De Brug - Kampen

 

De Brug helpt u kiezen! 


De stemwijzer van www.brugnieuws.nl voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Wat vinden de Kamper politieke partijen van kwesties die u, de lezer, heeft aangedragen? De Brug legde uw stellingen voor en vulde deze aan met stellingen van de partijen zelf. 


Vul de stemwijzer in en bepaal welke partij het best bij uw overtuigingen past.


Let op dat u zoveel mogelijk genuanceerd stemt. Dus niet alleen helemaal mee eens, of helemaal mee oneens. Hoe genuanceerder uw stem, des te passender de uitkomst. 

U kunt de uitkomst bovendien sturen door aan te geven of u onderwerpen belangrijk of juist onbelangrijk vindt.

 

Deze stemwijzer wordt nog tot 16 maart aangevuld met nieuwe stellingen. Heeft u ook een stelling? Stuur hem naar redactie@brugnieuws.nl.© mijnstemhulp.nl

Stelling 1

Het bevaarbaar maken van de Burgel moet weer hoog op de prioriteitenlijst van de gemeente komen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Het is al een jarenlange wens van de VVD om de Burgel weer bevaarbaar te maken. Onderzoek naar betaalbaarheid, waterveiligheid en draagvlak bij het Waterschap zal eerst moeten worden uitgevoerd.

 

Stelling 2

Kampen moet een inleverpunt voor luiers krijgen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Luiers en incontinentiemateriaal  apart verzamelen is alleen zinvol als deze ook apart verwerkt en gerecycled kunnen worden. Momenteel is er geen aparte verwerkingsmethode. Zodra deze is ontwikkeld door de markt zijn we hiervoor.

 

Stelling 3

Winkeliers zouden veel meer zelf moeten mogen bepalen of zij hun deuren openen op zondag.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Eens. Uiteraard vindt de VVD dat winkelopenstelling op zondag een vrije keuze van de supermarkten moet zijn. Wij dagen hen uit om daarvoor met een plan te komen. De winkeliers in het centrum van Kampen bepalen zelf de winkelopenstelling. De politiek zal de kaders moeten stellen waarbinnen winkelopenstelling op zondag mogelijk is!

 

Stelling 4

Door het aanwijzen van vuurwerkvrije zones zou het afsteken van vuurwerk in Kampen veel verder beperkt moeten worden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD is het oneens met de stelling omdat we niet voor 'veel verder beperken' zijn. We beleven plezier in het afsteken van vuurwerk, een mooie traditie. VVD wil wel met enkele gerichte vuurwerkvrije zones bepaalde groepen ontzien.

 

Stelling 5

Binnenstadbewoners moeten één gratis parkeervergunning per adres krijgen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Oneens. Een binnenstad vol met auto’s is voor de binnenstadbewoners geen vooruitgang. Zowel voor onze bezoekers als de bewoners van de binnenstad werkt betaald parkeren goed. Een autoluwe binnenstad is leefbaarder en gastvrij. Geen uitzondering voor betaald parkeren in de stad. Voor binnenstadbewoners is een betaalbare parkeervergunning een passende oplossing.

 

Stelling 6

Afval storten moet gratis worden voor inwoners van de gemeente. Er wordt nu teveel afval illegaal gestort.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Gratis bestaat niet! Afval ophalen en recyclen kost geld en brengt geld op. Door het efficiënt organiseren is en blijft het voor iedereen betaalbaar. Illegaal storten is kostenverhogend voor de gemeente, is strafbaar en versmeert de omgeving. Illegaal storten moet beboet worden. Afval scheiden en recycling is goed voor het milieu. Daar is de VVD voorstander van.

 

Stelling 7

De IJsselkogge moet, ook als dat veel gaat kosten, een prominente plek in de stad krijgen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Gedeeltelijk mee eens. De VVD deelt het standpunt dat de IJsselkogge bij de historie van Kampen hoort en een prominente plek moet krijgen. Wel moet verantwoord met de beschikbare middelen worden omgegaan. Een investering is alleen verantwoord als het exposeren van de Kogge onze stad en ondernemers iets oplevert. Beschikbare middelen verwerven door subsidies en sponsoren.

 

Stelling 8

Het Groene Hart (Stadspark) moet een ontmoetingsplek worden voor sport, cultuur en muziek en volop ruimte bieden voor evenementen en gezelligheid. 

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Volledig mee eens. Het Groene Hart moet van iedereen worden, een plek waar je lekker kan sporten, wandelen, fietsen, skaten, picknicken en muziek maken. Waar je op z’n tijd een feestje kan vieren. Ruimte voor festivals zoals het Hops & Grapes en Full Color Festival. Of een mooi klassiek concert. Als er voldoende ruimte is, kan ook een voedselbos of pluktuin aangelegd worden.

 

Stelling 9

De Hanzedagen waren slechts het begin. Kampen moet toeristen trekken met nog meer evenementen en dat mag af en toe best wat kosten. Dat betaalt zich later wel terug.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Mee eens. Evenementen trekt mensen naar je stad, zorgen voor bekendheid en de levendigheid die wij voor ogen hebben. Mag wat kosten, en er is ook geld voor beschikbaar. Het bedrijfsleven heeft hier een financiële verantwoordelijkheid door middel van sponsoring en cofinanciering. Blijf focussen op kwaliteit en houd ook oog voor de belasting van bepaalde wijken en buurten met evenementen.

 

Stelling 10

De OZB mag best wat omhoog als de stad door dit extra geld een kwaliteitsimpuls kan krijgen. De laatste jaren was er financieel te weinig mogelijk.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

VVD streven: Houd woonlastendruk laag. Door zuinig en zinnig met belastinggeld om te gaan is een kwaliteitsimpuls ook best te realiseren. Dit mag niet ten koste gaan van alleen de woningbezitters door een OZB-verhoging. De VVD zet zich daarvoor in, zie resultaat de laatste jaren. Voor 2018 zijn de OZB-tarieven voor woningen zelfs bevroren.

 

Stelling 11

Kampen moet op termijn alle (soft)drugs weren uit de gemeente.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Alle drugs weren is immers een illusie en niet reëel. Een gedoogd verkooppunt van softdrugs is acceptabel. Straathandel in hard drugs, softdrugs en drugsoverlast moeten hard worden aangepakt en zwaar worden gestraft. Hier mag de politie en handhaving prioriteit aan geven. Mensen zijn vooral zelf verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid.

 

Stelling 12

Kampen moet open staan voor nog meer windmolens op haar grondgebied, ook als daardoor het eeuwenoude IJsselfront nog meer verandert.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Windmolens oké, maar mag niet ten koste gaan van het eeuwenoude IJsselfront. De VVD vindt dat de gemeente zich sterk moet maken voor het gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, aardwarmte en windturbines/windmolens. De gemeente zoekt actief naar geschikte locaties voor onder andere windmolens en zonnecollectoren.

 

Stelling 13

De regels voor bijstand zijn ingewikkeld en soms te streng. Kampen moet meedoen aan een landelijke proef voor regelarme bijstand. Zo kan onderzocht worden of bijstandsgerechtigden die zelf meer regie krijgen, meer gemotiveerd en in staat zijn om in zichzelf te investeren.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Regelarme bijstand? Slecht idee. Er moet aan voorwaarden worden voldaan voor een uitkering. Door geen voorwaarden te verbinden aan een uitkering worden bijstandsgerechtigden niet aangesproken op hun vermogen tot zelfstandigheid of een maatschappelijke bijdrage. Daarmee schrijf je mensen af. De VVD vindt het belangrijker om mensen te stimuleren

 

Stelling 14

Omdat er geen direct verband bestaat tussen hondenbelasting en de kosten die een gemeente maakt om overlast van honden tegen te gaan, moet de hondenbelasting in Kampen afgeschaft worden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Op initiatief van de VVD wordt de hondenbelasting overigens al jaren niet meer verhoogd. De gemeente maakt wel kosten om overlast van honden tegen te gaan. Met name de hondenpoep is een grote ergernis van veel mensen. Denk hierbij aan het schoonmaken van de openbare ruimte, inrichten van honden uitlaatplaatsen en honden dolterreinen en het gratis verschaffen van de hondenpoepzakjes.

 

Stelling 15

Het Kamper armoedebeleid is niet ruimhartig genoeg. Kampen moet, net als Zwolle, de norm voor het armoedebeleid verhogen van 110 procent naar 120 procent van de bijstandsnorm.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD gaat voor een structurele aanpak van de armoedebeleid. Als iemand van een uitkering naar een baan gaat dan moet dat financieel merkbaar zijn. Werk moet lonen. Hoe hoger de norm hoe meer alle regelingen en voorzieningen beperkend kunnen werken. Simpelweg omdat aan het werk gaan dan niet loont. Kinderen die opgroeien in armoede moeten zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen. Hiervoor zijn diverse fondsen beschikbaar in Kampen.

 

Stelling 16

De onlangs aangenomen motie die prostitutie in de gemeente Kampen niet toestaat is een goede zaak.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Een totaal verbod op prostitutie versterkt de illegaliteit. In de illegaliteit is er juist meer sprake van onderdrukking en uitbuiting van vrouwen. Controle en handhaving is dan niet meer mogelijk. Dat moeten we niet willen in Kampen. Vrijheid en verantwoordelijkheid voor het eigen individu, dat staat voorop. Laat duidelijk zijn dat de VVD tegen vrouwenhandel en gedwongen seks is.

 

Stelling 17

Burgerparticipatie betekent niet altijd dat inwoners ook daadwerkelijk hun zin krijgen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Burgerparticipatie is het zoeken van samenwerking tussen overheden en burgers. Samen beleid ontwikkelen, samen uitvoering geven aan zaken en samen het benodigde draagvlak creëren. Daarvoor is nodig om goede afspraken te maken over onder andere de financiën en de kaders waarbinnen samenwerking plaatsvindt. Onderling de verwachtingen helder maken. Gemeente faciliteert.

 

Stelling 18

De komst van Lelystad Airport is toe te juichen. Het is goed voor de Kamper economie en werkgelegenheid, biedt voor Kampen meer kansen voor internationale economische betrekkingen en trekt ook meer buitenlandse toeristen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Lelystad Airport is nodig voor zowel vakantie als luchtvracht-vliegverkeer van en naar Nederland. Dit vliegveld biedt kansen en zorgt voor meer en veel werkgelegenheid. Dit alles neemt niet weg dat de MER-procedure zorgvuldig doorlopen moet worden. Gevolgen goed onderzoeken en de geluidsoverlast tot een minimum beperken.

 

Stelling 19

De gemeente Kampen moet het voor de bruine vloot aantrekkelijker maken om in Kampen aan te leggen (bijvoorbeeld liggelden verlagen), om te voorkomen dat de schepen in de wintermaanden vertrekken naar goedkopere gemeentes.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De bruine vloot in Kampen is altijd een mooi gezicht, zowel in de winter als in de zomer. Liggen aan de kade heeft voordelen maar de kade heeft ook zijn beperkingen. Voor de bruine-vlootondernemers moet het volledige pakket in evenwicht zijn en de gemeente moet zich inzetten om Kampen aantrekkelijk en concurrerend te houden ten opzichte van ander havens/steden.

 

Stelling 20

De gemeente mag (goedgekeurd) gif gebruiken bij het bestrijden van onkruid in openbaar groen en op stoepen als dat goedkoper en efficiënter werkt dan alternatieve, minder schadelijke, methoden. 

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Er wordt geen gif gebruikt bij onkruidbestrijding, het gebruik van Glyfosaat is al enige tijd verboden. In Kampen wordt gifvrij gewerkt. Gifvrij werken betekent meer arbeidsuren en inzet van middelen voor onkruidbestrijding.

 

Stelling 21

Bij elke nieuwbouwlocatie moet Kampen ruimte vrijhouden voor experimenten, waarbij te denken valt aan aardewoningen of tiny houses.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Er zijn diverse wensen voor het soort te bouwen woningen, onder andere seniorenwoningen, eenpersoonswoningen, markthuur enzovoorts. Experimenteren en onderzoeken is goed, de vraag is hierbij altijd leidend. En het moet passen bij het karakter van een wijk of dorp.

 

Stelling 22

Camerabeveiliging is een goed middel om het gevoel van onveiligheid op openbare plekken, zoals station Kampen-Zuid, te verbeteren.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Camera’s plaatsen is belangrijk voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van mensen op openbare plaatsen. Het heeft ook een functie om criminaliteit te voorkomen en daders sneller op te sporen.

 

Onderzoek voltooid

Klik op "Ga verder" en kom erachter welke politieke partij het beste bij u past.
Uw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de volgende politieke partijen:

- CDA
- ChristenUnie
- D66
- Gemeente Belang Kampen
- GroenLinks
- Kampen Sociaal
- PvdA
- SGP
- VVD

Werkwijze
Per standpunt berekent de website de afstand tussen uw antwoord en alle politieke partijen. Vervolgens vergelijken wij de antwoorden en kijken welke politieke partij het beste u past. Daarbij houden wij rekening met het gewicht dat u heeft toegekend aan uw antwoord.