Stemhulp provincie Gelderland

Vul de stemwijzer in

 

Vul  in of u het (helemaal) oneens of (helemaal) eens bent met de stellingen. Stuur de uitkomst door aan te klikken hoe belangrijk u een onderwerp vindt.

Na voltooiing ontvangt u direct een online stemadvies. Tevens vindt u van iedere partij korte toelichtingen.

 

De statistieken per stemadvies worden anoniem opgeslagen.© mijnstemhulp.nl

Stelling 1

Ruim baan voor megawinkels zoals outlets en bouwmarkten in het buitengebied.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

50Plus heeft geen toelichting op dit standpunt gegeven.

 

CDA

Het CDA wil investeren in leefbare binnensteden en dorpcentra. Goede winkelvoorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid van steden en dorpen. We willen daarom halt toeroepen aan perifere detailhandel.

 

ChristenUnie

Geeft nog meer problemen met leegstand en oneerlijke concurrentie in de centra.

 

D66

Geen megawinkels buiten de bestaande winkelgebieden.

 

Gelderse Centrum Democraten

Wij zijn het dichtbevolkte land van heel Europa. En elke dag komen er weer nieuwe vluchttelingen bij. Laten wij onze natuur koesteren. Er is genoeg leegstand op industrieterreinen.

 

GroenLinks

Het buitengebied is te waardevol in te zetten als industrieterrein. Op al bestaande bebouwde gebieden, is er wel ruimte voor outlets en bouwmarkten.

 

Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek

De grootste uitdaging is behoud en stimulering van het midden en kleinbedrijf. Vereenvoudigen van regelgeving en gerichte investeringen in onder andere buurten, wijken en kleine kernen zijn vanzelfsprekend. Megawinkels passen niet in dat plaatje.

 

Lokale Partijen Gelderland

Indien dit meerwaarde heeft voor het gebied/gemeente of nabijgelegen winkelcentrum anders geeft dit leegstand. Tevens moet de formule voldoende innovatief zijn en banen scheppen. Gemeente is hier beslissende factor!

 

Partij voor de Dieren

Snelle schaalvergroting in het buitengebied heeft vaak een negatief effect op de centra van de omliggende steden en dorpen.

 

Partij voor Mens en Spirit

We moeten van massaconsumptie terug naar de menselijke maat. Er is al veel leegstand. De winkelcentra van zowel dorpen als steden moeten hun aantrekkelijkheid blijven behouden door een goede mix van diverse winkels en dienstverlenende bedrijven.

 

PSP'92

De PSP’92 Gelderland wil gedoseerd megawinkels toestaan in het stedelijk buitengebied. Concreet denken wij aan de plannen in Nijmegen-Ressen. Wij willen daar een Hornbach en Decathlon toestaan. We zijn nu tegen de plannen van de gemeente Zevenaar.

 

PvdA

De PvdA is tegen outlets en grote winkelketens langs snelwegen en in kale weilanden. Er is al te veel leegstand en dit zal ten koste gaan van binnensteden en lokale ondernemers.

 

PVV

We zijn voor marktwerking. Als er behoefte/vraag bestaat naar outlets dan moet die ruimte geboden worden. Oorzaak achteruitgang stadscentra hebben een andere achtergrond dan concurrentie van outlets.

 

SGP

Het buitengebied moet gevrijwaard worden van megawinkels. Industrieterreinen zijn de aangewezen plaatsen hiervoor.

 

SP

Er zijn nu al teveel vierkante meters winkel en er is veel leegstand. Dit is een grote bedreiging voor de leefbaarheid in binnensteden en dorpen.

 

Vrede en Recht

Zoveel mogelijk proberen middenstand in binnenstad te versterken. Dus eerst plaatsen op de locaties waar dit het de binnenstad ondernemers ondersteunt.

 

VVD

De VVD geeft ruimte aan gemeenten om te bepalen waar de winkels kunnen komen. De vraag van de consument verandert snel. Inspelen op deze vraag en afstemming met bedrijven is belangrijk.

 

Stelling 2

De provincie subsidieert internationale topsportevenementen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

50Plus heeft geen toelichting op dit standpunt gegeven.

 

CDA

Sport en cultuur verbindt mensen. Het CDA wil dat culturele- en sportevenementen net dat kleine zetje geven om ze mogelijk te maken. Ook wil het CDA topsportevenementen binnenhalen die een grote spin off voor de regio’s of provincie kunnen hebben.

 

ChristenUnie

Topsport moet zichzelf financieren. De ChristenUnie gebruikt het geld liever voor breedtesport in de wijken en dorpen.

 

D66

D66 maakt zich zorgen over de achteruitgang van de toeristische infrastructuur. Gelderland kan haar potentieel beter benutten door de volgende doelstellingen te realiseren door betere ondersteuning van organisatoren van evenementen.

 

Gelderse Centrum Democraten

Zolang er voedselbanken werken met wachtlijsten. Hoeft er niemand niets internationaals te subsidiëren.

 

GroenLinks

GroenLinks wil sporten bereikbaar maken voor iedereen. In plaats van een topsportevenement dat vaak geld zal opleveren te subsidiëren, kiest GroenLinks voor kleinschalige projecten voor de burger.

 

Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek

Lokaal Belang wil investeren in sport, festivals, culturele evenementen en instellingen die het lokale en regionale karakter versterken. Laagdrempelig en goed voor de economie en de leefbaarheid.

 

Lokale Partijen Gelderland

Ja, maar niet alleen topsport maar ook evenementen die een bijdrage leveren aan de promotie van de sportieve kernkwaliteiten Gelderland.

 

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren stimuleert liever de breedtesport dan de topsport.

 

Partij voor Mens en Spirit

In talent, duurzaamheid en energiebesparing mag geïnvesteerd worden, als het niet ten koste gaat van de basisvoorzieningen in onze samenleving. Commerciële topsportevenementen kunnen zichzelf bedruipen. Gemeenschapsgeld gaat naar de amateursport.

 

PSP'92

De PSP’92 Gelderland gelooft in de combinatie van topsport en breedtesport. Wij denken dat topsport goed is voor het stimuleren van sport. Daarnaast zijn evenementen leuk en goed voor de economie. Gelderland staat met de Giro weer even op de kaart.

 

PvdA

De provincie moet meer doen om juist amateursport te stimuleren. Topsport kan een mooi voorbeeld zijn voor amateursport, daar geeft Gelderland nu genoeg aan uit, dus geen geld erbij.

 

PVV

(Top)sportevenementen zijn bij uitstek een particuliere aangelegenheid. Belasting moet je niet heffen om de hobby van een ander te betalen.

 

SGP

Het is geen overheidstaak om topsportevenementen te subsidiëren.

 

SP

Als het aan de SP ligt stopt de provincie met geld voor topsport en grote topsportevenementen en gaat dat geld naar sport voor iedereen zoals trapveldjes en andere kleinschalige sportvoorzieningen.

 

Vrede en Recht

Evenementen moeten self supporting zijn.

 

VVD

Topsportevenementen stimuleren de economie en bedrijvigheid. Topsport is goed voor recreatie en toerisme. Topsport moedigt gezond leven bij de inwoners aan. Bij de subsidiering wordt gezonde exploitatie betrokken.

 

Stelling 3

De provincie investeert in breedbandinternet en mobiele bereikbaarheid.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

50Plus heeft geen toelichting op dit standpunt gegeven.

 

CDA

Een goede en snelle internetverbinding (glasvezel) voor bedrijven, scholen en bij mensen thuis is het CDA veel waard. Daarom wil het CDA investeren om een snelle en goede internetverbindingen in het buitengebied mogelijk te maken.

 

ChristenUnie

Dit verhoogt de leefbaarheid en verbetert de zelfstandigheid van ouderen in het buitengebied.

 

D66

D66 wil in de hele provincie een uitstekend vestigingsklimaat realiseren dat voldoet aan alle moderne eisen, inclusief een hoogwaardige ITinfrastructuur (breedband).

 

Gelderse Centrum Democraten

Is dit een taak van de provincie? De bedrijven die deze diensten aanbieden verdienen genoeg.

 

GroenLinks

Bereikbaarheid moet voor iedereen mogelijk zijn. Daarom gelooft GroenLinks in het stimuleren van ICT en breedband verbindingen, zoals glasvezel.

 

Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek

Voor de leefbaarheid van de kleine kernen en dorpen is mobiele bereikbaarheid essentieel. Ook voor het bedrijfsleven en kennisinstituten is dit van levensbelang. Investeringen zijn vanzelfsprekend.

 

Lokale Partijen Gelderland

Ook voor een goede bedrijfsvoering in het buitengebied is breedbandinternet noodzakelijk (G4/G5 netwerk). Topprioriteit provincie!

 

Partij voor de Dieren

Ja, een goede toegang tot internet is tegenwoordig een basisbehoefte. De provincie kan daar bijdragen waar de markt nog niet het initiatief neemt.

 

Partij voor Mens en Spirit

Provincie investeert alleen in breedbandinternet ter versterking van de lokale gemeenschap. Wij willen dat er enkele gebieden in Gelderland in zijn geheel vrij blijven van straling van mobiele telefoons en masten.

 

PSP'92

De PSP’92 Gelderland wil dat alle kernen goede voorzieningen hebben. Internet en mobiele bereikbaarheid zijn inmiddels basisvoorzieningen. De provincie Gelderland moet er voor zorgen dat er een digitaal basisniveau in alle kernen aanwezig is.

 

PvdA

Investeren in de provinciale infrastructuur – ook als het gaat om breedband en mobiele bereikbaarheid – is een kerntaak van de provincie. Iedereen verdient gelijke toegang tot die dynamische samenleving.

 

PVV

Breedbandverbetering voorziet wel in een behoefte, maar daarin kan en moet de markt een grotere rol spelen. Bij opdrachten om breedband aan te leggen, hadden gemeenten ook rekening moeten houden met het platteland en dat zijn ze “vergeten”.

 

SGP

Het is een provinciale taak om breedbandinternet en mobiele bereikbaarheid van de grond te krijgen.

 

SP

Om de leefbaarheid van dorpen en kleine steden te kunnen garanderen moet er geïnvesteerd worden in breedbandinternet en mobiele bereikbaarheid in het buitengebied. Iedereen moet 112 kunnen bellen.

 

Vrede en Recht

Allereerst Ruim baan voor alle ondernemers.

 

VVD

Provinciale investeringen betreffen gebieden waar de exploitatie van breedband en mobiele bereikbaarheid voor marktbedrijven niet positief is te krijgen en waar belang van inwoners en bedrijven wordt geholpen.

 

Stelling 4

De provincies vormen een overbodige bestuurslaag en kunnen worden opgeheven.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

50Plus heeft geen toelichting op dit standpunt gegeven.

 

CDA

De provincie vormt een scharnierpunt tussen Den Haag en de gemeenten in Gelderland. De provincie biedt bij regionale vraagstukken oplossingen. Daarnaast kan de provincie een grote impuls geven aan de kwaliteit van Gelderland.

 

ChristenUnie

De provincie vervult een belangrijke taak tussen de gemeenten en het Rijk op terreinen als wegen, vervoer, milieu, economie en natuurontwikkeling.

 

D66

D66 wil daarom een overheid die bestaat uit vier lagen met vier volksvertegenwoordigingen: de EU, het Rijk, landsdelen en de gemeenten. Alle overige tussenlagen en tussenvormen doen af aan de democratie en de slagkracht en vinden we daarmee ongewenst.

 

Gelderse Centrum Democraten

Hoe meer bestuurslagen hoe beter. Er is genoeg te doen, en te weinig mankracht om dit uit te voeren. Er moeten meer mensen komen om uit hun stoffige kantoor te komen en echt met de burger in conclaaf gaan. Om te weten wat er speelt.

 

GroenLinks

De provincies dragen zorg voor een goed gecoördineerd samenwerken tussen het bedrijfsleven, gemeenten en het maatschappelijk middenveld,en zijn daarom een belangrijk middenbestuur.

 

Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek

Gemeenten staan dichter bij de burger dan de provincie en daarom moet bij de gemeente het zwaartepunt liggen. Het Lokale- en Provinciale belang wordt bij de overige partijen ondergeschikt gemaakt aan hun landelijk beleid, wij doen daar niet aan mee.

 

Lokale Partijen Gelderland

Wij zijn voor meer gemeentelijke autonomie dus minder bemoeienis provincie met uitzondering van haar wettelijke taken. Hervorming is dus wenselijk en een eerste stap.

 

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van schaalvergroting en het samenvoegen van provincies. Alleen als er voldoende draagvlak voor is bij de bevolking, is het mogelijk provincies samen te voegen.

 

Partij voor Mens en Spirit

Naast de provincie, de gemeente, het rijk en het waterschap zijn er ook gemeentelijke samenwerkingsverbanden alsmede concessiegebieden. Waarbij nu geen sprake is van gedegen democratische controle of inspraak door de burger. Wat wel zo zou moeten zijn.

 

PSP'92

De Gelderse PSP’92 vindt dat de provincies belangrijk zijn en haar verbindende rol goed invult. Gelderland is regisseur, aanjager en verbinder. De provincie neemt initiatief en brengt verschillende partijen bij elkaar. De provincie Gelderland werkt!

 

PvdA

Juist in een tijd waarin gemeenten overspoeld worden met nieuwe taken vanuit het Rijk, is de provincie een onmisbare regisseur, die het overzicht behoudt, regio’s met elkaar verbindt en de onderlinge dynamiek van de gemeenten samen kan bundelen.

 

PVV

De provincies zijn nuttig bij zaken die de gemeenten overstijgen. Provincies dienen wel enkel de kerntaken uit te voeren.

 

SGP

De provincies vormen een onmisbare bestuurslaag tussen rijk en gemeenten. Dit is de praktijk van elke dag.

 

SP

De SP is niet blij met de trend om het bestuur steeds maar grootschaliger en verder van de mensen te organiseren. We zijn tegen superprovincies en megagemeenten.

 

Vrede en Recht

Op weg terug naar de kleinschaligheid is de provinciestructuur volgens het huis van Thorbecke de noodzakelijke structuur.

 

VVD

De provincies hebben meerwaarde bij zaken die over gemeenten heen (boven-gemeentelijk) spelen zoals wegen, bedrijventerreinen, werk, vervoer, water en wonen. De provincies moeten zich richten op efficiente uitvoering van kerntaken.

 

Stelling 5

De provincie geeft leiding aan gemeentelijke herindelingen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

Provincie behoeft de herindeling niet te leiden. De gemeente kijken naar samenwerking, geografische ligging en het bij elkaar aansluiten en/of men financieel gezond is. Grootouders bemoeien zich ook niet met de partnerkeuze van hun kleinkinderen.

 

CDA

Het CDA wil alleen meewerken aan gemeentelijke herindelingen als er draagvlak is in de betreffende gemeenten. De gemeenten nemen hierin zelf het initiatief. Wanneer gemeenten intensiever willen samenwerken, wil de Provincie meedenken.

 

ChristenUnie

Herindeling moet vanuit de gemeenten zelf komen.

 

D66

Te kleine gemeenten zijn niet in staat deze taken kwalitatief goed uit te voeren. D66 wil dat de provincie de regie neemt wanneer gemeenten hierop vastlopen.

 

Gelderse Centrum Democraten

De gemeente heeft in het verleden laten zien dat zij niet in staat waren dit op eigen kracht goed te kunnen doen.

 

GroenLinks

Wij willen kleinere gemeenten niet verplichten op te gaan in grotere gemeenten. GroenLinks zoekt oplossingen in kennisuitwisseling en samenwerking. Bij krimp moet de provincie steun bieden voor herinrichten en het in stand houden van voorzieningen.

 

Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek

Bij herindeling moet het initiatief bij de betrokken gemeentes moet liggen. Een van bovenaf opgelegde herindeling zonder gemeentelijk draagvlak wijzen wij volstrekt af. Een gemeentelijke herindeling moet aanwijsbaar de burgers ten goede komen.

 

Lokale Partijen Gelderland

Nee, dit dient vanuit gemeenten zelf dus bottum up te komen waarbij de provincie kan/mag faciliteren. En mits voldoende draagvlak van de betreffende inwoners.

 

Partij voor de Dieren

Het initiatief voor een herindeling ligt bij de gemeente, bij de inwoners van de gemeente. De opstelling van de provincie is terughoudend en bescheiden.

 

Partij voor Mens en Spirit

Gemeentelijke herindelingen leveren niet altijd financieel en bestuurlijk voordeel op. Ze worden niet van bovenaf opgelegd, maar ze dienen van de gemeenten en bovenal hun inwoners zelf uitgaan. De provincie faciliteert hier slechts in.

 

PSP'92

De PSP’92 is tegen gemeentelijke herindelingen. Als er al wordt heringedeeld moet het vanuit de gemeenten komen.

 

PvdA

De provincie ondersteunt gemeenten waar ze dat nodig achten, maar over hun eigen partnerschap beslissen ze zelf. Gemeenten moeten van onderop gevormd worden.

 

PVV

Gemeentelijke herindelingen maar bijvoorbeeld ook herverkavelingen zijn gemeentegrens-overschrijdend. Tegengestelde belangen zijn gediend bij een leiding door hogere en onpartijdige overheidslaag.

 

SGP

Alleen herindeling als de gemeenten hier zelf om verzoeken.

 

SP

 

 

Vrede en Recht

De provincie heeft een controlerende en ondersteunende functie ten opzichte van de gemeenten.

 

VVD

Gemeenten moeten bestuurskrachtig zijn. Zij voeren efficient en effectief de taken uit. Provincie onderzoekt de bestuurskracht van gemeenten en neemt zo nodig regie om de bestuurskracht te verbeteren,wanneer de gemeente de taken niet goed verzorgt.

 

Stelling 6

Meer asfalt is de enige manier om Gelderland goed bereikbaar te houden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

Wij willen ontsluitingswegen opwaarderen: A15, A73. Ook de secundaire, provinciale wegen moeten van goede kwaliteit zijn om doorstroming te garanderen. Knooppunten moeten verbeteren. Natuurlijk in balans met de natuur en het milieu.

 

CDA

Het CDA blijft zich inzetten voor het verbeteren van de infrastructuur en bereikbaarheid in Gelderland. Het gaat altijd om een optimale combinatie van spoor-, weg- en waterwegen.

 

ChristenUnie

Naast asfalt horen ook goede alternatieven beschikbaar te zijn zoals openbaar vervoer

 

D66

Als we niet om de aanleg of verbreding van een nieuwe weg heen kunnen, dan wil D66 de omwonenden bij de planvorming betrekken.

 

Gelderse Centrum Democraten

Wij moeten ons erfgoed niet vernietigen voor economisch belang.

 

GroenLinks

GroenLinks vindt dat structurele verbeteringen in bereikbaarheid niet gerealiseerd worden met aanleg van asfalt en het stimuleren van automobiliteit. Wij kiezen voor duurzaam met prioriteit voor fietspaden, hoogwaardig OV en duurzaam goederenvervoer.

 

Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek

Het is zeer belangrijk om te investeren in infrastructuur om Gelderland goed bereikbaar te houden. Maar het is niet de enige manier. Ook het openbaar vervoer verdient de nodige aandacht.

 

Lokale Partijen Gelderland

Gekeken moet worden hoe provinciale wegen buiten de kernen om kunnen worden aangelegd. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.

 

Partij voor de Dieren

Er is al heel veel asfalt. Wij zijn voor verbeteren van het Openbaar Vervoer, verminderen van woon-werkverkeer door een betere ruimtelijke ordening, betere spreiding van de spits, goede fietsmogelijkheden en consuminderen (minder goederenvervoer).

 

Partij voor Mens en Spirit

Meer asfalt leidt alleen maar tot meer verkeer. We willen investeren in lokale werkgelegenheid, zodat mensen weer (wat) dicht(er)bij huis kunnen werken. En we willen het openbaar vervoer, voet- en fietspaden in Gelderland een impuls geven.

 

PSP'92

De PSP’92 wil inzetten op openbaar vervoer en minder op autoverkeer.

 

PvdA

Dorpen moeten bereikbaar blijven, maar dat kan ook via een taxidienst of met vrijwilligers (bus). Geen lege buslijnen laten bestaan. Investeringen in dubbelspoor naar de Achterhoek, elektrificatie van spoorlijnen en bereikbare kernen zijn hard nodig.

 

PVV

Filedruk moet worden verminderd. Economische last van onvoldoende bereikbaarheid is enorm en weegt niet op tegen ‘verkeerde zuinigheid’. Verkeer in de provincie en naar het achterland, is via de weg het meest efficiënt.

 

SGP

Meer asfalt is belangrijk maar ook openbaar vervoer voor de kleine kernen.

 

SP

SP heeft geen standpunt over deze stelling kenbaar gemaakt.

 

Vrede en Recht

Om de natuur goed te kunnen beschermen en te beheren, heb je budget nodig. Dit verdienen de ondernemingen door een goede infrastructuur.

 

VVD

Bereikbaarheid is de belangrijkste voorwaarde voor economische ontwikkeling. Inwoners en bedrijven moeten vlot en veilig op hun bestemming kunnen komen, over asfalt met auto, fiets en bus, over het spoor met de trein, en over het water per schip.

 

Stelling 7

De provincie investeert in het behoud van bibliotheken in de grotere dorpen en kernen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

Wat ons betreft, is dit meer een gemeentelijke taak. Het bevorderen van lezen en kennis opdoen is met name een zaak van de ouders en de scholen. Zie ook het digitale tijdperk, waarin wij het milieu niet extra willen belasten met bomenkap.

 

CDA

Het CDA vindt dat de bibliotheken een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de mensen en de toegankelijkheid tot kennis en literatuur bieden. De gemeenten gaan over de bibliotheken, toch hecht het CDA in Gelderland er veel waarde aan.

 

ChristenUnie

Dit is belangrijk voor de leefbaarheid op het platteland

 

D66

De provincie zou samen met de verschillende overheden gezamenlijk een dekkend netwerk van bibliotheken kunnen verzorgen, waarbij rekening gehouden wordt met een zekere nabijheid van lokale bibliotheekvoorzieningen voor inwoners.

 

Gelderse Centrum Democraten

Wij moeten ons erfgoed niet vernietigen voor economisch belang.

 

GroenLinks

Bibliotheken bieden ook in deze digitale tijd een toegang tot kennis, ontwikkeling en een belangrijke ontmoetingsplek. GroenLinks vindt niet dat ieder dorp een fysiek gebouw moet hebben. Mobiele boekencollecties en nieuwe systemen bieden oplossingen.

 

Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek

Lokaal Belang kiest voor de optimale schaal en niet voor grootschaligheid. We kiezen voor leefbaarheid in de buurten en wijken in de stad, maar ook van de kleine kernen. We kiezen voor voldoende bereikbare voorzieningen.

 

Lokale Partijen Gelderland

Dit is een puur lokale dus gemeentelijke aangelegenheid en zeker niet van de provincie.

 

Partij voor de Dieren

Er zijn veel mogelijkheden om via internet boeken en andere media te downloaden. De bibliotheek moet zich dus aanpassen. Enerzijds nog een papieren collectie, anderzijds inspelen internet. Samen met andere voorzieningen in een Kulturhus of dorpshuis.

 

Partij voor Mens en Spirit

De bibliotheken eventueel gevestigd in oude gebouwen zijn onmisbaar. Cultuur en met name het lezen van boeken is goed voor de algemene en persoonlijke ontwikkeling. De bibliotheken kunnen goed dienst doen als ontmoetings- en activiteitencentrum.

 

PSP'92

De PSP’92 wil dat voorzieningen bereikbaar zijn voor iedereen. Dat betekent ook de bibliotheek. Lezen is belangrijk voor jongeren. Lezen betekent ook het delen van kennis. En dat moet er voor iedereen zijn.

 

PvdA

De PvdA kiest voor goed en leefbaar wonen. Bibliotheken horen bij leefbare kernen. Behouden kan niet altijd, maar voorzieningen bereikbaar houden door goed vervoer kan de provincie heel goed oppakken.

 

PVV

Bibliotheken hebben lang een toegevoegde waarde gehad maar vraag naar bibliotheken neemt steeds verder af door invloed van internet, E-readers, Ipads etc. Het is aan de gemeente om te bepalen of zij de bibliotheek willen behouden en te financieren.

 

SGP

Helemaal mee eens.

 

SP

 

 

Vrede en Recht

Bibliotheken en cultuur zijn onderdeel van een nieuw concept van digitaal persoonlijk kringonderwijs en verdient provinciale investeringen.

 

VVD

Bibliotheek is een gemeentelijke taak. Het is aan de gemeente om de toekomst van de bibliotheek te bekijken.

 

Stelling 8

De enige taak van woningcoöperaties is de sociale woningbouw.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

De woningbouwcoöperaties zijn nu meer projectontwikkelaars, waarbij beloning van bestuurders voorop staat. Deze coöperaties moeten zich gaan richten op sociale woningbouw, levensbestendig wonen van ouderen en betaalbare woningen voor onze jongeren.

 

CDA

De woningbouwcorporaties moeten terug naar de kerntaak waarvoor ze zijn opgericht.

 

ChristenUnie

Woningcorporaties zouden zich meer dan nu zich met sociale woningbouw moeten bezig houden.

 

D66

In onze provincie is er een dreigend tekort aan seniorenwoningen. D66 vindt niet dat de provincie zelf moet gaan bouwen of gemeenten moet verplichten seniorenwoningen te bouwen.

 

Gelderse Centrum Democraten

’Schandalig hoe deze coöperaties omgaan met hun huurders. On- Nederlands.

 

GroenLinks

Sociale woningbouw is wel de kern van de woningcoöperaties, maar dankzij de vele woningen die coöperaties hebben, hebben ze ook een taak rond verduurzaming van deze woningen en de zorg voor de sociale cohesie van de wijk waar deze woningen staan.

 

Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek

Een thuis betekent wel dat je jezelf veilig voelt in je woning en woonomgeving. De leefbaarheid en de sociale cohesie dient ook een aandachtspunt te zijn.

 

Lokale Partijen Gelderland

Hier zou absoluut hun prioriteit moeten liggen en in de meest innovatieve vorm.

 

Partij voor de Dieren

Er moet een beter toezicht zijn, en er moet een einde komen aan de excessen waarmee woningcorporaties in het nieuws zijn. Woningcorporaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de leefbaarheid en sociale structuur van wijken.

 

Partij voor Mens en Spirit

De woningcoöperaties hebben als primaire taak om te zorgen voor betaalbare huurwoningen. Er komt meer zeggenschap voor de huurders in het te voeren beleid. De rentelasten kunnen drastisch omlaag door te kiezen voor andere vormen van financiering.

 

PSP'92

De PSP’92 wil dat iedereen goed en betaalbaar kan wonen.

 

PvdA

Woningcoöperaties moeten zich focussen op hun kerntaak: duurzame woningen bouwen voor mensen met een kleine portemonnee. Bouwen in dienst van de gemeenschap, geen luchtfietserij meer.

 

PVV

Stoppen met graaiende directies, miljardenverliezen na speculatie, mannetjes in Maserati’s en dus alleen doen waarvoor je bent opgericht.

 

SGP

Helemaal mee eens.

 

SP

 

 

Vrede en Recht

Naast sociale woningbouw moeten ze zich volledig gaan richten op de bouw (verbouw) van energieneutrale woningen.

 

VVD

Conform besluit van het Rijk is sociale woningbouw de enige taak van woningbouwcooperaties.

 

Stelling 9

De zorg is nu een taak van de gemeenten, daar bemoeit de provincie zich niet meer mee.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

De gemeenten zijn verantwoordelijk. Wel heeft de provincie de taak, om de jeugdzorg, eerst provinciaal 'warm' over te dragen aan gemeenten. Zijn er gemeenten die hierdoor in de problemen komen, dan moet de provincie haar verantwoordelijkheid nemen.

 

CDA

Het CDA vindt dat de provincie de helpende hand moet bieden als gemeenten echt in de problemen komen bij de uitvoering van hun zorgtaken, zoals op alle beleidsterreinen. Dat is handelen als partner van gemeenten.

 

ChristenUnie

We moeten als provincie wel problemen signaleren. De gemeente is wel de meest aangewezen overheidslaag voor het sociale domein

 

D66

De provincie heeft vooral een rol bij die taken waarvoor gemeenten te klein zijn. Gemeenten zijn op veel onderwerpen dé aangewezen overheid. Daarom zijn de afgelopen jaren meer taken, zoals de jeugdzorg, bij de gemeenten komen te liggen.

 

Gelderse Centrum Democraten

De gemeente heeft in het verleden laten zien dat zij niet in staat waren dit op eigen kracht goed te kunnen doen.

 

GroenLinks

Al het sociaal beleid bij één overheidslaag is overzichtelijk en maakt maatwerk mogelijk. Wel zien we dat gemeenten steun nodig hebben bij sociale taken, daarom wil GroenLinks dat de provincie bijstaat met advies, bemiddeling en financiële middelen.

 

Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek

Nee dit is primair de taak van de gemeente met een toezichthoudende rol voor het Rijk. Bovendien staan Gemeenten dichter bij de burger dan de provincie en daarom moet bij de gemeente het politieke zwaartepunt liggen.

 

Lokale Partijen Gelderland

Klopt, dit is puur een gemeentelijke aangelegenheid sinds 1 januari 2015.

 

Partij voor de Dieren

De zorg is nu een taak van de gemeenten, maar in schrijnende gevallen kan de provincie niet toekijken.

 

Partij voor Mens en Spirit

Gemeenten werken vaak samen in regionale samenwerkingsverbanden. Zolang er onvoldoende rekenschap hoeft worden afgelegd en/of democratische controle mogelijk is door de burger, dienen bewoners aan de bel te kunnen trekken bij de provincie.

 

PSP'92

De PSP’92 accepteert dat de zorg een gemeentelijke taak is geworden, maar wil wel dat de provincie een kennisdeler blijft. Hier kan de provincie het verschil maken.

 

PvdA

De PvdA vindt dat de provincie de gemeenten, instellingen en inwoners moet bijstaan bij deze enorm ingrijpende veranderingen. Niet door taken over te nemen, maar wel door met kleine investeringen experimenten en vernieuwing te stimuleren.

 

PVV

Decentralisatie is landelijk opgelegd en is gewoon een ordinaire bezuiniging van kabinet Rutte II. De provincie heeft hier verder geen taak in.

 

SGP

De provincie zorgt voor een warme overdracht bij de jeudgzorg.

 

SP

 

 

Vrede en Recht

De overgang van de jeugdzorg moet heel goed gecontroleerd worden.

 

VVD

Vanaf 2015 is de zorg taak van de gemeenten. De provincie heeft haar zorgtaak overgedragen aan de gemeenten.

 

Stelling 10

Windparken mogen best subsidie krijgen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

Er moet met spoed een goede studie komen naar de alternatieve energie. Nu wordt er ingezet op 'windenergie'. In veel gemeenten komt de bevolking hiertegen in opstand. Ook moet er gekeken worden naar efficiency en economische haalbaarheid.

 

CDA

Windenergie wil het CDA alleen inzetten als er lokaal draagvlak voor is. Wij willen ook volop inzetten op zonne- energie, koude-warmte toeslag, isolatieprogramma’s en verduurzamen van woningen.

 

ChristenUnie

Als er subsidie nodig is om een windenergieproject een laatste duwtje te geven, moet dat mogelijk zijn.

 

D66

D66 ziet kansen in, en noodzaak voor, windmolens op het land. D66 wil daarom vasthouden aan het akkoord dat de provincies met het Rijk hebben gesloten voor de realisatie van 6000 megawatt (MW) windenergie in 2020.

 

Gelderse Centrum Democraten

Schone energie is beter voor het milieu.

 

GroenLinks

Windenergie is nodig om energie- en klimaatdoelen te halen. Afhankelijkheid van fossiele bronnen uit schurkenstaten willen we niet en windenergie helpt de economie. De provincie kan zorgen dat burgers kunnen participeren en dus ook profiteren.

 

Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek

Subsidie is niet nodig. Wel willen wij participeren en investeren in alternatieve energiebronnen. Dit levert immers geld op en is goed voor het milieu. Participatie van inwoners is een voorwaarde en omwonenden.

 

Lokale Partijen Gelderland

Windparken ontvangen al ongekende subsidies afgezet tegen het beperkte rendement op termijn. Meer gekeken dient te worden naar nieuwe innovatieve oplossingen die er al zijn dan slechts windenergie.

 

Partij voor de Dieren

Wij zijn voor een snelle transitie naar een duurzame energievoorziening. Door energiebesparing, door van zonne-energie, daarnaast ook door gebruik te maken van windenergie. Windparken moeten zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande infrastructuur.

 

Partij voor Mens en Spirit

Voor een energietransitie is het juist beter om vervuilende energie meer te belasten. Daarnaast zetten we vooral in op energiebesparing door andere leef- en werkpatronen, gebruikmaking van zonne-energie, waterkrachtenergie en/of windenergie.

 

PSP'92

De PSP’92 wil inzetten op duurzame energie. Wij willen dan ook initiatieven voor windparken steunen.

 

PvdA

Gelderland moet een definitieve omslag maken naar hernieuwbare energie. Daar horen ook windmolens bij. Maar alleen op plekken waar dat kan. Draagvlak is belangrijk. Bewoners moeten kunnen meedelen in de opbrengst.

 

PVV

Windenergie is niet rendabel. Mede door het bouwen van windparken stijgt de energierekening enorm. Deze zal nog verder stijgen met 800 euro per jaar per huishouden.

 

SGP

Windparken worden al gesubsidieerd.

 

SP

De SP heeft geen standpunt over deze stelling kenbaar gemaakt.

 

Vrede en Recht

Het is geen hoofdingrediënt van het duurzaam maken van ons land.

 

VVD

Duurzame energie is mogelijk bij gemeentelijk draagvlak en economische bruikbaarheid. De provincie moet geen windparken subsidiëren.

 

Stelling 11

Kunstsubsidies worden in stand gehouden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

50Plus heeft geen toelichting op dit standpunt gegeven.

 

CDA

Het CDA vindt dat er niet verder moet worden bezuinigd op cultuur. Cultuur is van groot belang. Sport en cultuur verbindt mensen. Het CDA wil culturele- en sportevenementen net dat kleine zetje geven om ze mogelijk te maken.

 

ChristenUnie

Dit betreft vooral de provinciale infrastructuur op dit gebied.

 

D66

Voor D66 is cultuur een inspiratiebron voor iedereen in Gelderland, het is geen “hobby” of luxegoed voor enkelen. D66 kiest ervoor fors te investeren in cultuur. Het structurele budget wordt verhoogd met € 6 miljoen.

 

Gelderse Centrum Democraten

We kunnen niet alle lasten dragen van musea en pretparken als ze minder winstgevend zijn, of zelfs verlies draaien.

 

GroenLinks

Kunst mag niet worden gezien als iets dat geld op moet leveren, zoals een bedrijf dat moet kunnen. De provincie moet bijspringen om culturele verarming tegen te gaan. Marktwerking mag de cultuursector niet domineren.

 

Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek

Cultuur is een belangrijke economische drager en draagt bij aan de leefbaarheid. Lokaal Belang wil investeren in festivals , culturele evenementen en instellingen die het lokale en regionale karakter versterken. Herschikking is een optie.

 

Lokale Partijen Gelderland

Ondersteunende rol provincie aan gemeenten die bij de uitvoering op zowel Cultuur als kunst gebied dit voor iedereen toegankelijk en laagdrempelig moet houden.

 

Partij voor de Dieren

Wij vinden dat een samenleving het beste gedijt als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Dikwijls nemen media en kunst deze taak op zich. Cultuur zorgt bovendien voor een immateriële verrijking van het leven.

 

Partij voor Mens en Spirit

Kunstenaars en mensen met een laag inkomen krijgen een inkomen voor iedereen. De laatste krijgen eventueel vouchers en/of een Gelrepas. Daarnaast worden er ruimte en faciliteiten ter beschikbaar gesteld, zodat kunstenaars hun werk kunnen laten zien.

 

PSP'92

De PSP’92 wil kunst en cultuur behouden. We vinden dat bezuinigingen niet per se ten koste van een beleidsveld moeten.

 

PvdA

Cultuur bevordert de ontwikkeling van creativiteit en talenten. Als we een gevarieerd aanbod aan actieve cultuurbeoefening, musea, theater, muziek en films in stand willen houden, zijn bijdragen van de provincie noodzakelijk.

 

PVV

Kunst is een privé-aangelegenheid. Moet niet betaald worden met belastinggeld.

 

SGP

Is geen kerntaak van de provincie.

 

SP

Wat de SP betreft is er al teveel bezuinigd op cultuur. Wij willen er extra in investeren. Denk ook aan bibliotheken en bibliobussen.

 

Vrede en Recht

Kunst hoort volgens Vrede en Recht bij onderwijs, het is een basis welvaartgegeven.

 

VVD

De rol van de provincie is bij kunst en cultuur beperkt. De VVD wil dat gesubsidieerde culturele instellingen een groter publieksbereik realiseren en minimaal 50% zelf bij verdienen aan eigen inkomsten. Uitgangspunt is cultureel ondernemerschap.

 

Stelling 12

De provincie verleent medewerking aan het openstellen van nieuwe asielzoekerscentra en het heropenen van oude azc’s.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

50Plus heeft geen toelichting op dit standpunt gegeven.

 

CDA

Waar de opvang van asielzoekers plaatsvindt is aan de gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het CDA vindt het groot belang dat mensen die in Nederland hun toevlucht zoeken daar worden opgevangen waar passende voorzieningen zijn.

 

ChristenUnie

Wij moeten opkomen voor de zwakke en waar mogelijk hulp bieden.

 

D66

D66 is eensgezind over de noodzaak om mensen in nood hulp te verlenen.

 

Gelderse Centrum Democraten

In slechte economische tijden is dit besluit genomen. Nu gaan wij hier niet meer vanaf zien.

 

GroenLinks

Ook Gelderland moet haar aandeel leveren aan het faciliteren van asielzoekerscentra, juist in deze tijden.

 

Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek

Dit is volledig aan de betreffende gemeenten; zij zijn zeer goed in staat om hun eigen afweging te maken.

 

Lokale Partijen Gelderland

Is eerder een lokale dus gemeentelijke aangelegenheid en provincie zou hier puur faciliterend kunnen zijn.

 

Partij voor de Dieren

Humanitaire hulp aan vluchtelingen is van het grootste belang. Wanneer opvang in eigen regio niet mogelijk is, dan wordt in Nederland een humane opvang geboden. De provincie helpt daar aan mee, wanneer dat nodig is.

 

Partij voor Mens en Spirit

Asielzoekers dienen op humanere en professionelere manier worden opgevangen en begeleid. Daarnaast dient het vluchtelingen- en migratievraagstuk ook aangepakt te worden door veel meer rechtvaardigheid en een nog eerlijkere verdeling in de wereld.

 

PSP'92

De PSP’92 vindt dat mensen die huis en haard hebben verlaten door oorlog en ellende altijd warm opgevangen moeten worden.

 

PvdA

Mensen in nood verdienen hulp. De uitvoer van deze opvang ligt bij het Rijk en gemeenten. De provincie kan regionaal bijsturen waar nodig. Het herbestemmen van leegstaand vastgoed kan hierbij een goed middel zijn.

 

PVV

De grenzen moeten gesloten worden voor immigranten uit islamitische landen. Opvang moet geschieden in de regio zelf.

 

SGP

Opvangen is een taak van de gemeenten, maar de provincie dient wel planologische medewerking te geven.

 

SP

De provincie heeft geen taak als het gaat om asielzoekerscentra. Wel kan de provincie bijvoorbeeld zorgen voor extra openbaar vervoer waar dat wenselijk is omdat er tijdelijk extra mensen te gast zijn.

 

Vrede en Recht

Vrede en Recht wil tijdelijk veel minder gastvrijheid verlenen aan asielzoekende.

 

VVD

De provincie laat dit aan de gemeente.

 

Stelling 13

Dorpsscholen open houden, desnoods met extra subsidie.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

50Plus heeft geen toelichting op dit standpunt gegeven.

 

CDA

De provincie heeft geen rol bij het openhouden van scholen in dorpen. Het is een taak van de gemeenten om ervoor te zorgen dat de er voldoende scholen in de omgeving zijn.

 

ChristenUnie

Eerst proberen om met slimme combinaties van functies, dit soort voorzieningen in stand te houden.

 

D66

D66 kiest voor een focus op kwaliteit en bereikbaarheid in plaats van kwantiteit. Liever een uitstekende basisschool met voldoende leerlingen op een half uur fietsen dan een noodlijdende, tekortschietende dorpsschool op loopafstand.

 

Gelderse Centrum Democraten

Regiogebonden scholen lijken al snel op beroepsonderwijs. Elke plaats heeft onderwijs nodig.

 

GroenLinks

De voorzieningen in dorpen moeten zoveel mogelijk op peil blijven, anders zet de krimp onverminderd door. Steun van de provincie moet gericht zijn op het vinden van structurele antwoorden, zoals gebeurt in de vorm van schoolcoöperaties.

 

Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek

Lokaal Belang kiest voor de optimale schaal en niet voor grootschaligheid. We kiezen voor leefbaarheid in de buurten en wijken in de stad, maar ook van de kleine kernen. Dat betekent voldoende bereikbare voorzieningen.

 

Lokale Partijen Gelderland

Ja, maar daarbij ook de juiste leerling-prognoses betrekken voor de mid lange termijn.

 

Partij voor de Dieren

Te denken valt aan cofinanciering. De Partij voor de Dieren zal voorstellen steunen om dorpsscholen open te houden.

 

Partij voor Mens en Spirit

Basisscholen zijn ook ontmoetingsplekken voor de ouders. Ze dienen op maximaal een kilometer loopafstand te liggen. De bestaande gebouwen past men rekeninghoudend met de gezondheid, het energieverbruik en de duurzaamheid aan de eisen van deze tijd.

 

PSP'92

Dorpsscholen zijn een basisvoorziening. Wel moeten we kijken hoe we slim er voor kunnen zorgen dat onderwijs betaalbaar maar ook voor ieder bereikbaar is en blijft!

 

PvdA

Alle ‘Gelderse Streken’ moeten duurzaam en leefbaar blijven. De provincie heeft daarbij een stimulerende rol en kan zorgen voor regionale afstemming en slimme combinaties. Bijvoorbeeld het combineren van school en bibliotheek.

 

PVV

Hangt helemaal af van de situatie, aantal leerlingen en de bereikbaarheid van andere scholen

 

.

SGP

Leefbaar kleine kernen is erg belangrijk.

 

SP

De SP vindt dat de leefbaarheid in kleine dorpen behouden moet blijven. Zorg dat de bus blijft rijden, er een halte van de bibliobus is, iedereen 112 kan bellen (ook mobiel), er breedband komt en dat scholen blijven bestaan.

 

Vrede en Recht

Vrede en Recht wil alle subsidies afbouwen, dit kunnen we ons niet meer veroorloven.

 

VVD

Scholen zijn een taak van de gemeente en het Rijk. Dit is geen taak van de provincie.

 

Stelling 14

Behalve Omroep Gelderland houdt de overheid ook de regionale kranten in stand.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

50Plus heeft geen toelichting op dit standpunt gegeven.

 

CDA

Het CDA is van mening dat de geschreven pers aan de markt moet worden overgelaten. Het is aan de consument om de regionale kranten op waarde te schatten en vervolgens de kranten te kopen.

 

ChristenUnie

ChristenUnie heeft geen toelichting op dit standpunt gegeven.

 

D66

De provincie moet meer informeren via lokale kranten en sociale media. D66 wil bovendien een mediafonds voor lokale journalistiek en een onderzoek naar de behoeften van de inwoners om zo input te krijgen voor een goed communicatiebeleid.

 

Gelderse Centrum Democraten

Geen geld steken in media waar dat niet nodig is. Er bestaan weinig provinciale kranten omdat de vraag beperkt is.

 

GroenLinks

Een divers journalistiek geluid is belangrijk in een vrije samenleving. Waar mogelijk moet de provincie ervoor zorgen dat ook regionaal nieuws bij mensen thuis komt. Tegelijk is het niet de taak van de overheid om grote mediaconcerns te financieren.

 

Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek

Gelderland is een provincie met bijzondere culturele diversiteit en geschiedenis. Wij willen investeren in evenementen en instellingen die het lokale en regionale karakter versterken. Lokale en regionale media horen daar wat ons betreft bij.

 

Lokale Partijen Gelderland

Belangrijk om onafhankelijk lokaal herkenbare media te hebben en te koesteren.

 

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren zal de regionale kranten in ieder geval ondersteunen door ze regelmatig van interessant nieuws te voorzien.

 

Partij voor Mens en Spirit

Omdat zowel omroep Gelderland als regionale kranten voorzien in een heel belangrijke behoefte, dient de journalistieke onafhankelijkheid ten opzichte van de overheid, commerciële partijen, belangengroepen en/of bepaalde individuen voor op te staan.

 

PSP'92

Objectieve media is een basisvereiste voor de democratie. De overheid kan meehelpen de media in stand te houden, maar moet geen invloed uitoefenen op de inhoud er van.

 

PvdA

Regionale en lokale pers is belangrijk voor een goede informatievoorziening. De provincie kan meedenken over versterking er van. Een objectieve, zelfstandige pers is daarbij altijd het streven.

 

PVV

Omroep Gelderland heeft een functie bij calamiteiten. Kranten niet.

 

SGP

Is geen kerntaak van de provincie.

 

SP

De SP vindt regionale journalistiek cruciaal in een gezonde lokale en provinciale democratie. Omdat er steeds minder journalisten zijn, moet de overheid bijspringen door het oprichten van een fonds voor de regionale journalistiek.

 

Vrede en Recht

Vrede en Recht laat alleen de marktwerking haar werk doen en verstrekt geen subsidies meer.

 

VVD

Regionale kranten zijn commerciële bedrijven en geen taak van de overheid.

 

Stelling 15

Oude bedrijventerreinen opknappen in plaats van de aanleg van nieuwe terreinen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

50Plus heeft geen toelichting op dit standpunt gegeven.

 

CDA

Het CDA wil dat er voldoende ruimte is voor de bedrijven om te ondernemen. Eerst de bestaande terreinen benutten en zo nodig opknappen en herinrichten. Als het echt niet anders kan, zal worden gekeken naar nieuwe locaties.

 

ChristenUnie

Is duurzamer en gaat beter om met de schaarse ruimte.

 

D66

D66 ziet veel mogelijkheden voor herbestemming. Kantoren kunnen bijvoorbeeld verhuurd worden als vergadercentra. Vaak liggen bedrijventerreinen net buiten de stad waardoor ze prima gebruikt kunnen worden als overslagplaats voor goederenvervoer.

 

Gelderse Centrum Democraten

Dit spreekt voor zich als men het over besparing wil hebben.

 

GroenLinks

Het is zonde om niet eerst te kijken naar bedrijventerreinen die al in gebruik zijn, in plaats van de woon en leefomgeving van Gelderlanders te ontsieren door nieuwe gebieden te gebruiken.

 

Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek

Grond ofwel "ruimte" is schaars in Nederland en nodig voor onder andere wonen, werken, landbouw en recreëren. revitaliseren van bedrijventerreinen heeft onze voorkeur.

 

Lokale Partijen Gelderland

Heeft onze voorkeur maar alleen die terreinen die gunstig liggen. Oude terreinen in de kernen zoveel mogelijk ontmantelen en nieuwe bestemming aan geven.

 

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil de open, groene ruimte bescherming. Er is een overschot aan bedrijventerreinen die kunnen worden omgebouwd, daarom moeten er zeker geen bedrijventerreinen bij komen.

 

Partij voor Mens en Spirit

Als het kan, worden al lang leegstaande gebouwen omgebouwd als broedplekken voor de kunst, de deeleconomie en innovatieve produkten en diensten. Er zijn gedeelde faciliteiten als parkeerplekken, computers, kamers en kantine. De rest wordt gesaneerd.

 

PSP'92

Het is duurzaam en goed voor de provinciale ruimtelijke ordening als we eerst de oude bedrijventerreinen gebruiken voordat we nieuwe terreinen gaan maken. Vaak komen deze nieuwe terreinen in de natuur en dat is dan niet nodig.

 

PvdA

De PvdA gaat voor duurzaam ondernemen. We investeren dus in het opknappen en verduurzamen van bestaande bedrijventerreinen. Daar waar nodig, breiden we bestaande terreinen verder uit. We zijn tegen onnodige leegstand.

 

PVV

Eerst de oude terreinen inzetten. Alleen als de oude terreinen niet in de behoefte kunnen voorzien, nieuwe terreinen aanleggen.

 

SGP

Het heeft de voorkeur om eerst oude bedrijventerreinen op te knappen, alvorens nieuwe aan te leggen.

 

SP

Er zijn in het verleden, ondanks waarschuwingen, veel te veel vierkante meters bedrijventerrein gebouwd. Dus zeker geen nieuwe terreinen aanleggen. Knap de oude eerst op!

 

Vrede en Recht

Oude bedrijfsterreinen moeten zeker opnieuw aangelegt worden volgens de duurzame regels voor voeding, bouw en groenvoorziening.

 

VVD

Bedrijven moeten meer ruimte krijgen. De VVD wil een uitstekend vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven. Goede bedrijfshuisvesting en goede bereikbaarheid is belangrijk voor ondernemers. Ondernemers hebben baat bij moderne bedrijventerreinen.

 

Stelling 16

De provincie zet volop in op natuur en betaalt daar ook voor.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

50Plus heeft geen toelichting op dit standpunt gegeven.

 

CDA

Het CDA wil investeren in de natuur en behouden wat echt van waarde is. Natuurbeheer kost geld en daar betaalt de provincie voor.

 

ChristenUnie

Wij willen een evenwichtige ontwikkeling van natuur met alle belangen in goede harmonie.

 

D66

De natuur staat aan de basis van ons bestaan en onze welvaart. D66 wil investeren in het behoud en de versterking van de natuur, zodat ook toekomstige generaties over deze natuurwaarden beschikken.

 

Gelderse Centrum Democraten

Staatsbosbeheer is eindverantwoordelijk, samenwerking met de provincie schept banen.

 

GroenLinks

Natuur kan zichzelf niet beschermen en behouden. GroenLinks zet zich in voor de natuur, zodat we het niet voor altijd verliezen en onze omgeving prettig, mooi en gezond blijft.

 

Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek

Grond ofwel "ruimte" is schaars in Nederland en nodig voor onder andere wonen, landbouw en recreëren. Het omzetten in een andere functie moet dus per geval worden beoordeeld.

 

Lokale Partijen Gelderland

Zeker de belangrijke gebieden zoals Veluwe.

 

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vindt het van het grootste belang dat de natuurgebieden worden uitgebreid en beter worden verbonden, om de teruggang in biodiversiteit tegen te gaan.

 

Partij voor Mens en Spirit

Natuur is onmisbaar en essentieel voor Gelderland. Zeker de Veluwe gaat ons aan het hart. Er kan gewerkt worden met een alternatief waardesysteem met meer oog voor duurzaamheid dan de Euro. En bewustwording en een andere leefstijl blijven essentieel.

 

PSP'92

De PSP’92 wil ook over 100 jaar nog een leefbare aarde. Zonder natuur en groen in de provincie kan dat niet.

 

PvdA

Gelderland is een groene provincie, waar natuur en landschap van groot belang zijn voor inwoners en toeristen. Het Gelders Natuurnetwerk moet verder worden gerealiseerd. Dat betekent dat er nog 5.300 hectare nieuwe natuur moet worden ontwikkeld.

 

PVV

De provincie moet de natuurambities verlagen en enkel de wettelijk voorgeschreven natuurtaken uitvoeren.

 

SGP

De natuur is belangrijk maar de agrarische bedrijfstak is ook belangrijk.

 

SP

Wat de SP betreft gaan we door met de plannen om kleine natuurgebieden aan elkaar te verbinden zodat diersoorten beter kunnen overleven. Denk daarbij aan otter, bever, edelhert, wild zwijn en das.

 

Vrede en Recht

Geen extra natuursubsidies maar behouden wat we nu hebben.

 

VVD

De provincie moet de natuurtaak uitvoeren binnen de gelden die met de decentralisatie van de rijksoverheid zijn meegekomen.

 

Stelling 17

Alle dorpen en kernen moeten van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bereikbaar zijn met openbaar vervoer.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

50Plus heeft geen toelichting op dit standpunt gegeven.

 

CDA

Bereikbaarheid van dorpen en kernen is erg belangrijk! De vorm van openbaar vervoer moet passen bij de regio, gemeente en reiziger. Ook regiotaxi en buurtbus kunnen hiervoor worden ingezet.

 

ChristenUnie

Bereikbaarheid moet flexibeler worden om het betaalbaar te houden, we moeten wellicht keuzes maken om het geheel betaalbaar te houden.

 

D66

D66 vindt dat bewoners van het platteland recht hebben op meer vervoer op maat. D66 kiest daarom voor frequent openbaar vervoer op drukke trajecten en voor meer maatwerk op rustige trajecten en op rustige tijdstippen.

 

Gelderse Centrum Democraten

Mits vervoersmaatschappijen hierin zelfredzaam zijn wel. De provincie kan het stads- en streekvervoer niet voorzien van injecties en geen zeggenschap hebben.

 

GroenLinks

Om een dorp of gebied aantrekkelijk te houden voor bewoners en krimp tegen te gaan, moet het openbaar vervoer sterk verbeterd worden. De provincie moet, mét de dorpen samen, creatief nadenken over betaalbare duurzame oplossingen.

 

Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek

OV-verbindingen naar dorpen en kleine kernen zijn noodzakelijk om de leefbaarheid te garanderen. In samenwerking met bewoners moet er worden bezien welk OV-concept het beste past.

 

Lokale Partijen Gelderland

Openbaar vervoer als maatwerk en beter inspelen op de behoeften van onze Gelderse inwoners en slimmer organiseren.

 

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren zal voorstellen steunen om dorpen en kernen goed bereikbaar te houden. Lege bussen moeten wel zoveel mogelijk voorkomen worden, bijvoorbeeld door vraaggestuurd vervoer. De belbus vinden wij nog niet goed genoeg.

 

Partij voor Mens en Spirit

Gelderlanders moeten in bepaalde gevallen ook gratis of met een dalurenkaartje met het openbaar vervoer in de avond- en ochtenduren naar elders kunnen gaan. Er kunnen personenauto’s en/of busjes worden ingezet. Er staat al wel versterking paraat.

 

PSP'92

De PSP’92 wil dat alle gebieden goed bereikbaar zijn. Dat betekent dus ook per openbaar vervoer. Trein- en busvervoer is een basisvoorziening. De PSP’92 wil ook dat de prijzen naar beneden gaan en op termijn willen wij gratis OV.

 

PvdA

Gelderland kent veel buitengebied en kleine kernen. Om kleine kernen bereikbaar en vitaal te houden investeren in het verbeteren van openbaar vervoer en veilige wegen. Geen lege bussen, maar volle (taxi)busjes van deur tot deur.

 

PVV

Hoeft niet perse met bussen en treinen. Bereikbaarheid kan ook geschieden d.m.v. de regiotaxi.

 

SGP

Openbaar vervoer is wel belangrijk maar is niet nodig op alle tijden van de dag.

 

SP

De SP vindt dat ook de mensen in kleine dorpen de bus moeten kunnen pakken. Dat draagt bij aan het leefbaar houden van die dorpen.

 

Vrede en Recht

Deze verkapte subsidie ziet Vrede en Recht niet als noodzakelijk.

 

VVD

De VVD wil maatwerk in het openbaar vervoer: het gaat om vraaggestuurd openbaar vervoer gericht op grote vervoersstromen en voor een redelijk tarief. Voor de bereikbaarheid van kernen kan gekozen worden voor alternatieve vormen van openbaar vervoer.

 

Stelling 18

De provincie houdt bij belangrijke besluiten een referendum.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

50Plus heeft geen toelichting op dit standpunt gegeven.

 

CDA

Het CDA vindt draagvlak voor besluiten onder de bevolking van groot belang. Omdat we willen dat mensen vanaf het begin van een proces meedenken en niet alleen op het allerlaatste moment zijn we tegen een referendum.

 

ChristenUnie

Is het uiterste redmiddel, maar moest niet nodig zijn in onze democratie.

 

D66

D66 stimuleert de vernieuwing van de democratie door digitale raadpleging van burgers beter mogelijk te maken. D66 wil burgers in een vroeg stadium betrekken bij besluitvorming en dat de mogelijkheid tot een correctief referendum bestaat.

 

Gelderse Centrum Democraten

Het volk mag beslissen.

 

GroenLinks

GroenLinks vindt het een goed plan om de bevolking te raadplegen, waar dit mogelijk is. Een referendum heeft meerwaarde omdat het de burger een stem geeft. Zonder raadgeving van de bevolking blijft democratie beperkt.

 

Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek

Voor ons is burgerparticipatie een keiharde voorwaarde om tot beleid te komen. Het referendum is een goed instrument om te gebruiken als het gaat om zeer omstreden besluiten of het ontwikkelen van nieuw beleid met grote gevolgen.

 

Lokale Partijen Gelderland

Ja, met name bij heel belangrijke of ingrijpende (voorgenomen) besluiten en vooral goed organiseren.

 

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren is voorstander van een toegankelijk, provinciaal raadgevend referendum, omdat dit de directie invloed en participatie van burgers vergroot.

 

Partij voor Mens en Spirit

Bij een referendum gaat een grondige voorbereiding aan vooraf met belanghebbenden. Meerdere keren van inspraak van betrokkenen in het proces, de nodige transparantie en terugkoppeling is voor ons net zo essentieel als het referendum zelf.

 

PSP'92

De PSP’92 is voor democratie en wil dus ook graag een adviserend referendum mogelijk maken.

 

PvdA

De PvdA wil burgers meer betrekken bij de besluitvorming. Dan doen we al in de vorm van co-creatie, waarbij burgers, overheid en organisaties samen beleid vormgeven. Gelderland maken we samen. Daar willen we mee door.

 

PVV

Door middel van een referendum heeft de burger meer invloed. Het moet dan wel een bindend referendum zijn.

 

SGP

Provinciale Staten hebben voldoende feeling met hun achterban.

 

SP

De SP vindt dat bij gemeentelijke herindelingen de inwoners het laatste woord moeten krijgen. Dat kan in de vorm van een referendum.

 

Vrede en Recht

Vrede en Recht wil alle belangrijke zaken via referenda regelen.

 

VVD

Er is aan burgers de mogelijkheid van een referendum. Het initiatief voor een referendum is niet aan de provincie.

 

Stelling 19

Provinciale belastingen (opcenten op de motorrijtuigenbelasting) blijven de komende vier jaar gelijk.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

50Plus heeft geen toelichting op dit standpunt gegeven.

 

CDA

Het CDA wil geen belastingverhoging, ook niet op de wegenbelasting. En zelfs geen inflatiecorrectie. Deze lastenverlichting voor de inwoners van Gelderland zal de economie stimuleren en leiden tot meer werkgelegenheid.

 

ChristenUnie

Alleen inflatiecorrectie en niet meer.

 

D66

D66 wil de opcenten niet verhogen. Wel staat D66 voor tolheffing op nieuwe infrastructuur in combinatie met maatregelen om verkeer op alternatieve wegen te beperken. Tolheffing wordt herbezien als er een landelijke kilometerheffing komt.

 

Gelderse Centrum Democraten

De bevolking is inmiddels wel voldoende achteruit gegaan in de inkomsten. Het is niet de bedoeling om mensen nog verder te benadelen omwille van de veranderingen omtrent bestuurlijke hervorming.

 

GroenLinks

Het gelijk blijven van belastingen is geen doel op zich. Belastingen moeten afhankelijkheid van vervuilend vervoer verkleinen en een goede bereikbaarheid in heel Gelderland op basis van duurzaamheid,met ov, fiets en bereikbaarheid te voet, vergroten.

 

Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek

Wij willen de wegenbelasting zeker niet verhogen. Maar het roepen dat de belasting wel omlaag kan is populistisch en onverstandig. Liever kiezen wij voor investeringen in infrastructuur en openbaar vervoer.

 

Lokale Partijen Gelderland

Absoluut geen lastenverhoging en is gezien de buffer van de provincie naar onze mening ook onnodig.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD is voor het vergroenen en veranderen van het belastingsysteem. Milieubelasting wordt duurder, arbeid wordt goedkoper. Daarbij passen we het vervuiler betaalt principe toe. Er is wel achterstallig onderhoud aan bruggen en andere kunstwerken.

 

Partij voor Mens en Spirit

De opbrengst van de opcenten wordt besteed aan de verduurzaming van het verkeer en wegennet. De Green Power Exchanger is hiervoor bruikbaar naast meer belasting op vervuilendere voertuigen. Tevens zetten we in op (voertuigen op) zonne-energie.

 

PSP'92

De PSP’92 is tegen lastenverhoging.

 

PvdA

De provinciale belastingen mogen van de PvdA alleen gecorrigeerd worden door de inflatie. De PvdA wil geen verhoging.

 

PVV

Niet verhogen klinkt sympathiek, maar de opcenten moeten verlaagd worden.

 

SGP

Helemaal mee eens.

 

SP

Wat de SP betreft gaan de opcenten op de motorrijtuigenbelasting niet omhoog en niet omlaag.

 

Vrede en Recht

Vrede en Recht wil geen belastingverhoging.

 

VVD

De VVD wil zo laag mogelijke belastingen.

 

Stelling 20

Subsidie voor startende en innovatieve bedrijven.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

50Plus heeft geen toelichting op dit standpunt gegeven.

 

CDA

Het CDA wil investeren in een bloeiende economie en meer werkgelegenheid in Gelderland. Het CDA wil innovatieve bedrijven en concepten ondersteunen. Zo veel mogelijk met leningen, die later terugbetaald kunnen worden.

 

ChristenUnie

Bevordert de economie.

 

D66

Met het topsectorenbeleid wil de provincie Gelderland een sterke regionale economie stimuleren. D66 wil dat de provincie Gelderland het topsectorenbeleid ondersteunt met revolverende middelen die beschikbaar worden gesteld voor cofinanciering.

 

Gelderse Centrum Democraten

Heeft weinig gebracht, zal moeilijk uitvoerbaar blijven voor de provincie. Privatiseren is de oplossing.

 

GroenLinks

GroenLinks is een ware bondgenoot van ondernemers die duurzaamheid bevorderen en met innovatieve oplossingen komen. Daartoe moet de provincie, mét het bedrijfsleven, een gericht innovatiebeleid ontwikkelen.

 

Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek

Subsidie is een mogelijkheid maar wij zien nog meer in participeren en investeren bijvoorbeeld via een revolving fund. Zo kan het geld steeds weer opnieuw ingezet worden voor nieuwe plannen.

 

Lokale Partijen Gelderland

Met name in agri-food en Logistics en bijvoorbeeld High Tech bedrijven.

 

Partij voor de Dieren

De PvdD wil de samenleving zo snel mogelijk verduurzamen en vergroenen. Dat geeft veel werkgelegenheid, ook voor innovatieve bedrijven. We moeten koploper op dit gebied worden. De provincie helpt via een revolverend fonds, of een subsidie.

 

Partij voor Mens en Spirit

Wij gaan voor een inkomen voor iedereen, waardoor mensen de vrijheid krijgen om (weer) initiatief en vindingrijkheid te tonen. En we willen een samenwerking bewerkstelligen tussen kunst, onderwijs, overheid, bedrijfsleven en ondernemende mensen.

 

PSP'92

Gelderland is een bedrijvige provincie. Veel jongeren komen van de Universiteit of Hogeschool en gaan aan de slag met hun droom. Deze bedrijven moet de provincie ondersteunen met revolverende middelen.

 

PvdA

De PvdA gaat voor werk, werk en nog eens werk. We stimuleren innovatie en ondernemerschap. Ondernemers die voor goed werk zorgen in Gelderland krijgen bij de provincie een streepje voor, bijvoorbeeld als het gaat om aanbestedingen en subsidies

 

PVV

De beste manier om bedrijven te helpen is lastenverlichting en zorgen er een goed vestigingsklimaat is. Subsidie is het rondpompen van geld.

 

SGP

Helemaal mee eens. Goed voor de werkgelegenheid.

 

SP

De SP is vooral warm voorstander van investeren in lokale Willie Wortels en het MKB. Het geld hoeft niet naar grote bedrijven die toch al miljoenenwinsten maken.

 

Vrede en Recht

Vrede en Recht wil alle subsidies afbouwen omdat we ons dit niet meer kunnen veroorloven.

 

VVD

Investeren in innovatie is een belangrijke eis voor de toekomst van de werkgelegenheid (zonder oneerlijke concurrentie met bedrijven die zonder subsidie werken). De provincie helpt clustering van kennis en bedrijven rondom scholen en universiteiten.

 

Stelling 21

Minimaal duizend openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

50Plus heeft geen toelichting op dit standpunt gegeven.

 

CDA

Het CDA staat voor duurzame en leefbare steden en dorpen. Plannen en innovatieve ideeën zoals het plaatsen van zonnepanelen en oplaadpunten voor elektrische auto’s wil het CDA graag steunen en stimuleren, ook financieel!

 

ChristenUnie

Electrisch vervoer geeft minder fijnstof

 

D66

Om de aanschaf van elektrische auto’s door inwoners zonder parkeergelegenheid op eigen terrein te stimuleren en voor het bieden van oplaadmogelijkheden voor (dag-) recreanten is het noodzakelijk oplaadpunten in het openbaar gebied te realiseren.

 

Gelderse Centrum Democraten

Zolang dit vanuit Den Haag wordt betaald d.m.v. subsidie.

 

GroenLinks

De provincie moet met betrokken partijen samenwerken om het aantal laadpalen snel te doen toenemen. Daarbij is ze terughoudend als het gaat om financieren maar sterk stimulerend als het gaat om regelgeving en samenwerking.

 

Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek

Dat is een mooi streven maar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt primair bij de "markt".

 

Lokale Partijen Gelderland

Gelijke pas houden met de aanschaf van o.a. elektrische auto’s.

 

Partij voor de Dieren

Electrische auto’s zijn energiezuiniger dan auto’s die op fossiele brandstof rijden. Het beste is natuurlijk minder rijden. De opcenten zouden hier misschien wel voor verhoogd moeten worden.

 

Partij voor Mens en Spirit

Duurzame elektriciteitsopwekking hiervoor kan met waterkracht, zonne- en windenergie. Biomassa of –vergisters, kolen- en kernenergiecentrales horen hier niet toe. Daarnaast zetten we stevig in op de terugdringing van het aantal autokilometers.

 

PSP'92

De PSP’92 wil van de fossiele brandstoffen af. Autogebruikers die een elektrische auto aanschaffen moeten die kunnen opladen. Wij steunen daarom initiatieven van gemeenten of organisaties die deze oplaadpunten willen realiseren.

 

PvdA

Gelderland moet in 2050 de duurzaamste provincie van Nederland zijn. De komende jaren gaan we vol inzetten op hernieuwbare energie. De elektrische auto is schoon en duurzaam en past helemaal in dat plaatje.

 

PVV

Is een zinloze actie. Electrische auto’s zijn niet beter voor het milieu en zijn duur.

 

SGP

Prima.

 

SP

De SP vindt dat de provincie zich in moet zetten voor schoner vervoer. Daarbij zijn elektrische auto’s en bussen, naast groen gas, interessante opties.

 

Vrede en Recht

Vrede en Recht is het eens met de vergroting van een goed elytra netwerk. Dit moet commercieel verantwoord opgebouwd worden.

 

VVD

Dit is een zaak van de markt en geen taak van de provincie.

 

Stelling 22

De provincie steunt het betaald voetbal in Gelderland.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS

50Plus heeft geen toelichting op dit standpunt gegeven.

 

CDA

Het betaald voetbal is in de ogen van het CDA aan te merken als een “bedrijf”. Het CDA is tegen het steunen van betaald voetbal.

 

ChristenUnie

Betaald voetbal moet zichzelf kunnen bekostigen.

 

D66

D66 is tegen het steunen van betaald voetbal met overheidsgeld.

 

Gelderse Centrum Democraten

Gelderse Centrum Democraten hebben geen standpunt over deze stelling.

 

GroenLinks

GroenLinks steunt het bereikbaar worden van sporten voor iedereen. Commerciële clubs zijn financieel zelf verantwoordelijk voor hun bestaan.

 

Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek

Lokaal Belang Gelderland/1Achterhoek investeert liever in de amateur- en breedtesport. Sport is goed voor de gezondheid en versterkt de sociale cohesie.

 

Lokale Partijen Gelderland

Dit is een puur commerciële aangelegenheid. We zouden anders de amateurs ook tekort doen.

 

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren ondersteunt liever de breedtesport dan de topsport.

 

Partij voor Mens en Spirit

Als betaald voetbal wordt gezien als cultuur is een vorm van ondersteuning op zijn plaats. Maar we subsidiëren zeker niet ten koste van meer wezenlijke behoeften in de samenleving topsalarissen en clubs in een belabberde financiële situatie.

 

PSP'92

De PSP’92 wil geen directe overheidssteun voor het betaald voetbal, maar wil wel de maatschappelijke initiatieven van de betaald voetbalorganisaties in de wijken steunen. Wij denken dan aan Vitesse Betrokken en N.E.C. Doelbewust.

 

PvdA

De PvdA ondersteunt top- en breedtesport. Betaald voetbal is iets voor iedereen om van te genieten, dat steunen we. Wel moeten clubs zoveel mogelijk op eigen benen staan.

 

PVV

Dit is geen provinciale taak. Betaald voetbal is een commerciële tak van sport.

 

SGP

Helemaal oneens.

 

SP

De SP vindt niet dat de provincie geld moet steken in topsport en evenementen als de start van de Giro d’Italia. Dat geld kan beter naar sport voor iedereen.

 

Vrede en Recht

Betaald voetbal moet commercieel verantwoord plaats vinden zonder provinciale ondersteuning.

 

VVD

Betaald voetbal is geen taak van de provincie.

 

Onderzoek voltooid

Klik op "Ga verder" en kom erachter welke politieke partij het beste bij u past.
Uw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de volgende politieke partijen:

- 50PLUS
- CDA
- ChristenUnie
- D66
- Gelderse Centrum Democraten
- GroenLinks
- Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek
- Lokale Partijen Gelderland
- Partij voor de Dieren
- Partij voor Mens en Spirit
- PSP'92
- PvdA
- PVV
- SGP
- SP
- Vrede en Recht
- VVD

Werkwijze
Per standpunt berekent de website de afstand tussen uw antwoord en alle politieke partijen. Vervolgens vergelijken wij de antwoorden en kijken welke politieke partij het beste u past. Daarbij houden wij rekening met het gewicht dat u heeft toegekend aan uw antwoord.