Dantumadiel

Vul de stemwijzer in

Vul  in of u het (helemaal) eens of (helemaal) oneens bent met de stellingen. Stuur de uitkomst door aan te klikken hoe belangrijk u een onderwerp vindt.

Na voltooiing ontvangt u direct een overzicht van de overeenkomst tussen uw standpunten en de stellingnames van de politieke partijen. Tevens vindt u van iedere partij korte toelichtingen.

 

 © mijnstemhulp.nl

Stelling 1

Dantumadiel is geschikt voor grote windmolens.

1/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Grote windturbines kunnen beter op zee geplaatst worden.

 

Stelling 2

Stoppen met ‘shared space’ in het verkeer.

2/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Shared-space maakt de wegen en verkeerssituaties over het algemeen niet veiliger, maar in sommige situaties is het een goede keus. De VVD pleit niet voor meer shared-space ruimte op de wegen.

 

Stelling 3

Dantumadiel moet weer overschakelen van het Fries naar het Nederlands.

3/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De plaatsnamen en straatnamen moeten ook in het Nederlands. Verder aandacht voor onze cultuur handhaven.

 

Stelling 4

Grote gezinnen betalen meer gemeentelijke belastingen dan kleine gezinnen en alleenstaanden.

4/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De berekening voor de gemeentelijke belasting gelijk houden aan de huidige situatie. Kosten worden anders hoger dan de opbrengsten.

 

Stelling 5

Onze gemeente blijft bestuurlijk zelfstandig.

5/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De wethouders zijn minder verantwoordelijk op deze wijze. Daarnaast is dit minder effectief en kostenverhogend. Dit gemeenschapsgeld kunnen we beter aan de burgers besteden.

 

Stelling 6

Een coffeeshop in Dantumadiel moet kunnen.

6/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Kleine dorpen zijn niet geschikt voor het hebben van coffeeshops. Daarnaast verhoogt dit de kans op criminaliteit in onze zeer veilige gemeenschap.

 

Stelling 7

De gemeente blijft muziekonderwijs op scholen subsidiëren.

7/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Opgroeiende kinderen moeten in Dantumadiel de krans krijgen hun talenten te ontwikkelen en te benutten. Dit begint vaak op school. De basisvoorzieningen moeten goed verspreid zijn over de gemeente.

 

Stelling 8

Damwâld, Feanwâlden en De Westereen bieden - als dat nodig is - noodopvang voor 100 vluchtelingen.

8/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Op dit moment is er geen noodzaak meer aanwezig om een noodopvang te creëren binnen onze gemeente. 

 

Stelling 9

Onze gemeente is onveilig, er moet meer geld naar veiligheid.

9/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Dantumadiel is één van de veiligste gemeenten van Nederland. Dit willen wij zo houden, maar op dit moment hoeft er dus geen extra geld aan te worden uitgegeven.

 

Stelling 10

Er komen koopzondagen in Dantumadiel.

10/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Als behoefte is aan koopzondagen binnen onze gemeente, dan moeten wij die mogelijk en haalbaarheid zeker onderzoeken.

 

Stelling 11

Dorpsinitiatieven worden ondersteund, ook al zijn ze in strijd met gemeentelijke regels.

11/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD is een voorstander van deregulering. Eigen initiatieven moeten gestimuleerd worden.

 

Stelling 12

Het schoolzwemmen wordt opnieuw ingevoerd.

12/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

In ons waterrijke gemeente is het noodzakelijk dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om te leren zwemmen. De veiligheid van onze jeugd staat voorop.

 

Stelling 13

De gemeente heeft in alle dorpen altijd kavels voor bedrijven beschikbaar.

13/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Stimulering van bedrijven en ondernemerschap staat hoog in het vaandel van de VVD. Wij moeten bedrijven de ruimte geven om zich te vestigen. Dit vergroot de welvaart voor een ieder in onze gemeente.

 

Stelling 14

Boerenland mag worden ingeruild voor zonnepanelen.

14/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Elke vorm van opwekking van duurzame energie is en blijft maatwerk. Zonneweiden zijn geen probleem, als het niet ten koste gaat van landbouwgrond. De VVD is voor goede en eerlijke voorlichting over mogelijkheden van opwekken van duurzame energie.

 

Stelling 15

Afval afleveren bij de milieustraat altijd gratis.

15/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Iedere burger moet de mogelijkheid hebben om zijn afval gratis weg te brengen. Dit ter voorkoming van zwerfafval. Hiermee beschermen wij onze natuurlandschap.

 

Stelling 16

Als Dantumadiel een gemeentelijke herindeling overweegt, komt er eerst een referendum.

16/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De burgers moeten participeren en duidelijk voorgelicht worden in de besluitvorming omtrent een gemeentelijke herindeling. Een referendum is niet verplicht hierbij en is dus een verkwisting van gemeenschapsgelden.

 

Stelling 17

Alle welstandsregels worden afgeschaft (dus geen Hûs en Hiem meer).

17/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Mensen bepalen in beginsel zelf waar en hoe ze willen wonen, mits deze initiatieven passen binnen de kaders van de bestemming. De VVD is voorstander van een proef met regelvrij bouwen. Gemeentelijke voorschriften beperken zich tot de hoofdlijnen.

 

Stelling 18

Het beheer en onderhoud van wegen en plantsoenen zijn duur, daar kan de gemeente op bezuinigen.

18/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD acht het van groot belang, dat er een goede infrastructuur en bereikbaarheid is. Dit vergroot de werkgelegenheid en is een noodzaak voor de ouderen. De dorpen moeten goed bereikbaar zijn.

 

Stelling 19

De gemeente handhaaft de regels voor alcoholgebruik door jongeren streng.

19/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Wij gaan uit van optimale ontplooiingskansen. Jongeren moeten goed worden toegerust voor hun toekomstige taken en verantwoordelijkheden. Het integrale jongerenbeleid moet vorm krijgen in vele sectoren. Een open alcoholgebruik past niet in dit beleid.

 

Stelling 20

Er komt een nieuwe weg van De Westereen naar de Centrale As, door De Mieden.

20/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Voor de VVD zijn betere verbindingen van Damwâld en De Westreen op de Centrale As topprioriteit. Het geheel zorgt voor een goede ontsluiting van de regio, een goede doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid op dit tracé.

 

Stelling 21

De mienskip pakt zorg en voorzieningen zelf op, de gemeente regelt niet alles.

21/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD is een voorstander van deregulering. Eigen initiatieven moeten gestimuleerd worden.

 

Stelling 22

Mensen in de bijstand zijn verplicht om (vrijwilligers)werk te accepteren.

22/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD vindt dat begeleiding van mensen, die om welke reden dan ook een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering, gericht moet zijn om de mensen actief te laten blijven deelnemen aan de maatschappij.

 

Stelling 23

In ieder dorp moeten mensen grond kunnen kopen voor een woning.

23/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Starterswoningen van jonge mensen in de kleinere kernen is wat ons betreft een aandachtspunt. Laten we het beleid Dorp Ontwikkeling Maatschappij in Dongeradeel als pilot zien. Om zo de ruimtelijke kwaliteit op maat per kern te faciliteren.

 

Stelling 24

De gemeente houdt het beheer van dorpshuizen en sporthallen in eigen hand, ook al kost dat extra geld.

24/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De MFC moet gedragen worden door de lokale gemeenschap. Een goed voorbeeld is MFC in Rinsumageest, waarbij het dorpshuis, VCR, PKN-kerk en de school gezamenlijk gebruik maken van het MFC. Hierdoor is gemeentelijke inmenging minimaal nodig.

 

Stelling 25

Als de gemeente geld overhoudt op de zorg, dan wordt dat aan andere dingen besteed.

25/25

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Er moet een buffer zijn voor de zorg. Extra overgebleven gelden kunnen anders besteed worden.

 

Onderzoek voltooid

Klik op "Ga verder" en kom erachter welke politieke partij het beste bij u past.
Uw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de volgende politieke partijen:

- CDA
- ChristenUnie
- FNP
- Gemeentebelangen Dantumadiel
- SGP
- Sociaal Links
- VVD

Werkwijze
Per standpunt berekent de website de afstand tussen uw antwoord en alle politieke partijen. Vervolgens vergelijken wij de antwoorden en kijken welke politieke partij het beste u past. Daarbij houden wij rekening met het gewicht dat u heeft toegekend aan uw antwoord.