Dantumadiel

Vul de stemwijzer in

Vul  in of u het (helemaal) eens of (helemaal) oneens bent met de stellingen. Stuur de uitkomst door aan te klikken hoe belangrijk u een onderwerp vindt.

Na voltooiing ontvangt u direct een overzicht van de overeenkomst tussen uw standpunten en de stellingnames van de politieke partijen. Tevens vindt u van iedere partij korte toelichtingen.

 

 © mijnstemhulp.nl

Stelling 1

Dantumadiel is geschikt voor grote windmolens.

1/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Wij laten dat graag over aan onze inwoners en lokale initiatieven. Als inwoners of dorpen dat willen en daarvoor is breed draagvlak, wie is dan de politiek om dat tegen te willen houden?

 

ChristenUnie

In de dorpen geen ruimte voor windmolens. Buitengebied en industrieterreinen alleen bij voldoende draagvlak nabije omgeving.

 

FNP

De FNP is foar in duorseme gemeente mar wol dat net berikke troch it pleatsen fan grutte wynmûnen yn ús gemeente. De FNP set yn op it minder brûken fan enerzjy troch isolaasje en wol it lokaal opwekke fan sinne-enerzjy en biogas sa folle mooglik stypje.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

In Dantumadiel zijn veel mogelijkheden voor duurzame energie. Hoge windturbines die tot in de verte zichtbaar zijn en overlast veroorzaken, doen afbreuk aan de sterkste punten van onze mooie gemeente; rust, natuur, uitzicht, landschappelijke waarde.

 

SGP

Niet mee eens. Grote windmolens passen niet in het vlakke landschap van de Wâlden. Grote windmolens liever op zee. Kleine windmolens zouden misschien wel kunnen.

 

Sociaal Links

Sociaal Links is voorstander van duurzame en schone energie. Grote windturbines passen niet in het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden, maar een dorpsmolen waarin een dorp mee participeert moet kunnen.

 

VVD

Grote windturbines kunnen beter op zee geplaatst worden.

 

Stelling 2

Stoppen met ‘shared space’ in het verkeer.

2/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Als daarvoor breed draagvlak is, zoals bij Kansen in Kernen in De Falom, Damwâld en Feanwâlden, is shared space een prima oplossing. Willen bewoners van een straat of wijk dat niet, dan doen we het ook niet.

 

ChristenUnie

Shared space kan niet overal toegepast worden. Wel geschikt voor bijvoorbeeld buurten en woonerven. Maakt wel uit hoe ingericht wordt (bijvoorbeeld met remmende elementen).

 

FNP

Dielde romte (shared space) is foar de FNP gjin doel op himsels mar kin op net al te drokke plakken goed útpakke. De FNP fynt it wichtich wat minsken der sels fan fine, hoe't harren beleving is.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Een Shared Space omgeving kan best mooi en goed zijn, maar is zeker niet voor elke situatie geschikt. In Damwâld en De Westereen levert het levensgevaarlijke situaties op. Terughoudend toepassen dus.

 

SGP

Niet mee eens. Gebleken is dat ‘shared space’ leidt tot een daling van het aantal ongelukken. Toch voelt ‘shared space’ onveilig aan. Daarom wel goed in de gaten houden.

 

Sociaal Links

Sociaal Links is voorstander van het terugdringen van verkeersborden. Sociaal Links is voorstander van “shared space” zolang met de veiligheid van alle verkeersdeelnemers rekening wordt gehouden.

 

VVD

Shared-space maakt de wegen en verkeerssituaties over het algemeen niet veiliger, maar in sommige situaties is het een goede keus. De VVD pleit niet voor meer shared-space ruimte op de wegen.

 

Stelling 3

Dantumadiel moet weer overschakelen van het Fries naar het Nederlands.

3/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

In meer dan 80% van de gezinnen is Fries de voertaal, dus helemaal naar het Nederlands overschakelen lijkt niet logisch. Wij laten iedereen zelf bepalen, welke taal hij of zij spreekt.

 

ChristenUnie

Fryske kultuer stiet by ús heech yn’t findel en moat yn balâns weze mei ús Nederlânske kultuer. Wy wolle ek begryplik en berikber weze.

 

FNP

Om de bliksem net! Wy binne de gemeente mei it heechste persintaazje Frysk pratende minsken en dat wolle wy minlike graach sa hâlde.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

We moeten trots zijn op onze eigen cultuur en daar hoort taal bij. Overschakelen met bijvoorbeeld straat- en plaatsnamen kost veel geld en het levert jarenlang verwarring op.

 

SGP

Niet mee eens. Het Fries is essentieel voor de Friese cultuur. Het zorgt voor een gevoel van eigenheid en binding met de ‘mienskip’. Wel rekening houden met ‘Hollanders’.

 

Sociaal Links

Sociaal Links wil dat de gemeente het Frysk als tweede rijkstaal actief stimuleert. Het behoud van de Fryske taal staat gelijk aan het behoud van de Fryske cultuur.

 

VVD

De plaatsnamen en straatnamen moeten ook in het Nederlands. Verder aandacht voor onze cultuur handhaven.

 

Stelling 4

Grote gezinnen betalen meer gemeentelijke belastingen dan kleine gezinnen en alleenstaanden.

4/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Dat vinden wij een verkeerd principe. Nu hebben we twee tarieven: voor één- en voor meerpersoons huishoudens. Dat vinden we rechtvaardig.

 

ChristenUnie

CU staat voor solidariteit.

 

FNP

Der is wat de tariven oanbelanget no al ûnderskied tusken minsken dy't allinnich wenje en húshâldings. Gjin fierdere opdieling want dat liedt ta in soad argewaasje en burokrasy.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Gemeentelijke belastingen mogen niet afhankelijk zijn van de grootte van het gezin. De factuur die we van de gemeente ontvangen moet in verhouding zijn met de verleende dienst.

 

SGP

Niet mee eens. Grote gezinnen zijn vaak eenverdienersgezinnen die het zwaar hebben door onevenredig zware belastingen. Grote gezinnen leveren een waardevolle bijdrage aan de opbouw van de ‘mienskip’.

 

Sociaal Links

Sociaal Links is voor het principe 'de vervuiler betaalt'. Meer mensen gebruiken ook meer water, afvalverwerking en riolering. Een hogere bijdrage ligt dan voor de hand. Voor burgers met een minimaal inkomen zorgt de gemeente voor een tegemoetkoming.

 

VVD

De berekening voor de gemeentelijke belasting gelijk houden aan de huidige situatie. Kosten worden anders hoger dan de opbrengsten.

 

Stelling 5

Onze gemeente blijft bestuurlijk zelfstandig.

5/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

De gemeenteraad heeft besloten bestuurlijk zelfstandig te blijven, dat respecteren wij. Toch is het de vraag of ambtelijk fuseren geen dure tussenoplossing is. Daarom gaan we in 2021 na hoe de ambtelijke fusie werkt, met een open blik op de toekomst.

 

ChristenUnie

Raad heeft keuze gemaakt. Burgemeester aangesteld. Nu ook een kans geven. Er liggen veel kansen.

 

FNP

Eins is de kar foarich jier al makke troch it beslút fan de Gemeenteried en dat betsjut dat ús gemeente de kommende jierren selsstannich bliuwt. En dat wolle wy ek sa hâlde.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

De herindeling van de drie noordelijke gemeentes kost hun inwoners veel geld. Raadsleden en wethouders komen erg ver van hun inwoners af te staan. De mensen van Gemeentebelangen komen uit alle hoeken en verenigingen van de Dantumadielse bevolking.

 

SGP

Helemaal mee eens. De gemeente moet dicht bij de burger staan. In een bestuurlijk zelfstandig Dantumadiel kan het beleid optimaal afgestemd worden op de wensen van de bevolking van Dantumadiel.

 

Sociaal Links

Een bestuurlijke fusie is pas bespreekbaar voor Sociaal Links als de ambtelijke fusie een aantoonbare kwalitatieve verbetering is met aanvaardbare kosten voor de burgers van Dantumadiel.

 

VVD

De wethouders zijn minder verantwoordelijk op deze wijze. Daarnaast is dit minder effectief en kostenverhogend. Dit gemeenschapsgeld kunnen we beter aan de burgers besteden.

 

Stelling 6

Een coffeeshop in Dantumadiel moet kunnen.

6/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Coffeeshops dragen bij aan het verspreiden van softdrugs en daar zijn we tegen. Het is onze verantwoordelijkheid om jong én oud te beschermen tegen de gevolgen van verslaving.

 

ChristenUnie

 

 

FNP

Wy binne net foar in ferkeappunt fan drugs yn ús plattelânsgemeente. Dat lûkt ek minsken oan út buorgemeenten en it hellet in drompel wei foar ús eigen jeugd om te eksperimentearjen mei (soft) drugs. Net dwaan!

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Er zijn voordelen maar ook nadelen. Door een koffieshop wordt de handel uit het illegale circuit gehaald. Tegelijk wordt de drempel om drugs te gebruiken lager.

 

SGP

Beslist niet mee eens. Misbruik van drugs is ongezond en leidt tot veel overlast. Misbruik van drugs kan het best bestreden worden door het gebruik van drugs helemaal tegen te gaan.

 

Sociaal Links

Een coffeeshop kun je controleren. Straathandel niet.

 

VVD

Kleine dorpen zijn niet geschikt voor het hebben van coffeeshops. Daarnaast verhoogt dit de kans op criminaliteit in onze zeer veilige gemeenschap.

 

Stelling 7

De gemeente blijft muziekonderwijs op scholen subsidiëren.

7/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Wij willen het volgen van muziekonderwijs blijven stimuleren. Dat doen we via een rechtstreekse bijdrage aan het lesgeld via kind en ouder, en niet (zoals voorheen) door het subsidiëren van muziekscholen, via  gebouwen en dure directies.

 

ChristenUnie

Muziek heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling en het welzijn van kinderen.

 

FNP

Muzyk, mar ek kultuer breder sjoen, fine wy belangryk. Wy wolle de bern yn ús gemeente hjir al betiid by belûke. It is ommers fan belang om jongerein mei dwaan te litten yn it rike kulturele ferieningslibben yn ús doarpen. Dat mei wat kostje.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Culturele en sociale ontwikkeling is belangrijk in de samenleving. Daar hoort muziek bij. Door jeugd op jonge leeftijd met muziek in aanraking te laten komen, krijgt het muzikale verenigingsleven nieuwe aanwas.

 

SGP

Mee eens. Muziek is waardevol en muziekonderwijs is daarom belangrijk. Muzieklessen door vakleerkrachten zijn vooral belangrijk omdat zij de gewone leerkrachten kunnen helpen hun muzieklessen te verbeteren.

 

Sociaal Links

Sociaal Links vind dat muziekonderwijs voor de ontwikkeling van kinderen zeer belangrijk is. Muziekonderwijs moet voor ieder kind op scholen beschikbaar zijn.

 

VVD

Opgroeiende kinderen moeten in Dantumadiel de krans krijgen hun talenten te ontwikkelen en te benutten. Dit begint vaak op school. De basisvoorzieningen moeten goed verspreid zijn over de gemeente.

 

Stelling 8

Damwâld, Feanwâlden en De Westereen bieden - als dat nodig is - noodopvang voor 100 vluchtelingen.

8/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

We hebben een verantwoordelijkheid voor het opnemen van mensen die in hun eigen land in gevaar zijn. Kleinschalige opvang, naar aard en schaal van het dorp, moet dus mogelijk zijn.

 

ChristenUnie

Opvang vluchtelingen is verantwoordelijkheid van alle mensen. Wel moet de opvang in verhouding staan tot aantal inwoners en omgeving. Zorgvuldige inpassing.

 

FNP

It spilet no net, mar mocht de need heech wurde dan set de FNP yn op lytsskalige opfang by de gruttere doarpen yn ús gemeente.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Het plan van ChristenUnie, CDA en FNP is om maximaal 300 vluchtelingen in Dantumadiel op te vangen als de vluchtelingenstroom weer toeneemt.  Gemeentebelangen Dantumadiel wil alleen opvang als de grootte past bij de bevolking.

 

SGP

Mee eens. Noodopvang van vluchtelingen is christenplicht. Echte vluchtelingen die echt in nood zijn, moeten geholpen worden. Maar het moet niet leiden tot onveilige situaties.

 

Sociaal Links

Sociaal Links is voorstander van kleinschalige noodopvang en huisvesting van vluchtelingen. Als dit in samenspraak en samenwerking met het dorp wordt uitgevoerd.

 

VVD

Op dit moment is er geen noodzaak meer aanwezig om een noodopvang te creëren binnen onze gemeente. 

 

Stelling 9

Onze gemeente is onveilig, er moet meer geld naar veiligheid.

9/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

We zijn een relatief veilige gemeente, maar we moeten wel investeren om dat zo te houden.. Samen met bijvoorbeeld ouders, scholen dorpsbelangen en politie willen we dorpen en wijken veiliger maken als dat nodig is. Daarin willen we wel investeren.

 

ChristenUnie

Dantumadiel is niet een onveilige gemeente volgens onderzoeken. Wel moet er nog verbeterd worden en is ook meer geld voor nodig (onder andere digitale veiligheid).

 

FNP

De FNP fynt feiligens tige wichtich, mar neffens ús is der gjin sprake fan ûnfeiligens. Mocht de beleving fan bygelyks in feriening foar doarpsbelang oars wêze dan moat socht wurde nei lokale oplossings.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Er moet niet meer geld naar veiligheid, het moet alleen efficiënter worden besteed. Onveilig is Dantumadiel niet, maar dorpen als De Westereen, Damwâld en Feanwâlden kennen wel hun problemen als het gaat om drugs- en alcoholmisbruik.

 

SGP

Niet mee eens. Over het algemeen ervaren wij geen buitengewone onveiligheid. Toch zijn er regelmatig incidenten, ook in Dantumadiel. En zorg voor veiligheid blijft voor de gemeente een kerntaak.

 

Sociaal Links

De gemeente Dantumadiel is naar de mening van Sociaal Links een veilige gemeente.

 

VVD

Dantumadiel is één van de veiligste gemeenten van Nederland. Dit willen wij zo houden, maar op dit moment hoeft er dus geen extra geld aan te worden uitgegeven.

 

Stelling 10

Er komen koopzondagen in Dantumadiel.

10/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Wij zijn geen voorstander van de openstelling van winkels op zondag. Mochten hier lokale initiatieven voor zijn, dan gaan we daarover in gesprek met inwoners, lokale ondernemers en het maatschappelijk middenveld om de voor- en nadelen te beoordelen.

 

ChristenUnie

 

 

FNP

Gjin prinsipieel punt foar ús partij. Wy wolle harkje nei wat de ûndernimmers sels wolle, mar ek it belang fan de wurknimmers en de lytse winkellju moat net fergetten wurde.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Gemeentebelangen Dantumadiel heeft het standpunt dat de zondagsopening niet door de raadsleden moet worden beslist. Onderzoek onder de bevolking en de winkeliers moet uitsluitsel bieden.

 

SGP

Beslist niet mee eens. De zondagsrust is een geschenk van God. Een dag in de week hoeven wij niet te werken. Daar zijn wij dankbaar voor en daar willen wij zuinig op zijn.

 

Sociaal Links

Sociaal Links is van mening dat iedere winkelier zelf mag bepalen of hij open gaat op de zondagen.

 

VVD

Als behoefte is aan koopzondagen binnen onze gemeente, dan moeten wij die mogelijk en haalbaarheid zeker onderzoeken.

 

Stelling 11

Dorpsinitiatieven worden ondersteund, ook al zijn ze in strijd met gemeentelijke regels.

11/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

We koesteren initiatieven van onderop. Gemeentelijke regels mogen daarvoor op voorhand nooit een belemmering zijn. Wij vinden dat de gemeente altijd samen met initiatiefnemers in gesprek moet om na te gaan of het initiatief door kan gaan.

 

ChristenUnie

Dit onderwerp heeft voor de CU hoge prioriteit. Er moet nu echt werk gemaakt worden van minder regels (dereguleren). Zonder kan niet, minder wel!

 

FNP

De FNP wol de doarpen mei bygelyks de regeling “It is oan jo” de romte jaan en gemeentlike regels binne gjin doel op harren sels. Dy kinne oanpast wurde mar dat moat der lykwols net ta liede dat buorgers harren rjochten ûntnommen wurde.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Dantumadiel kent veel overbodige regeltjes. Die willen we in de komende periode schrappen. Wel goed monitoren en als het mis gaat meteen bijsturen. De regels die blijven bestaan, moeten wel worden gehandhaafd.

 

SGP

Neutraal. Als mensen actief willen zijn en verantwoordelijkheid willen dragen, dan vinden we dat een goede zaak. De gemeente moet in zulke gevallen helpen en niet te streng zijn met regels.

 

Sociaal Links

Sociaal Links stimuleert initiatieven van de bewoners om zelf vorm te geven aan het leven in hun straat of buurt, met ondersteuning van de gemeente. Per initiatief moet er gekeken worden of dit valt binnen de geldende gemeentelijke regeling.

 

VVD

De VVD is een voorstander van deregulering. Eigen initiatieven moeten gestimuleerd worden.

 

Stelling 12

Het schoolzwemmen wordt opnieuw ingevoerd.

12/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

We vinden dat je ouders die het schoolzwemmen van hun kinderen moeilijk kunnen betalen, met een bijdrage moet helpen. Ze kunnen daarmee zelf de keus maken om hun kinderen zwemles te geven. Verplicht schoolzwemmen is dan niet nodig.

 

ChristenUnie

90% van de ouders doen hun kinderen zelf op zwemles. Voor de kleine beurs is er een regeling. Er is een vangnet voor wie in groep 6 nog geen diploma heeft.

 

FNP

Hoecht om ús net echt. Foar minsken mei in smelle beurs is der in regeling om harren bern ek swimles te jaan.

 

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Dantumadiel is een gemeente met veel water. Het is daarom belangrijk dat elk kind op jonge leeftijd leert zwemmen.

 

SGP

Mee eens. Schoolzwemmen zorgt ervoor dat alle kinderen leren zwemmen. Het ontlast ouders enorm, niet alleen financieel maar ook organisatorisch. En het draagt bij aan de instandhouding van de zwembaden.

 

Sociaal Links

Zwemmen bevordert de lichamelijke ontwikkeling van kinderen en kan bovendien levens sparen. Schoolzwemmen is belangrijk.

 

VVD

In ons waterrijke gemeente is het noodzakelijk dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om te leren zwemmen. De veiligheid van onze jeugd staat voorop.

 

Stelling 13

De gemeente heeft in alle dorpen altijd kavels voor bedrijven beschikbaar.

13/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

We willen bedrijvigheid in alle dorpen, groot en klein, graag stimuleren. Ook in kleine kernen moeten (startende) ondernemers hun bedrijf kunnen uitbouwen. We richten wel pas kavels in als daarnaar ook vraag is, om onnodige kosten te voorkomen.

 

ChristenUnie

Bedrijven zijn belangrijke pijlers voor de leefbaarheid in de dorpen. Niet alle categorieën zijn mogelijk. Passend bij omvang dorp.

 

FNP

Wy wolle lytsskalige bedriuwen de romte jaan om yn harren doarp wenje en wurkje te kinnen. Grutte bedriuwen dy't der binne wolle wy ek oan ús bine. It oanlûken fan nije bedriuwen moat yn regionaal ferbân (ANNO).

Gemeentebelangen Dantumadiel

Om leegloop van de dorpen te voorkomen moeten kleinschalige ondernemers zich kunnen vestigen in de dorpen. Voor grootschalige bedrijven moeten de bedrijventerreinen in Dantumadiel goed bereikbaar zijn en een nette uitstraling hebben.

 

SGP

Mee eens. Als mensen een bedrijf willen starten, moet hen zo weinig mogelijk in de weg worden gelegd. Kleinschalige bedrijvigheid moet kunnen, ook in de kleine dorpen. Vanuit huis, maar ook op bedrijfskavels.

 

Sociaal Links

Sociaal Links is van mening dat kavels voor (kleinschalige) bedrijven in de gemeente beschikbaar moeten zijn.

 

VVD

Stimulering van bedrijven en ondernemerschap staat hoog in het vaandel van de VVD. Wij moeten bedrijven de ruimte geven om zich te vestigen. Dit vergroot de welvaart voor een ieder in onze gemeente.

 

Stelling 14

Boerenland mag worden ingeruild voor zonnepanelen.

14/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

We zijn groot voorstander van duurzame energie. Maar plaatsing op land dat geschikt is voor voedselproductie is niet onze eerste keus. Er is nog genoeg plek op daken, boven parkeerterreinen en langs wegen.

 

ChristenUnie

Als een boer een zonneweide van zijn land wil maken moet dat kunnen. Gemeente moet spaarzaam met grond omgaan en eerst op daken stimuleren.

 

FNP

De FNP is foar sinne-enerzjy. It leafste op it dak fan bedriuwen en pleatsen mar at dat net genôch is dan wolle wy ek de romte jaan oan sinne-ikkers. Dat is net foar de ivichheid; jo kinne dy nei de ekonomyske ôfskriuwing wer werombringe ta boerelân.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

In Dantumadiel is veel dakoppervlak van grote gebouwen wat benut kan worden voor opwekken van zonne-energie. Zolang sporthallen, gemeentehuis, scholen en dorpshuizen niet zijn volgebouwd met zonnepanelen komen er geen zonnepanelen in het landschap.

 

SGP

Neutraal. Schone energie is goed, maar niet ten koste van het landschap. Zonneweiden moeten worden ingepast in de omgeving.

 

Sociaal Links

Sociaal Links is voorstander van energiebeperkende maatregelen, dus panelen op boerenland moet kunnen, maar voor zover mogelijk eerst zonnepanelen plaatsen op bedrijfsgebouwen, stallen en gemeenschapsgebouwen.

 

VVD

Elke vorm van opwekking van duurzame energie is en blijft maatwerk. Zonneweiden zijn geen probleem, als het niet ten koste gaat van landbouwgrond. De VVD is voor goede en eerlijke voorlichting over mogelijkheden van opwekken van duurzame energie.

 

Stelling 15

Afval afleveren bij de milieustraat altijd gratis.

15/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Als inwoners de moeite nemen om hun afval zelf naar de milieustraat te brengen, moeten we dat belonen door geen bijdrage te vragen. Pas als het gaat om erg grote hoeveelheden of bedrijfsafval, mag daarvoor een bijdrage worden gevraagd.

 

ChristenUnie

Meeste huishoudelijk grofvuil kan gratis gestort. Bouwafval is voor rekening van de bouwer. Daar hoort de gemeenschap niet voor op te draaien.

 

FNP

Wol foar it partikuliere ôffal mar net foar bygelyks bou- en sloopôffal. Wol sa goed mooglik it ôffal skiede sadat it gjin ôffal is mar boustoffen wurde dy't wer brûkt wurde en jild opsmite kinne.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Voor een grote kar schoon puin of plastic moet nu veertig euro worden betaald. Hierdoor komt veel prima recyclebaar afval in de kliko terecht. Afval bij de milieustraat brengen moet aantrekkelijker worden, dat is goed voor het milieu!

 

SGP

Mee eens. Gratis afvalinzameling voorkomt zwerfvuil en het biedt mogelijkheden voor professionele afvalscheiding. Een uitzondering maken voor grote vervuilers, die daar dan wel voor moeten betalen.

 

Sociaal Links

Gratis afval kunnen inleveren, bevordert gescheiden inzamelen. Dit met uitzondering van bouwafval waarvoor een redelijke bijdrage wordt gevraagd.

 

VVD

Iedere burger moet de mogelijkheid hebben om zijn afval gratis weg te brengen. Dit ter voorkoming van zwerfafval. Hiermee beschermen wij onze natuurlandschap.

 

Stelling 16

Als Dantumadiel een gemeentelijke herindeling overweegt, komt er eerst een referendum.

16/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Toen we in 2016 besloten om niet te fuseren, wilden de meeste partijen in de raad onze inwoners niet raadplegen over hun standpunt. Wij vinden het juist wel een democratisch recht dat inwoners ook hierover hun stem mogen laten horen.

 

ChristenUnie

De inwonersraadpleging geeft onvoldoende weer wat de meerderheid wil. Een referendum is een passender instrument om draagvlak te meten.

 

FNP

Draachflak foar gemeentlike weryndieling fine wy belangryk. It is wol de fraach at soks mei in referindum moat.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Raadplegen van de bevolking is een wettelijke plicht. De meeste gemeenten maken zich hier van af. Gemeentebelangen Dantumadiel maakt zich de komende jaren sterk tegen een gemeentelijke herindeling. Als het dan wel moet dan niet zonder referendum.

 

SGP

Mee eens. De SGP is in het algemeen geen voorstander van een referendum. Maar opheffing van zelfstandigheid raakt zo zeer aan het eigene van de gemeente dat we een referendum op zijn plaats vinden.

 

Sociaal Links

Sociaal Links vindt dat altijd de burger moet worden geraadpleegd voordat je een besluit neemt tot herindeling. Een referendum is een voorliggende optie voordat de gemeenteraad een besluit neemt.

 

VVD

De burgers moeten participeren en duidelijk voorgelicht worden in de besluitvorming omtrent een gemeentelijke herindeling. Een referendum is niet verplicht hierbij en is dus een verkwisting van gemeenschapsgelden.

 

Stelling 17

Alle welstandsregels worden afgeschaft (dus geen Hûs en Hiem meer).

17/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Op initiatief van CDA Dantumadiel gelden voor 90% van alle bouwwerken al geen welstandsregels meer. Historische gebouwen of waardevolle plekken in dorpskernen willen we niet laten vernielen. Daarvoor kan een toets nuttig zijn.

 

ChristenUnie

Moeten wel afgeslankte welstandsregels blijven. Geen Hûs en Hiem meer. Daarvoor in de plaats commissie met inwoners die toetsen en adviseren maar niet bepalen.

 

FNP

Us doarpen en lânskip binne ek ús kaptaal. Minsken wolle genietsje fan ús doarpen en kultuerhistoarje. Wy wolle in hiele soad ferantwurdlikens by ús boargers dellizze mar regelfrij bouwe binne wy net foar.

Gemeentebelangen Dantumadiel

Hûs en Hiem is de grootste ergernis die bij bijna elk verjaardagsfeestje voorbij komt. Als goede regels in het bestemmingsplan vast liggen, is de welstandscommissie overbodig.

 

SGP

Neutraal. Onnodige regels moeten worden afgeschaft. Toch kan het in sommige gevallen nodig zijn dat de gemeente toezicht houdt op de kwaliteit van de openbare ruimte.

 

Sociaal Links

Sociaal Links vindt verruiming van de mogelijkheden om welstandsvrij te bouwen goed. Om uitwassen te voorkomen zal een algemeen kader nodig zijn.

 

VVD

Mensen bepalen in beginsel zelf waar en hoe ze willen wonen, mits deze initiatieven passen binnen de kaders van de bestemming. De VVD is voorstander van een proef met regelvrij bouwen. Gemeentelijke voorschriften beperken zich tot de hoofdlijnen.

 

Stelling 18

Het beheer en onderhoud van wegen en plantsoenen zijn duur, daar kan de gemeente op bezuinigen.

18/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Wij zijn daar echt tegen. Nette wegen en goed onderhouden groen zij het visitekaartje voor onze gemeente. Daarom hebben wij voorstellen ingediend voor meer geld voor wegen en groenonderhoud en die zijn kortgeleden ook gehonoreerd.

 

ChristenUnie

Nette wegen en plantsoenen zijn visitekaartje van gemeente. Aantrekkelijke leefomgeving willen mensen graag wonen. 

 

FNP

Behear fan wegen en grien is ien fan de kearntaken fan de gemeente en dy moatte beide op in goed peil hâlden wurde. Der soe wol besjoen wurde kinne oft dat ek op in oare wize kin, mar net mei it doel om te besunigjen.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

De openbare ruimte is het visitekaartje van onze gemeente. Slecht onderhoud is kapitaalvernietiging en een bron van ergernis bij iedereen.

 

SGP

Niet mee eens. De SGP vindt het belangrijk dat de wegen en de plantsoenen er netjes bij liggen. De wegen en de paden moeten absoluut veilig zijn. En schoon.

 

Sociaal Links

Op beheer en onderhoud op wegen mag niet worden bezuinigd in verband met veiligheid. Op groen kan wel bezuinigd worden door een beter ecologisch beheer en participatie van gebruikers.

 

VVD

De VVD acht het van groot belang, dat er een goede infrastructuur en bereikbaarheid is. Dit vergroot de werkgelegenheid en is een noodzaak voor de ouderen. De dorpen moeten goed bereikbaar zijn.

 

Stelling 19

De gemeente handhaaft de regels voor alcoholgebruik door jongeren streng.

19/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Overmatig alcohol- (en drugs-)gebruik is schadelijk voor jongeren. Ouders hebben hierin een belangrijke taak. Naast goede voorlichting aan jongeren en hun ouders hoort ook handhaving door de politie.

 

ChristenUnie

 

 

FNP

Regels dy't jo as oerheid fêststeld hawwe moatte ek hanthavene wurde. Oars kinne jo de regels ek wol ôfskaffe. Drankgebrûk ûnder de jongerein is yn ús gemeente noch altiten in punt dat foar ferbettering fetber is.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Streng klinkt negatief maar in de problemen komen door alcoholmisbruik is nog veel negatiever.

 

SGP

Mee eens. Alcoholmisbruik heeft ernstige gevolgen, zowel voor de jongeren, als voor samenleving. Dat mogen we niet op z’n beloop laten.

 

Sociaal Links

Als de Buitengewoon Opsporing Ambtenaren bevoegdheden krijgen van het ministerie kunnen zij het alcoholbeleid handhaven.

 

VVD

Wij gaan uit van optimale ontplooiingskansen. Jongeren moeten goed worden toegerust voor hun toekomstige taken en verantwoordelijkheden. Het integrale jongerenbeleid moet vorm krijgen in vele sectoren. Een open alcoholgebruik past niet in dit beleid.

 

Stelling 20

Er komt een nieuwe weg van De Westereen naar de Centrale As, door De Mieden.

20/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Op dit moment werkt de gemeente samen met inwoners van de Miedloane aan het rustiger maken van de weg. Als dat niet werkt, vinden wij dat er nagedacht moet worden over een andere oplossing. Het blijft namelijk gemeenschapsgeld.

 

ChristenUnie

Voorwaarde dat dit in overleg met de inwoners van De Westereen en omgeving tot stand komt en daarbij andere opties open blijven.

 

FNP

De tsjinwurdige problematyk tusken De Westereen en de oansluting op de Sintrale As moat oplost wurde. De oplossing moat breder besjoen wurde dan in nije dyk oan te lizzen troch in kwetsber natuergebiet.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Aansluiting aan de noordkant past beter bij het dorp dan een westelijke rondweg dwars door het dorp. Welke optie dan ook, alleen met draagvlak onder de Westereenders.

 

SGP

Neutraal. Er moet iets gedaan worden om De Westereen beter aan te sluiten op de Centrale As. Maar we moeten proberen De Mieden te ontzien.

 

Sociaal Links

Iedereen kan gebruik maken van de bestaande wegen naar de Centrale As. Sociaal Links wil niet nog meer onnodig asfalt in onze gemeente.

 

VVD

Voor de VVD zijn betere verbindingen van Damwâld en De Westreen op de Centrale As topprioriteit. Het geheel zorgt voor een goede ontsluiting van de regio, een goede doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid op dit tracé.

 

Stelling 21

De mienskip pakt zorg en voorzieningen zelf op, de gemeente regelt niet alles.

21/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Dantumadielers weten zelf het best hoe ze hun voorzieningen in stand willen houden. Wij vinden dat de gemeente hen daarbij moet ondersteunen met deskundigheid, en zo nodig financieel. Zo wordt iedereen beter betrokken bij de eigen voorzieningen.

 

ChristenUnie

Waar de mienskip zorg en voorzieningen zelf oppakt faciliteert de gemeente, maar gemeente kan niet opleggen. Gemeente kan ook niet alles meer regelen. 

 

FNP

De gemeente hat it foech oer de WMO en dat heart op in goed nivo te lizzen. De minsklike maat moat werom yn ‘e soarch. Ynisjativen út ús eigen doarpen of fan eigen ûndernimmers moatte in kâns krije.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Vrijwilligerswerk is goed maar moet niet worden overdreven. Sommige taken zoals zwaardere zorgtaken horen te worden uitgevoerd door professionals.

 

SGP

Mee eens. Zorg voor elkaar moet plaatsvinden in de mienskip. Maar er moet wel een vangnet zijn. Mensen zonder hulp moeten terechtkunnen bij de gemeente.

 

Sociaal Links

Burgerinitiatieven worden door Sociaal Links omarmd. Echter zorg hoort bij de gemeente of de zorginstellingen.

 

VVD

De VVD is een voorstander van deregulering. Eigen initiatieven moeten gestimuleerd worden.

 

Stelling 22

Mensen in de bijstand zijn verplicht om (vrijwilligers)werk te accepteren.

22/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

(Vrijwilligers)werk geeft sociale contacten, een invulling van de dag en mogelijk een inkomen. Helemaal niets doen met een uitkering uit gemeenschapsgeld, zonder bijdrage aan de maatschappij vinden we niet gewenst.

 

ChristenUnie

In goed overleg en rekening houdend met persoonlijke omstandigheden.

 

FNP

Hja moatte in kâns krije om in sinfolle bydrage oan ús mienskip te leverjen. Der is in soad frijwilligerswurk wat dien wurde kin.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Mensen komen niet vrijwillig in een bijstandssituatie of in een zorgbehoefte terecht. Het is goed om mensen te stimuleren vrijwilligerswerk te doen. Verplichten daarvan brengt mensen soms alleen maar verder in de problemen.

 

SGP

Mee eens. Werk is goed voor een mens. Mensen in de bijstand zijn erbij gebaat dat zij weer in een werkritme komen en weer werk krijgen waardoor zij iets voor een ander kunnen betekenen. En vrijwilligerswerk is ook werk.

 

Sociaal Links

Sociaal Links wil zorgen dat mensen met een uitkering gericht ondersteund worden met het vinden naar een andere baan of (tijdelijk) vrijwilligerswerk verrichten.

 

VVD

De VVD vindt dat begeleiding van mensen, die om welke reden dan ook een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering, gericht moet zijn om de mensen actief te laten blijven deelnemen aan de maatschappij.

 

Stelling 23

In ieder dorp moeten mensen grond kunnen kopen voor een woning.

23/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Mee eens. Aan de andere kant moeten wij ervoor waken dat we nu geen woningen bouwen terwijl er op langere termijn door de krimp woningen over zijn. Bouwen dus in verhouding tot de grootte van het dorp en als daar vraag naar is.

 

ChristenUnie

Bouwen in eigen dorp moet mogelijk blijven. In verband met krimp moet hier wel spaarzaam mee worden omgegaan.

 

FNP

De FNP fynt dat de gemeente der yn foarsjen moat, mocht der fraach nei wêze. Ynbreidzjen yn ‘e doarpen; it opromjen fan ‘rotsjende kiezzen’ giet by ús foar it útwreidzjen oan ‘e râne fan de doarpen.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

De komende 15 jaar is er een grote behoefte aan woningen. Als we in Dantumadiel de rem op de nieuwbouw houden, zoeken onze inwoners het ergens anders waar wel huizen beschikbaar zijn. Bouwen dus, liefst duurzaam, met aandacht voor de dorpskernen.

 

SGP

Mee eens. Mensen moeten kunnen wonen waar zij willen. Mensen moeten kunnen wonen bij hun familie. Maar we moeten niet te snel zijn met nieuwbouw. Bij leegstand geen nieuwbouw.

 

Sociaal Links

Sociaal Links wil dat er meer woningen voor starters en levensloopbestendige woningen voor senioren worden gerealiseerd en minder vrije kavels voor de vrije sector beschikbaar zijn.

 

VVD

Starterswoningen van jonge mensen in de kleinere kernen is wat ons betreft een aandachtspunt. Laten we het beleid Dorp Ontwikkeling Maatschappij in Dongeradeel als pilot zien. Om zo de ruimtelijke kwaliteit op maat per kern te faciliteren.

 

Stelling 24

De gemeente houdt het beheer van dorpshuizen en sporthallen in eigen hand, ook al kost dat extra geld.

24/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Inwoners van dorpen en gebruikers van sporthallen en dorpshuizen kunnen zelf veel beter de verantwoordelijkheid voor deze voorzieningen dragen dan de gemeente. Dat levert betrokkenheid op. Zo nodig ondersteunt de gemeente dat financieel.

 

ChristenUnie

Sporthallen en dorpshuizen in stichtingen onderbrengen waarbij gemeente garant staat geeft meer kansen voor behoud van deze voorzieningen.

 

FNP

It behâld en fersterkjen fan de foarsjennings yn de doarpen is ús doel. En hoe't dat berikt wurde kin is maatwurk. Net alle behear kin of moat oerdroegen wurde.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Binnensportverenigingen zijn vaak kleine clubs die niet het beheer van een sporthal op zich kunnen nemen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor veiligheid en hygiëne, tenzij de wens om te privatiseren bij de verenigingen vandaan komt.

 

SGP

Niet mee eens. Verzelfstandiging is een goede zaak. Maar het moet wel kunnen. Verzelfstandiging moet niet leiden tot kapitaalvernietiging door verwaarlozing.

 

Sociaal Links

Sociaal Links wil graag dat dorpshuizen en sporthallen in beheer zijn van het eigen dorp. En daar waar dat niet zo is regelt de gemeente het.

 

VVD

De MFC moet gedragen worden door de lokale gemeenschap. Een goed voorbeeld is MFC in Rinsumageest, waarbij het dorpshuis, VCR, PKN-kerk en de school gezamenlijk gebruik maken van het MFC. Hierdoor is gemeentelijke inmenging minimaal nodig.

 

Stelling 25

Als de gemeente geld overhoudt op de zorg, dan wordt dat aan andere dingen besteed.

25/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Inwoners die echt zorg nodig hebben, moeten dat altijd kunnen krijgen.  Geld dat de gemeente  daarvoor van het rijk krijgt, moet ook zo veel mogelijk bij de zorg terecht komen.

 

ChristenUnie

Geld dat bedoeld is voor zorg moet aan de zorg worden besteed. Als er minder nodig is kan dat naar bestemmingsreserve. Als meer nodig is, dan moet dat ingezet.

 

FNP

De gemeente stelt alle jierren de begrutting op en mocht der op in programma jild oerbliuwe dan falt dat krekt as by de oare programma's wer frij foar oare doelen.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Als structureel geld overblijft van Sociaal Domein moet de gemeenteraad het beleid verruimen, zodat de beschikbare middelen voor de doelgroep worden ingezet waar ze voor bedoeld zijn. Zorggeld mag niet in prestigeprojecten worden gestoken.

 

SGP

Niet mee eens. Wij willen daar heel voorzichtig mee zijn. Het kan alleen als voldoende duidelijk is wat er nodig is voor de zorg, ook in de komende jaren, en als daarvoor genoeg gereserveerd is.

 

Sociaal Links

Sociaal links vindt dat geldt voor de zorg ook aan de zorg moet worden besteed. Te veel mensen hebben dit nodig.

 

VVD

Er moet een buffer zijn voor de zorg. Extra overgebleven gelden kunnen anders besteed worden.

 

Onderzoek voltooid

Klik op "Ga verder" en kom erachter welke politieke partij het beste bij u past.
Uw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de volgende politieke partijen:

- CDA
- ChristenUnie
- FNP
- Gemeentebelangen Dantumadiel
- SGP
- Sociaal Links
- VVD

Werkwijze
Per standpunt berekent de website de afstand tussen uw antwoord en alle politieke partijen. Vervolgens vergelijken wij de antwoorden en kijken welke politieke partij het beste u past. Daarbij houden wij rekening met het gewicht dat u heeft toegekend aan uw antwoord.