat aan.

 

Hart voor Holland

Hart voor Holland vindt dat sport voor iedereen toegankelijk en bereikbaar moet zijn en investeert liever in lokale initiatieven waardoor inwoners gestimuleerd worden aan sport te gaan doen dan aan grote topsportevenementen.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Wel meewerken i.v.m. naambekendheid en toerisme, maar zulke evenementen hebben sowieso grote sponsors, dus de Provincie hoeft het niet te financieren.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD vindt dat de prioriteit moet liggen bij een gezonde leefomgeving, natuur en duurzame landbouw. Het is een overheidstaak om sporten voor iedereen mogelijk te maken. Het subsidiëren van internationale topsportevenementen valt buiten deze taak.

 

PvdA

Internationale topsportevenementen zijn leuk voor sportliefhebbers en goed voor economie en werkgelegenheid. Maar amateursport en een levendig verenigingsleven zijn ook belangrijk. De PvdA geeft er de voorkeur aan om amateursport te subsidiëren.

 

SP

De SP heeft over deze stelling nog geen standpunt kenbaar gemaakt.

 

Vrouwen Partij

De VP vindt dat commerciële (topsport) evenementen zichzelf kunnen bedruipen en niet gesubsidieerd hoeven worden. Subsidies zouden inzichtelijk en transparant moeten zijn. Bij fraudevermoedens moet een traject van onderzoek en terugvordering volgen.

 

VVD

Uitstraling van topsportevenementen kan van groot economisch belang zijn. De provincie sponsort topsport uitsluitend wanneer hiermee dit economisch belang gediend wordt. Vanwege de koppeling profiteert de breedtesport hier ook van.

 

Stelling 4

De provincies vormen een overbodige bestuurslaag en kunnen worden opgeheven.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

50PLUS is voor het opheffen van de Provincies, maar dan moeten taken die nu bij de Provincie liggen, op een juiste manier worden overgeheveld naar andere overheden, c.q. Rijk en/of samengaan van gemeenten. De nut en noodzaak van superprovincies is niet aangetoond.

 

CDA

Het middenbestuur voorziet in een behoefte op basis van gemeentegrens overschrijdende onderwerpen waarvan ruimtelijke ordening en regionale economie de belangrijkste zijn. Het Huis van Thorbecke met zijn 3 bestuurslagen zit goed in elkaar.

 

ChristenUnie-SGP

De provincies hebben een belangrijke taak op gebied van infrastructuur, ruimtelijke ordening en natuur. Het klakkeloos wegsaneren van deze bestuurslaag brengt de uitvoering van deze taken in gevaar.

 

D66

D66 vindt provincies op zich niet overbodig. D66 wil een herbezinning op het middenbestuur van provincies en waterschappen, zodat effectief en efficiënt kan worden bestuurd. D66 wil provincies via een daarop gericht plan samengaan.

 

GroenLinks

GroenLinks wil een democratisch en transparant bestuur. Daar ontbreekt het nu te vaak aan. Maar dat maakt de provincie niet overbodig. De provincie staat dichter bij burgers dan het Rijk maar heeft voldoende afstand om een regierol te vervullen.

 

Hart voor Holland

Hart voor Holland ziet allereerst liever dat provincies gemeenten dienen in plaats van dicteren. Wij vinden eveneens dat de wijze van besturen van Noord-Holland moet veranderen. Wij streven ook een discussie over nut en noodzaak provincie na.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

De provincies zijn een brug tussen de rijksoverheid en de gemeenten en moeten niet opgeheven worden.

 

Partij voor de Dieren

Provincies zijn belangrijk voor natuurontwikkeling, landbouw, bescherming dieren in het wild, infrastructuur en regionale economie. Het Rijk moet de kaders scheppen voor het welzijn en gezondheid van mens en dier. Provincies moeten goed samenwerken.

 

PvdA

Provincies zijn onmisbaar omdat zij zich bezighouden met zaken die bovengemeentelijk moeten worden geregeld, als ruimtelijke ordening, natuur, vervoer, economie. De PvdA vindt dat provincies moeten worden versterkt en efficiënter moeten werken.

 

SP

De SP heeft over deze stelling nog geen standpunt kenbaar gemaakt.

 

Vrouwen Partij

De VP vindt dat er een bestuurslaag moet zijn die de gemeenten coördineert. Het is van belang dat de provincie partijoverschrijdend samenwerkt op het gebied van toegankelijkheid tot werk, huisvesting, voeding, zorg, onderwijs en rechtspraak.

 

VVD

De VVD is voorstander van een kleine, slagvaardige overheid. Het is wenselijk te onderzoeken of door sterkere samenwerking tussen provincies de effectiviteit en efficiency verder verbeterd kunnen worden. Dit moet leiden tot kostenbesparingen.

 

Stelling 5

Inzetten op meer windturbines.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

Wij willen niet meer windturbines, bekijken of uitbreiding van bestaande turbines mogelijk is.

 

CDA

Het CDA is zeer terughoudend als het gaat om windmolens op land. De huidige rijksopgave voor 685,5 megawatt aan wind op land in Noord-Holland is voor het CDA de grens. Het CDA wil windparken op zee buiten de 12 mijlszone, in verband met kusttoerisme.

 

ChristenUnie-SGP

De ChristenUnie-SGP zet niet direct in op meer windmolens, maar wel op meer duurzame energie om de wereld ook in de toekomst leefbaar te houden. Essentiële voorwaarde is het goed betrekken van de inwoners en kunnen meeprofiteren door de omwonenden.

 

D66

Windturbines leveren schone energie. Daarom vindt D66 het zoeken naar geschikte locaties op land èn zee belangrijk. Voorwaarden zijn dat windturbines natuur en landschap niet aantasten, ver genoeg van de kust staan en omwonenden geen overlast ervaren.

 

GroenLinks

Nederland loopt erg achter met het opwekken van duurzame energie. GroenLinks wil meer windturbines en zet daarbij in op meer ruimte voor lokale initiatieven die burgers betrekken bij hun windenergieplannen en hen laten profiteren van de opbrengsten.

 

Hart voor Holland

Dat kan nooit een doel op zich zijn. Hart voor Holland wil investeren in duurzame energie en in energie-innovatie, zonder overlast in de omgeving te veroorzaken: getijde- en zonne-energie en restwarmte industrie.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Geen standpunt van Multicultureel Plus Partij ontvangen.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD wil toe naar een decentrale en duurzame energieopwekking door burgers en bedrijven. Vanwege het klimaat dienen we in 2050 fossielvrij te zijn. De PvdD vindt dat windenergie mogelijk moet zijn waar dieren en natuur geen hinder ondervinden.

 

PvdA

Onze afspraken over windmolens passen in de opdracht van het Rijk. Meer dan dat willen we niet. Omwonenden moeten zo min mogelijk overlast ondervinden. Dat betekent vervanging van oude molens en concentratie van molens op afstand van bewoning.

 

SP

De SP heeft over deze stelling nog geen standpunt kenbaar gemaakt.

 

Vrouwen Partij

De Vrouwen Partij is voorstander van een duurzaam energiebeleid dat recht moet doen aan huishoudens en bedrijven. Nieuwe duurzame verdienmodellen en toegankelijkheid tot energie moet centraal staan. Windturbines zijn er een fractie van.

 

VVD

Vanwege het landschap verstorende karakter en de overlast in de omgeving is de VVD tegen windturbines op land. Windmolenparken dicht langs de kust tasten het zeezicht aan en hebben een negatief effect op het toerisme en recreatie.

 

Stelling 6

Gratis openbaar vervoer voor gehandicapten, ouderen en scholieren buiten de spits.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

Wij zijn voor gratis OV voor minima en ouderen, eerst een proef doen, evalueren en dan besluiten.

 

CDA

Er bestaan al kortingen in het openbaar vervoer voor deze doelgroepen. Gratis klinkt sympathiek, maar de rekening komt dan bij de andere inwoners van Noord-Holland terecht.

 

ChristenUnie-SGP

Wij vinden het belangrijk dat het OV voor iedereen toegankelijk is, maar zijn geen voorstander van gratis openbaar vervoer voor bepaalde doelgroepen. In plaats daarvan pleiten wij voor een brede algemene korting voor iedereen met een laag inkomen.

 

D66

D66 vindt toegankelijk openbaar vervoer voor ouderen, gehandicapten en scholieren van groot belang, maar de landelijke overheid en gemeenten gaan daarover. D66 vindt dat de provincie zich daar niet in moet mengen.

 

GroenLinks

Als een deel van de OV-reizigers niet meer hoeft te betalen, stijgt de prijs fors voor andere reizigers. Zo wordt het voor iedereen duurder en voor lagere inkomens onbetaalbaar. GroenLinks wil goed & betaalbaar ov voor iedereen! Zo blijft Noord-Holland mobiel.

 

Hart voor Holland

De ouderen krijgen het zwaarder door lagere pensioenen, ingrepen en hogere kosten in de zorg. Gehandicapten hebben in het algemeen lage inkomens en hoge kosten. Onderwijs wordt voor scholieren toegankelijker.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Geen standpunt van Multicultureel Plus Partij ontvangen.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD wil dat openbaar vervoer, zowel in stedelijk als landelijk gebied, betrouwbaar en toegankelijk is voor iedereen. Ouderen zijn doorgaans minder mobiel, en daarom meer afhankelijk van vervoersmogelijkheden.

 

PvdA

In ons verkiezingsprogramma staat dat de PvdA gratis openbaar vervoer wil voor ouderen met een laag inkomen.

 

SP

De SP heeft over deze stelling nog geen standpunt kenbaar gemaakt.

 

Vrouwen Partij

Ontwikkel een provinciale App, als Uber, samen met de vervoersbranche. De provincie moet nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Het gratis vervoer is niet wenselijk maar vraagt om een andere aanpak, waardoor openbaar vervoer toegankelijk blijft.

 

VVD

De rekening om iemand gratis te laten reizen komt bij een ander terecht. Gratis reizen van groepen is een vorm van inkomenspolitiek en daar is de VVD geen voorstander van. Wij streven naar een betaalbaar en efficiënt Openbaar Vervoer voor iedereen.

 

Stelling 7

Noord-Holland is gebaat bij de komst van een Randstadprovincie.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

Nut en noodzaak niet aangetoond.

 

CDA

Het CDA is voor betere samenwerking, geen fusie. Recente onderzoeken tonen aan dat 'groter' niet per se beter is en dat de efficiencyvoordelen in de praktijk tegenvallen. Het CDA wil tevens de afstand tussen burgers en politiek kleiner maken.

 

ChristenUnie-SGP

Waar samenwerking met andere provincies goed is voor de inwoners moeten we het vooral niet nalaten, maar als middenbestuur is de provincie prima bereikbaar voor de burger en dat moeten we zo houden.

 

D66

D66 wil een herbezinning op het middenbestuur van provincies en waterschappen, zodat effectief en efficiënt bestuurd kan worden. D66 wil provincies via een daarop gericht plan samen laten gaan. Een Randstadprovincie behoort daarbij tot de opties.

 

GroenLinks

De provinciegrenzen zijn voor GroenLinks niet heilig, maar er zijn geen goede argumenten voor een Superprovincie: die komt verder van de burger te staan en pakt economisch slecht uit voor andere provincies.

 

Hart voor Holland

Geen van bovenaf opgelegde fusies! Wel kritisch kijken naar het functioneren van de provincie Noord-Holland.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Geen standpunt van Multicultureel Plus Partij ontvangen.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD gelooft niet in schaalvergroting voor de provincies. Noord-Holland is groot genoeg, de overheid moet dicht bij de burger blijven. Als er een Randstadprovincie wordt opgelegd, willen we dat burgers zich via een referendum kunnen uitspreken.

 

PvdA

De PvdA ziet dat er steeds minder en grotere en sterkere gemeenten komen. De problemen in het noordelijk deel van de Randstad lopen over de provinciegrenzen heen. Daarom wil de PvdA grotere en efficiëntere provincies.

 

SP

De SP heeft over deze stelling nog geen standpunt kenbaar gemaakt.

 

Vrouwen Partij

De Vrouwen Partij vindt als dat een Randstadprovincie deze ook toezicht moet hebben op het sociale domein, Plus en tevens dat alle gemeenten die kleiner zijn dan 24.000 inwoners moeten fuseren.

 

VVD

De VVD is voorstander van een kleine, slagvaardige overheid. Het is wenselijk te onderzoeken of door sterkere samenwerking tussen provincies de effectiviteit en efficiency verder verbeterd kunnen worden.

 

Stelling 8

Ook in de omgeving van natuurgebieden moet de provincie soms meewerken aan de komst van recreatieve voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het Landal Duynparc bij Castricum.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

Goed voor het toerisme en werkgelegenheid.

 

CDA

In de omgeving van natuurgebieden zou dit binnen de bestaande kaders soms mogelijk moeten zijn, niet in de natuurgebieden zelf. De natuur is van en voor mensen. Toegankelijkheid van natuur is van groot belang voor draagvlak van de kosten van natuur.

 

ChristenUnie-SGP

Natuur is van levensbelang voor een gezonde leefomgeving en daarom moeten mensen er ook van kunnen genieten. Onder de voorwaarde dat de natuur er geen onevenredige schade door oploopt, is recreatie in de vrije natuur van grote meerwaarde.

 

D66

D66 vindt dat zoveel mogelijk mensen moeten kunnen genieten van de Noord-Hollandse natuur, mits de natuur dat toelaat. D66 beschermt natuurgebieden die te kwetsbaar zijn voor grootschalige bouwprojecten en keurt de bouw van Landal Duynparc dus af.

 

GroenLinks

Iedereen moet kunnen genieten van alle mooie natuur in onze provincie. De duinen zijn een kwetsbaar landschap, daar staat de natuur voorop en is niet alles mogelijk. De komst van Landal bij Castricum schaadt de natuur, daarom zijn wij tegen.

 

Hart voor Holland

Duurzame recreatie bij de natuurgebieden moet wel in te passen zijn en de natuurgebieden niet schaden. En lokaal moet er draagvlak zijn. Recreatie en natuur hoeven elkaar niet te bijten, mits de overlast van recreanten geminimaliseerd wordt.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Geen standpunt van Multicultureel Plus Partij ontvangen.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD vindt dat we zuinig moeten zijn op de beperkte open ruimte die we nog hebben. De PvdD wil méér natuur in plaats van steeds minder. Het volbouwen van groene gebieden zoals Landal Duynparc bij Castricum is zeer ongewenst.

 

PvdA

De PvdA vind dat natuurgebieden breed toegankelijk moeten zijn. Natuur en recreatie zijn met elkaar verbonden. Maar beschermde natuurgebieden mogen niet worden opgeofferd aan vakantieparken, zoals in Castricum dreigt te gebeuren.

 

SP

De SP heeft over deze stelling nog geen standpunt kenbaar gemaakt.

 

Vrouwen Partij

Als natuurgebieden gereed gemaakt worden voor recreatie moet er rekening gehouden worden met de effecten op de habitat. Als dit niet in gevaar komt en er duurzaam gerecreëerd kan worden, kunnen meer mensen van de natuur genieten.

 

VVD

Juist natuurgebieden zijn geschikt om te recreëren. Natuurgebieden moeten voor iedereen toegankelijk zijn, en niet slechts voor een selecte groep.

 

Stelling 9

De zorg is nu een taak van de gemeenten, daar bemoeit de provincie zich niet meer mee.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

De Provincie zou een sterke regierol op zich moeten nemen, onder meer door controle op gemeentebegrotingen m.b.t. de zorg en of die juist wordt uitgegeven.

 

CDA

Het CDA heeft het volste vertrouwen dat gemeenten deze nieuwe kerntaak serieus op gaan pakken. Het CDA wil nog wel een tijdelijk Kinderkansenteam oprichten als vangnet, dat op verzoek van de gemeenten ondersteuning kan bieden in de overgangsfase.

 

ChristenUnie-SGP

Oneens. De ChristenUnie-SGP pleit voor een provinciaal noodfonds om jongeren, die als gevolg van de transitie in de knel komen adequaat te kunnen helpen als gemeenten daar zelf niet in slagen.

 

D66

D66 vindt het goed dat de landelijke overheid en gemeenten verantwoordelijk zijn voor de zorg. Sinds 1 januari 2015 hoort ook jeugdzorg niet meer tot de provincie, maar tot gemeenten. Met zorgtaken moet de provincie zich daarom niet meer bemoeien.

 

GroenLinks

Nu de zorg een taak van de gemeenten is, moet de provincie afstand houden om onduidelijkheid te voorkomen. Uit het oog is echter niet uit het hart: GroenLinks wil dat de provincie haar kennis goed overdraagt. Die mag natuurlijk niet verloren gaan!

 

Hart voor Holland

Hart voor Holland vindt dat de provincie nog wel een taak heeft bij de decentralisatie van de Jeugdzorg naar de gemeenten in de overgangsjaren, maar daarna is het de verantwoordelijkheid van gemeenten en rijk.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Geen standpunt van Multicultureel Plus Partij ontvangen.

 

Partij voor de Dieren

Het is belangrijk dat iedereen kan rekenen op goede zorg en een sociaal vangnet. Het Rijk heeft dit naar de gemeenten geschoven zonder passend budget en middelen. Als mensen daardoor niet de nodige hulp krijgen moet de provincie het vangnet zijn.

 

PvdA

Er is een goede taakverdeling. De provincies gaan niet over de zorg. Wel houdt de provincie er oog op dat de overdracht van de Jeugdzorg ordelijk verloopt en dat gemeenten hun taken op het gebied van de zorg adequaat oppakken.

 

SP

De SP heeft over deze stelling nog geen standpunt kenbaar gemaakt.

 

Vrouwen Partij

De Vrouwen Partij wil dat Noord-Holland het sociale domein weer integreert binnen het actieve beleid. De provincie dient een robuust raamwerk te krijgen. Om dit te bereiken is er een centrale visie nodig en samenwerking vanuit de 53 gemeenten.

 

VVD

Zorg, welzijn en cultuur zijn voor de VVD geen kerntaken van de provincie. Deze taken hebben daarmee geen prioriteit voor de provincie. Gemeenten en het Rijk zijn verantwoordelijk voor het sociale domein.

 

Stelling 10

Meer cameratoezicht op straat en in het openbaar vervoer.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

Komt veiligheidsgevoel van iedereen en dus ook voor ouderen ten goede.

 

CDA

De praktijk leert dat zich onveilige situaties voordoen op straat en in het openbaar vervoer, zoals geweld tegen hulpverleners en personeelsleden. Veiligheidscamera’s kunnen, inwoners, hulpverleners en het personeel beter beschermen.

 

ChristenUnie-SGP

Voor de sociale veiligheid in het openbaar vervoer is het goed dat camera's aanwezig zijn. Omwille van de privacy moeten we zeer terughoudend zijn met nog meer camera's. Opnames moeten bovendien niet langer dan 1 dag worden bewaard.

 

D66

Bij veiligheidsrisico’s zijn camera’s een mogelijke (tijdelijke) maatregel. D66 vindt dat het geen doel op zich is om er meer te plaatsen. Vanwege privacy zijn er goede afspraken nodig voor het wissen van opnamen.

 

GroenLinks

Cameratoezicht heeft vooral een symbolische waarde en voelt voor velen als een inbreuk op hun privacy. GroenLinks investeert liever in extra toezichthouders en controleurs in het OV. Die zijn in staat om gelijk op te treden, een camera is dat niet.

 

Hart voor Holland

Cameratoezicht draagt in bepaalde mate bij aan het gevoel van veiligheid van reizigers en inwoners en zorgt ervoor dat misdrijven eerder opgelost kunnen worden. Wel aandacht voor privacy!

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Geen standpunt van Multicultureel Plus Partij ontvangen.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD hecht zeer aan de privacy van burgers. Uit onderzoek blijkt dat camera’s het aantal delicten niet laten afnemen en er slechts schijnveiligheid gecreëerd wordt, ten koste van privacy. Identificatie van daders faalt heel vaak.

 

PvdA

De PvdA is voor veiligheid op straat en in het openbaar vervoer. Cameratoezicht kan daarbij helpen. Echter de privacy van de individuele burger mag niet in gevaar komen.

 

SP

De SP heeft over deze stelling nog geen standpunt kenbaar gemaakt.

 

Vrouwen Partij

Het plaatsen van camera’s is één aspect om de veiligheid te vergroten. De gelijke toegang tot openbaar vervoer en meer veiligheid op straat kan op verschillende wijzen gerealiseerd kan worden. Daar zou de politieke focus moeten liggen.

 

VVD

Veiligheidscamera’s kunnen een bijdrage leveren aan het vergroten van de veiligheid. Cameratoezicht dient altijd ondersteunend te zijn aan persoonlijk toezicht, en nooit in plaats van.

 

Stelling 11

De sneltram moet worden doorgetrokken van Amstelveen naar Uithoorn.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

50PLUS heeft geen toelichting op dit standpunt gegeven.

 

CDA

Een uitermate kostbaar project. CDA zou eerst een gedegen onderzoek willen naar de gebruikersaantallen van een dergelijke sneltram.

 

ChristenUnie-SGP

Wij zijn voor uitbreiding van tram, sneltram en metro. Ook willen kijken naar de kansen om de NoordZuidlijn door te trekken naar Amstelveen. De OV-verbinding met Uithoorn moet dan ook beter met een HOV busbaan of een sneltram via een andere route.

 

D66

D66 staat voor veilig, betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer. Of de overstap van bus naar tramlijn rendabel is, hangt af van het aantal reizigers die de lijn gebruiken. Bij de lijn Amstelveen-Uithoorn is het gebruik te laag voor een sneltram.

 

GroenLinks

GroenLinks is groot voorstander van het doortrekken van het Amsterdamse metro en (snel)tram netwerk naar de regio. Net als het aansluiten van de stoptreinen op de metro. Het doortrekken van de sneltram naar Uithoorn is hier zeker onderdeel van.

 

Hart voor Holland

Hart voor Holland is voorstander van betere en snellere OV-oplossingen. Hart voor Holland ziet graag in meerdere regio’s lightrail verschijnen.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Ja er moet een sneltram komen. Zo krijg je minder auto’s op de wegen en is het beter voor de milieu.

 

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil fors investeren in uitbreiding en onderhoud van openbaar vervoer. De sneltram kan worden doorgetrokken vanaf het nieuwe opstelterrein voor de trams dat volgens de plannen al bijna in Uithoorn komt te liggen.

 

PvdA

De PvdA is voor verbetering van Openbaar Vervoer, dat moet wel financieel haalbaar zijn.

 

SP

Goed voor het milieu. Vermindert autoverkeersoverlast. Doortrekking moet wel betaalbaar zijn. Dat kan, want er zijn nauwelijks viaducten nodig voor doortrekking.

 

Vrouwen Partij

De Vrouwen Partij vindt mobiliteit van alle burgers en de toegankelijkheid van alle kleine gemeenten in Noord-Holland van belang. Investeren in effectief en betaalbaar openbaar vervoer moet prioriteit zijn.

 

VVD

Deze mogelijkheid wordt momenteel onderzocht. Indien hiertoe wordt overgegaan, is de VVD bereid dit traject financieel te ondersteunen.

 

Stelling 12

Bereikbaarheid Haarlem en omliggende dorpen met openbaar vervoer is voldoende, ook 's nachts.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

Met bewoners van omliggende dorpen bekijken, waar verbetering mogelijk is en op welke tijdstippen.

 

CDA

De bereikbaarheid van Haarlem kan 's nachts beter. Het CDA wil meer bel- en buurtbussen inzetten om dorpen beter bereikbaar te maken.

 

ChristenUnie-SGP

De bereikbaarheid is onvoldoende. Gelukkig komt er vanaf eind 2014 elk uur een nachtbus van Haarlem naar IJmuiden en gaan er na middernacht meer treinen rijden. Maar het liefst hebben wij dat Haarlem wordt aangesloten op het NS-nachtnet.

 

D66

Haarlem is goed bereikbaar vanuit de omliggende dorpen. De nachtbus is echter beperkt beschikbaar. D66 wil dat nachtbusroutes beter aansluiten op de vraag en dat ook nachttreinen langer doorrijden.

 

GroenLinks

GroenLinks streeft naar goed openbaar vervoer in heel Noord-Holland, ook ’s nachts en in het weekend. In de regio Haarlem kan dat nog beter, zowel voor het snelle OV als voor stadsbussen. Zoals het opwaarderen van de Zuidtangent tot (snel)tram.

 

Hart voor Holland

De nieuwe concessie Haarlem-IJmond laat een groot aantal verbeteringen zien. Wel baart ons het plan van de NS om de lijn Haarlem-Beverwijk af te waarderen, zorgen.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Het is niet voldoende. Men moet vooral rekening houden speciale evenementen en feestdagen om er voor te zorgen dat de dorpen bereikbaar blijven.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD wil dat openbaar vervoer, ook in landelijk gebied, betrouwbaar en toegankelijk is voor iedereen. De provincie richt zich nu eenzijdig op het hoofdlijnennet van het busvervoer. Daardoor verdwijnen haltes en routes in omliggende dorpen.

 

PvdA

De PvdA is voor een nachttrein tussen Haarlem en Asterdam.

 

SP

Zeker in stedelijk gebied horen geen buurtbussen te rijden, zoals lijn 481 naar Bloemendaal en Overveen, en in plaats daarvan echte buslijnen met betaalde professionele chauffeurs. Onderzoek of meer nachtbussen dan de lijnen N30 en 280 nodig zijn.

 

 

Vrouwen Partij

De Vrouwen Partij vindt mobiliteit van alle burgers en de toegankelijkheid van alle kleine gemeenten in Noord-Holland van belang. Investeren in effectief en betaalbaar openbaar vervoer moet prioriteit zijn.

 

VVD

Het regionale openbaar busvervoer is afgestemd op de vraag. Uit de laatste klantbarometer blijkt dat de reiziger het provinciale OV in deze regio waardeert met een 7,6.

 

Stelling 13

Afwaardering Schipholweg moet zo snel mogelijk na openstelling omgelegde A9.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

50PLUS heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

 

CDA

Het CDA wil de Schipholweg vanwege de veiligheid afwaarderen van 80 naar 50 km, echter na de openstelling van de omgelegde A9 en nadat er andere mogelijkheden zijn onderzocht om de veiligheid te verhogen.

 

ChristenUnie-SGP

De Schipholweg blijft nodig voor de bereikbaarheid. Wel kan de snelheid omlaag om doorgaand verkeer te ontmoedigen. Ook willen wij een fietsnelweg langs de Schipholweg naar Velserbroek met een fietsbrug over de Ringvaart bij de Zoete Inval.

 

D66

Overlast van fijnstof en geluid moet direct verminderen. Daarom wil D66 de Schipholweg direct afwaarderen met tijdelijke maatregelen. Zodra er goed afgestemde plannen zijn, kan de afwaardering definitief gemaakt worden.

 

GroenLinks

De afwaardering van de Schipholweg is beter voor de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit. Wat GroenLinks betreft moet dat inderdaad zo snel mogelijk. Dat betekent dat er langzamer gereden wordt en er minder verkeer is. Goed voor de leefbaarheid!

 

Hart voor Holland

Dit is een wens van vele Badhoevedorpers en omdat Hart voor Holland opkomt voor lokale belangen vinden wij dat dit zo snel mogelijk moet gebeuren.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

In verband met veiligheid en milieuvervuiling is zo spoedig mogelijk afwaarderen noodzakelijk.

 

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil dat de Schipholweg zo snel mogelijk wordt afgewaardeerd. Dit komt de veiligheid en de luchtkwaliteit zeer ten goede. De PvdD vindt het noodzakelijk dat er ingezet wordt op minder autoverkeer.

 

PvdA

De PvdA heeft geen toelichting op dit standpunt gegeven.

 

SP

Dat is de juiste volgorde én het juiste tempo voor afwaardering.

 

Vrouwen Partij

De Vrouwen Partij vind dat de Schipholweg zo snel mogelijk moet worden afgewaardeerd, de veiligheid en luchtkwaliteit is belangrijker dan de snelheid op de wegen!

 

VVD

Wel is dit afhankelijk van de uitkomsten van nader onderzoek.

 

Stelling 14

De afslag A9 bij Heiloo biedt kansen voor de regio Alkmaar.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

50PLUS heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

 

CDA

Het CDA wil dat er zo snel mogelijk wordt besloten tot de aanleg van deze afslag. De regio Alkmaar wordt hierdoor beter bereikbaar en het is de oplossing voor de afwikkeling van de verwachte toename van het verkeer door de nieuwe woningen.

 

ChristenUnie-SGP

De noodzaak is er niet meer nu de woningbouwplannen in Heiloo minder groot zijn. De afslag heeft een negatief effect op het leefklimaat in Heiloo, want het zal doorgaand verkeer naar Alkmaar aantrekken. Ook leidt de afslag tot aantasting van natuur.

 

D66

D66 heeft gevraagd naar een update van nut en noodzaak van de afslag in relatie tot de ontwikkeling van bedrijventerrein Boekelermeer en de nieuwe woonwijk Zandzoom. D66 wacht de resultaten van het onderzoek af.

 

GroenLinks

GroenLinks is niet overtuigd van nut en noodzaak van een nieuwe afslag op de A9 bij Heiloo. De plannen voor de nieuwe woonwijk bij Heiloo zijn onzeker. Dan vervalt een belangrijke reden om deze afslag aan te leggen. Even wachten dus.

 

Hart voor Holland

De gemeenteraden van Heiloo en Castricum hebben de aantakking op de A9 nadrukkelijk als eis gesteld die vooraf moet gaan aan de bouw van 2400 huizen in het gebied tussen Limmen en Heiloo.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Door een betere bereikbaarheid is het in het belang van de stad Alkmaar dat het er komt. Zo voorkomen we ook tijdens de spitsuren onnodige files.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD vindt dat we zuinig moeten zijn op de beperkte open ruimte die we nog hebben. De afslag A9 bij Heiloo is onnodig: de afslag Alkmaar ontsluit ook het bedrijventerrein, dit terrein en de nieuwbouw in Heiloo worden minder groot dan gepland.

 

PvdA

De voorziene afslag bij Heiloo kan de woningbouwontwikkeling, die op dit moment erg vertraagd is wel weer mogelijk maken als de woningmarkt weer aantrekt.

 

SP

De afslag kost 34 miljoen euro. In de nieuwbouwwijken Zandzoom en Zuiderloo wordt voorlopig nauwelijks gebouwd. Met of zonder afslag. En bedrijven kunnen zich vestigen op andere terreinen dan de Boekelermeer die al wel een goede ontsluiting hebben.

 

Vrouwen Partij

De Vrouwen Partij vind dat er al te veel jaren over de omstreden afslag wordt gepraat. De afslag heeft geen toegevoegde waarde en daarom dient er ook niet in geïnvesteerd te worden.

 

VVD

De verwachting is dat deze afslag de ontsluiting van bedrijventerrein Boekelermeer verbetert. Ook verbetert zij de ontsluiting van de nieuwe Strandwal en zorgt voor een betere doorstroming op de kruising Kennemerstraatweg-Westelijke randweg.

 

Stelling 15

Overal in Noord-Holland staan winkels leeg. De provincie moet ondernemers ondersteunen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

Goede initiatieven die werkgelegenheid opleveren zijn wij bereid te ondersteunen. Rijdende SRV wagens wel ondersteunen om de leefbaarheid van ouderen te verbeteren in dorpen en kernen.

 

CDA

Het CDA wil een 'Fonds Waardevolle Herbestemming’ om leegstand van waardevolle panden om te buigen in nieuw gebruik. Daarnaast wil het CDA geen megawinkels buiten bestaand winkelgebied en soepeler in bestemmingsplannen omgaan met gemend gebruik.

 

ChristenUnie-SGP

Wij willen lokale ondernemers vooral ondersteunen door Outletcentra en andere grootschalige detailhandel aan de rand van de stad niet toe te staan. Daardoor voorkomen we oneerlijke concurrentie en hebben lokale ondernemers betere kansen.

 

D66

Grote leegstand van winkels is slecht voor een stad, dorp of buurt. D66 wil daarom dat de provincie weidewinkels en ouletstores buiten stadscentra tegenhoudt. Dat versterkt de winkels in de dorps- en stadskernen en is goed voor de werkgelegenheid.

 

GroenLinks

GroenLinks wil graag investeren in groene banen en een duurzame economie. We kiezen voor leefbaarheid van steden en dorpen, dus winkels in de buurt. Dat is veel méér dan individuele ondernemers steunen.

 

Hart voor Holland

Hart voor Holland vindt dat de provincie gemeenten moet helpen bij het stimuleren van winkelgebieden met veel leegstand en bij het verbeteren van het vestigingsklimaat.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Mee eens. Vooral de MKB-ondernemers moeten niet de dupe worden van de economische crisis. Het is een taak van de provincie om er financieel en organisatorisch voor te zorgen dat er niet meer lege winkels komen.

 

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren pleit voor een duurzame, geregionaliseerde economie. De provincie moet lokale ondernemers die dat dichterbij brengen ondersteunen. Grootschalige bebouwing in het buitengebied blijft verboden.

 

PvdA

De provincie heeft beleid t.a.v. de ondersteuning van krachtige winkellocaties. Ondersteuning van individuele ondernemers is niet aan de provincie.

 

SP

De provincie moet gemeenten ondersteunen bij versterking, instandhouding of transformatie van buurtwinkelcentra en winkelstraten, ook met kennisvermeerdering en onderzoek. Dat helpt ook de overgebleven detailhandel.

 

Vrouwen Partij

De Vrouwen Partij vindt dat geld moet worden besteed om de deel- en circulaire economie verder te ontwikkelen. Investeren in nieuwe lokale industrieën en nieuwe verdienmodellen ontwikkelen is van belang binnen geheel Provincie Noord-Holland.

 

VVD

Ondernemers ondernemen, de overheid heeft slechts een faciliterende rol. Zij ondersteunt dus geen ondernemers, maar faciliteert hen. Bijvoorbeeld met lage lasten, minder regels en een goede bereikbaarheid.

 

Stelling 16

De HOV-busverbinding tussen Huizen en Hilversum moet er komen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

50PLUS heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

 

CDA

Het CDA kijkt kritisch naar de plannen voor het HOV in het Gooi. De kosten afgezet tegen de tijdwinst en het belangrijkste is het draagvlak in de regio. Als dat ontbreekt moet de provincie stoppen met dit project.

 

ChristenUnie-SGP

De ChristenUnie-SGP hecht aan goed openbaar vervoer. Lijn 320 tussen Huizen en Hilversum functioneert uitstekend en zal als HOV toekomstbestendig zijn. Een aparte busbaan in Huizen is niet gewenst.

 

D66

De regio heeft in het verleden aangegeven dat er behoefte is aan een goede en snelle OV-verbinding tussen Huizen en Hilversum. D66 is voor, maar vindt dat er rekening met het landschap moet worden gehouden bij de inpassing.

 

GroenLinks

Bij de aanleg van HOV in ’t Gooi kiest GroenLinks voor het bundelen van busbaan en de spoorlijn bij Hilversum en de meerijvariant over ’t Merk in Huizen. Voor een goede HOV in ’t Gooi is de aanleg van een vrije busbaan langs de A27 noodzakelijk.

 

Hart voor Holland

Er is al een HOV-verbinding die prima voldoet. De 120 miljoen kostende HOV-busbanen hebben geen draagvlak in de regio. Nut en noodzaak zijn niet aangetoond. Wat Hart voor Holland betreft, komt deze busbaan er niet.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Ja, want zo zorgen we ervoor dat het milieu schoner blijft en er minder files zijn.

 

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil fors investeren in uitbreiding en onderhoud van openbaar vervoer. De HOV-busverbinding mag echter niet ten koste gaan van de natuur. De Partij voor de Dieren wil natuurgebieden juist vergroten en verbinden.

 

PvdA

De inwoners van Huizen en het Gooi hebben recht op betrouwbaar en snel Openbaar Vervoer.

 

SP

Geen investeringen in peperdure integrale projecten voor Hoogwaardig Openbaar busvervoer, maar oplossing van echte knelpunten in het ov-net door voorrang in verkeerslichtenregelingen en vrije banen op plaatsen waar de bus vastloopt in het verkeer.

 

Vrouwen Partij

Vrouwen Partij vindt mobiliteit van belang echter gezien de investeringen die ermee gemoeid zijn en het rendement dat hier mee voor burgers behaald wordt is het niet rendabel om hierin te investeren.

 

VVD

Om het Gooi in de toekomst bereikbaar te houden zal Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen Huizen en Hilversum verder vorm krijgen. Bestuurlijk draagvlak in de regio voor het HOV-tracé is hiervoor een vereiste.

 

Stelling 17

De provincie moet meer investeren in ecoducten en natuurgebieden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

50plus heeft nu andere prioriteiten dan de in deze vraag genoemde zaken, zoals zorg en werkgelegenheid en koopkracht na de langdurige afbraakperiode.

 

CDA

Het CDA wil afmaken waar we al aan begonnen zijn: het Nationaal Natuur Netwerk. In het budget voor de aanleg van nieuwe wegen moet geld worden begroot waarmee ecoducten of andere natuurverbindingen moeten worden gefinancierd.

 

ChristenUnie-SGP

Voor het behoud van natuur is het van groot belang dat er uitwisseling d.m.v. ecoducten kan plaatsvinden. Bovendien moeten we verder kijken dan morgen. We moeten onze provincie leefbaar houden, ook voor toekomstige generaties.

 

D66

D66 wil dat het Nationaal Natuurnetwerk in Noord-Holland wordt afgemaakt. Het aaneensluiten van natuurgebieden is essentieel voor de noodzakelijke verbetering van de biodiversiteit.

 

GroenLinks

Meer natuur is voor GroenLinks een absolute prioriteit, dat is goed voor mens, plant en dier. Het is nu slecht gesteld met de natuur in Noord-Holland. Daarom trekken wij geld uit voor het verbinden en uitbreiden van natuurgebieden.

 

Hart voor Holland

Investeren in natuur is belangrijk, maar besteed gelden goed, controleer en handhaaf op doelstellingen. Geen geld over de balk gooien aan ecoducten die vervolgens met een hek worden afgesloten.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Ja, maar alleen om de huidige natuurgebieden beter te kunnen beheren.

 

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil meer natuur in plaats van steeds minder. Door natuurvernietiging, vooral door de landbouw, is er nog maar 15% van de biodiversiteit over. Het vergroten en verbinden van de natuur en noodzakelijk.

 

PvdA

De provincie investeert in het kader van het Nationaal Natuur Netwerk in de natuur. Ecoducten horen daarbij.

 

SP

Ecoducten daar waar ze nodig zijn. Prioriteit is echter behoud en uitbreiding van natuurgebieden. In elk geval géén bezuinigingen op de ondersteuning van de natuurvrijwilligers van Landschap Noord-Holland.

 

Vrouwen Partij

De Vrouwen Partij vind het investeren in ecoducten los staan van investeren in meer natuurparken. Daar waar het van belang is moet steeds weer bekeken worden welke waarde het toevoegt.

 

VVD

Noord-Holland beschikt al over een uitgebreid areaal aan natuurgebieden. De prioriteit van de VVD ligt op mobiliteit, veiligheid op wegen en fietspaden en het creëren van werkgelegenheid.

 

Stelling 18

N201 tussen Hilversum en Vreeland moet veiliger.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

Voor 50plus is veiligheid op de weg altijd een belangrijk item en daar wil 50plus ook wat voor en aan doen.

 

CDA

In overleg met betrokken gemeenten moet de verkeersveiligheid N201 tussen Hilversum en Vreeland worden verbeterd.

 

ChristenUnie-SGP

Er gebeuren met enige regelmaat ernstige ongelukken. Een onderzoek naar mogelijkheden om de weg veiliger te maken is dringend gewenst.

 

D66

D66 vindt dat veiligheid wordt bereikt door gedrag op de weg en het inrichten van een weg. Om dit te bereiken werkt de gemeente op beide gebieden, dus ook bij de N201, samen met partners.

 

GroenLinks

Het verbeteren van de verkeersveiligheid is een prioriteit voor GroenLinks. Langzamer rijden en vooral minder rijden zijn goede oplossingen. En het stimuleren van goed OV. Wegverbredingen kosten geld en leiden tot harder rijden. Niet doen dus.

 

Hart voor Holland

De veiligheid op provinciale wegen verdient in het algemeen aandacht. Daar waar veel ongevallen met letsel plaats vinden moet de provincie extra maatregelen nemen om de veiligheid te verbeteren.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Ja, het moet zeker veiliger, vooral de situatie na zonsondergang moet veiliger worden. Men kan meer verkeerlichten maken en camera’s verplaatsen.

 

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vindt dat daar waar provinciale wegen onveilig zijn deze veilig moeten worden gemaakt. De PvdD pleit voor maatregelen als verlagen van de snelheid en een inhaalverbod.

 

PvdA

De PvdA is voor duurzaam veilige provinciale wegen.

 

SP

Veiligheid gaat boven alles.

 

Vrouwen Partij

De Vrouwen Partij vindt de N201 op bepaalde punten nog verder verbeterd kan worden. Echter de N201 heeft ook beperkingen, die gezien de kosten om deze aan te pakken niet opwegen tegen de baten.

 

VVD

Deze locatie staat niet als een van de meest onveilige bekend. Dit neemt niet weg dat altijd gestreefd moet worden naar veilige wegen.

 

Stelling 19

Nieuwbouwwoningen moeten bij stations worden gebouwd, geen aparte nieuwbouwwijken aan de rand van een stad/dorp.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

Nieuwbouwwoningen bouwen op die plaatsen waar het nodig en verstandig is en . . vooral levensloopbestendig bouwen zodat men minder hoeft te verhuizen en minder maatregelen nodig zijn om mensen in hun woning te laten blijven wonen.

 

CDA

Het hoeft niet per se bij het station. Het CDA vindt dat nieuwbouw ook buiten bestaand bebouwd gebied gemakkelijker moet worden. Er is behoefte aan goedkope nieuwbouw. De nieuwbouw in bestaand bebouwd gebied is € 25.000 euro duurder per woning.

 

ChristenUnie-SGP

Wij willen wonen en openbaar vervoer zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Nieuwe woonwijken aan de rand van stad of dorp kunnen noodzakelijk zijn, maar wij zoeken eerst naar mogelijkheden binnen steden en dorpen om zo de groene ruimte te sparen.

 

D66

D66 wil zoveel mogelijk woningen bij stations en nabij OV-knooppunten (winkels, scholen, ziekenhuizen, werkplekken en cultuur). Voorzieningen zijn op die manier voor mensen dichtbij en het open landschap blijft behouden.

 

GroenLinks

GroenLinks wil nieuwe woningen zoveel mogelijk bij OV knooppunten bouwen. Wij willen de ruimte in steden en dorpen slimmer gebruiken. Zo hou je onze polders open, versterk je het gebruik van openbaar vervoer en vergroot je de leefbaarheid.

 

Hart voor Holland

Hart voor Holland vindt dat de gebieden buiten de huidige woonwijken en dorpen en het platteland open en groen moet blijven.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Nee, geen nieuwbouwwoningen bij stations, tenzij nieuwbouwwoningen de huidige architectuur van de stationsbuurten niet in gevaar brengen.

 

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren is voor nieuwbouwwoningen rond OV-knooppunten. Daarmee wordt de beperkte open ruimte die we nog hebben beschermd en hebben bewoners goede toegang tot OV.

 

PvdA

Vanuit een oogpunt van bereikbaarheid en ook woongenot is het bouwen bij Stations (OV knooppunten) van groot belang. Daarmee kan overigens nooit de totale woningbouwbehoefte worden opgelost, dus is er ook ruimte voor nieuwbouwwijken.

 

SP

Nieuwbouw van woningen moet binnen bestaand bebouwd gebied, echter zonder aantasting van de woon- en leefkwaliteit voor de mensen die daar al wonen. Wonen en werken bij stations dringt het autogebruik terug.

 

Vrouwen Partij

Compacte woonkernen bieden veel voordeel. Het hebben van een effectieve infrastructuur dat bewoners instaat stelt mobiel te zijn is van belang. Het werken aan een effectief 21e eeuw mobiliteitsinfrastructuur heeft daardoor een hoge prioriteit.

 

VVD

De VVD is voor keuzevrijheid. Dat betekent dat mensen in beginsel vrijheid hebben om te kiezen waar zij willen wonen. De VVD steunt OV-knooppuntenbeleid, waarbij gebieden rond stations getransformeerd tot hoogwaardige locaties voor o.a. wonen.

 

Stelling 20

De verbinding tussen de A8 en A9 is overbodig. Houd dit stuk open.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

Deze verbinding vindt 50plus wel nodig vooral ook om de MRA en NH-Zuid te ontlasten en meer keuze (bij calamiteiten) te geven. Ook qua verkeersaanbod en voor economie(= welzijn voor een grotere groep mensen).

 

CDA

De verbindingsweg moet er komen om de mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.

 

ChristenUnie-SGP

De leefbaarheid in o.a. Krommenie is gebaat bij een goede oplossing van de verkeersknelpunten. Het doortrekken van de A8 kan een goede oplossing zijn, mits deze geen afbreuk doet aan bestaande natuur.

 

D66

D66 wil dat de A8-A9 verbinding er komt. Dat ontlast de dorpen waar het vele verkeer dagelijks doorheen dendert en bevordert de doorstroming. Een robuuste oost-west verbinding boven het Noordzeekanaal is belangrijk voor de economie en creëert banen.

 

GroenLinks

De A8-A9 is geen oplossing voor de slechte luchtkwaliteit en sluipverkeer in Krommenie en Assendelft. GroenLinks wil de natuur en de Stelling van Amsterdam niet aantasten. De echte oplossing zit ‘m in het verbeteren van bestaande infrastructuur.

 

Hart voor Holland

De bewoners van Krommenie en Assendelft verdienen vermindering van verkeersoverlast van de N203. De nieuwe weg moet wel dusdanig ingepast worden dat de overlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk blijft.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Nee, is niet overbodig, het zal de stroomverkeer, tijdens spitsuren, verhelpen zodat er geen extra files ontstaan.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD offert niet nog meer natuur op voor nieuwe wegen en wegverbredingen maar zet zich in voor een goed openbaarvervoer- en fietspadennetwerk. We verzetten ons tegen de Duinpolderweg, de verbinding A8-A9 en uitbreiding van provinciale wegen.

 

PvdA

De verbinding tussen de A8 en A9 moet worden verbeterd, ook om de verkeersdruk op Krommenie/Assendelft te verminderen. De PvdA wil dat bereiken met zo min mogelijke aantasting van het open landschap en de cultuurhistorische waarde van dit gebied.

 

SP

Voorrang geven aan verbetering van het openbaar vervoer. Er moet wel wat gebeuren tegen de verkeersoverlast in Krommenie. Maar dat kan beter en goedkoper dan met de 150 miljoen voor de doortrekking van de A8 naar de A9.

 

Vrouwen Partij

De Vrouwen Partij vindt mobiliteit belangrijk, zeker als het urgente verkeersprobleem betreft die opgelost moeten worden. Een beter verbinding is van belang.

 

VVD

Deze weg lost een belangrijk knelpunt op, draagt bij aan de ontsluiting van Noord-Holland-Noord en is de eerste echte oost-west-verbinding tussen deze verkeersaders. Ook levert het een bijdrage aan de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft.

 

Stelling 21

Er moeten geen windmolens komen bij sluizen IJmuiden. Er is hier al genoeg industrie.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

In principe niet meer bijbouwen. Alleen in overleg met belanghebbenden en bewoners indien voldoende draagvlak aanwezig is.

 

CDA

De gemeente is wel groot voorstander van windmolens op die locatie. Als het CDA moet kiezen tussen het landelijk gebied of industrieterrein dan gaat onze voorkeur daar naar toe.

 

ChristenUnie-SGP

Windturbines moeten zoveel mogelijk in een industriële omgeving als het Noordzeekanaalgebied geplaatst worden om te voorkomen dat het open landschap aangetast wordt. Wel onder voorwaarde dat omwonenden hier (financieel) van mee kunnen profiteren.

 

D66

Windmolens kunnen op plaatsen gezet worden waar draagvlak onder de bewoners/bedrijven is, de afstand tot woningen voldoende is en er rekening wordt gehouden met het landschap. Een industriegebied kan daarvoor een zeer goede optie zijn.

 

GroenLinks

Oneens. Noord-Holland heeft duurzame energie nodig en moet dus nog flink wat windmolens plaatsen. De sluizen zijn daarvoor heel geschikt. Lekker windje meestal ook!

 

Hart voor Holland

Volledig eens. De impact van grote windmolens op Velsen-Noord en IJmuiden is enorm en de weerstand is groot. Geen windmolens op land zonder lokaal draagvlak!

 

Partij voor de Dieren

De PvdD wil toe naar een decentrale en duurzame energieopwekking door burgers en bedrijven. De PvdD vindt dat windenergie mogelijk moet zijn waar dieren en natuur geen hinder ondervinden. Burgers moeten vroeg bij de plannen worden betrokken.

 

PvdA

De Provincie zoekt mogelijke vestigingsplekken voor windmolens op basis van zorgvuldige criteria. Dit gebeid past hier niet in.

 

SP

Windenergie is ook industriële productie. Dit past beter op industrieterreinen dan in open groene gebieden. Ook voor de locatie IJmuiden moet echter als voorwaarde gelden dat bewoners er geen enkele overlast van mogen ondervinden.

 

Vrouwen Partij

De Vrouwen Partij vindt dat windturbines een fractie zijn van duurzaam energiebeleid dat recht moet doen aan de 1.298.254 huishoudens en duizenden bedrijven. Nieuwe duurzame verdienmodellen en toegankelijkheid tot energie moet centraal staan.

 

VVD

De VVD heeft liever geen windmolens op land, maar kiest, als dat wel moet, voor die gebieden die het minste hinder opleveren voor leefomgeving en gezondheid.

 

Stelling 22

Het openbaar vervoer sluit in regio’s als Noordkop en West-Friesland niet aan op de behoeftes van de consument.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

Naast bereikbaar platteland vindt 50plus ook vitaal platteland een prioriteit.

 

CDA

Het CDA vindt dat dit beter kan. Om dit te verbeteren wil het CDA meer bel- en buurtbussen inzetten om dorpen beter bereikbaar te maken.

 

ChristenUnie-SGP

De spoorverbinding Enkhuizen-Hoorn-Amsterdam moet beter (verdubbeld). De belbussen en buurtbussen worden steeds belangrijker, waarbij de buurtbus het voordeel heeft van een vaste dienstregeling en de belbus van vervoer van deur tot deur.

 

D66

Daar waar lage bezetting van het openbaar vervoer is, zoekt D66 naar creatieve oplossingen en alternatieven. Bijvoorbeeld buurtbussen, zoals het experiment op Texel.

 

GroenLinks

GroenLinks streeft naar goed openbaar vervoer in heel Noord-Holland. In het landelijk gebied in heel Noord-Holland valt hier nog veel te verbeteren. Daarom willen wij meer geld voor openbaar vervoer voor met name de kleine kernen.

 

Hart voor Holland

Het OV in de Noordkop moet beter, en inspelen op de behoeften van de inwoners en werknemers in de Noordkop. Hart voor Holland wil samen met inwoners en ondernemers naar innovatieve oplossingen zoeken.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Er moet allereerst een enquête onder de consumenten gehouden worden. Daarna kan men een beter besluit nemen.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD wil, zowel in stedelijk als landelijk gebied, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen. Voor de leefbaarheid van kleine kernen is goed openbaar vervoer van groot belang. De provincie moet daarin investeren.

 

PvdA

De PvdA is voor een stelsel van hoofdlijnen in het Openbaar Vervoer met aanvullend vervoer, eventueel in de vorm van Buurt en Belbussen e.d. Daarmee wordt ook op de wensen van de consument ingespeeld.

 

SP

Gedeputeerde Post van de VVD heeft daar het afgelopen jaar wéér twee buslijnen opgeheven. Voor behoud van de leefbaarheid in kleine kernen zijn goede voorzieningen onmisbaar. De buslijnenplattegrond van de Noordkop is één witte vlek. Dat deugt niet.

 

Vrouwen Partij

De Vrouwen Partij vindt mobiliteit en bereikbaarheid in dit gedeelte van de Provincie van groot belang, zeker als het verbeteren ervan de werkeloosheid kan verminderen. Iedere plek in Noord-Holland moet snel en betaalbaar bereikbaar zijn!

 

VVD

Het regionale openbaar busvervoer is afgestemd op de vraag. Uit de laatste klantbarometer blijkt dat de reiziger het provinciale OV in deze regio waardeert met een 7,6.

 

Stelling 23

Zolang er sprake is van leegstand mogen er geen nieuwe kantoren worden gebouwd.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

50plus is het daar mee eens, niet bouwen voor leegstand.

 

CDA

Het CDA wil geen verbod, maar bouwen voor leegstand is niet verstandig. Het CDA wil vooral de schaarste op de markt vergroten zodat de balans wordt hersteld tussen vraag en aanbod.

 

ChristenUnie-SGP

Zeer mee eens. De ChristenUnie-SGP wil leegstaande (kantoor) panden verbouwen naar (sociale) huurwoningen en studentenhuisvesting. Een leegstandverordening moet dit mogelijk maken.

 

D66

Leegstand is funest voor de economie en het aangezicht van regio’s. D66 wil leegstaande terreinen een nieuwe functie geven. Dit is beter dan alsmaar nieuwe terreinen bij te bouwen en de leegstand in stand te houden.

 

GroenLinks

Natuurlijk moet je niet voor leegstand bouwen. Er zijn nu veel te veel kantoorgebouwen. Wij willen die renoveren óf herbestemmen en gebruiken voor betaalbare woningbouw.

 

Hart voor Holland

Belangrijk voorbeeld van hoe het niet moet: KPMG gebouw in Amstelveen staat leeg, en een paar km verder is een compleet nieuw gebouw verrezen. Onnodig en slechte ruimtelijke ordening.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Ja, helemaal mee eens, we hebben hierop niets toe te voegen.

 

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vindt dat we zuinig moeten zijn op de beperkte open ruimte die we nog hebben. Er is een overschot aan leegstaande bedrijfspanden die kunnen worden omgebouwd. Zo houden we de open ruimte groen en behouden we natuur.

 

PvdA

Nu er sprake is van grootschalige leegstand in ed kantorensector, moet uiterst terughoudend worden omgegaan met de bouw van nieuwe kantoren. Dat kan alleen als de noodzaak in het kader van de werkgelegenheid onomstotelijk kan worden aangetoond.

 

SP

Dat is nogal logisch. Ruimte in Nederland is schaars. Die ruimte moeten we dus niet gebruiken voor speculatie en geldbeleggingen in leegstaand vastgoed.

 

Vrouwen Partij

Vrouwen Partij vindt gezien de forse leegstand van bedrijfspanden, het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsterreinen onrendabel. Geld moet aanbesteedt worden om de deel- en circulaire economie verder te ontwikkelen binnen bestaande bedrijfsterreinen.

 

VVD

Middels PLABEKA geeft de provincie al invulling aan het terugdringen van leegstaande kantoorlocaties. Desalniettemin kunnen zich altijd situaties voortdoen waarbij een oud gebouw niet aan de eisen voldoet, waardoor toch nieuwbouw nodig kan zijn.

 

Stelling 24

De provincie moet Diemen terugfluiten zodat de Nuonweg (Overdiemerweg) tussen Amsterdam en Muiden weer open kan.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

Veel bewoners moeten nu omrijden, scheelt tijd, geld en brandstof.

 

CDA

De Nuonweg (de tijdelijke verbindingsweg tussen de gemeente Muiden en Amsterdam IJburg) moet afgesloten blijven.

 

ChristenUnie-SGP

De Nuonweg is niet noodzakelijk voor het verkeer tussen Muiden en IJburg. De bereikbaarheid van de Maxis is geen voldoende reden om het openstellen van de weg af te dwingen.

 

D66

De Nuonweg is een weg van de gemeente Diemen. De provincie gaat daar niet over. D66 vindt dat de provincie zich daar niet mee moet bemoeien.

 

GroenLinks

GroenLinks is het eens met de gemeente Diemen. Er is geen noodzaak de gemeente te dwingen deze weg te openen voor de megawinkels daar. IJburg heeft veel eigen voorzieningen en winkels; op fietsafstand!

 

Hart voor Holland

Het afsluiten van de Nuonweg is een voorbeeld van een maatregel zonder draagvlak, gelet op de honderden bezwaren. Hart voor Holland wil dat de provincie met Diemen in overleg gaat over de beweegredenen en gezamenlijk tot een goede oplossing komt.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Ja, het moet open blijven. Wel moet men rekening houden dat het verkeer veilig wordt opengesteld.

 

Partij voor de Dieren

Wat de Partij voor de Dieren betreft blijft de Nuonweg afgesloten voor auto’s. Als IJburgers op IJburg inkopen doen komt dit de bedrijvigheid daar ten goede, wordt het milieu gespaard en kan de Diemervijfdriehoek zich in rust ontwikkelen.

 

PvdA

Dit is een zaak tussen de gemeenten Amsterdam en Diemen.

 

SP

Dit is een onmisbare verbinding geworden.

 

Vrouwen Partij

De Vrouwen Partij vindt gezien de werkgelegenheid die hierdoor in gevaar komt een veel groter probleem dan sluipverkeer. Bestuurlijke integriteit zou hier op z’n plaats zijn.

 

VVD

De provincie heeft hierin geen bevoegdheid.

 

Stelling 25

De overlast van vliegtuigen rond Schiphol moet worden aangepakt.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

50plus is voor technische oplossingen om deze motor van de regionale en nationale economie te reguleren.

 

CDA

De provincie moet Schiphol blijven houden aan het volgen van de afgesproken vliegroutes en zorgen dat ruimtelijke ontwikkelingen in dit gebied door de aanwezigheid van Schiphol niet onnodig op slot gaan.

 

ChristenUnie-SGP

De ChristenUnie-SGP wil stevig vasthouden aan de gemaakte afspraken met betrekking tot overlast van vliegtuigen.

 

D66

D66 vindt dat overlast beperkt moet worden. Daarom zijn wij tegen een extra landingsbaan en moet Schiphol zich houden aan het aantal vluchten per jaar. Samenhang is echter nodig, want Schiphol is belangrijk voor de economie en biedt veel banen.

 

GroenLinks

GroenLinks wil de groeiende overlast van Schiphol beperken. Dat is de enige manier om de leefbaarheid te verbeteren. Wij vinden het onbegrijpelijk dat onlangs is besloten om vaker vier banen in te zetten. Dit is onnodig en slecht voor de omgeving.

 

Hart voor Holland

Geen gelijktijdige openstelling van een vierde start-/landingsbaan. De provincie moet haar best doen om maatregelen aan de bron af te dwingen en om groene buffers tussen Schiphol en woonwijken aan te leggen. Die houden geluid en fijnstof tegen.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Ja, mee eens. De burgers en omwonenden moeten er geen last van hebben.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD is tegen verdere groei van Schiphol, en wil omwonenden bescghermen tegen de geluidsoverlast en gezondheidsrisico’s. Dankzij ons wordt er nu onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het ultrafijnstof voor omwonenden.

 

PvdA

De PvdA staat voor uitvoering van de eerder gemaakte afspraken rond beperking van de geluidshinder rond Schiphol. De PvdA heeft hierin de afgelopen jaren (ook in het provinciebestuur) het voortouw genomen.

 

SP

Stoppen met nachtvluchten. En in elk geval geen verdere uitbreiding van het totaal aantal vluchten.

 

Vrouwen Partij

De Vrouwen Partij vindt dat Schiphol Airport de bedrijfsrisico’s niet meer bij de burgers kan blijven leggen. Zij moet eerst investeren om de overlast van de bestaande vliegbewegingen te verminderen. De bedrijfambitie voor groei is in deze ongepast.

 

VVD

Schiphol blijft zich ontwikkelen als mainport. Hiervoor is een balans tussen de economische ontwikkelingen en een goede leefbaarheid in de omgeving noodzakelijk. Het Aldersakkoord, dat deze balans als doel heeft, dient te worden uitgevoerd.

 

Stelling 26

Er moeten extra maatregelen komen tegen de uitstoot van ultrafijnstof in industriële gebieden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

50plus is voor de aanpak van fijnstof en voor een gebalanceerde realisatie die voor iedere partij een oplossing is.

 

CDA

Het CDA zet in op de huidige maatregelen. Het CDA houdt de partijen aan de afspraken die hierover zijn gemaakt en stimuleren innovatieve investeringen die de uitstoot van fijnstof verlagen. Een voorbeeld is fijnstof afvangende beplanting.

 

ChristenUnie-SGP

Leefbaarheid, woongenot en volksgezondheid zijn gebaat bij een schone en veilige woonomgeving. Voor de ChristenUnie-SGP is dit één van de speerpunten.

 

D66

De provincie is verantwoordelijk voor handhaving van de milieuwetgeving en moet dat ook goed uitvoeren. D66 wil dat samen met bedrijven innovaties worden doorgevoerd die de uitstoot van ultrafijnstof verminderen.

 

GroenLinks

Zeker en snel ook als de alarmerende conclusies van recent onderzoek kloppen. Onze gezondheid is te belangrijk om met vieze lucht te moeten leven. GroenLinks gaat goed bekijken welke maatregelen het meest effectief zijn.

 

Hart voor Holland

De provincie moet de vervuilende industrie helpen om de uitstoot terug te dringen, zonder dat dit werkgelegenheid kost. Ook moet ze maatregelen nemen tegen druk verkeer in de steden en dorpen en geen nieuwe wegen dicht langs woonkernen aanleggen.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Ja, helemaal eens. Want het is schadelijk voor de organen en heeft negatieve effecten op het lichaam op langere termijn.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD maakt zich grote zorgen over de gezondheid van omwonenden van industriele gebieden. We willen milieuzones om de luchtkwaliteit te verbeteren extra maatregelen tegen uitstoot fijnstof van industrie (WHO-norm).

 

PvdA

Rond de uitstoot van fijnstof zijn de afgelopen jaren veel maatregelen genomen, zoals doekfilters bij Tata steel enz. Over de gevolgen van ultra fijnstof is helaas nog niet veel bekend. Daarom moet eerst duidelijkheid hierover worden verkregen, waarna passende maatregelen kunnen worden genomen.

 

SP

De volksgezondheid moet niet langer ondergeschikt zijn aan economische belangen.

 

Vrouwen Partij

De Vrouwen Partij vindt dat bedrijfsrisico’s niet meer bij de burgers moeten komen te liggen. Bedrijven moeten eerst investeren om de overlast van de uitstoot van ultrafijnstof in industriële gebieden moeten verminderen.

 

VVD

De VVD vindt dat dergelijke maatregelen in EU-verband genomen dienen te worden. Op die manier blijft het level playing field gelijk en ontstaat dus geen oneerlijke concurrentie tussen bedrijven.

 

Stelling 27

De maximum snelheid op de ring A10 west blijft 80 kilometer per uur.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

Doorrijden is voor 50plus belangrijker dan hardrijden. Houd wel rekening met de moderne techniek die bij lage snelheden soms meer vuil produceert.

 

CDA

Vooral vanwege de milieueffecten voor de mensen die daar wonen is een goede balans tussen snelheid en gezondheid van mensen van belang. Hier kiest het CDA voor de gezondheid van de mensen die daar wonen.

 

ChristenUnie-SGP

De ChristenUnie-SGP pleit voor een schone en veilige leefomgeving. Het reduceren van de maximumsnelheid draagt in belangrijke mate bij aan het inperken van schadelijke stoffen. Daarom blijft de maximum snelheid 80 kilometer per uur.

 

D66

De uitstoot van fijnstof en de geluidsoverlast zijn aanmerkelijk gedaald bij de maximum snelheid van 80 kilometer. D66 wil vanwege de veiligheid en de gezondheid van de inwoners de snelheid zo houden.

 

GroenLinks

Zeker! Dat is beter voor de veiligheid en doorstroming van het verkeer en levert de minste luchtvervuiling op. Het is dus ook beter voor de gezondheid van de Amsterdammers. Leefbaarheid staat voor GroenLinks voorop!

 

Hart voor Holland

Voor Hart voor Holland is de leefbaarheid in de (grote) steden van groot belang. De A10-West is door zijn ligging een grote bron van geluidsoverlast en luchtvervuiling. Een snelheid van 80 km moet dus gehandhaafd blijven.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Ja, maar tussen 21.00 en 06.00 kan 100 km per uur.

 

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vindt dat de gezondheid van mensen belangrijker is dan een hogere maximum snelheid voor autoverkeer. De PvdD vindt dat de provincie een koploper moet worden als het gaat om een gezonde leefomgeving.

 

PvdA

De PvdA strijd voor schonere lucht. De maximering van de snelheid op de A 10 west naar 80 kilometer per uur, draagt hier echt aan bij.

 

SP

80 km/u geeft minder uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden en aanverwante schadelijke stoffen dan 100 km/u.

 

Vrouwen Partij

De Vrouwen Partij vindt veiligheid en luchtkwaliteit belangrijker dan snelheid. Ook Schiphol Aiport dient hierin te innoveren.

 

VVD

De ring A10 is een Rijksweg. Derhalve gaat de provincie hier niet over de maximumsnelheid.

 

Stelling 28

Het aantal toeristen in Amsterdam moet beperkt worden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

Nee Amsterdam vaart wel bij veel toeristen (en hun uitgaven in de stad), maar spreiding in de regio is goed. Er zijn grenzen voor het draagvlak in woonbuurten in het centrum.

 

CDA

Het moet niet beperkt worden, in plaats hiervan zetten we in op het programma ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’. We willen toeristen die naar Amsterdam komen laten genieten van de gehele provincie en optimaal het economische belang benutten.

 

ChristenUnie-SGP

Recreatie en toerisme zijn van groot economisch belang voor veel kleine middenstanders. Als er sprake is van overlast is het zinvol om de overlast aan te pakken, maar het beperken van toerisme in brede zin is de verkeerde maatregel.

 

D66

Amsterdam is de grootste toeristische trekpleister van Noord-Holland. Dat geeft veel banen in o.a. winkels, hotels, musea en horeca in een stad waar ook veel lager opgeleiden wonen. Wel wil D66 dat er oog is voor de belangen van de centrumbewoners.

 

GroenLinks

GroenLinks is tegen het beperken van het aantal toeristen in Amsterdam. Toerisme levert geld op, zorgt voor veel werkgelegenheid en versterkt de culturele sector, dat is heel positief. Waar overlast is, moet je concrete maatregelen nemen.

 

Hart voor Holland

Dit is een verantwoordelijkheid voor de gemeente niet voor de provincie. Dit is een zaak van de Amsterdamse gemeenteraad en de inwoners van Amsterdam.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Nee, want het is goed voor de economie en naambekendheid, maar de infrastructuur en faciliteiten moeten wel beheerd worden.

 

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil een economie die draait op arbeid en hergebruik van grondstoffen en niet op groei en uitputten van de Aarde. Schone sectoren krijgen meer kansen als de vervuiler betaalt.

 

PvdA

De PvdA vind dat toeristen meer de weg gewezen zou moeten worden naar andere bezienswaardige plekken in onze provincie.

 

SP

De binnenstad van Amsterdam is nu soms al te vol. Dan blijven op een gegeven moment ook de toeristen weg. Verder gaan hotels en short-stay ten koste van schaarse woonruimte. Positief is de bijdrage van de toeristenindustrie aan de werkgelegenheid.

 

Vrouwen Partij

De Vrouwen Partij vindt juist dat toeristen in Asterdam met open armen moeten worden ontvangen

 

VVD

De VVD is geen voorstander van het beperken van toerisme. Wel is de VVD voorstander van het programma ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’ met als doel toeristen ook de rest van Noord-Holland te laten verkennen, en dus de toeristen te verspreiden.

 

Stelling 29

Het metronetwerk van Amsterdam moet verder worden uitgebreid. Trek lijn van Isolatorweg door tot Amsterdam Centraal.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

Nee 50plus vindt dit onverantwoorde uitgaven die eer op prestige dan op noodzaak zijn gebaseerd. Doortrekken NZ-lijn naar Purmerend is dan slimmer en lijn 5 naar Annstelveen of nog verder.

 

CDA

Hoewel dit vooral een financiële verantwoordelijkheid is van de gemeente kan de provincie hier een ondersteunende rol in spelen.

 

ChristenUnie-SGP

Eens. Er moet ook serieus worden gekeken naar een oost-west metro (Diemen-Amsterdam Centrum-Osdorp-Badhoevedorp-Schiphol) en doortrekken van de NoordZuidlijn naar Amstelveen. Van de IJmeerverbinding heeft het deel Diemen-IJburg de hoogste prioriteit.

 

D66

Als blijkt dat doortrekking voldoende reizigers oplevert, dan mag van D66 het plan worden uitgevoerd. Overigens heeft het GVB meer plannen om de bereikbaarheid in en om Amsterdam te verbeteren. Als daar kansen liggen wil D66 die mogelijk maken.

 

GroenLinks

Ja! GroenLinks is groot voorstander van het doortrekken van het Amsterdamse metro en (snel)tram netwerk naar de regio. Het doortrekken van de Ringlijn van Isolatorweg naar Centraal Station, Sixhaven of Noorderpark versterkt het hele ov-netwerk.

 

Hart voor Holland

Hart voor Holland is groot voorstander van het uitbreiden van het metro-/lightrailnetwerk in de gehele metropoolregio en verder richting Alkmaar en Hoorn.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Ja is prima, maar het moet geen financiële en organisatorische prutser worden als de noord-zuid lijn.

 

Partij voor de Dieren

Fors investeren in uitbreiding en onderhoud van OV. In de toekomst is het goed om de metroring via Noord of via Isolatorweg-Amsterdam Centraal te sluiten. Dit mag niet ten koste gaan van ecologische verbindingszones, Noorderpark of Westerpark.

 

PvdA

De PvdA is voor verbetering van Openbaar Vervoer, waaronder het metronetwerk, dat moet wel financieel haalbaar zijn.

 

SP

Na de ruim twee miljard voor de Noord-Zuidlijn is daar op z'n minst gedegen studie voor nodig. Maar doortrekking van lijn 50 naar CS is wel zinvol, en kan als het treintracé Sloterdijk Hoog naar CS wordt medegebruikt.

 

Vrouwen Partij

De Vrouwen Partij vindt gezien de kosten en de overige prioriteiten met betrekking tot de aanleg van een metro, dit traject geen hoge prioriteit hebben.

 

VVD

De provincie gaat hier niet over. De gemeente Amsterdam onderzoekt momenteel verschillende opties, waarbij het specifieke tracé niet vaststaat.

 

Stelling 30

De provincie moet het inhuren van (te dure) externe adviseurs en specialisten zo veel mogelijk beperken.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

Provincie moet eindelijk eens de nodige goed gekwalificeerde mensen in dienst nemen ipv funstudie studenten die geen baan kunnen vinden en jaa knikken om inkomen te genereren. En dan met name ouderen in dienst nemen, goed voorbeeld doet volgen.

 

CDA

Door goede samenwerking moet het inhuren van externe adviseurs en specialisten zoveel mogelijk worden beperkt. Noord-Holland heeft overigens de minste ambtenaren aan het werk in vergelijking met inwonersaantallen met andere provincies.

 

ChristenUnie-SGP

Als één van de grootste provincies heeft Noord-Holland een uitgebreide ambtelijke organisatie. Incidenteel kan externe expertise noodzakelijk zijn, maar inhuur mag geen regel zijn. Ook dient er voor inhuur een maximum uurtarief vastgesteld te worden.

 

D66

Als specialisten te duur zijn, wil D66 liever vast personeel aantrekken. Voor tijdelijke projecten kan tijdelijk personeel met specialistische kennis wel de beste oplossing zijn.

 

GroenLinks

De inzet van adviseurs is soms nodig, als er een heel specifieke vraag ligt. Natuurlijk moet je die inzet zoveel mogelijk beperken, omdat je kennis zelf wilt opbouwen en omdat externe adviseurs altijd duurder zijn.

 

Hart voor Holland

Alleen inhuren als het echt moet. Er zit heel veel deskundigheid in de samenleving die ontgonnen kan worden door een betere voorbereiding d.m.v. co-creatie. Dus samen met inwoners, ondernemers, ambtenaren en deskundigen plannen maken.

 

Multicultureel Plus Partij: M+

Ja, mee eens, het kost alleen maar meer geld, en externe adviseurs en specialisten willen vooral de problemen zo lang mogelijk constateren maar niet oplossen.

 

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil een betrouwbare overheid, die zelf voldoende expertise in huis heeft om haar beleid te maken en daarbij geen gebruik hoeft te maken van dure consultants.

 

PvdA

De belangen van de burgers vereisen een goed openbaar bestuur. Daarbij moet de nodige kennis worden verkregen, dan wel ingehuurd. Te duur is altijd slecht.

 

SP

Beter is te investeren in kennis en bekwaamheid van provincieambtenaren en in doelmatigheid van werkprocessen, zodat de provincie vakkundig en doelmatig werkt, en zodat externe deskundigheid alleen nog in noodgevallen hoeft te worden ingehuurd.

 

Vrouwen Partij

Het inhuren van (te dure) externe adviseurs en specialisten is pas relevant als vraagstukken en problemen met betrekking tot de core business en de bedrijfsvoering van de Provincie via de bestaande HR strategie niet opgepakt kunnen worden.

 

VVD

De Provincie moet zo zuinig mogelijk omgaan met belastinggeld. In dat kader moet permanent worden afgewogen of bepaalde expertise ingehuurd, dan wel vast in dienst genomen moet worden.

 

Onderzoek voltooid

Klik op "Ga verder" en kom erachter welke politieke partij het beste bij u past.
Uw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de volgende politieke partijen:

- 50PLUS
- CDA
- ChristenUnie-SGP
- D66
- GroenLinks
- Hart voor Holland
- Multicultureel Plus Partij: M+
- Partij voor de Dieren
- PvdA
- SP
- Vrouwen Partij
- VVD

Werkwijze
Per standpunt berekent de website de afstand tussen uw antwoord en alle politieke partijen. Vervolgens vergelijken wij de antwoorden en kijken welke politieke partij het beste u past. Daarbij houden wij rekening met het gewicht dat u heeft toegekend aan uw antwoord.