De Brug - Kampen

 

De Brug helpt u kiezen! 


De stemwijzer van www.brugnieuws.nl voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Wat vinden de Kamper politieke partijen van kwesties die u, de lezer, heeft aangedragen? De Brug legde uw stellingen voor en vulde deze aan met stellingen van de partijen zelf. 


Vul de stemwijzer in en bepaal welke partij het best bij uw overtuigingen past.


Let op dat u zoveel mogelijk genuanceerd stemt. Dus niet alleen helemaal mee eens, of helemaal mee oneens. Hoe genuanceerder uw stem, des te passender de uitkomst. 

U kunt de uitkomst bovendien sturen door aan te geven of u onderwerpen belangrijk of juist onbelangrijk vindt.

 

Deze stemwijzer wordt nog tot 16 maart aangevuld met nieuwe stellingen. Heeft u ook een stelling? Stuur hem naar redactie@brugnieuws.nl.© mijnstemhulp.nl

Stelling 1

Het bevaarbaar maken van de Burgel moet weer hoog op de prioriteitenlijst van de gemeente komen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het is zonde dat de Burgel op dit moment niet bevaarbaar is. We vinden dat de gemeente Kampen samen met de provincie Overijssel plannen moet maken om deze op de lange termijn weer bevaarbaar en daarmee beleefbaar te maken.

 

ChristenUnie

Eind vorig jaar is een informatienota hierover in de raad behandeld, waarin geconcludeerd werd dat vanwege verontreiniging in de bodem geen activiteiten in de Burgel kunnen plaatsvinden. Dit om te voorkomen dat de bodem beroerd kan worden. Saneringskosten zullen onevenredig op de begroting drukken.

 

D66

Met een bevaarbare Burgel wordt Kampen nog aantrekkelijker voor toerisme. D66 wil dat uitvoeren in een investeringsprogramma met ambitie waarvan iedereen -inwoners, bezoekers en ondernemers- kan profiteren. Naast de Burgel, willen we bijvoorbeeld investeren in Brunnepe en een plan voor de Bovenhaven.

 

Gemeente Belang Kampen

Het bevaarbaar maken van de Burgel mag zeker hoog op de prioriteitenlijst komen. Dit heeft echter wel grote gevolgen. De Burgel moet zijn oorspronkelijke breedte terugkrijgen om varen echt mogelijk te maken. Dit heeft gevolgen voor het parkeren langs Vloeddijk en Burgwal. En, het allerbelangrijkste, de vervuiling moet volledig gesaneerd worden. Dus ook onder het, momenteel in aanbouw zijnde, parkeerdek bij de Buiten Haven.

 

GroenLinks

Een bevaarbare Burgel kan bijdragen aan een mooie binnenstad. Als de kosten voor schoonmaken en bevaarbaar maken erg hoog zijn, kiest GroenLinks voor andere manieren om de stad levendiger te maken: een toegankelijke en groenere binnenstad, veel te beleven en moois waar iedereen plezier van heeft.

 

Kampen Sociaal

Het bevaarbaar maken van de Burgel heeft niet onze prioriteit omdat dat vele miljoenen kost. Op dit moment mag je er nog niet met een roeiboot varen omdat de bodem ernstig vervuild is. Die moet eerst gesaneerd worden.

 

PvdA

Het lijkt ons een prachtig maar het is onuitvoerbaar. De Burgel is te smal, afgesloten en ernstig vervuild.

 

 

SGP

Wat betreft de binnenstad willen we als SGP prioriteit geven aan monumenten, goede bereikbaarheid, voldoende gratis parkeergelegenheid  aan de randen van de stad en betaald parkeren in de stad met de mogelijkheid om achteraf te betalen. Daarnaast moet de binnenstad toegankelijker zijn voor mensen met een beperking.

 

VVD

Het is al een jarenlange wens van de VVD om de Burgel weer bevaarbaar te maken. Onderzoek naar betaalbaarheid, waterveiligheid en draagvlak bij het Waterschap zal eerst moeten worden uitgevoerd.

 

Stelling 2

Kampen moet een inleverpunt voor luiers krijgen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Voor veel gezinnen lopen luiers aardig in de papieren. Ook zijn luiers vaak slecht voor het milieu. Wij zien dan ook graag een goedkoop inleverpunt voor luiers.

 

ChristenUnie

Er ligt een landelijke opgave om minder dan 100 kilogram restafval per inwoner per jaar te 'produceren' in 2020. In huishoudens met kleine kinderen zijn luiers een groot deel van het restafval. Een inleverpunt is voor deze gezinnen kostenverlagend én werkt mee aan het behalen van de landelijke opgave.

 

D66

Het voorstel van D66 Kampen om luiers apart in te leveren kreeg onvoldoende steun in de gemeenteraad. Dat is erg jammer want op dit moment bestaat 5 tot 8 procent van ons restafval uit luiers. Het huidige systeem van ‘luiers bij het restafval’ leidt tot hoge kosten bij jonge gezinnen.

 

Gemeente Belang Kampen

Bij minimaal één kinderdagverblijf in Kampen is al een inleverpunt voor 'incontinentie' luiers! Hier kan en mag ook gebruik van worden gemaakt wanneer je de kinderen hier niet heen brengt. Het initiatief zou meer navolging mogen krijgen maar is niet direct een taak voor de gemeente.

 

GroenLinks

Iedere vorm van afval scheiden is een stap dichterbij een betere wereld. 5% van het Nederlandse afval bestaat uit luiers! Deze kunnen heel goed gerecycled worden. Daarom moet de gemeente tenminste één luier-inzamelpunt maken en liever nog een in iedere wijk of buurt, zodat iedereen er kan komen.

 

Kampen Sociaal

Een inleverpunt voor luiers zou welkom zijn. Gescheiden afval inzamelen spaart het milieu en zou huishoudens flink wat kunnen besparen in de portemonnee.

 

PvdA

Een verzamelplek voor luiers maakt recyclen makkelijker. Meer gemeenten doen dit. Luiers kunnen de prijs van afvalverwerking voor gezinnen behoorlijk opdrijven.

 

SGP

Voor gezinnen met jonge kinderen kunnen de kosten voor afval snel oplopen. Een inleverpunt voor luiers, die vervolgens duurzaam worden gerecycled, is wat de SGP betreft een goed idee.

 

VVD

Luiers en incontinentiemateriaal  apart verzamelen is alleen zinvol als deze ook apart verwerkt en gerecycled kunnen worden. Momenteel is er geen aparte verwerkingsmethode. Zodra deze is ontwikkeld door de markt zijn we hiervoor.

 

Stelling 3

Winkeliers zouden veel meer zelf moeten mogen bepalen of zij hun deuren openen op zondag.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA vindt het logisch dat in bijzondere situaties - zoals Sail en Kerst in oud Kampen - de winkels open kunnen. Als christendemocraten zijn wij tegen een doorgeschoten 24-uurseconomie en voor bescherming van kleine ondernemers. Daarom zijn wij tegen wekelijkse koopzondagen.

 

ChristenUnie

De CU wil niet meedoen aan de 24-uurs economie. Dan zouden personeel en kleine ondernemers ook gedwongen kunnen zijn om op zondag te werken. En we vragen ons af of het wel meer oplevert dan het kost. We zijn blij met een dag in de week om te ontspannen en te bezinnen. Niet bezig met meer, maar met minder.

 

D66

Kampenaren hebben het recht om zelf te bepalen wat ze op zondag doen. Zowel inwoners als ondernemers vragen om verruiming voor evenementen en winkeltijden op zondag. D66 zal opnieuw het voorstel indienen voor supermarkten op zondagmiddag. Zonder de zondagsvrijheid van kerkgaande inwoners te schaden!

 

Gemeente Belang Kampen

GBK is voorstander van verdere openstelling van winkels wanneer een meerderheid van de bevolking daar duidelijk een voorkeur voor uitspreekt. Het moet geen ‘open’ zijn omdat anderen ook open zijn. Geen verplichting voor de winkels en geen verplichting voor het personeel. Naast elkaar en met elkaar de stad leefbaar houden is ons motto.

 

GroenLinks

GroenLinks staat voor een samenleving waar mensen in vrijheid leven met respect voor andermans vrijheid. Samen gaan we in gesprek. Een geloofsovertuiging is een persoonlijke keus en mag daarom niet bepalend zijn voor de gemeenschap. GroenLinks vindt dat winkels op zondag hun deuren moeten kunnen openen.

 

Kampen Sociaal

Kampen Sociaal is voor handhaving van het huidige beleid. We zijn niet voor algemene koopzondagen. Veel ondernemers voelen daar weinig voor omdat ze zelf ook graag een dag rust willen. Bovendien wordt de rust op zondag door veel mensen als prettig ervaren. Tijdens evenementen kunnen de winkels wel open, dat is nu ook al het geval.

 

PvdA

Helemaal eens. Een verplichte sluiting op zondag past niet meer in onze huidige tijd. In steeds meer steden zijn de supermarkten open op zondag dus waarom in Kampen niet? Of de winkels in de binnenstad ook vaker op zondag open moeten is wat ons betreft een zaak van de winkeliers zelf.

 

SGP

Een gezamenlijke rustdag op zondag in gehoorzaamheid aan Gods Woord draagt bij aan het welzijn van onze inwoners. Kerkbezoek, bezinning en omzien naar familie, zieken en eenzame mensen maakt deze rustdag echt waardevol. Iedereen is gebaat bij één dag rust in de week. Vrachtwagens hoeven 1 dag per week niet de weg op voor het bevoorraden. We vinden een 7 daagse consumptiemaatschappij geen aantrekkelijk vooruitzicht. Daarom blijven wat de SGP betreft alle winkels op elke zondag van het jaar gesloten.

 

VVD

Eens. Uiteraard vindt de VVD dat winkelopenstelling op zondag een vrije keuze van de supermarkten moet zijn. Wij dagen hen uit om daarvoor met een plan te komen. De winkeliers in het centrum van Kampen bepalen zelf de winkelopenstelling. De politiek zal de kaders moeten stellen waarbinnen winkelopenstelling op zondag mogelijk is!

 

Stelling 4

Door het aanwijzen van vuurwerkvrije zones zou het afsteken van vuurwerk in Kampen veel verder beperkt moeten worden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA steunt de burgemeester in zijn beleid om de Kamper traditie in ere te houden en tegelijkertijd de overlast beperken. Rond verzorgingstehuizen en kerken maken mensen uit zichzelf al afspraken, daar zijn geen vuurwerkvrije zones voor nodig.

 

ChristenUnie

Waar nodig voor veiligheid en overlast, zijn ze in onze APV al opgenomen. We zijn trots op de wijze waarop we met z’n allen al hebben gewerkt aan een veilige jaarwisseling. Tradities willen we graag behouden. Maar we blijven kijken naar het verbeteren van veiligheid en ook de impact op het milieu.

 

D66

D66 wil een leuke oud en nieuw voor iedereen. Kampen viert dit als vanouds met vuurwerk en carbidschieten. Kampenaren proberen dit veilig te doen, maar enige overlast is niet te voorkomen. Toch kwamen er geen aanvragen voor vuurwerkvrije zones, terwijl dat wel kon. D66 vindt zulke zones niet nodig.

 

Gemeente Belang Kampen

GBK is geen voorstander van verdere beperking. Wanneer buurten zelf willen afspreken dat er minder voorwerk (overlast) zou moeten zijn in hun wijk is dat prima. Van verdere overheidsbemoeienis dan het handhaven van de openbare orde is GBK geen voorstander. Wel blijft het afsteken van vuurwerk beperkt tot de laatste dagen van het jaar en wordt schade verhaald op de veroorzaker.

 

GroenLinks

Mensen, dieren en het milieu lijden schade door vuurwerkgeweld. Iedereen heeft de vrijheid om op eigen wijze het nieuwe jaar in te luiden, mits we rekening houden met onze omgeving. Met grote vuurwerkvrije zones heeft iedereen ruimte voor een echt eindjaarsfeest.

 

Kampen Sociaal

Knallend Oud en Nieuw vieren, Kampen Sociaal is niet voor een totaalverbod voor consumentenvuurwerk. Wel moet er gekeken worden of op bepaalde plekken vuurwerk afgestoken kan worden zodat er vuurwerkvrije zones ontstaan.

 

PvdA

Vuurwerk is mooi als je er van houdt, maar voor veel mensen is het een bron van overlast en voor veel dieren is het zelfs een ware kwelling. Oud en Nieuw moet leuk zijn voor iedereen daarom zijn wij voorstander van vuurwerkvrije zones, bijvoorbeeld rondom zorgcentra en kinderboerderijen.

 

SGP

De overlast van vuurwerk voor mens, dier en milieu is nu veel te groot. We zijn voorstander van vuurwerkvrije zones  bij verzorgingstehuizen, kerken, winkels en in woonwijken. Hiermee willen we overlast voor onze inwoners tegengaan.

 

VVD

De VVD is het oneens met de stelling omdat we niet voor 'veel verder beperken' zijn. We beleven plezier in het afsteken van vuurwerk, een mooie traditie. VVD wil wel met enkele gerichte vuurwerkvrije zones bepaalde groepen ontzien.

 

Stelling 5

Binnenstadbewoners moeten één gratis parkeervergunning per adres krijgen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het parkeerbeleid is ervoor om te zorgen dat er geen overbodig verkeer in de binnenstad komt. Ook behouden we zo parkeerplekken voor bewoners. Bewoners en bedrijven kunnen een vergunning aanvragen om 'voor de deur' te parkeren. Het CDA wil de komende termijn geen prijsverhoging voor parkeervergunningen.

 

ChristenUnie

In de binnenstad is slechts beperkte ruimte beschikbaar om te parkeren. Gratis parkeervergunningen brengen dan het risico met zich mee dat de parkeerdruk enorm zal toenemen. Betaalde parkeervergunningen is een goed systeem om dat te voorkomen en het aantal auto’s in de binnenstad in de hand te houden.

 

D66

Aan de centrumrand kun je vrij parkeren. Wil je als binnenstadbewoner dichtbij huis parkeren, dan is een vergunning nodig. Logisch, want parkeerplaatsen in de binnenstad zijn schaars en kosten de gemeente veel geld. De prijs voor de vergunning moet ok zijn want de binnenstadbewoner is geen melkkoe.

 

Gemeente Belang Kampen

Het idee oogt wel sympathiek, maar zo werk je wel in de hand dat de stad ook overdag dichtslibt. Als het niets meer kost, zullen veel mensen, die hun auto één keer in de week gebruiken, deze de hele week voor hun huis parkeren. Bovendien gaat het veel tijd en energie kosten om te bepalen wie in aanmerking voor de vergunning komen. Want wat is een gezin? Hoeveel gezinnen kunnen er op één huisadres wonen?

 

GroenLinks

GroenLinks wil een levendige en autoluwe binnenstad waar gewinkeld én gewoond wordt. Bewoners hebben auto’s en die moeten zij kunnen parkeren. Zij betalen een redelijke vergoeding in ruil voor de zekerheid dat ze hun auto kunnen parkeren. Bezoekers parkeren aan de rand van het centrum.

 

Kampen Sociaal

De ruimte in de binnenstad is schaars. Bewoners moeten dicht bij hun huis kunnen parkeren en betalen voor een parkeervergunning. Deze moet niet duurder worden. Kampen Sociaal wil minder auto’s in de binnenstad, daarom moet het parkeren aan de randen van de stad gestimuleerd worden.

 

PvdA

Binnenstadsbewoners kunnen gratis parkeren op het Berghuisplein. Parkeerruimte in de binnenstad is schaars. Als je de auto dichterbij huis wilt hebben dan is het redelijk om daar wat voor te betalen. De parkeervergunning moet niet duurder worden, we willen niet dat de kosten een ontmoediging zijn om in de binnenstad te willen wonen.

 

SGP

Reguleren van parkeren heeft zin. Het zorgt ervoor dat bewoners en bezoekers (tegen betaling) een beroep kunnen doen op een parkeerplaats. Het gratis maken van een parkeervergunning leidt tot extra druk op de parkeerplaatsen in de binnenstad, en dat betekent minder parkeermogelijkheden voor bezoekers. We willen stimuleren dat er wordt geparkeerd aan de randen van de stad. Dat moet gratis blijven.

 

VVD

Oneens. Een binnenstad vol met auto’s is voor de binnenstadbewoners geen vooruitgang. Zowel voor onze bezoekers als de bewoners van de binnenstad werkt betaald parkeren goed. Een autoluwe binnenstad is leefbaarder en gastvrij. Geen uitzondering voor betaald parkeren in de stad. Voor binnenstadbewoners is een betaalbare parkeervergunning een passende oplossing.

 

Stelling 6

Afval storten moet gratis worden voor inwoners van de gemeente. Er wordt nu teveel afval illegaal gestort.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA is het niet met deze stelling eens. Het goed beheren van de aarde is erg belangrijk voor ons. Daar hoort bij dat we ons afval beperken én scheiden. Een belangrijk principe daarbij is dat de vervuiler betaalt. Hoe minder afval je stort, hoe minder het kost.

 

ChristenUnie

CU gaat uit van het standpunt dat de verbruiker betaalt. Inwoners moeten (nog) bewuster gemaakt worden van de gevolgen van afval voor het milieu. Omgekeerd inzamelen is de toekomst. Omdat afval dan weer hoogwaardige grondstof kan worden en omdat dit helpt bewust om te gaan met afval en verpakkingen. Er ligt namelijk een landelijke opgave om minder dan 100 kg restafval per inwoner per jaar te 'produceren' in 2020.

 

D66

Afval is niet gratis. Afval ophalen en verwerken kost veel geld. Het is dus eerlijk als we Kampenaren die hun afval goed scheiden en weinig restafval hebben, belonen met een lagere rekening. Eerlijke tarieven dus. Mensen die onze stad vervuilen met zwerfafval sporen we op en krijgen een boete.

 

Gemeente Belang Kampen

Gratis storten bestaat niet. Wel is GBK voorstander om in het deel 'vaste lasten' bijvoorbeeld 4x per jaar gratis storten van een bepaalde hoeveelheid 'grof vuil' in te sluiten, zodat illegaal storten kan worden tegengegaan en er geen financiële drempel meer is voor de inwoners om het weg te brengen.

 

GroenLinks

Gratis storten bestaat niet, want dat betalen we dan samen via de belastingen. De vervuiler betaalt. Wie kritisch koopt en weinig afval maakt, wordt beloond met lage kosten. Illegale stort moet beboet worden. Voor een goede en gezonde toekomst moeten we snel toe naar veel minder afval. 

 

Kampen Sociaal

Wie afval produceert moet daarvoor betalen. Afval gratis inleveren betekent dat die rekening wel betaald moet worden, de ozb zal dan omhoog gaan. Iemand die amper afval produceert zou dan voor een ander betalen. Illegaal afval storten mag niet en daarom moet handhaving ingezet worden. 

 

PvdA

Wij vragen ons inderdaad af of het huidige systeem wel werkt. Per storting betalen geeft mensen het gevoel dat ze duur uit zijn. Maar gratis storten is nooit gratis. Bij gratis storten zullen de vaste kosten omhoog gaan. Wij willen zien hoe dit bij andere gemeenten werkt en wat het effect is op illegaal storten. Een stevige evaluatie van het afvalbeleid is op zijn plaats.

 

SGP

Illegaal storten van afval moet worden bestraft. We zijn samen verantwoordelijk voor het schoonhouden van de natuur en de openbare ruimte.  We zijn samen ook verantwoordelijk voor het beperken en zoveel als mogelijk recyclen van afval. Inwoners, die financieel in moeilijkheden zitten kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing. Deze mogelijkheden moeten duidelijk worden gecommuniceerd.

 

VVD

Gratis bestaat niet! Afval ophalen en recyclen kost geld en brengt geld op. Door het efficiënt organiseren is en blijft het voor iedereen betaalbaar. Illegaal storten is kostenverhogend voor de gemeente, is strafbaar en versmeert de omgeving. Illegaal storten moet beboet worden. Afval scheiden en recycling is goed voor het milieu. Daar is de VVD voorstander van.

 

Stelling 7

De IJsselkogge moet, ook als dat veel gaat kosten, een prominente plek in de stad krijgen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

De IJsselkogge staat symbool voor ons rijke Hanzeverleden. Met een goede en mooie expositie van de IJsselkogge kunnen we dit verhaal doorvertellen aan nieuwe inwoners en toeristen. We zijn het dan ook eens met de stelling.

 

ChristenUnie

De IJsselkogge is deel van onze geschiedenis en zou als zodanig tentoongesteld kunnen worden. Wel moet de gemeente altijd een afweging maken van nut en noodzaak van uitgaven die (moeten) worden gedaan. De ChristenUnie heeft eerder al aangegeven hiervoor maximaal € 500.000,00 te willen reserveren.

 

D66

Als de IJssel niet was dichtgeslibd, was Amsterdam Kampen nooit voorbijgestreefd. Een museum waar onze internationaal vermaarde IJsselkogge wordt getoond, samen met ons roemrijke Hanzeverleden, is goed voor onze economie, het toerisme en voor de binnenstad.

 

Gemeente Belang Kampen

De investeringen die nodig zijn om de IJsselkogge een prominente plaats te geven moeten we ook niet voor ons uitschuiven! Nu beginnen met het maken van het complete programma en het reserveren van de benodigde financiën. Er moet ook een educatief programma worden gemaakt die aan scholen in het hele land kan worden aangeboden zodat de geschiedenis kan worden beleefd.

 

GroenLinks

Cultureel erfgoed is waardevol en het behouden waard. De IJsselkogge toont onze Hanzegeschiedenis en is belangrijk voor de identiteit en schoonheid van Kampen. Geld verdelen wij eerlijk en sociaal, met een sluitende begroting. Sponsors en inkomsten maken de komst van de Kogge naar Kampen mogelijk.

 

Kampen Sociaal

De IJsselkogge is het icoon van Kampen. Deze kogge verdient meer dan een glazen stolp. Een nieuw museum waar de kogge in tentoongesteld wordt, kan een toeristische trekpleister van formaat worden.

 

PvdA

De IJsselkogge is een belangrijk tastbaar bewijs van het rijke handelsverleden van Kampen. Het hoort bij onze gemeente. Wij vinden dat de IJsselkogge een goede plek verdient in een expositie die ons verleden toont. Dat mag best wat kosten. Wij zien het als een investering. Cultuur maakt een stad aantrekkelijk voor bezoekers en bewoners.

 

SGP

De gevonden Kogge willen we exposeren op basis van een realistische begroting van de opbrengsten tegen acceptabele kosten, die in verhouding moeten staan tot de inkomsten.

 

VVD

Gedeeltelijk mee eens. De VVD deelt het standpunt dat de IJsselkogge bij de historie van Kampen hoort en een prominente plek moet krijgen. Wel moet verantwoord met de beschikbare middelen worden omgegaan. Een investering is alleen verantwoord als het exposeren van de Kogge onze stad en ondernemers iets oplevert. Beschikbare middelen verwerven door subsidies en sponsoren.

 

Stelling 8

Het Groene Hart (Stadspark) moet een ontmoetingsplek worden voor sport, cultuur en muziek en volop ruimte bieden voor evenementen en gezelligheid. 

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het stadspark is er voor al onze inwoners. Het CDA vindt het belangrijk dat inwoners meedenken over de openbare ruimte in Kampen. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan het organiseren van festivals, het maken van muziek of het creëeren van een BBQ-veld in de zomer.

 

ChristenUnie

We hebben een prachtig stadspark waar mensen kunnen ontspannen. Als ChristenUnie juichen we toe om op meer manieren van het park gebruik te maken, door middel van evenementen die in het park passen. Zolang er maar niet meer groen verloren gaat aan onder andere parkeerplaatsen en verstening. Wel is het van belang dat de gemeente de regie heeft en houdt over het park.

 

D66

Het monumentale stadspark is de vergeten parel van onze historische stad. Nu vooral een hondenpoepveldje. Wat D66 betreft kun je daar sporten, wandelen en picknicken, krijgt het een voedselbos en is er geregeld wat te beleven. En hoe mooi zou het zijn als park bijvoorbeeld een theehuis krijgt.

 

Gemeente Belang Kampen

Het Groene Hart is van ons allemaal en kan gebruikt worden -naast wandelgebied- voor evenementen en gezelligheid. GBK is het er mee eens dat het Groene Hart (Stadspark) ook een ontmoetingsplek moet worden voor sport, cultuur en muziek maar 'volop' lijkt ons niet goed. Dat gaat ten koste van de aard van het Groene hart. Grotere podia zien wij graag op Wijde Blik.

 

GroenLinks

Het Groene Hart moet voor iedereen een toegankelijke en ontspannende plek in onze stad worden. Het wordt echt een hart: een ontmoetingsplek met ruimte voor mensen en dieren en zeker ook voor kunst, cultuur en natuurlijk spelen. Een plek waar natuur dichtbij is, met veel meer groen en zonder auto’s.

 

Kampen Sociaal

Kampen Sociaal vindt het belangrijk dat het park een ontmoetingsplek wordt waar je kunt sporten, wandelen en waar muziek gemaakt kan worden. Ons prachtig onder architectuur ontworpen stadspark moet ook zijn bloemenperken houden. Auto’s worden geweerd uit het park. Het oude zwembad moet in zijn geheel worden afgebroken.

 

PvdA

We hebben enorm genoten van het bier- en wijnfestival afgelopen zomer en alle activiteiten in het park tijdens de Hanzedagen! Het Full Color Festival is al jarenlang een succes. We vinden evenementen en festivals belangrijk voor de onderlinge samenhang in de samenleving. Wij willen dat er binnen het evenementenbudget voldoende ruimte is voor nieuwe initiatieven.

 

SGP

Het stadspark is in eerste instantie bedoeld om te genieten van de rust en de natuur. Er is in de gemeente Kampen al voldoende gelegenheid voor sportbeoefening, cultuur en muziek. Als SGP willen we liever investeren in het behoud van onze prachtige monumenten. We genieten meer van een klassiek concert in de Bovenkerk dan van wilde muziek in het stadspark.

 

VVD

Volledig mee eens. Het Groene Hart moet van iedereen worden, een plek waar je lekker kan sporten, wandelen, fietsen, skaten, picknicken en muziek maken. Waar je op z’n tijd een feestje kan vieren. Ruimte voor festivals zoals het Hops & Grapes en Full Color Festival. Of een mooi klassiek concert. Als er voldoende ruimte is, kan ook een voedselbos of pluktuin aangelegd worden.

 

Stelling 9

De Hanzedagen waren slechts het begin. Kampen moet toeristen trekken met nog meer evenementen en dat mag af en toe best wat kosten. Dat betaalt zich later wel terug.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA is trots op Kampen en wil dit graag delen met mensen buiten Kampen. Daarom helpen wij evenementen die aantrekkingskracht hebben op toeristen en Kampen op de kaart zetten graag. Wel vindt het CDA dat een bijdrage van de gemeente maximaal 50% van de begroting mag bedragen.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie is trots op Kampen. We hebben een prachtige stad met een mooie historie. Dit laten we ook graag aan toeristen zien. Evenementen dragen bij aan een waardevol Kampen. Vanzelfsprekend geldt daarbij een financiële afweging. En we moeten evenementen kiezen die bij ons passen, zoals de Hanzedagen en Sail Kampen.

 

D66

Alleen goede winkels is niet genoeg, bezoekers willen een leuke dag hebben. Meer grotere en kleine evenementen gespreid door de stad. Ook voor jongeren! Kampen zit vol ideeën: een ridderfeest en weer een bier- en wijnfestival in het park. Zo maken we -zonder overlast- van Kampen een levendige stad.

 

Gemeente Belang Kampen

Daar is GBK het niet mee eens. Een evenement is iets tijdelijks. Investeer eerst eens in permanente 'toeristentrekkers'. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van steigers voor de pleziervaart in Kampen en de dorpskernen. Wij vinden dat je aan evenementen geen bezoekersaantallen moet verbinden bij subsidieverstrekking. Wij zien liever eerst versterking van bestaande evenementen in plaats van nog meer versnippering. Kiok, Full Color en Uit-dagen moeten de evenementenkar trekken. De gemeente moet waar mogelijk zo veel mogelijk facilitair meewerken.

 

GroenLinks

We willen een bruisende stad, zeven dagen in de week, met een divers aanbod van evenementen. Evenementen, groot en klein, die Kampen nog mooier en aantrekkelijker maken. Die betalen zichzelf zoveel mogelijk terug. Met gemeenschapsgeld bevorderen we dan verduurzaming en vernieuwing van evenementen.

 

Kampen Sociaal

De Hanzedagen waren een succes. Kampen Sociaal vindt dat evenementen iets toevoegen aan de levendigheid van de stad. Overbodige regelgeving en facturen vanuit het gemeentehuis belemmeren nu de ontwikkeling van evenementen. Organisatoren van evenementen moeten meer ondersteund worden door de gemeente.

 

PvdA

In het evenementenbudget moet ruimte zijn voor nieuwe initiatieven en het mag best wat geld kosten om een nieuw evenement op weg te helpen. Maar het betekent niet dat we maar zo een blanco cheque geven voor evenementen. Sommige evenementen kunnen zichzelf bedruipen en zullen zich daar ook voor moeten inspannen.

 

SGP

Evenementen vind je door het hele land in overvloed. Hiermee kunnen we ons echt niet onderscheiden. We leggen liever de nadruk op de kwaliteiten die Kampen als historische stad het hele jaar door te bieden heeft. Prachtige kerken, monumenten, gezellige winkelstraten en een aantrekkelijk weids buitengebied. Nog meer gemeenschapsgeld naar evenementen is geen goed idee.

 

VVD

Mee eens. Evenementen trekt mensen naar je stad, zorgen voor bekendheid en de levendigheid die wij voor ogen hebben. Mag wat kosten, en er is ook geld voor beschikbaar. Het bedrijfsleven heeft hier een financiële verantwoordelijkheid door middel van sponsoring en cofinanciering. Blijf focussen op kwaliteit en houd ook oog voor de belasting van bepaalde wijken en buurten met evenementen.

 

Stelling 10

De OZB mag best wat omhoog als de stad door dit extra geld een kwaliteitsimpuls kan krijgen. De laatste jaren was er financieel te weinig mogelijk.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

De OZB voor woningen moet wat ons betreft niet hoger worden. Lage woonlasten vinden we belangrijk. Het CDA wil ook goede voorzieningen in Kampen. Om dit betaalbaar te houden willen we eerst de uitgaven beperken. Pas daarna komt een OZB-verhoging in beeld, maar wat het CDA betreft niet voor woningen.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie stimuleert kwaliteitsverbetering in de stad, maar is wel van mening dat dit moet plaatsvinden binnen de bestaande begroting, danwel door nieuw beleid in plaats van oud beleid, of via fondswerving.  Het kan niet zo zijn dat de OZB het sluitstuk van onze begroting wordt.

 

D66

Onze historische stad mooi en levendig houden kost geld. Nu hoort Kampen bij de gemeentes met de laagste lasten. Maar Kampen verspilt miljoenen euro’s aan risicovolle projecten. Daardoor hebben we geen geld om onze historische stad een impuls te geven. D66 wil eerst snijden in die kosten.

 

Gemeente Belang Kampen

De OZB mag best wat omhoog als de stad door dit extra geld een kwaliteitsimpuls kan krijgen. De laatste jaren was er financieel te weinig mogelijk. Bronbestrijding heeft de voorkeur op symptoombestrijding. De oorzaken van financiële problemen liggen niet in het te weinig belasten van inwoners maar in het doen van onverstandige uitgaven. Kortgeleden hebben we dit weer meegemaakt: Reeve, aankoop onverkoopbare industriegrond op Haatlandhaven en het parkeergaragedebacle Buitenhaven. Dus de OZB niet omhoog voor een kwaliteisimpuls.

 

GroenLinks

OZB voor inwoners en verenigingen gaat niet omhoog. Bedrijven betalen nu relatief weinig. Dat kan eerlijker. Dit extra geld is dan voor betere zorg, meer groen, nieuwe sociale, culturele en duurzame plannen en niet voor het dichten van tekorten door foute besluiten (Buitenhaven, brug, Reeve, etcetera).

 

 

Kampen Sociaal

Een kwaliteitsimpuls is wel nodig, dat kost geld. We moeten zuinig omgaan met onze centen en goed kijken waar we ons geld in investeren. De OZB hoeft niet omhoog. Investeren in armoedebestrijding en laaggeletterdheid betaalt zich op termijn terug.

 

PvdA

We vinden dat er de afgelopen jaren een flinke kwaliteitsinpuls is geweest. Wij zien nu geen reden de OZB verhogen. De OZB is overigens niet heilig voor ons, mocht de nood aan de man zijn, dan kunnen we ons voorstellen dat de OZB wordt verhoogd. Wij vinden dat redelijk omdat het een eerlijke belasting is. Iemand die veel bezit (onroerend goed) betaalt meer dan iemand die weinig bezit.

 

SGP

Ook de laatste jaren is er wel degelijk geïnvesteerd in voorzieningen voor onze inwoners. Als SGP willen we het OZB-tarief voor inwoners daarom niet verhogen. Een lastenverhoging voor inwoners willen we zoveel als mogelijk voorkomen.

 

VVD

VVD streven: Houd woonlastendruk laag. Door zuinig en zinnig met belastinggeld om te gaan is een kwaliteitsimpuls ook best te realiseren. Dit mag niet ten koste gaan van alleen de woningbezitters door een OZB-verhoging. De VVD zet zich daarvoor in, zie resultaat de laatste jaren. Voor 2018 zijn de OZB-tarieven voor woningen zelfs bevroren.

 

Stelling 11

Kampen moet op termijn alle (soft)drugs weren uit de gemeente.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Wij zijn tegen drugsgebruik omdat dit een verwoestend effect op mensen kan hebben. Wij willen daarom investeren in preventie. Omdat politie en justitie stellen dat met de aanwezigheid van een coffeeshop de illegale verkoop beter is aan te pakken, steunen wij onze burgemeester om die open te houden.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie is tegen drugs(gebruik). Mensen zijn namelijk te waardevol om in drugs zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken. Daarom wat ons betreft geen legale wietteelt, strikte handhaving bij de aanwezige coffeeshop, overlast actief tegengaan en goede voorlichting aan jongeren.

 

D66

D66 wil de overlast en gezondheidsrisico’s van drugsgebruik verminderen. Daarom is het belangrijk dat we de handel in softdrugs reguleren. Het weren van de coffeeshop zal enkel betekenen dat wiet weer verkocht wordt in het criminele circuit. Met meer gezondheidsrisico's en meer overlast.

 

Gemeente Belang Kampen

Deze stelling heeft het over softdrug en drugs. Bij dat laatste gaan wij gemakshalve uit van harddrugs. Door te gedogen (via de coffeeshop) houd je wel zicht op waar softdrugs worden verkocht. Door te verbieden en te sluiten gaat men 'ondergronds' en ben je het overzicht volledig kwijt. Gebruik van softdrugs moeten we onder controle kunnen houden door een goede controle en samenwerking van instanties zoals de coffeeshop. Zolang de overheid voor deze manier kiest, geen probleem. Voor wat betreft de harddrugs: keihard blijven bestrijden. Dus softdrugs zoals het is en harddrugs bestrijden.

 

GroenLinks

Kampen softdrugsvrij is een illusie. Als je softdrugs verbiedt, gaat de handel naar de straat. Gevolg is dan: gezondheidsrisico’s, overlast in wijken en risico van verslaving aan harddrugs. Beter is het om softdrugs te legaliseren. Handel in en gebruik van harddrugs moeten stevig aangepakt worden.

 

Kampen Sociaal

Het is een illusie om te denken dat Kampen drugsvrij wordt, hoe graag we het ook zouden willen. Investeer in preventie om te voorkomen dat jongeren drugs gaan gebruiken. De coffeeshop is een goede manier om illegale praktijken te weren. Daarom zijn we voor het open houden van de coffeeshop.

 

PvdA

Wij zijn geen voorstander van drugsgebruik, maar we zijn realistisch genoeg om te weten dat we het nooit helemaal uit kan bannen. Softdrugs gebruik willen we reguleren en tegen harddrugs gebruik moet je optreden. Ook vinden we voorlichting voor jongeren over drugs- en alcoholmisbruik belangrijk!

 

SGP

Als SGP willen we het gebruik van drugs zoveel als mogelijk is tegengaan. Preventie moet samen met ouders, onderwijs en welzijnsinstellingen steviger worden neergezet en de coffeeshop moet dicht. Het is toch niet normaal dat mensen uit de wijde omgeving naar Kampen komen om hier hun drugs te kopen.

 

VVD

Alle drugs weren is immers een illusie en niet reëel. Een gedoogd verkooppunt van softdrugs is acceptabel. Straathandel in hard drugs, softdrugs en drugsoverlast moeten hard worden aangepakt en zwaar worden gestraft. Hier mag de politie en handhaving prioriteit aan geven. Mensen zijn vooral zelf verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid.

 

Stelling 12

Kampen moet open staan voor nog meer windmolens op haar grondgebied, ook als daardoor het eeuwenoude IJsselfront nog meer verandert.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Volgens ons is het belangrijk te investeren in duurzame energie. Daarbij vinden we dat ons prachtige stadsfront behouden moet blijven bij plaatsing van windturbines in onze gemeente. Ook zien wij graag dat de opbrengsten terugvloeien richting onze bewoners en/of investeringen in het gebied.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie wil inzetten op duurzaamheid, allereerst door middel van zonne-energie en aardwarmte. Maar om energieneutraal te realiseren, ís ook overgang op windenergie noodzakelijk. Uiteraard moet zorgvuldig gekeken worden waar windparken worden gezet, om het IJsselfront zoveel mogelijk te ontzien.

 

D66

We moeten ons eeuwenoude IJsselfront niet onnodig aantasten. Maar windmolens leveren wel een bijdrage aan duurzame energieproductie. D66 wil dat Kampen een windmolenbeleid opstelt, waarbij ingezet wordt op geconcentreerde locaties voor windmolens.

 

Gemeente Belang Kampen

Om aan de klimaatverdragen van onder andere Parijs te kunnen voldoen zullen we allemaal ons steentje moeten bijdragen. Daarnaast staan we in onze historische binnenstad nergens zonnepanelen en/of windmolens toe en kunnen we door windmolens op andere plaatsen van ons grondgebied te plaatsen inwoners van Kampen de mogelijkheid geven te participeren in groene energie. Het mag echter absoluut ons mooie stadsfront niet verder aantasten.

 

GroenLinks

De gemeente moet zo snel mogelijk over op duurzame energie. Wij willen die energie ook opwekken binnen de gemeente. Windmolens passen niet in oude landschappen, op vogelroutes en aan het IJsselfront (woontorens ook niet!). Binnen de gemeente kunnen we prima betere plekken vinden voor mooie molens.

 

Kampen Sociaal

Kampen moet open staan voor duurzame energie. Dat hoeft niet alleen met windmolens. Er moet gekeken worden waar windmolens het beste rendement hebben. Dat kan betekenen dat er op de Zuiderzeehaven uitbreiding plaatsvindt.

 

PvdA

We zijn voorstander van groene energie, maar niet ten koste van ons mooie IJsselfront. Je kan ook groene energie opwekken zonder horizonvervuilende windmolens.

 

SGP

Het duurzaam opwekken van energie wordt steeds belangrijker.  Windmolens kunnen hier aan bijdragen. Een aantasting van het eeuwenoude IJsselfront is geen goed idee. We willen zoeken naar locaties waarbij de overlast voor inwoners en de impact op de omgeving zeer beperkt is.

 

VVD

Windmolens oké, maar mag niet ten koste gaan van het eeuwenoude IJsselfront. De VVD vindt dat de gemeente zich sterk moet maken voor het gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, aardwarmte en windturbines/windmolens. De gemeente zoekt actief naar geschikte locaties voor onder andere windmolens en zonnecollectoren.

 

Stelling 13

De regels voor bijstand zijn ingewikkeld en soms te streng. Kampen moet meedoen aan een landelijke proef voor regelarme bijstand. Zo kan onderzocht worden of bijstandsgerechtigden die zelf meer regie krijgen, meer gemotiveerd en in staat zijn om in zichzelf te investeren.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Wij vinden het prima om te kijken hoe de regels voor de bijstand verduidelijkt en vereenvoudigd kunnen worden. Daarnaast wil het CDA dat profiteurs en fraudeurs harder worden aangepakt, zodat de bijstand alleen gaat naar mensen die dat echt nodig hebben.

 

ChristenUnie

Bijstandsgerechtigden hebben heel veel verplichtingen, die hen kunnen beperken of demotiveren. De ChristenUnie gaat er vanuit dat zij meestal ook uit zichzelf al bereid zullen zijn om te investeren in hun toekomst. Met een regelarm (dus niet zonder regels) experiment kan dit worden onderzocht.

 

D66

Als wij willen dat mensen weer snel een passende baan vinden, dan moeten we geen onnodige regels stellen. Dus niet je tijd verdoen aan kansloze sollicitaties, terwijl je ook een opleiding kunt volgen. Dan blijf je alleen maar langer in de bijstand. Werken moet lonen. Je moet niet gestraft worden als weer een betaalde baan vindt.

 

Gemeente Belang Kampen

GBK is het eens met het deel van de stelling dat de regels te ingewikkeld zijn. Wat 'te streng' is valt wat lastiger te duiden. Wij zijn groot voorstander van een proef en vinden dat Kampen zich hiervoor beschikbaar moet stellen.

 

GroenLinks

Vertrouwen is het motto. Regelarme bijstand maakt Kampen socialer. Meer eigen regie, minder belemmerende regels, meer ruimte voor vrijwilligerswerk. Minder stress om vruchteloze sollicitaties, meer kans om te investeren in jezelf en in economische zelfstandigheid. De proef had allang moeten draaien.

 

Kampen Sociaal

De regels rondom de bijstand moeten en kunnen eenvoudiger. Kampen Sociaal vindt dat mensen in de bijstand meer begeleiding nodig hebben. Zo voorkom je dat mensen verder wegzakken in de problemen en kun je kijken welke mogelijkheden mensen hebben om zich staande te houden of uit de bijstand kunnen komen.

 

PvdA

Wij vinden dat mensen die niet in staat zijn hun eigen geld te verdienen geholpen moeten worden door de overheid. De bijstand en de regelingen voor minima zijn echter enorm ingewikkeld. Niet iedereen is hoog opgeleid of kan voor zichzelf opkomen. Ook deze mensen moeten kunnen snappen hoe zij gebruik kunnen maken van regelingen. Het kan echt eenvoudiger. Het moet eenvoudiger!

 

SGP

We willen er actief op blijven inzetten dat mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt door de gemeente worden geholpen/ondersteund om (gedeeltelijk)  aan het werk te komen. Dit doet de gemeente in  samenwerking met werkgevers, onderwijs en met de sociale werkplaatsen. Wanneer inwoners door omstandigheden niet in staat zijn om aan het arbeidsproces deel te nemen vormt de bijstand (tijdelijk) een vangnet.

 

VVD

Regelarme bijstand? Slecht idee. Er moet aan voorwaarden worden voldaan voor een uitkering. Door geen voorwaarden te verbinden aan een uitkering worden bijstandsgerechtigden niet aangesproken op hun vermogen tot zelfstandigheid of een maatschappelijke bijdrage. Daarmee schrijf je mensen af. De VVD vindt het belangrijker om mensen te stimuleren

 

Stelling 14

Omdat er geen direct verband bestaat tussen hondenbelasting en de kosten die een gemeente maakt om overlast van honden tegen te gaan, moet de hondenbelasting in Kampen afgeschaft worden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Oneens. Honden zijn prachtige dieren. Helaas is er teveel overlast van hondenpoep. Onder andere in onze prachtige binnenstad. Wat het CDA betreft kan dat niet genoeg bestreden worden en dat moet betaald worden.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie is van mening dat de vervuiler betaalt. Hondenbelasting is een algemene belasting, waarvan het geld vloeit in de algemene middelen. Het schoonhouden van de stad en het onderhoud van hondenuitlaatplaatsen brengen kosten met zich mee, die weer worden betaald uit de algemene middelen.

 

D66

De hondenbelasting in Kampen erg hoog. In veel andere gemeenten is de hondenbelasting sterk verlaagd of zelfs helemaal afgeschaft. Hondenbezitters moeten zelf de hondenpoep opruimen. Die opruimplicht moeten we veel beter handhaven.

 

Gemeente Belang Kampen

De hondenbelasting mag van GBK onmiddellijk afgeschaft worden. Daarnaast vinden we ook dat de gemeente werk moet maken van het tegengaan van de overlast en met name de aanpak van hondenpoep. Stevig handhaven lijkt hier de enige oplossing.

 

GroenLinks

De vervuiler betaalt. In dit geval de hondeneigenaar. Eerlijk is dan: betalen voor wat de gemeente aan kosten heeft, bijvoorbeeld voor afvalemmers, zakjes en hondenveldjes, en niet meer dan dat. De belasting kan dan fors lager. GroenLinks wil vanuit armoederegelingen de belasting voor één hond kwijtschelden.

 

Kampen Sociaal

Kampen Sociaal wil de hondenbelasting afschaffen. Een groot gedeelte van het geïnde geld gaat naar de algemene huishoudpot van de gemeente. Eigenaren van honden betalen dus mee aan de algemene middelen. Dat is oneerlijk. Het innen van de belasting en het verstrekken van hondenpoepzakjes kost veel geld, kosten die de gemeente niet hoeft te maken als je de belasting afschaft en de eigenaren zelf de zakjes laat kopen. De eigenaren moeten natuurlijk wel de hondenpoep blijven opruimen.

 

PvdA

Vooral ook omdat het vreemd is om honden wel te belasten en katten niet. Wij vinden huisdieren belangrijk voor het welzijn van mensen. Een belasting mag geen drempel zijn om een huisdier te nemen.

 

SGP

De gemeente heeft speciale voorzieningen voor honden zoals uitlaatplekken, voorziet in zakjes voor hondenpoep en zorgt dat de  afvalbakken worden geleegd. Dat is ook nodig omdat veel mensen zich ergeren aan hondenpoep. De hondenbelasting draagt hieraan financieel bij. Mensen met een laag inkomen kunnen compensatie ontvangen. Dat is ook terecht omdat een hond veel mensen gezelschap biedt.

 

VVD

Op initiatief van de VVD wordt de hondenbelasting overigens al jaren niet meer verhoogd. De gemeente maakt wel kosten om overlast van honden tegen te gaan. Met name de hondenpoep is een grote ergernis van veel mensen. Denk hierbij aan het schoonmaken van de openbare ruimte, inrichten van honden uitlaatplaatsen en honden dolterreinen en het gratis verschaffen van de hondenpoepzakjes.

 

Stelling 15

Het Kamper armoedebeleid is niet ruimhartig genoeg. Kampen moet, net als Zwolle, de norm voor het armoedebeleid verhogen van 110 procent naar 120 procent van de bijstandsnorm.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

De huidige norm van 110% is volgens ons goed. Wij vinden het belangrijk dat mensen die in armoede leven geholpen worden en dat maatwerk wordt toegepast. Belangrijk is dat chronisch zieken en gehandicapten financieel geholpen worden en niet door stapeling van kosten van de regen in de drup belanden.

 

ChristenUnie

Niemand mag door armoede buiten de samenleving vallen. Maar wanneer sprake is van armoede verschilt. De ChristenUnie is daarom voorstander van het huidige beleid door hulp te bieden als mensen daadwerkelijk hulp nodig hebben. Kritisch moet worden gevolgd of met dit beleid het doel van armoedebestrijding wordt bereikt.

 

D66

Een grote groep Kampenaren leeft in armoede, waaronder 1500 kinderen. Door de lage inkomensgrens kan Kampen slechts een klein deel van de mensen helpen. Om meer mensen te helpen wil D66 deze grens verhogen. Hulp bouwen we geleidelijk af als mensen meer gaan verdienen. Zo voorkomen we een armoedeval.

 

Gemeente Belang Kampen

Met een verhoging tot 120% zou GBK al heel blij zijn, maar ook boven dit percentage moet een glijdende schaal hulp bieden. Anders ligt de armoedeval op de loer en wordt (meer) werken niet beloond.

 

GroenLinks

Ruimhartiger inkomensondersteuning is hard nodig, deels naar 130% om armoedeval te voorkomen als mensen (meer) gaan verdienen. En verder: consequent maatwerk dat past bij wat iemand nodig heeft, inzet om veel mensen te bereiken, heldere informatie, snel hulp bij schulden, minder regels en papier.

 

Kampen Sociaal

Kampen Sociaal is voorstander voor het verhogen van de norm van het armoedebeleid naar 120%. Voor een relatief laag bedrag kunnen we honderden mensen helpen. Zo wordt onder andere sport en cultuur toegankelijk voor mensen met lage inkomens. Meedoen in de samenleving is wat wij willen.

 

PvdA

In veel gemeenten wordt de 120% grens gehanteerd. Dat is een stuk ruimhartiger dan die 110%. Liever nog zien we dat er maatwerk wordt toegepast. Een percentage zegt immers nog niets over de urgentie of het besteedbare inkomen. Ook vinden we dat mensen teveel papierwerk moeten invullen om ergens voor in aanmerking te komen.

 

SGP

Als SGP willen we meer inzet op het tegengaan van armoede, zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Dat lukt het best met een aanpak waarbij de vraag van de inwoner centraal staat, dus maatwerk. Dit moet in de praktijk nog beter worden opgepakt. Zoveel als mogelijk willen we proberen mensen te helpen om uit deze vervelende situatie te komen. Dit kan door hulp te bieden bij financiën of door samen te zoeken naar meer inkomsten, dus betaald werk.

 

VVD

De VVD gaat voor een structurele aanpak van de armoedebeleid. Als iemand van een uitkering naar een baan gaat dan moet dat financieel merkbaar zijn. Werk moet lonen. Hoe hoger de norm hoe meer alle regelingen en voorzieningen beperkend kunnen werken. Simpelweg omdat aan het werk gaan dan niet loont. Kinderen die opgroeien in armoede moeten zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen. Hiervoor zijn diverse fondsen beschikbaar in Kampen.

 

Stelling 16

De onlangs aangenomen motie die prostitutie in de gemeente Kampen niet toestaat is een goede zaak.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Helemaal mee eens. De afgelopen jaren zijn steeds meer rapporten verschenen over misstanden in de illegale maar ook de legale prostitutie: mensenhandel, verkrachting, uitbuiting en mishandeling. Deze bedrijfstak trekt zoveel criminaliteit aan dat je die helemaal niet in Kampen moet willen hebben.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie is mede-indiener van deze motie omdat wij van mening zijn dat prostitutie mensonwaardig is. Mensen zijn te waardevol om door anderen te worden gebruikt of uitgebuit. Prostitutie komt vaak voort uit veel andere sociale problemen. Preventie is daarom belangrijk.

 

D66

De drie christelijke partijen wilden de niet bestaande seksbedrijven verbieden. Een goedkope verkiezingsstunt. In plaats van eerlijk te zeggen dat ze geen sekshuizen willen in Kampen, noemen ze de bestrijding van mensenhandel als reden. Dat is zeer kortzichtig. Door sekshuizen te verbieden dwing je sekswerkers in de illegaliteit. Zo worden ze extra kwetsbaar voor mensenhandel en uitbuiting.

 

Gemeente Belang Kampen

De Eerste Kamer moet hier nog een beslissing over nemen. Ons inziens dus een slecht moment om een motie over aan te nemen. Daarnaast vinden wij dat prostitutie geregeld en gecontroleerd moet kunnen worden. En juist dat is met een vergunning te regelen. Verdringen naar de achterkamertjes in de illegaliteit, zonder controle en toezicht, is nou net wat we niet willen.

 

GroenLinks

Met de motie slaan zogenaamde christelijke partijen de plank enorm mis. Vrouwenhandel, loverboys, misbruik en mishandeling zijn al verboden. Terecht. Met een verbod op seksbedrijven schieten we niks op. Integendeel: dit drijft prostitutie juist naar illegaliteit. Daarmee verliezen sekswerkers alle rechten.

 

Kampen Sociaal

Gedwongen prostitutie en mensenhandel is slecht. Het voorstel van het CDA, de ChristenUnie en de SGP kan niet uitgevoerd worden omdat we wettelijk verplicht zijn in ieder geval een sexinrichting toe te staan. De motie is daarom een kansloos voorstel geworden.

 

PvdA

Een hele foute motie die is gepresenteerd met verkeerde argumenten. Prostitutie verbieden helpt niet bij het bestrijden van mensenhandel en misbruik. Integendeel! In de legale prostitutie is er tenminste nog toegang voor handhavers en hulpverlening. Sekswerkers worden nu de criminaliteit in gedreven.

 

SGP

Prostitutie heeft veel donkere kanten. Denk hierbij aan ontrouw, vrouwenhandel, geweld, criminaliteit en onderdrukking. Met de aangenomen motie geeft de raad aan te streven naar een gemeente die vrij is van seksinrichtingen en ze sluit hiermee aan bij toekomstige landelijke wetgeving. Fijn om met je gezin met opgroeiende kinderen in zo’n gemeente te wonen!

 

VVD

Een totaal verbod op prostitutie versterkt de illegaliteit. In de illegaliteit is er juist meer sprake van onderdrukking en uitbuiting van vrouwen. Controle en handhaving is dan niet meer mogelijk. Dat moeten we niet willen in Kampen. Vrijheid en verantwoordelijkheid voor het eigen individu, dat staat voorop. Laat duidelijk zijn dat de VVD tegen vrouwenhandel en gedwongen seks is.

 

Stelling 17

Burgerparticipatie betekent niet altijd dat inwoners ook daadwerkelijk hun zin krijgen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Eens. Het CDA wil inwoners zoveel mogelijk betrekken bij het maken van nieuwe plannen en vindt dat hun mening heel serieus genomen moet worden. Het is dan belangrijk om vooraf zoveel mogelijk aan te geven welke 'speelruimte' er is. Soms zie je dat er tegengestelde belangen zijn en de inwoners en betrokken partijen er onderling niet uitkomen, dan zal de overheid een knoop moeten doorhakken.

 

ChristenUnie

Burgers moeten de mogelijkheid krijgen om binnen heldere kaders mee te denken en dat mag niet voor niets zijn. Niet dat alles wat een burger wil ook uitgevoerd wordt, er moeten immers altijd meerdere belangen worden afgewogen. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de uiteindelijke besluitvorming.

 

D66

De raad beslist meestal, maar in sommige gevallen kan de beslissing ook bij bewoners liggen. Bijvoorbeeld als het gaat om de besteding van hun wijkbudget. D66 is daar een groot voorstander van. Dat betekent dat de gemeente vooraf glashelder moet zijn over wat inwoners van inspraak mogen verwachten. Helaas lijkt inspraak in Kampen gezien te worden als iets lastigs en wordt het zelfs vergeten.

 

Gemeente Belang Kampen

Participatie betekent in elk geval dat je hebt kunnen meedoen. De wijze waarop dit nu regelmatig plaatsvindt verdient nog geen schoonheidsprijs. Het proces van participatie behoeft nog veel ontwikkeling. Maar ook wanneer het een goedlopend proces is geworden zal de inwoner niet altijd zijn zin krijgen. We hebben immers met meer inwoners te maken. Goed luisteren naar de ingebrachte wensen en samenwerken aan de gewenste plannen zorgt voor gedragenheid.

 

GroenLinks

De inbreng van inwoners moet veel groter. Burgerparticipatie betekent dat inwoners vanaf het begin bij plannen betrokken worden. Gezamenlijke inbreng van gemeente en inwoners geeft meer mensen invloed. Zo groeien betrokkenheid, draagvlak en compromisbereidheid. De gemeente blijft verantwoordelijk.

 

Kampen Sociaal

Inwoners moeten betrokken worden bij ontwikkelingen in hun buurt en moeten serieus genomen worden. Plannen moeten zoveel als mogelijk worden afgestemd op de wensen van de mensen. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Niet iedereen kan altijd 100% zijn zin krijgen.

 

PvdA

Burgerparticipatie is heel waardevol maar mag nooit ten koste gaan van het algemeen belang. Andersgezegd: als een burgerinititatief slecht is voor veel andere burgers dan moet de gemeente/politiek ingrijpen.

 

SGP

Het is belangrijk om inwoners vroeg in het proces te betrekken bij ontwikkelingen in de buurt. Omdat de individuele belangen en wensen van inwoners heel verschillend kunnen zijn, lukt het inderdaad niet om het iedereen naar de zin te maken. Bij burgerparticipatie moet je vooraf goede afspraken maken. De SGP wil voorkomen dat plannen jaren blijven liggen omdat inwoners er samen niet uitkomen. Dat kost teveel energie en teveel geld.

 

VVD

Burgerparticipatie is het zoeken van samenwerking tussen overheden en burgers. Samen beleid ontwikkelen, samen uitvoering geven aan zaken en samen het benodigde draagvlak creëren. Daarvoor is nodig om goede afspraken te maken over onder andere de financiën en de kaders waarbinnen samenwerking plaatsvindt. Onderling de verwachtingen helder maken. Gemeente faciliteert.

 

Stelling 18

De komst van Lelystad Airport is toe te juichen. Het is goed voor de Kamper economie en werkgelegenheid, biedt voor Kampen meer kansen voor internationale economische betrekkingen en trekt ook meer buitenlandse toeristen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Eens. Het CDA gelooft in de economische kansen die Lelystad Airport biedt, maar vindt ook dat de overlast zoveel mogelijk moet worden beperkt. Tegelijkertijd vinden wij het volstrekt waardeloos dat inwoners en de gemeente Kampen zo slecht zijn geïnformeerd door het ministerie en de Alderstafel. Het is dan ook terecht dat de opening van het vliegveld een jaar is uitgesteld. Het proces en de informatie moeten transparanter en de geluidsoverlast zoveel mogelijk beperkt.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie is wel van mening dat voorafgaand aan de komst van Lelystad Airport de juiste procedures moeten worden doorlopen, alsmede zorgvuldige afweging van de belangen van de regio (zoals geluidsoverlast en impact op het milieu) ten opzichte van economische voordelen.

 

D66

Wat de gevolgen zijn van Lelystad Airport is vooral onduidelijk. De overheid heeft met betrekking tot de planning van Lelystad Airport een hoop fouten gemaakt. Zo was er geen goed onderzoek naar de overlast voor de omgeving en bestaat er onduidelijkheid over de levensvatbaarheid van de luchthaven. Het is dan ook verstandig dat de minister de opening van Lelystad heeft uitgesteld tot die gevolgen wel duidelijk zijn.

 

Gemeente Belang Kampen

De economische effecten zullen voor de hele regio merkbaar zijn. Daar kunnen Kamper ondernemers ook hun vruchten van plukken. Wel goed in de gaten houden wat de werkelijke milieu-effecten van de vliegbewegingen voor Kampen betekenen.

 

GroenLinks

Lelystad Airport geeft ons vooral veel geluidoverlast en slechtere luchtkwaliteit. Slecht voor mensen en voor de natuur. De voordelen zijn erg onzeker. Tegenover bescheiden toename van werk door het vliegveld staat verlies van werkgelegenheid in de toerismesector. Investeer liever in snelle treinen.

 

Kampen Sociaal

Het is waar dat Lelystad Airport economisch interessant kan zijn voor Kampen. Er zitten echter ook bezwaren aan de komst van de luchthaven. Zo is geluidsoverlast van laagvliegende toestelllen over Kamper grondgebied onwenselijk. Het internationaal treinverkeer zou fors goedkoper en beter moeten worden wil het een echte concurrent voor de luchthaven worden. Dat regelen we niet in Kampen.

 

PvdA

Wij zien zeker de voordelen van Lelystad Airport, maar we zijn niet blind voor de nadelen. Er moet alles op alles gezet worden om de overlast te beperken. En we moeten ook beseffen dat als we goedkoop op vliegvakantie willen blijven gaan, er vliegvelden nodig zijn.

 

SGP

Het proces rond informatievoorziening voor inwoners die onder de vliegroutes wonen is niet goed verlopen. Terecht dat mensen hier boos over zijn. Lelystad Airport kan er zeker aan bijdragen dat meer bedrijven zich in onze regio willen vestigen. Dat is goed voor de werkgelegenheid. Goede bereikbaarheid is voor de ontwikkeling van onze regio erg belangrijk.

 

VVD

Lelystad Airport is nodig voor zowel vakantie als luchtvracht-vliegverkeer van en naar Nederland. Dit vliegveld biedt kansen en zorgt voor meer en veel werkgelegenheid. Dit alles neemt niet weg dat de MER-procedure zorgvuldig doorlopen moet worden. Gevolgen goed onderzoeken en de geluidsoverlast tot een minimum beperken.

 

Stelling 19

De gemeente Kampen moet het voor de bruine vloot aantrekkelijker maken om in Kampen aan te leggen (bijvoorbeeld liggelden verlagen), om te voorkomen dat de schepen in de wintermaanden vertrekken naar goedkopere gemeentes.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Helemaal mee eens. Het CDA vindt de Bruine Vloot een sieraad voor Kampen: de schippers trekken toeristen en maken ons historische stadsfront compleet. We moeten er alles aan doen om deze schippers te behouden voor ons Kampen.

 

ChristenUnie

Kampen heeft veel te bieden! Voor toeristen en ondernemers is het belangrijk om de bruine vloot voor Kampen te behouden. Helaas kunnen niet alle obstakels (bijvoorbeeld de Eilandbrug) zomaar worden weggenomen. Het is daarom zaak om in gesprek te blijven hoe Kampen aantrekkelijk blijft voor de vloot.

 

D66

Kampen heeft veel te bieden aan bezoekers, maar we moeten goed ons best blijven doen om bezoekers over te halen te komen. Dat kost natuurlijk geld maar het levert ook veel op. Kampen zou zich veel meer moeten richten op het verwelkomen van de watertoeristen. En dan niet alleen de plezierjachten, ook passagiers van de bruine vloot en riviercruises moeten vertier en gezelligheid in de stad brengen.

 

Gemeente Belang Kampen

Zoeken naar de juiste balans. Bijvoorbeeld het liggeld in de wintermaanden verlagen om het aantrekkelijk te maken voor het nautische erfgoed om zich in Kampen te profileren in die maanden. Het stadsfront van Kampen is al één van de mooiste in Europa, maar met zo'n prachtige vloot ervoor is het ongeëvenaard mooi!

 

GroenLinks

Zelfs als je al je hele leven in Kampen woont, raak je niet uitgekeken op ons prachtige historische stadsfront. De bruine vloot is een onmisbaar onderdeel daarvan. Deze vloot hoort in Kampen thuis! We moeten voorkomen dat de bruine vloot uit Kampen verdwijnt. Dat kan door minder liggelden te vragen.

 

Kampen Sociaal

Kampen Sociaal is voor het toeristisch aantrekkelijk maken van de gemeente Kampen. Dat betekent dat er ook geïnvesteerd moet worden om toeristen te trekken. We moeten concurreren met onze tarieven om zodoende Kampen interessant te maken.

 

PvdA

Zorg ervoor dat je aantrekkelijk bent voor de historische vloot. Zij leveren een hele waardevolle bijdrage aan ons stadsfront.

 

SGP

De bruine vloot heeft Kampen veel te bieden en dat geldt ook andersom. Het is belangrijk om in goed onderling overleg meerjarige afspraken te maken over gewenste faciliteiten en over reële kosten. Het is belangrijk dat de bruine vloot in Kampen blijft. Ook hier geldt redelijkheid en billijkheid.

 

VVD

De bruine vloot in Kampen is altijd een mooi gezicht, zowel in de winter als in de zomer. Liggen aan de kade heeft voordelen maar de kade heeft ook zijn beperkingen. Voor de bruine-vlootondernemers moet het volledige pakket in evenwicht zijn en de gemeente moet zich inzetten om Kampen aantrekkelijk en concurrerend te houden ten opzichte van ander havens/steden.

 

Stelling 20

De gemeente mag (goedgekeurd) gif gebruiken bij het bestrijden van onkruid in openbaar groen en op stoepen als dat goedkoper en efficiënter werkt dan alternatieve, minder schadelijke, methoden. 

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

De gemeente moet zich aan de regels houden en heeft zelf een verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie ten aanzien van duurzaamheid.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie is voor duurzaamheid ook wat betreft milieu en natuur. Vergif is slecht voor het milieu en kan daarom niet dienen als onkruidbestrijding. De gemeente moet daarom het goede voorbeeld geven en op zoek gaan naar de meest effectieve én duurzame wijze van onkruidbestrijding.

 

D66

Veel gemeentes gebruiken nu al geen gif meer bij de onkruidbestrijding en ook de rijksoverheid probeert het gebruik van gif te stoppen. Het is logisch dat de gemeente Kampen dat voorbeeld gaat volgen en het goede voorbeeld geeft aan de inwoners.

 

Gemeente Belang Kampen

In het verleden zijn al vaker goedgekeurde producten gebruikt die later toch niet zo goed bleken te zijn. Laten we er maar niet meer aan beginnen om allerlei gif in de openbare ruimte te gebruiken. Wij geven de voorkeur aan minder schadelijke producten en methoden.

 

GroenLinks

Wij willen vervuiling van lucht, water en bodem terugdringen. Ook goedgekeurd gif is nog altijd gif. Dat vervuilt bodem en grondwater en doodt wat leeft in onze omgeving. Onkruid moet bestreden worden op een manier die niet schadelijk is voor mens, dier en omgeving, bijvoorbeeld door borstelen of branden.

 

Kampen Sociaal

De gemeente moet geen schadelijk gif gebruiken. Dat is slecht voor iedereen en nergens voor nodig. Er zijn betere alternatieven die we kunnen gebruiken. Oneens.

 

PvdA

Goedgekeurd gif blijft gif en als je het gebruikt dan komt het in ons ecosysteem. Inmiddels is al gebleken dat de nieuwe bestrijdingsmiddelen slecht zijn voor wilde bijen. Verbranden van onkruid werkt ook.

 

SGP

Bij het bestrijden van onkruid in het openbaar groen willen we dat er een methode wordt gekozen, die niet schadelijk is voor het milieu. Daarom vinden we de toepassing van gif niet goed, ook al is dit goedkoper.

 

VVD

Er wordt geen gif gebruikt bij onkruidbestrijding, het gebruik van Glyfosaat is al enige tijd verboden. In Kampen wordt gifvrij gewerkt. Gifvrij werken betekent meer arbeidsuren en inzet van middelen voor onkruidbestrijding.

 

Stelling 21

Bij elke nieuwbouwlocatie moet Kampen ruimte vrijhouden voor experimenten, waarbij te denken valt aan aardewoningen of tiny houses.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Wij willen kwalitatief goede wijken voor verschillende doelgroepen maar ook ruimte geven aan experimenten zonder dat er verrommeling optreedt.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie is voorstander van duurzaam wonen. Duurzame woningen moeten bij elk nieuwbouwproject de norm worden. Aardewoningen en tiny houses zijn bijzondere vormen van duurzaam wonen. In Kampen moet er ook ruimte komen voor dergelijke experimenten, maar dat hoeft niet op elke nieuwbouwlocatie.

 

D66

D66 wil dat inwoners meer vrijheid krijgen hun eigen huis vorm te geven. Meer baas op eigen kavel. Ruimte voor creativiteit. Voor D66 staat kwaliteit, dus niet omvang, centraal in de woningbouw.

 

Gemeente Belang Kampen

Naast genoemde voorbeelden willen we ook ruimte geven aan autovrije wijken, hofjes, etcetera. Ook vinden we dat gestimuleerd mag worden volledig aangepast en toegankelijk te bouwen.

 

GroenLinks

GroenLinks vindt het belangrijk dat mensen het huis kunnen bouwen dat ze zelf graag willen en dat mag heel anders dan ‘standaard’. Het is hoog tijd voor duurzame bouw en klimaatneutraal wonen. Ook alternatieve woonvormen, waarin mensen meer samen bouwen of doen zoals Groene Buren, krijgen kansen.

 

Kampen Sociaal

Er is behoefte aan ander soortig woningbouw dan wat we nu hebben, daar moet ruimte voor komen. Dat hoeft echter niet te betekenen dat er op iedere nieuwbouwlocatie ruimte moet zijn voor dergelijke projecten.

 

PvdA

Hoewel niet elke nieuwbouwlocatie zich even goed leent voor experimenten. Als het gaat over een beschermd stadsgezicht ben je bijvoorbeeld gebonden aan strakke regels.

 

SGP

Dit heeft voor ons geen prioriteit. We willen als SGP dat er meer werk wordt gemaakt van voldoende betaalbare woningen voor starters,  (jonge) gezinnen en senioren zowel in Kampen alsook in IJsselmuiden en de kernen.

 

VVD

Er zijn diverse wensen voor het soort te bouwen woningen, onder andere seniorenwoningen, eenpersoonswoningen, markthuur enzovoorts. Experimenteren en onderzoeken is goed, de vraag is hierbij altijd leidend. En het moet passen bij het karakter van een wijk of dorp.

 

Stelling 22

Camerabeveiliging is een goed middel om het gevoel van onveiligheid op openbare plekken, zoals station Kampen-Zuid, te verbeteren.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Helemaal mee eens. Veel inwoners voelen zich onveilig bij station Kampen-Zuid. Camerabeveiliging is dan een goed middel.

 

ChristenUnie

Recht op privacy is een grondrecht wat door de overheid zoveel mogelijk beschermd moet worden. Tegelijkertijd wil de ChristenUnie dat inwoners van Kampen veilig kunnen leven. Hiervoor kan cameratoezicht een goed middel zijn. Maar dit moet wel beperkt worden toegepast en ingepast in goede wetgeving.

 

D66

D66 is kritisch over cameratoezicht. Het kost heel veel geld. D66 investeert liever in maatregelen die direct merkbaar resultaat hebben, zoals meer toezichthouders en patrouilles. Criminelen moeten onmiddellijk de schade betalen. Ook bij kleine vormen van criminaliteit. Zo wil D66 dat de politie bij vandalisme direct waardevolle zaken van daders in beslag neemt.

 

Gemeente Belang Kampen

Hier zijn wij het in grote lijnen wel mee eens. Daarnaast vinden we dat in de planvorming van projecten al rekening gehouden moet worden met het mogelijk ontstaan van het gevoel van onveiligheid. Is dat niet te voorkomen dan ook gelijk camerabeveiliging opnemen in de plannen zodat het niet achteraf moet worden gerealiseerd.

 

GroenLinks

Cameratoezicht kan een veiliger gevoel geven. Het werkt pas echt als camera’s live worden uitgelezen en er direct actie wordt ondernomen bij problemen. Anders is het schijnveiligheid. Voorkomen van problemen is belangrijker. Wel camera’s? Dan ook voldoen aan de voorwaarden voor bescherming privacy.

 

Kampen Sociaal

Camerabeveiliging is een middel om gevoel van veiligheid te geven. Camera's moeten een aanvullend instrument worden voor politie of beveiligers.

 

PvdA

Een gevoel van onveiligheid wil niet zeggen dat het ook onveilig is. Cameratoezicht kan helpen om het gevoel van veiligheid te geven maar tast ook de privacy aan. Bovendien is cameratoezicht heel erg duur.

 

SGP

We vinden het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen op straat. Camerabeveiliging in combinatie met goede verlichting kan hieraan bijdragen.

 

VVD

Camera’s plaatsen is belangrijk voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van mensen op openbare plaatsen. Het heeft ook een functie om criminaliteit te voorkomen en daders sneller op te sporen.

 

Onderzoek voltooid

Klik op "Ga verder" en kom erachter welke politieke partij het beste bij u past.
Uw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de volgende politieke partijen:

- CDA
- ChristenUnie
- D66
- Gemeente Belang Kampen
- GroenLinks
- Kampen Sociaal
- PvdA
- SGP
- VVD

Werkwijze
Per standpunt berekent de website de afstand tussen uw antwoord en alle politieke partijen. Vervolgens vergelijken wij de antwoorden en kijken welke politieke partij het beste u past. Daarbij houden wij rekening met het gewicht dat u heeft toegekend aan uw antwoord.