Stemhulp provincie Noord-Holland

Vul de stemwijzer in

 

Vul  in of u het (helemaal) oneens of (helemaal) eens bent met de stellingen. Stuur de uitkomst door aan te klikken hoe belangrijk u een onderwerp vindt.

Na voltooiing ontvangt u direct een online stemadvies. Tevens vindt u van iedere partij korte toelichtingen.

 

Deze stemhulp is samengesteld in samenwerking met www.dichtbij.nl.

 

De statistieken per stemadvies worden anoniem opgeslagen.© mijnstemhulp.nl

Stelling 1

De provincie geeft de gemeenten alle hulp bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Nieuwe bedrijventerreinen kunnen alleen in procedure/ontwikkeling worden genomen als bestaande bedrijventerreinen optimaal benut zijn of dat er een specifieke omstandigheid dit rechtvaardigt (zoals bijvoorbeeld de komst van Microsoft).

 

Stelling 2

De kernreactor in Petten (1961) moet sluiten.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD erkent het belang van NRG Petten voor de ontwikkeling en productie van medische isotopen en trekt samen met het ministerie van EZ op om NRG Petten zo effectief mogelijk in te zetten voor innovatie en productie van medische isotopen.

 

Stelling 3

De provincie subsidieert internationale topsportevenementen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Uitstraling van topsportevenementen kan van groot economisch belang zijn. De provincie sponsort topsport uitsluitend wanneer hiermee dit economisch belang gediend wordt. Vanwege de koppeling profiteert de breedtesport hier ook van.

 

Stelling 4

De provincies vormen een overbodige bestuurslaag en kunnen worden opgeheven.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD is voorstander van een kleine, slagvaardige overheid. Het is wenselijk te onderzoeken of door sterkere samenwerking tussen provincies de effectiviteit en efficiency verder verbeterd kunnen worden. Dit moet leiden tot kostenbesparingen.

 

Stelling 5

Inzetten op meer windturbines.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Vanwege het landschap verstorende karakter en de overlast in de omgeving is de VVD tegen windturbines op land. Windmolenparken dicht langs de kust tasten het zeezicht aan en hebben een negatief effect op het toerisme en recreatie.

 

Stelling 6

Gratis openbaar vervoer voor gehandicapten, ouderen en scholieren buiten de spits.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De rekening om iemand gratis te laten reizen komt bij een ander terecht. Gratis reizen van groepen is een vorm van inkomenspolitiek en daar is de VVD geen voorstander van. Wij streven naar een betaalbaar en efficiënt Openbaar Vervoer voor iedereen.

 

Stelling 7

Noord-Holland is gebaat bij de komst van een Randstadprovincie.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD is voorstander van een kleine, slagvaardige overheid. Het is wenselijk te onderzoeken of door sterkere samenwerking tussen provincies de effectiviteit en efficiency verder verbeterd kunnen worden.

 

Stelling 8

Ook in de omgeving van natuurgebieden moet de provincie soms meewerken aan de komst van recreatieve voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het Landal Duynparc bij Castricum.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Juist natuurgebieden zijn geschikt om te recreëren. Natuurgebieden moeten voor iedereen toegankelijk zijn, en niet slechts voor een selecte groep.

 

Stelling 9

De zorg is nu een taak van de gemeenten, daar bemoeit de provincie zich niet meer mee.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Zorg, welzijn en cultuur zijn voor de VVD geen kerntaken van de provincie. Deze taken hebben daarmee geen prioriteit voor de provincie. Gemeenten en het Rijk zijn verantwoordelijk voor het sociale domein.

 

Stelling 10

Meer cameratoezicht op straat en in het openbaar vervoer.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Veiligheidscamera’s kunnen een bijdrage leveren aan het vergroten van de veiligheid. Cameratoezicht dient altijd ondersteunend te zijn aan persoonlijk toezicht, en nooit in plaats van.

 

Stelling 11

De sneltram moet worden doorgetrokken van Amstelveen naar Uithoorn.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Deze mogelijkheid wordt momenteel onderzocht. Indien hiertoe wordt overgegaan, is de VVD bereid dit traject financieel te ondersteunen.

 

Stelling 12

Bereikbaarheid Haarlem en omliggende dorpen met openbaar vervoer is voldoende, ook 's nachts.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Het regionale openbaar busvervoer is afgestemd op de vraag. Uit de laatste klantbarometer blijkt dat de reiziger het provinciale OV in deze regio waardeert met een 7,6.

 

Stelling 13

Afwaardering Schipholweg moet zo snel mogelijk na openstelling omgelegde A9.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Wel is dit afhankelijk van de uitkomsten van nader onderzoek.

 

Stelling 14

De afslag A9 bij Heiloo biedt kansen voor de regio Alkmaar.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De verwachting is dat deze afslag de ontsluiting van bedrijventerrein Boekelermeer verbetert. Ook verbetert zij de ontsluiting van de nieuwe Strandwal en zorgt voor een betere doorstroming op de kruising Kennemerstraatweg-Westelijke randweg.

 

Stelling 15

Overal in Noord-Holland staan winkels leeg. De provincie moet ondernemers ondersteunen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Ondernemers ondernemen, de overheid heeft slechts een faciliterende rol. Zij ondersteunt dus geen ondernemers, maar faciliteert hen. Bijvoorbeeld met lage lasten, minder regels en een goede bereikbaarheid.

 

Stelling 16

De HOV-busverbinding tussen Huizen en Hilversum moet er komen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Om het Gooi in de toekomst bereikbaar te houden zal Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen Huizen en Hilversum verder vorm krijgen. Bestuurlijk draagvlak in de regio voor het HOV-tracé is hiervoor een vereiste.

 

Stelling 17

De provincie moet meer investeren in ecoducten en natuurgebieden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Noord-Holland beschikt al over een uitgebreid areaal aan natuurgebieden. De prioriteit van de VVD ligt op mobiliteit, veiligheid op wegen en fietspaden en het creëren van werkgelegenheid.

 

Stelling 18

N201 tussen Hilversum en Vreeland moet veiliger.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Deze locatie staat niet als een van de meest onveilige bekend. Dit neemt niet weg dat altijd gestreefd moet worden naar veilige wegen.

 

Stelling 19

Nieuwbouwwoningen moeten bij stations worden gebouwd, geen aparte nieuwbouwwijken aan de rand van een stad/dorp.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD is voor keuzevrijheid. Dat betekent dat mensen in beginsel vrijheid hebben om te kiezen waar zij willen wonen. De VVD steunt OV-knooppuntenbeleid, waarbij gebieden rond stations getransformeerd tot hoogwaardige locaties voor o.a. wonen.

 

Stelling 20

De verbinding tussen de A8 en A9 is overbodig. Houd dit stuk open.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Deze weg lost een belangrijk knelpunt op, draagt bij aan de ontsluiting van Noord-Holland-Noord en is de eerste echte oost-west-verbinding tussen deze verkeersaders. Ook levert het een bijdrage aan de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft.

 

Stelling 21

Er moeten geen windmolens komen bij sluizen IJmuiden. Er is hier al genoeg industrie.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD heeft liever geen windmolens op land, maar kiest, als dat wel moet, voor die gebieden die het minste hinder opleveren voor leefomgeving en gezondheid.

 

Stelling 22

Het openbaar vervoer sluit in regio’s als Noordkop en West-Friesland niet aan op de behoeftes van de consument.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Het regionale openbaar busvervoer is afgestemd op de vraag. Uit de laatste klantbarometer blijkt dat de reiziger het provinciale OV in deze regio waardeert met een 7,6.

 

Stelling 23

Zolang er sprake is van leegstand mogen er geen nieuwe kantoren worden gebouwd.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Middels PLABEKA geeft de provincie al invulling aan het terugdringen van leegstaande kantoorlocaties. Desalniettemin kunnen zich altijd situaties voortdoen waarbij een oud gebouw niet aan de eisen voldoet, waardoor toch nieuwbouw nodig kan zijn.

 

Stelling 24

De provincie moet Diemen terugfluiten zodat de Nuonweg (Overdiemerweg) tussen Amsterdam en Muiden weer open kan.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De provincie heeft hierin geen bevoegdheid.

 

Stelling 25

De overlast van vliegtuigen rond Schiphol moet worden aangepakt.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Schiphol blijft zich ontwikkelen als mainport. Hiervoor is een balans tussen de economische ontwikkelingen en een goede leefbaarheid in de omgeving noodzakelijk. Het Aldersakkoord, dat deze balans als doel heeft, dient te worden uitgevoerd.

 

Stelling 26

Er moeten extra maatregelen komen tegen de uitstoot van ultrafijnstof in industriële gebieden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD vindt dat dergelijke maatregelen in EU-verband genomen dienen te worden. Op die manier blijft het level playing field gelijk en ontstaat dus geen oneerlijke concurrentie tussen bedrijven.

 

Stelling 27

De maximum snelheid op de ring A10 west blijft 80 kilometer per uur.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De ring A10 is een Rijksweg. Derhalve gaat de provincie hier niet over de maximumsnelheid.

 

Stelling 28

Het aantal toeristen in Amsterdam moet beperkt worden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD is geen voorstander van het beperken van toerisme. Wel is de VVD voorstander van het programma ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’ met als doel toeristen ook de rest van Noord-Holland te laten verkennen, en dus de toeristen te verspreiden.

 

Stelling 29

Het metronetwerk van Amsterdam moet verder worden uitgebreid. Trek lijn van Isolatorweg door tot Amsterdam Centraal.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De provincie gaat hier niet over. De gemeente Amsterdam onderzoekt momenteel verschillende opties, waarbij het specifieke tracé niet vaststaat.

 

Stelling 30

De provincie moet het inhuren van (te dure) externe adviseurs en specialisten zo veel mogelijk beperken.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De Provincie moet zo zuinig mogelijk omgaan met belastinggeld. In dat kader moet permanent worden afgewogen of bepaalde expertise ingehuurd, dan wel vast in dienst genomen moet worden.

 

Onderzoek voltooid

Klik op "Ga verder" en kom erachter welke politieke partij het beste bij u past.
Uw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de volgende politieke partijen:

- 50PLUS
- CDA
- ChristenUnie-SGP
- D66
- GroenLinks
- Hart voor Holland
- Multicultureel Plus Partij: M+
- Partij voor de Dieren
- PvdA
- SP
- Vrouwen Partij
- VVD

Werkwijze
Per standpunt berekent de website de afstand tussen uw antwoord en alle politieke partijen. Vervolgens vergelijken wij de antwoorden en kijken welke politieke partij het beste u past. Daarbij houden wij rekening met het gewicht dat u heeft toegekend aan uw antwoord.