Dronten

 

Vul in of u het (helemaal) eens of (helemaal) oneens bent met de stellingen. Stuur de uitkomst door aan te klikken hoe belangrijk u een onderwerp vindt.

 

Na voltooiing ontvangt u direct een overzicht van de overeenkomst tussen uw standpunten en de stellingnames van de politieke partijen. Tevens vindt u van iedere partij korte toelichtingen.© mijnstemhulp.nl

Stelling 1

Inwoners gaan tenminste 5% minder Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen.

1/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

De OZB is een belangrijke inkomstenpost: OZB verlagen betekent dat andere lasten voor inwoners omhoog moeten en dat vinden we niet wenselijk. Wel vinden we het een goed idee dat gebouwen van (sport)verenigingen vrijgesteld blijven van OZB.

 

ChristenUnie

Er moet zeker niet meer betaald worden dan noodzakelijk is. De gemeente moet een goede financiële positie behouden zodat er voldoende ruimte blijft om onder andere te kunnen zorgen voor mensen die in een kwetsbare positie zijn terecht gekomen.

 

D66

D66 heeft ingestemd met een vermindering van de OZB bij het vaststellen van de laatste begroting.

 

GroenLinks

De belastingdruk voor inwoners moet zo laag mogelijk zijn, maar we moeten alle voorzieningen met elkaar wel kunnen blijven betalen. Met belastingen gaan we in verkiezingstijd geen cadeautjes weggeven.

 

Jezus Leeft

Wij zijn voor lastenverlichting.

 

Leefbaar Dronten

Dit klinkt leuk in verkiezingstijd, maar dan wil Leefbaar Dronten wel graag weten wat de gemeente dan minder of niet meer gaat doen vanwege de lagere inkomsten.

 

PvdA

Wij willen de lastendruk hetzelfde houden. Niet iedereen is goed uit de crisis gekomen en daarvoor willen we als dat nodig is meer geld inzetten. De lastendruk mag niet verzwaren, maar een verlaging vinden we nu niet verstandig.

 

SP

OZB is nodig om sociale voorzieningen in stand te houden. Maar bij voorkeur wordt de OZB geheven naar draagkracht.

 

VVD

De VVD streeft altijd naar zo laag mogelijke lasten. Wij werken hard om een belastingverlaging van (minimaal) 5% te halen, dus niet alleen OZB. Nu de economie weer groeit is het goed als onze inwoners hiervan profiteren.

 

Stelling 2

De uitbreiding van vliegveld Lelystad mag doorgaan.

2/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Uitbreiding van vliegveld Lelystad biedt economische kansen voor Dronten en is goed voor de werkgelegenheid. Uitstel is nodig om te zorgen dat de procedures zorgvuldig verlopen. Eerst moet er duidelijkheid zijn over de herindeling van het luchtruim. 

 

ChristenUnie

In ons verkiezingsprogramma staan onze zeven voorwaarden genoemd. Aanvullend daarop wil de ChristenUnie ook aandacht hebben voor de gevolgen van met name fijnstof, waarbij vooral Biddinghuizen naar voren komt.

 

D66

Wij vinden het belangrijkste dat de uitbreiding zorgvuldig tot stand komt. D66 zet zich in voor het meest optimale besluit, gebaseerd op metingen en cijfers over werkgelegenheid. Bovendien pleiten wij voor eerst een herindeling van het luchtruim.

 

GroenLinks

Lelystad Airport brengt Dronten herrie, stank en overlast. Nadelen zijn onderschat en voordelen onbewezen. GroenLinks wil dat vliegen net zo wordt belast als alle vormen van vervoer. Dan is het vliegveld overbodig. Hopelijk komt van uitstel afstel!

 

Jezus Leeft

Er moet eerst uitgebreider onderzoek worden gedaan naar de effecten van ultrafijnstof en geluidshinder.

 

Leefbaar Dronten

Leefbaar Dronten is van mening dat  het vliegveld er kan komen, maar belangrijke eis is wel dat de overlast tot een minimum beperkt wordt voor alle kernen.

 

PvdA

Niet zonder meer, het huidig beleid voortzetten. In 2019 op basis van alleen juiste gegevens het finale besluit nemen. Als alles conform de afspraken en randvoorwaarden is, door gaan.

 

SP

Dit megalomane project geeft Dronten meer nadelen dan voordelen. Stoppen dus met die uitbreiding.

 

VVD

De VVD Dronten ziet dat de uitbreiding van Lelystad airport kansen biedt voor Drontense ondernemers en inwoners. Deze kansen mogen echter niet ten koste gaan van de leefbaarheid van onze mooie gemeente. Daarom tolereren wij geen normoverschrijdingen.

 

 

Stelling 3

Een alcohol- en rookverbod op sportvelden en in sportkantines.

3/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Een algeheel verbod gaat ons inziens te ver. Er mag in sportkantines al niet gerookt worden. Alcohol schenken onder de 18 mag ook niet. Positieve prikkels voor clubs die bewust bezig zijn met voorbeeldgedrag en gezonde voeding zijn veel effectiever.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie vindt dat roken en (overmatig) gebruik van alcohol geen goede combinatie is met sport, ook wanneer sport in passieve vorm beoefend wordt op de sportvelden of in de sportkantines. Een gezonde leefstijl, daar is toch niets mis mee.

 

D66

Verenigingen moeten zich aan landelijke wetgeving houden, dus geen alcohol onder de 18 en niet roken in openbare ruimtes. Het is de eigen verantwoordelijkheid en vrijheid van een verenigingsbestuur daarop aanvullende afspraken te maken.

 

GroenLinks

GroenLinks is voorstander van een rookverbod langs sportvelden tijdens jeugdwedstrijden, zoals nu vaak al geldt. We vragen verenigingen verkoop van alcoholhoudende dranken te beperken. Hiervoor zijn verenigingen zelf verantwoordelijk.

 

Jezus Leeft

We zijn van de partij Jezus leeft voor strengere regulaties op alcohol en tabak.

 

Leefbaar Dronten

Sport en bewegen bevorderen de gezondheid. Duidelijk beleid van Sportverenigingen op het gebied van roken en alcoholgebruik draagt bij aan een gezonde sportbeleving en tevens aan een gezonde leefwijze.

 

PvdA

Alcohol wordt momenteel al in voldoende mate door vergunningen geregeld en de verenigingen kunnen dit verder onderling prima verder aanpakken. Roken moet sterk ontmoedigd worden, zeker als jongeren spelen. Een totaalverbod gaat ons te ver.

 

SP

Een gezondere leefstijl bevorderen is goed. Een verbod op alcohol of roken is daar niet het middel voor, nog los van alle praktische bezwaren en betutteling.

 

VVD

De VVD Dronten gunt iedereen een biertje na het sporten. Wij zijn dan ook tegen een algemeen verbod. Wel kan elke vereniging in huisregels afspraken maken wanneer en waar er gedronken en gerookt kan worden. Daarvoor is de gemeente niet nodig.

 

Stelling 4

Verkeersdrempels zijn een prima maatregel tegen te hard rijden.

4/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Verkeersdrempels zijn effectief om hard rijden tegen te gaan. In woonwijken zijn ze soms ook een grote ergernis voor omwonenden. Het is belangrijk om inwoners te betrekken bij de (her)inrichting van hun wijk: snelheidsbeperkende maatregelen op maat.

 

ChristenUnie

Verkeersdrempels zijn een goed middel om het verkeer af te remmen. Tegelijkertijd vindt de ChristenUnie ook dat dit middel een van de vele middelen is die ingezet kan worden in het kader van verkeersveiligheid.

 

D66

Verkeersdrempels zijn redelijk effectief. Het zijn echter vaak bewoners zelf die te hard rijden; zij kennen immers hun wijk. Gemeente en inwoners moeten met elkaar het gesprek durven aan te gaan over het gedrag van automobilisten.

 

GroenLinks

Door verkeersdrempels worden automobilisten gedwongen goed op te letten en langzamer te rijden. Drempels moeten wel met de toegestane snelheid veilig gepasseerd kunnen worden. Waar nodig kunnen andere snelheidsremmende maatregelen toegepast worden.

 

Jezus Leeft

Als de verkeersdrempels tactisch worden ingezet is het een prima hulpmiddel.

 

Leefbaar Dronten

Drempels zijn milieubelastend en zorgen voor overlast zoals trillingen, waardoor mogelijke schade aan omliggende woningen niet is uitgesloten. Er zijn andere opties zoals versmallingen of snelheidsborden die indringend wijzen op te hard rijden.

 

PvdA

Verkeersdrempels zijn helaas nodig om oversteekplekken, wegen langs en bij scholen enzovoorts iets veiliger te maken. Het beroepsverkeer heeft er veel last van. Vandaar dat wij ook willen inzetten op het bedenken van innovatievere, slimmere manieren.

 

SP

Verkeersdrempels zijn enorm irritant. En laten je remmen. En daarom zijn ze effectief. Maar niet als enige maatregel.

 

VVD

De VVD is geen voorstander van verkeersdrempels. Andere verkeersremmende maatregelen kunnen net zo effectief zijn. We willen meer verkeerstoezicht binnen de bebouwde kom om asociaal weggedrag en onveilige situaties rondom scholen tegen te gaan.

 

Stelling 5

De gemeente Dronten moet zich stevig op de kaart zetten tijdens de Floriade (Almere, 2022) en dat mag best wat kosten.

5/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Dronten is koploper in de agrofood sector door onze vruchtbare bodem, ruime kavels, goede waterhuishouding en een uniek agrarisch kenniscentrum. Een goede presentatie op de Floriade biedt kansen voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. Doen dus!

 

ChristenUnie

Natuurlijk moet Dronten stevig op de kaart worden gezet. Maar om dat via een Floriade te doen is een route die weinig waarborgen geeft. Subsidiegeld inzetten met de gedachte ‘dat het echt wel wat mag kosten’ is veel te mager.

 

D66

De Van der Staay Foodgroup, Aeres Hogeschool en andere agrarische topsectoren mogen niet ontbreken op de Floriade. De gemeente Dronten kan dat ruimhartig faciliteren.

 

GroenLinks

Het is goed om kansen voor ondernemers en onderwijs tijdens de Floriade te verzilveren. Maar de deze vinden plaats in Almere en GroenLinks verwacht maar een beperkt positief effect voor Dronten. Daarom willen we hier niet veel geld voor uittrekken.

 

Jezus Leeft

Ik denk dat het belangrijk is Dronten op de kaart te zetten, maar de kosten wel binnen de perken te houden.

 

Leefbaar Dronten

Als de gemeente Dronten zich op de Floriade kan promoten is dat prima, maar het is de vraag wat het effect daarvan zal zijn. De kosten dienen binnen de perken te blijven.

 

PvdA

Dronten staat al stevig op de kaart waar het gaat om de agrarische sector. Dit is echter wel een hele unieke kans voor Dronten om zich nog beter te positioneren. En dat mag best iets kosten.

 

SP

Geen cent naar de Floriade wat de SP betreft. Een onnodig prestigeproject wat teveel geld kost.

 

VVD

De Floriade is een groot evenement en trekt wereldwijd bezoekers. Verschillende Drontense bedrijven/instellingen zijn hierbij betrokken. Goed als de gemeente bij bestaande initiatieven aansluit (indien nodig bijdraagt) en zo Dronten op de kaart zet.

 

Stelling 6

Hondenbelasting volledig inzetten voor hondenbeleid.

6/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

CDA is van mening dat voor de hondenbelasting (en ook voor de rioolheffing) dient te gelden: de vervuiler betaalt. Hieruit volgt dat de tarieven van de hondenbelasting in balans moeten zijn met de uitgaven voor de handhaving van het hondenbeleid.

 

ChristenUnie

Dronten heeft 2 milieuagenten die zich ook op handhaving richten. Drollen moeten worden opgeruimd door de eigenaar. Waar de hond uitgelaten moet worden moet helder zijn. Helaas kan een kattenbelasting niet worden geheven.

 

D66

D66 ziet hondenbelasting als een soort doelbelasting. Met andere woorden de opbrengsten worden ingezet voor het beoogde doel: Het voorkomen van overlast. Dit kan met behulp van communicatie, poepafvalbakken of een poepzuiger.

 

GroenLinks

Opbrengst hondenbelasting moet deels bestemd worden voor faciliteiten (bijvoorbeeld hondenuitlaatroutes) en controles hondenbeleid, en deels voor dierenwelzijn (bijvoorbeeld opvang van dieren).

 

Jezus Leeft

Het is me niet helemaal duidelijk hoe we 285.000 euro extra kunnen uitgeven aan het al bestaande hondenbeleid. Kunnen we het misschien deels uitgeven aan uitbreiding en onderhoud van de al aanwezige uitlaat- en losloopzones en de diverse parkjes en bosschages.

 

Leefbaar Dronten

Leefbaar Dronten is het niet eens met de stelling want deze belasting maakt deel uit van de algemene middelen die ervoor zorgen dat er voldoende inkomsten worden gegenereerd om belangrijke zaken te kunnen betalen. 

 

PvdA

Goede voorzieningen voor honden en hun baasjes voorkomt een boel overlast. Het geld dat daarvoor nodig is kan met de hondenbelasting worden betaald. Denk aan losloopveldjes, hondenpoepbakken in de wijk etcetera.

 

SP

Hondenbelasting is al jaren een oneigenlijke bron van inkomsten, omdat de opbrengsten verdwijnen in de algemene middelen. De SP vind dat de hondenbelasting zou moeten verdwijnen of anders volledig ingezet moet worden voor hondenbeleid.

 

VVD

Net als huizen- en toeristenbelasting wettelijk voor meer dan huizen en toeristen zijn, geldt dat bij hondenbelasting en honden. Wij willen overigens lage belastingen én dat hondenbezitters genieten van hun viervoeter, zonder overlast voor anderen.

 

Stelling 7

Om woonwijken te ontlasten moet Dronten een grootschalig wooncomplex voor studenten krijgen.

7/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

In 2017 zijn al nieuwe studentenwoningen gerealiseerd bij Aeres Hogeschool en Warmonderhof . Omdat het aantal studenten blijft toenemen is CDA vóórstander van het onderzoeken van verdere mogelijkheden om de druk op de woonwijken te ontlasten.

 

ChristenUnie

Meer gescheiden wonen zou goed zijn om elkaar geen overlast te bezorgen. Zeker voor de wijk Morinel/Oeverloper. Het zou tevens interessant zijn om generaties aan elkaar te verbinden door studentenbehuizing bij ouderen te organiseren.

 

D66

D66 heeft vorig jaar gepleit voor een Deltaplan studentenhuisvesting in de nabijheid van Aeres Hogeschool. Wij zien hierin kansen voor een combinatie van aantrekkelijk onderwijs, innovatieve bedrijfjes / start-ups, jongerenhuisvesting en spin-offs.

 

GroenLinks

Huisvesten van studenten is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de onderwijsinstellingen en OFW. Liefst op grootschalige locaties bij de campus. Kleinschalige huisvesting in wijken kan onder strenge voorwaarden worden toegestaan.

 

Jezus Leeft

Zolang er in de woonwijk niet duidelijk sprake is van overlast van de studenten of in hoeverre de aanwezigheid van de studenten de wijk onder druk zet, zie ik geen reden voor een grootschalig wooncomplex.

 

Leefbaar Dronten

Studenten komen hier om te studeren, studieresultaten worden optimaal als ze samen leren en wonen waarbij ze ook de verantwoordelijkheid naar hun omgeving leren nemen. Als Leefbaar Dronten kiezen wij voor een campus verbonden aan de studie.

 

PvdA

Sommige woonwijken zijn nu overbelast, daar voorlopig geen studentenhuisvesting. Naast de schoolcampus moet kleinschalige huisvesting in de wijken mogelijk zijn mits aan de beleidsregels wordt voldaan en er wordt gehandhaafd als dat niet zo is.

 

SP

Dronten moet sowieso meer betaalbare woningen bouwen. Een specifiek jongerencomplex is dan ook een goed idee, maar niet per definitie om de woonwijken te ontlasten.

 

VVD

De Aeres Hogeschool is hard gegroeid en dit is goed voor Dronten. Het levert innovatie, reuring en nieuwe inwoners. Dit mag uiteraard niet ten koste van de leefbaarheid van wijken gaan. Voor huisvesting is uitbreiding van de Aeres campus een optie.

 

Stelling 8

Een coffeeshop in Dronten moet kunnen.

8/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA wil geen coffeeshop in Dronten toestaan. Het Nederlandse drugsbeleid is achterhaald. Handel en verkoop van (soft)drugs is in handen van georganiseerde criminaliteit. Gezamenlijke aanpak door gemeenten, politie en justitie moet versterkt.

 

ChristenUnie

De kwaliteit van wat coffeeshops aanbieden is zo goed dat in feite eerder over hard- dan softdrugs gesproken kan worden. Daar wil de CU niet aan meewerken. Wel moeten we oog hebben voor wat er allemaal in Dronten gebeurt met drugshandel en -gebruik.

 

D66

D66 staat pal voor vrijheid van het individu en zelfbeschikkingsrecht. Ook bij gebruik van softdrugs. Het moet wel uit de criminaliteit worden getrokken. Investeer in preventie en gezond leven, maar ook  in een gereguleerde en gecontroleerde verkoop.

 

GroenLinks

GroenLinks is voorstander van de vestiging van een coffeeshop in de gemeente. Dit maakt regulering, voorlichting  en kwaliteitscontrole mogelijk.

 

Jezus Leeft

We zijn tegen.

 

Leefbaar Dronten

Een coffeeshop is alleen acceptabel als de productie van marihuana onder strenge controle van de overheid word toegestaan. De huidige regelgeving is tweeslachtig en werkt criminaliteit in de hand.

 

PvdA

Ja, een coffeeshop op een goed uitgekiende locatie moet kunnen. Gegarandeerde, toegestane sterkte en veilige kwaliteit. Flankerende voorlichting is voorwaarde. 

 

SP

Dronten zou wat de SP betreft moeten meedoen met legale weedteelt. Een coffeeshop zou hierin ook een spilfunctie kunnen hebben.

 

VVD

De VVD Dronten is voor zo vrij mogelijk ondernemen in onze gemeente, maar wij zien geen meerwaarde in de komst van een coffeeshop. Als deze komt, mag dat voor ons niet ten koste van veiligheid, leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners gaan.

 

Stelling 9

Winkels in de gemeente Dronten mogen elke zondag open zijn.

9/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA hecht aan de zondagsrust. De huidige afspraak van 14 koopzondagen is voldoende en geeft blijk van respect voor inwoners die hechten aan de zondagsrust en er wordt rekening gehouden met de kleine middenstanders met weinig of geen personeel.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie is niet voor koopzondagen. Wij zien een gezamenlijke wekelijkse rustdag als positief in onze hectische maatschappij. We willen de 24-uur-economie daarom graag beperken, ook met het oog op kleine winkeliers.

 

D66

Het is niet aan de overheid, maatschappelijke of religieuze instellingen om de openingstijden van winkels te bepalen. D66 vindt dat winkeliers dat prima zelf kunnen bepalen. Het vergroot ook de aantrekkelijkheid van winkelcentra.

 

GroenLinks

Dat supermarkten open zijn voldoet aan een vraag en vinden we prima. Voor de overige winkels vinden we de huidige 14 zondagen voldoende. GroenLinks gunt ook de winkeliers hun vrije  weekend.

 

Jezus Leeft

Aangezien de laatste dag van de week op een zaterdag valt, kies ik momenteel voor neutraal.

 

Leefbaar Dronten

Het is niet meer van deze tijd dat de overheid zich bemoeit met openingstijden en dagen van winkels en winkelcentra! Zeker gelet op de concurrentie van internet.

 

PvdA

De winkeliers moeten dat onderling op een goede manier regelen, rekeing houdend met de belangen en mogelijkheden van alle berokkenen.

 

SP

Grote winkelketens hebben minder moeite om alles rondom opening op zondag te regelen. Dat geeft een groot voordeel op de kleinere ondernemers. Toch zijn er ook geluiden vanuit deze doelgroep om de openingstijden te verruimen. Open op zondag? Het mag.

 

VVD

De VVD Dronten wil ondernemers de vrijheid geven om ook op zondag open te zijn. Er wordt nu door inwoners goed gebruik van gemaakt én het trekt ook mensen uit omliggende gemeenten. Hiervan profiteren onze winkeliers.

 

Stelling 10

De gemeente zorgt voor een nieuwe disco voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

10/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Als CDA ondersteunen we het Jeugd- en Jongerenwerk van de Meerpaal, die allerlei activiteiten voor jongeren organiseert in Dronten. De gemeente mag niet zelf een discotheek runnen, maar kan wel meedenken bij het vinden van een geschikte locatie.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie vindt dit echt geen taak voor de gemeente. De overheid moet dit overlaten aan de ondernemers. Wanneer dit een gat in de markt is, dan ligt hier een uitdaging voor een ondernemer.

 

D66

De gemeente moet er wel zorg voor dragen dat er voorzieningen voor jongeren zijn. De exploitatie daarvan kan echter best door maatschappelijke instanties worden verzorgd. Wellicht met steun van de gemeente.

 

GroenLinks

Als een ondernemer met plannen komt zullen we dat zeker toejuichen en stimuleren. Maar het is geen taak van de gemeente om te zorgen voor een disco of daar gemeenschapsgeld in te steken.

 

Jezus Leeft

Ik zou eerst meer onderzoek willen.

 

Leefbaar Dronten

Leefbaar Dronten is van mening dat het vestigen van een disco een prima zaak is voor jeugd van Dronten. Initiatieven van ondernemers juichen wij toe en zullen daar waar nodig ondersteunen.

 

PvdA

Dronten moet meer doen voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Dit kan onder meer door het faciliteren van diverse particuliere initiatieven. En dat mag best een paar centen kosten.

 

SP

Na jaren van bezuiniging en afbraak op het sociaal cultureel werk zou het goed zijn om weer te gaan investeren in uitgaansgelegenheden.

 

VVD

De VVD gunt iedereen gezellige avonden uit, ook de jongeren. De gemeente is echter niet de partij om party’s te organiseren. Wel kan de gemeente initiatiefnemers helpen, met het vinden van een locatie bijvoorbeeld. Hopelijk komt dit initiatief snel!

 

Stelling 11

De Zuid moet worden verlegd naar de andere kant van de Open Hof en dat mag best een paar miljoen euro kosten.

11/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het is goed dat omwonenden en belanghebbenden bij de plannen worden betrokken, zodat alle opties en argumenten duidelijk zijn, voordat de gemeenteraad instemt met een definitief ontwerp en de hoogte van het ter beschikking te stellen budget.

 

ChristenUnie

Het is wat ons betreft niet helder welk probleem hiermee wordt opgelost. Dat zal eerst duidelijk gemaakt moeten worden. Vervolgens zal helder in kaart moeten worden gebracht welke oplossingsmogelijkheden er zijn.

 

D66

D66 is benieuwd welk probleem wordt opgelost met het verleggen van De Zuid naar de andere kant van de Open Hof en mist diverse alternatieven. Wij zijn bovendien kritisch op de hoge kosten en missen voldoende inbreng van de bewoners en hun wensen.

 

GroenLinks

Voor het omleggen van De Zuid zijn geen steekhoudende redenen te vinden die deze kosten verantwoorden. GroenLinks zet de 2,4 miljoen liever nuttig in, zoals voor aanleg van goede fietspaden.

 

Jezus Leeft

Zonder meer inzicht in de problematiek rondom de huidige situatie aangaande De Zuid zou de 2.6 miljoen liever gebruiken te verbetering en eventueel verbreding van De Noord en de T-splitsing op De Noord en de Helling.

 

Leefbaar Dronten

Voor instemming met een voorstel van Leefbaar Dronten voor de omlegging van de Zuid, zal draagvlak bij inwoners en omwonenden moeten zijn. Daarnaast moet door de omlegging de verkeersveiligheid en gebruikswaarde van dit deel van het centrum toenemen.

 

PvdA

De PvdA is niet overtuigd van de noodzaak van het verleggen van de Zuid. Er zijn andere mindere kostbare alternatieven, die dienen te worden onderzocht, in samenspraak met de omwonenden.

 

SP

De Zuid hoeft niet te worden omgelegd wat de SP betreft en zeker niet voor een paar miljoen euro.

 

VVD

De VVD gaat graag zuinig om met belastinggeld. Bij het verleggen van wegen moet het doel (rust, doorstroming of verkeersveiligheid) duidelijk zijn. Als dat niet duidelijk is, kan het geld beter ergens anders aan worden besteed.

 

Stelling 12

Wie veel restafval heeft betaalt meer, wie weinig heeft betaalt minder.

12/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het principe ‘de vervuiler betaalt’ is een effectieve methode om restafval terug te brengen, blijkt uit onderzoek. In Dronten zijn we al jaren goed op weg met het scheiden van afval. Toch wordt de landelijke norm nog niet gehaald.

 

ChristenUnie

‘De vervuiler betaalt’ is een mooi principe. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de grootte van een huishouding. Ook huishoudens die door bijvoorbeeld medische bijzonderheden extra afval hebben willen we niet extra belasten.

 

D66

D66 is voorstander van de vervuiler betaalt. In de raad is echter afgesproken eerst de ervaringen van het scheiden van afval via de ondergrondse containers af te wachten.

 

GroenLinks

Wie zijn afval goed scheidt, mag minder gemeentelijke belasting betalen. Bovenop een laag basistarief wordt per kilo restafval een extra bedrag gerekend, met een vrijstelling van de eerste 100 kilo. Goed gedrag mag beloond worden!

 

Jezus Leeft

Als er meer afval gescheiden wordt blijft er minder restafval over. Maar gezinnen produceren automatisch meer aval dan éénpersoonshuishoudens. Met een goede verdeelsleutel lijkt het me wenselijk de 'vervuiler' te laten betalen.

 

Leefbaar Dronten

Leefbaar Dronten vindt de tarieven voor afvalinzameling passend. Via de nieuwe ondergrondse containers kan men restafval naar eigen inzicht en behoefte afleveren. Extra kosten berekenen is in Dronten vooralsnog niet noodzakelijk.

 

PvdA

De vervuiler betaalt, dat klinkt goed. Er kleven ook gevaren aan. Waarom betalen als het gratis kan in het bos? Zwerfvuil ligt op de loer. Mensen met minder inkomen dan 120% van het minimum loon moeten iets gecompenseerd worden.

 

SP

Als je door omstandigheden toevallig wat meer afval hebt dan anderen, zou je daar niet voor beboet moeten worden. Moeten betalen voor restafval werkt zwerfafval en ongelijkheid in de hand. Wat de SP betreft dus geen optie.

 

VVD

Niemand gooit graag iets weg en veel inwoners van de gemeente Dronten scheiden hun afval al goed. De VVD steunt daarom de verlaging van de afvalstoffenheffing. Dat is goed voor milieu én portemonnee. Verschil in tarieven is hiermee nu niet nodig.

 

Stelling 13

Zo snel mogelijk een Lidl in Dronten-west.

13/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Pas als we meer weten over het reilen en zeilen van de detailhandel kunnen we als CDA-raadsleden een goede afweging maken over de vestiging van een Lidl in Dronten-West. Is er voldoende vraag voor een extra supermarkt en is het de juiste plek?

 

ChristenUnie

Een Lidl is veel meer dan een voorziening gericht op West en heeft een bredere functie. Een dergelijke winkelketen richt zich op heel Dronten. Daarmee is het een centrumvoorziening en hoort daar dan ook thuis en kan het centrum juist versterken.

 

D66

D66 is blij dat Lidl ook in dit deel van Dronten neerstrijkt. Overigens heeft de raad hiermee al ingestemd.

 

GroenLinks

Over dit concrete geval hebben we geen mening. Als een ondernemer zich in Dronten wil vestigen en aan alle regels voldoet, kun je daar niet tegen zijn. Vrijheid van ondernemen betekent ook dat er concurrentie op de markt is.

 

Jezus Leeft

Een Lidl op Dronten-west lijkt mij ook aantrekkelijk voor inwoners uit Swifterbant en een positieve aanwinst  op het assortiment van al aanwezige supermarkten.

 

Leefbaar Dronten

Leefbaar Dronten is van mening dat hier geen rol is voor ons als raad, immers Lidl bepaalt of men in Dronten wil komen en waar. Als het past binnen de regelgeving  dan kan de winkel er komen.

 

PvdA

Met een groeiende economie, de woningbouwontwikkelingen in West en de ruimte die er is, is het logisch dat de Lidl gevestigd wordt in Dronten-West. Alle winkelcentra in de gemeente moeten vitaal blijven.

 

SP

De SP heeft niets tegen de komst van een Lidl in Dronten-West.

 

VVD

West groeit en daar is de VVD Dronten erg blij mee! Al vanaf het begin is in West rekening gehouden met de bouw van een tweede supermarkt. Als een ondernemer wil bouwen mag dat. Goed voor de variatie in de wijk dat er ook appartementen boven komen.

 

Stelling 14

De gemeente betaalt mee aan een ‘iconische pleisterplaats’ in de strook langs de Randmeren, zoals een kabelbaan of een uitkijktoren.

14/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Wij staan positief tegenover plannen voor een ‘landmark’ in de strook langs de Randmeren, omdat het een stimulans is voor het toerisme aan de Oostkant van Flevoland. Het is een visitekaartje om gemeente Dronten toeristisch op de kaart te zetten.

 

ChristenUnie

Iconisch moet je zijn door bijvoorbeeld je natuurschoon of je historie, niet door een uitkijktoren of kabelbaan en zeker niet wanneer deze mede betaald wordt door de gemeente. Het publieke geld kan wel beter benut worden.

 

D66

D66 ziet graag een iconische pleisterplaats langs de Randmeren, maar ziet dat wel als een volledig particulier initiatief. De gemeente zou hieraan niet mee moeten betalen.

 

GroenLinks

GroenLinks is voorstander van realiseren van landschapskunst door de provincie. Wij zien niets in eigen prestigeprojecten als een kabelbaan of uitkijktoren en dus ook niet in een gemeentelijke bijdrage hiervoor.

 

Jezus Leeft

Het lijkt mij meer in het belang van de inwoners van Dronten als een eventuele 'iconische pleisterplaats' dichter bij Dronten ligt, bijvoorbeeld in het Wisentbos.

 

Leefbaar Dronten

Leefbaar Dronten vindt het een goede ontwikkeling, dat private partijen zich zelfstandig willen vestigen in de Oostrand, langs de Randmeren. De gemeente kan daarbij een faciliterende rol vervullen om het toerisme te bevorderen.

 

PvdA

Een iconische pleisterplaats heeft een belangrijke aantrekkingskracht in dat gebied en is goed voor onze economie. We willen ondersteunend en faciliterend zijn. Als er een goed idee met draagvlak is, wil de PvdA co-financieren met de ondernemers.

 

SP

Voor de SP is prestatie belangrijker dan prestige. Wat ons betreft is er geen prioriteit voor hoogdravende projecten waar veel geld in gepompt moet worden als er nog steeds teveel in het sociale domein moet gebeuren.

 

VVD

De VVD is trots op de groei van het toerisme. Dat komt vooral door de inzet van ondernemers. Als er behoefte is aan een pleisterplaats helpen wij graag mee; niet direct met belastinggeld wel door te investeren in goede bereikbaarheid en promotie.

 

Stelling 15

Het schoolzwemmen wordt opnieuw ingevoerd.

15/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het 'watervrij' maken van kinderen is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van ouders zelf. Het CDA wacht het onderzoek naar schoolzwemmen af: we zijn vooral benieuwd hoe de basisscholen staan tegenover de herinvoering van schoolzwemmen.

 

ChristenUnie

Elk kind in Dronten heeft aan het einde van de basisschoolleeftijd een zwemdiploma. Dit wil niet zeggen dat dit via schoolzwemmen moet gebeuren.

 

D66

Wij zien dit als een verantwoordelijkheid van de ouders. Indien dat op financiële belemmeringen stuit wil D66 dat de Pas van Dronten daarvoor wordt ingezet.

 

 

GroenLinks

Zwemles is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de ouders. Zij kunnen daarbij inkomensondersteuning krijgen als dat nodig is. Mocht er een groot probleem met zwemmen blijken te zijn, dan zou GroenLinks schoolzwemmen kunnen heroverwegen.

 

Jezus Leeft

We zijn voorstanders van veiligheid en goed onderwijs en vinden het belangrijk dat iedereen leert zwemmen.

 

Leefbaar Dronten

Dit is de verantwoordelijkheid van de ouders. Leefbaar Dronten vindt dat de Toegankelijkheidsbijdrage via de pas van Dronten hiervoor kan worden gebruikt.

 

PvdA

Ieder kind moet verplicht leren zwemmen. Schoolzwemmen is een mogelijkheid, dat verder onderzocht kan worden. We willen het onderwijs niet zwaarder belasten. Er kunnen andere vormen gevonden worden.

SP

Elk kind in onze gemeente dat niet kan zwemmen is er 1 teveel. Schoolzwemmen afschaffen was ooit een bezuiniging. Terugdraaien nu dus! 

 

VVD

De VVD Dronten wil niet verplichten dat schoolzwemmen wordt ingevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om te zorgen dat kinderen leren zwemmen. De lespakketten zijn al vol genoeg.

 

Stelling 16

De gemeente Dronten subsidieert de actiegroep uit Biddinghuizen tegen uitbreiding van vliegveld Lelystad.

16/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA maakt zich zorgen over de MER-procedure: het is van belang voor alle betrokkenen bij de uitbreiding van vliegveld Lelystad dat de procedures zorgvuldig tot stand komen. Burgerinitiatieven zijn daarbij belangrijk als signaal aan de politiek.

 

ChristenUnie

De gemeente dient vanuit het algemeen belang een weging te maken en vindt het niet op zijn plaats om een actiegroep zo te steunen. Natuurlijk ziet de CU ook forse nadelen van het vliegveld.

 

D66

D66 ziet voor de gemeente geen taak om actiegroepen te subsidiëren, hoe sympathiek het doel ook moge zijn.

 

GroenLinks

GroenLinks ondersteunt het maatschappelijk doel van de actiegroep tegen uitbreiding van vliegveld Lelystad. Dat alleen mag geen reden zijn voor subsidieverlening, organisaties moeten voldoen aan de voorwaarden van de algemene subsidieverordening.

 

Jezus Leeft

Hoewel er absoluut genoeg ruimte moet zijn voor iedere burger om zich ‘gehoord’ te voelen of te kunnen protesteren, zijn er door de ontwikkelingen op de sociale media zoveel platforms dat een subsidie mij niet echt nodig lijkt.

 

Leefbaar Dronten

Het subsidiëren van actiegroepen is niet juist, dit is een initiatief van de inwoners waar we achter staan en moeten gebruiken bij de gesprekken op alle fronten.

 

 

PvdA

De gemeente Dronten waakt over de belangen van haar burgers en heeft een kritische houding wanneer het gaat om de uitbreiding van het vliegveld wanneer dit de belangen van haar burgers schaadt. En dat gaat zonder subsidie.

 

SP

De SP in Dronten is tegen de uitbreiding van het vliegveld. De gemeente moet zich ook hiertegen verweren. Onder andere door overleg in Den Haag nodig. Het subsidiëren van een aparte actiegroep vinden wij echter geen goed idee. 

 

VVD

Het verstrekken van subsidie aan actiegroepen is niet wenselijk. De VVD vindt dat de gemeente voor zowel voor- als tegenstanders van uitbreiding van het vliegveld oog moet hebben. We zijn niet zozeer tegen uitbreiding als wel vóór onze inwoners.

 

Stelling 17

Rond de jaarwisseling alleen vuurwerk op centrale locaties, de rest van de gemeente vuurwerkvrij.

17/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Vuurwerk afsteken rond de jaarwisseling is een door veel inwoners gewaardeerde traditie, die we als CDA graag willen behouden. CDA is van mening dat burgers hierin een grote mate van eigen verantwoordelijkheid hebben.

 

ChristenUnie

Ieder jaar weer vallen er vuurwerkslachtoffers door consumentenvuurwerk en nog veel meer door illegaal vuurwerk. Door het vuurwerk door professionals te laten afsteken wordt dit aantal drastisch verminderd, zonder dat een traditie wordt opgegeven.

 

D66

D66 is geen voorstander van vuurwerkverboden. Een centrale afsteeklocatie is een sympathieke oplossing, maar voorkomt de overlast van illegaal vuurwerk niet. D66 ziet meer in handhaving in combinatie met een zo laat mogelijk  tijdstip van verkoop.

 

GroenLinks

GroenLinks is voorstander van een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Tot die tijd willen we in Dronten vuurwerkvrije zones instellen, zoals in winkelcentra, dorpsbossen en bij verzorgingshuizen. Hiervoor moet handhaving worden vrijgemaakt.

 

Jezus Leeft

Aangezien we in Dronten over het algemeen een gemoedelijke viering hebben, zie ik geen reden iets te veranderen.

 

Leefbaar Dronten

Leefbaar Dronten wil in gesprek gaan over  centrale locaties in alle kernen , zeker gezien de schade en overlast dat met name knalvuurwerk brengt. We zouden kunnen beginnen met vuurwerkvrije zones daar waar nodig en verder uitbouwen in de toekomst.

 

PvdA

Voorlopig willen we de traditie van vuurwerk afsteken in ere houden, maar de hinder die mens en dier ervaren moet wel bespreekbaar zijn. Wellicht zijn aanpassingen nodig zodat het voor iedereen een leuk feest is.

 

SP

Vuurwerk afsteken is al jaren een mooie traditie in Nederland. De afgelopen jaren zijn helaas de slachtoffers van vuurwerk steeds meer geworden. De SP is daarom niet voor een totaalverbod, maar wel voor gereguleerd afsteken.

 

VVD

Zelf vuurwerk afsteken waar je maar wilt, is een door onze inwoners gekoesterde traditie. De VVD wil deze traditie beschermen door de regels over wanneer en wat mag worden afgestoken te handhaven en het opruimen van afgestoken vuurwerk te stimuleren.

 

Stelling 18

Onze gemeente is onveilig, er moet meer geld naar veiligheid.

18/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Veiligheid verhogen kan door goed en slim samen te werken. Iedere inwoner kan zijn steentje bijdragen bijvoorbeeld door mee te doen aan een buurtapp. De wijkagent moet goed zijn werk kunnen doen. Lik-op-stukbeleid bij kleine criminaliteit.

 

ChristenUnie

Dronten is in het algemeen een veilige gemeente. Wanneer het nodig is, dan vindt de ChristenUnie dat extra geld gereserveerd moet worden, gezien het grote belang van veiligheid.

 

D66

Uit cijfers blijkt dat Dronten niet onveilig is.  Veiligheid creëer je met elkaar en daar waar mogelijk moet de veiligheid gegarandeerd zijn. D66 heeft afgelopen periode initiatieven genomen om Dronten nóg veiliger te maken.

GroenLinks

Dronten is door de bank genomen een veilige gemeente. Iedere inbraak is er een te veel, maar in zijn algemeenheid gaat het goed. Aandachtspunt is wel de soms lange aanrijtijden als gevolg van grote oppervlakte van de gemeente.

 

Jezus Leeft

Wij zijn neutraal tot goed onderzoek aanwijst dat Dronten daadwerkelijk onveilig is.

 

Leefbaar Dronten

De veiligheidssituatie in onze gemeente is goed, wat Leefbaar Dronten betreft is er geen extra geld nodig voor veiligheid.

 

PvdA

Onze gemeente is veilig en dat willen we graag zo houden! Als mensen zich onveilig voelen dienen we dat wel serieus te nemen.

 

SP

Onze gemeente is niet onveilig. We investeren voldoende.

 

VVD

Recent zijn er weer inbraken geweest en de VVD Dronten heeft hierover ook vragen gesteld. Onveilig is Dronten niet, maar het kan wel veiliger. Extra geld kan worden ingezet voor (mobiele) cameratoezicht en uitvoering lik-op-stukbeleid.

 

Stelling 19

Bij nieuwbouw van scholen gaat het christelijk, katholiek en openbaar onderwijs altijd onder één dak.

19/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Ouders kiezen bewust voor een school die aansluit bij de opvoeding die zij hun kind geven. Onder één dak kan, maar met behoud van identiteit! We vinden het belangrijk dat scholen een goed binnenklimaat hebben en zo snel mogelijk energieneutraal zijn.

 

ChristenUnie

Het uitgangspunt dient te zijn welke type onderwijs bied je aan en gaat dat samen in een scholeneiland? Ook in het kader van vrijheid van onderwijs dient er ruimte te zijn voor de besturen van de onderwijsinstellingen.

 

D66

Bij nieuwbouw altijd onderzoeken of samen een locatie delen mogelijk is. D66 staat voor kwalitatief goede schoolgebouwen, waarbij effectief gebruik wordt gemaakt van de ruimten. Maar ook goed kijken naar waar de verbinding zit tussen scholen.

 

GroenLinks

Indien mogelijk verdient het huisvesten van openbaar, protestants en katholiek onderwijs in één gebouw de voorkeur. Dit uit oogpunt van efficiëntie en inhoudelijke versterking van onderwijs. Maar afzonderlijke huisvesting moet mogelijk blijven.

 

Jezus Leeft

We zijn voorstander van kleine scholen.

 

Leefbaar Dronten

De voordelen zijn overduidelijk in Biddinghuizen. Activiteiten kunnen worden gecombineerd en alles is gemeenschappelijk ingericht. Leefbaar is groot voorstander van deze vorm.

 

PvdA

Samenwerking in het onderwijs is van groot belang om inclusief en goed onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen. Een gebouw voor allen is daarbij voorwaarde om alle voorzieningen optimaal te gebruiken.

 

SP

Onderwijs en religie moeten gescheiden blijven. Toegankelijk onderwijs gewoon voor iedereen.

 

VVD

De VVD vindt samenwerking tussen verschillende onderwijstypes erg belangrijk, niet alleen voor huisvesting maar ook op inhoud. Zoveel mogelijk onder één dak is daarom het uitgangspunt, uiteraard met vrije schoolkeuze.

 

Stelling 20

De gemeente Dronten schaft de eigen bijdrage in de zorg (WMO) af.

20/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Ondanks forse bezuinigingen in de Wmo, is de huishoudelijke hulp in Dronten nog steeds goed geregeld. Men betaalt naar draagkracht mee via de eigen bijdrage. Zo zorgen we dat zorg en ondersteuning beschikbaar blijft voor de meest kwetsbare inwoners.

 

ChristenUnie

De eigen bijdrage kan in overeenstemming worden gebracht met de plannen van het huidige kabinet, namelijk. een vaste bijdrage van 17,50 euro per 4 weken. Het uitgangspunt moet zijn dat iedereen bijdraagt naar vermogen.

 

D66

Gemeenten kunnen sinds kort inwoners vrijstellen van de eigen bijdrage voor WMO. D66 vindt dat Dronten voor maatwerk moet kiezen als er problemen zijn. De eigen bijdrage afschaffen gaat D66 te ver.

 

GroenLinks

Een eigen bijdrage vragen is niet onredelijk. Wat GroenLinks betreft is deze inkomensafhankelijk, met extra oog voor mensen die de dupe zijn van een stapeling van eigen bijdragen. Eigen bijdragen zijn beleid van de rijksoverheid, niet de gemeente.

 

Jezus Leeft

We zijn een voorstander van betaalbare zorg.

 

Leefbaar Dronten

Een goed zorgaanbod is noodzakelijk maar kost veel geld. Benodigde zorg moet altijd bereikbaar blijven voor inwoners met een kleine portemonnee. Dat de overige gebruikers een eigen bijdrage betalen naar draagkracht vindt Leefbaar Dronten logisch.

 

PvdA

De gemeente Dronten schaft de eigen bijdrage af WMO af voor mensen die te weinig draagkracht hebben. Een objectieve maatstaf is 110% van het minimum inkomen.

 

 

SP

Mensen maken niet voor hun plezier gebruik van de WMO. Een boete in de vorm van een eigen bijdrage is niet sociaal.

 

VVD

De VVD wil de beste zorg voor iedereen betaalbaar houden door zuinig en verstandig met zorg om te gaan. Daarom is de VVD voorstander van een eigen bijdrage. Nederland heeft de beste zorg van Europa. Het kost geld om dat in stand te houden.

 

Stelling 21

Het gemeentehuis in Dronten is toe aan een ingrijpende verbouwing.

21/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Als werkplek voor ambtenaren en huis van de gemeente voldoet het gemeentehuis niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd. Als gemeentelijk monument zitten er haken en ogen aan een verbouwing: het CDA wacht met belangstelling het onderzoek af.

 

ChristenUnie

Het huidige gemeentehuis voldoet niet goed aan de eisen die nu aan goede werkplekken gesteld mogen worden.

 

D66

Het gemeentehuis is in 1982 in gebruik genomen en voldoet al lang niet meer aan de eisen van duurzaamheid. Het klimaat, energieverbruik en luchtkwaliteit zijn onder niveau. Ook zou het gemeentehuis meer een Huis van de gemeente moeten worden.

 

GroenLinks

Het gemeentehuis is gedateerd en de werkomstandigheden zijn niet meer van deze tijd. Een grondige renovatie kan deze problemen oplossen en flinke slagen in duurzaamheid maken.

 

Jezus Leeft

Wij geloven wel dat het belangrijk is de faciliteiten up to date te houden.

 

Leefbaar Dronten

Dit klopt helemaal, Leefbaar Dronten sluit zich hier helemaal bij aan.

 

PvdA

Het gemeentehuis moet intern en extern zo aangepast worden dat het een praktisch gebouw is waar goed gewerkt kan worden. Het moet een uitnodigende en open uitstraling hebben.

 

SP

Het gemeentehuis is functioneel inderdaad toe aan opknappen. Maar dit moet geen prestigeproject worden. 

 

VVD

De gemeente heeft betrokken ambtenaren nodig, die goed werk leveren. Die ook kunnen en willen meedenken met vragen vanuit inwoners en bedrijven. Zij verdienen een goede werkplek. Dit moet geregeld worden, maar ingrijpend verbouwen is geen doel.

 

Stelling 22

Boerenland mag worden ingeruild voor zonnepanelen.

22/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Onze vruchtbare landbouwgrond is nodig om voedsel te produceren voor de wereldbevolking. Zolang er nog daken zijn die benut kunnen worden voor zonnepanelen en er andere onbenutte grond is, wordt landbouwgrond niet (alleen) voor zonnepanelen gebruikt.

 

ChristenUnie

Eerst moet bezien worden of ook de daken van (bedrijfs)gebouwen en woningen van zonnepanelen zijn te voorzien. Daarbij ook denkend aan zonnepanelen boven parkeerterreinen.

 

D66

D66 is voorstander van grootschalige inzet van zonnepanelen. Maar wij zien die liever op daken  van boerderijen en bedrijfspanden. Wij zijn geen voorstander van plaatsing op vruchtbare landbouwgrond.

 

GroenLinks

Flevoland heeft de beste landbouwgrond van de wereld. Deze kan beter worden gebruikt voor de productie van biologisch voedsel zolang niet alle daken vol liggen met zonnepanelen. Dat we over moeten op duurzame energie staat buiten kijf.

 

Jezus Leeft

We zijn onder andere voor lokaal geproduceerd voedsel.

 

Leefbaar Dronten

Laten we zuinig zijn op ons landbouwgrond, er mogen best wat overbodige hoeken of reststukken worden gebruikt maar wat Leefbaar Dronten betreft zeker niet de o zo belangrijke productiegrond.

 

PvdA

Dat is aan de boeren, als zij daarmee een goede basis voor hun inkomen kunnen leggen en het landschap geen geweld aan doen, moet het zeker kunnen. In overleg met de sector wel komen tot een maximum aantal m2 per bedrijf.

 

SP

Land is belangrijk voor de agrarische sector. Zonnepanelen zijn belangrijk voor groene energie. Als mogelijk mag land ingeruild worden voor panelen.

 

VVD

Wij vinden het eigenlijk zonde als de goede Drontense landbouwgrond voor zonnepanelen wordt gebruikt. Er zijn nog genoeg daken en braakliggend terrein waarop panelen kunnen komen. Boeren zijn echter baas over eigen grond.

 

Stelling 23

De gemeente houdt hoe dan ook de buitenzwembaden in Biddinghuizen en Swifterbant open, met of zonder burgerparticipatie.

23/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

De Abelen in Swifterbant en De Alk in Biddinghuizen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de dorpen. Naast de sportieve en recreatieve functie houden de zwembaden zowel ouderen als jongeren in de dorpen gezond en in beweging.

 

ChristenUnie

Goede voorzieningen dichtbij zijn erg belangrijk voor de omwonenden. Burgerparticipatie is voorwaarde. Je bent toch wel een beetje gek wanneer je een voorziening in de benen houdt die niet door de bewoners gedragen wordt!

 

D66

De actieve betrokkenheid van inwoners toont aan dat dit als een belangrijke voorziening van de dorpen wordt gezien. Die betrokkenheid willen wij als D66 graag ondersteunen door deze baden open te houden.

 

GroenLinks

GroenLinks vindt een zwembad  belangrijk voor Biddinghuizen en Swifterbant. Maar er moet wel genoeg gebruik van gemaakt worden. Bevoegd personeel, goede veiligheid en goede hygiëne zijn vereisten. Inzet van vrijwilligers alleen indien nodig.

 

Jezus Leeft

Ik ben absoluut voorstander van recreatie mogelijkheden, maar zonder burgerpartecipipatie lijkt het me moeilijk te realiseren.

 

Leefbaar Dronten

Initiatieven moeten alle kans krijgen en gefaciliteerd worden door de gemeente zodat maximaal ingezet word op een plan dat voorziet in de behoefte van de inwoners. Zij hebben een belangrijke stem in dit proces, het gaat om hun leefomgeving.

 

PvdA

Buitenzwembaden vinden wij een belangrijke voorziening voor de kernen Biddinghuizen en Swifterbant. We willen de kosten beheersbaar houden door burgerparticipatie, maar als dat niet mogelijk blijkt, dan mogen de inwoners daar niet de dupe van worden.

 

SP

De zwembaden in de dorpen hebben een enorme waarde. Dorpsbewoners hebben hier zwemles gehad en er is een sociale functie. De gemeente moet zelf initiatief nemen en mogelijkheden zoeken. Openhouden van de zwembaden is voor de SP het uitgangspunt.

 

VVD

Uiteraard wil de VVD Dronten dat de zwembaden openblijven! Wij zetten ons daarvoor elke dag in. Swifterbant en Biddinghuizen hebben betrokken inwoners en bedrijfsleven. Gezamenlijk de schouders eronder zetten versnelt en maakt (meer) mogelijk.

 

Stelling 24

Eerst een nieuwe sporthal in Swifterbant, dan pas in Dronten.

24/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Er is in Dronten behoefte aan een (top)sportaccommodatie voor (team)sporters die op hoog niveau spelen. Tegelijk willen we als CDA dat verouderde gym- en sporthallen worden aangepakt zoals het Dok én de gymzaal aan de Noordhoren in Swifterbant.

 

ChristenUnie

Natuurlijk moet Swifterbant in voldoende mate goede voorzieningen hebben. Dat staat vast. Het expliciet koppelen van de voorzieningen zoals deze belemmert echter maatwerk, zonder dat het tot echt betere voorzieningen in de kleine kernen leidt.

 

D66

De staat van de sportvoorziening is het uitgangspunt; niet in welk dorp dat is gelegen. D66 wil in alle drie de dorpen eigentijdse en passende sportvoorzieningen.

 

GroenLinks

GroenLinks wil dat voorzieningen in Swifterbant en Biddinghuizen op peil blijven. Bij nieuwe investeringen moet serieus worden gekeken waar deze het beste tot hun recht komen. Dat geldt ook voor een nieuwe sporthal.

 

Jezus Leeft

Alle bewoners moeten beschikken over goede faciliteiten.

 

Leefbaar Dronten

Leefbaar Dronten is van mening dat er geen reden is om hierin bij voorbaat een volgorde aan te brengen waar als eerste sporthal of sportzaal te bouwen. Zaal of hal, hier is wel een groot verschil in.

 

PvdA

Daar waar behoefte/noodzaak is om sportvoorzieningen te bouwen, moet daarvoor de mogelijkheid gecreëerd worden. Gaat niet om wie eerst, gaat om aantoonbare behoefte invullen.

 

 

SP

Zowel een nieuwe sporthal in Swifterbant als in Dronten. Beide kernen hebben dit nodig.

 

VVD

De VVD Dronten vindt dat in alle kernen van onze gemeente er goede voorzieningen moeten komen. Dit moet in volgorde van levensduur, want afgeschreven gebouwen moeten wij eerder vervangen dan nog goede gebouwen.

 

Stelling 25

Minimaal 200 extra huurwoningen met een huur onder de 500 euro.

25/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA wil maatwerk in wonen: een gevarieerd aanbod aan woningen voor starters en senioren. Voldoende betaalbare, duurzame en energiezuinige woningen, want niet alleen de huurprijs is van belang voor de betaalbaarheid, ook de energiekosten.

 

ChristenUnie

We hebben naar verhouding vooral te weinig woonruimte voor alleengaanden, waardoor zij vooral een te groot deel van hun budget aan huur kwijt kunnen zijn. 

 

D66

De nood voor betaalbare huurwoningen is groot. D66 vindt dat in deze leemte moet worden voorzien, maar we willen tevens huurwoningen voor midden- en hogere inkomens.

 

GroenLinks

In de woonvisie heeft de gemeente vastgesteld welke behoefte er is aan verschillende types woningen. GroenLinks wil meer appartementen en verschillende woonvormen. Zeker ook in de sociale sector: lange wachtlijsten moeten worden voorkomen.

 

Jezus Leeft

Het is belangrijk dat erg goede huisvesting is voor iedereen.

 

Leefbaar Dronten

De woonvisie in Dronten geeft aan dat er helemaal geen tekort is aan sociale huurwoningen, Wat Leefbaar Dronten betreft bouwen we alleen extra sociale woningen als er andere huurwoningen worden verkocht of gesloopt.

 

PvdA

Er moeten voldoende sociale huurwoningen in de verschillende prijsklassen zijn, al naar gelang er behoefte is. OFW en de gemeente moeten hiervoor op vruchtbar wijze overleggen en samenwerken.

 

SP

Dronten heeft een groot tekort aan betaalbare woningen. Hoe meer hiervan komen, hoe sneller dit tekort is ingelopen.

 

VVD

Hier ligt voor de VVD de bal bij OFW en ontwikkelaars. In Dronten moet een evenwichtige woningaanbod zijn, dus ook voldoende betaalbare woningen. De VVD Dronten is blij dat de woningbouw, ook voor starters, aantrekt.

 

Stelling 26

Mensen in de bijstand zijn verplicht om (vrijwilligers)werk te accepteren.

26/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Iedereen doet mee! Wie geen betaald werk heeft, kan vrijwilligerswerk doen. Het CDA wil een uitzondering maken voor werkzoekenden boven de 60 jaar die meerdere dagen per week vrijwilligerswerk doen en voor mantelzorgers van een ziek familielid.

 

ChristenUnie

Wanneer de gemeente een uitkering verstrekt mag een tegenprestatie verwacht worden. Daarbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van deze mensen.

 

D66

Tegenprestatie is nadrukkelijk geen straf!  Wij zien eigen kracht, groeien, ritme blijven houden en dicht bij jezelf blijven als aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. Daarmee willen wij zoveel mogelijk maatwerk leveren.

 

 

GroenLinks

Bij het doen van een tegenprestatie moet altijd gekeken worden naar de (on)mogelijkheden van de bijstandsgerechtigde. Tegenprestatie kan bestaan uit verplicht vrijwilligerswerk, maar ook verlenen van mantelzorg.

 

Jezus Leeft

Het is wel belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen gestimuleerd worden, maar niet mensen in een verplicht hokje plaatsen.

 

Leefbaar Dronten

De tegenprestatie in Dronten verlangt wat Leefbaar Dronten betreft van inwoners met een uitkering dat naar vermogen of kunnen een maatschappelijke bijdrage word geleverd.

 

PvdA

Veel mensen in de bijstand verrichten al nuttige activiteiten. De gemeente moet een activerend en stimulerend beleid voeren. Het doel is dat mensen werken naar vermogen.

 

SP

Bijstandsgerechtigden hebben allerlei verplichtingen terwijl multinationals en bankdirecteuren zich alles permitteren. Probeer eens een positieve benadering.

 

VVD

Voor de VVD Dronten is het vragen van een tegenprestatie voor de bijstand vanzelfsprekend. Werk geeft ontwikkeling, voldoening en structuur. Hierbij gaat betaald werk boven vrijwilligerswerk. Wij kijken altijd naar wat iemand wél kan.

 

Onderzoek voltooid

Klik op "Ga verder" en kom erachter welke politieke partij het beste bij u past.
Uw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de volgende politieke partijen:

- CDA
- ChristenUnie
- D66
- GroenLinks
- Jezus Leeft
- Leefbaar Dronten
- PvdA
- SP
- VVD

Werkwijze
Per standpunt berekent de website de afstand tussen uw antwoord en alle politieke partijen. Vervolgens vergelijken wij de antwoorden en kijken welke politieke partij het beste u past. Daarbij houden wij rekening met het gewicht dat u heeft toegekend aan uw antwoord.