Heerenveen

Vul de stemwijzer in

Deze stemwijzer bestaat uit 25 stellingen. Vul in of u het (helemaal) eens of (helemaal) oneens bent met een stelling. En geef vervolgens aan hoe belangrijk de stelling voor u is.

 

Op het einde krijgt u een overzicht van de overeenkomst tussen uw standpunten en de opvattingen van de politieke partijen. Ook ziet u van iedere partij korte toelichtingen.

 © mijnstemhulp.nl

Stelling 1

Gratis parkeren in het centrum van Heerenveen.

1/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Er dient sprake te zijn van een evenwichtige verdeling van gratis en betaalbaar parkeren in het centrum. Parkeren bij Sportstad blijft gratis, in het winkelgebied zorgt betaalbaar parkeren voor voldoende parkeergelegenheid en een bereikbaar centrum.

 

Stelling 2

Winkeliers bepalen zelf op welke dagen en tijden ze open zijn.

2/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD wil ondernemers volop ruimte geven. Daarbij hoort dat zij zelf mogen bepalen wanneer hun winkel open gaat.

 

Stelling 3

De gemeente Heerenveen fuseert met een buurgemeente.

3/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Op dit moment is fuseren niet aan de orde. In het geval een buurgemeente wil fuseren en daarvoor bij ons aanklopt dient deze fusie wat de VVD betreft duidelijke meerwaarde te hebben voor onze inwoners en ondernemers.

 

Stelling 4

Gratis zwemles voor alle kinderen.

4/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Het is belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen en het is nog leuk ook. Wat de VVD betreft ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de ouders. Waar ouders het niet kunnen betalen zorgt de gemeente voor een regeling dat zwemles mogelijk is.

 

Stelling 5

Iedereen die een gemeentelijke uitkering ontvangt doet (vrijwilligers-)werk.

5/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Mensen die (tijdelijk) niet kunnen werken, verdienen een vangnet: een uitkering. Hiervoor mag de gemeente wel een tegenprestatie verwachten. Iedere inwoner levert naar eigen kunnen een bijdrage aan de maatschappij.

 

Stelling 6

Er komt een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk in de gemeente Heerenveen.

6/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Oud en Nieuw is een moment om te vieren met familie en vrienden. Hoe inwoners dit willen doen, met of zonder (legaal) vuurwerk, is hun eigen verantwoordelijkheid. Voor ons geen betutteling en extra regels. Tegen illegaal vuurwerk treden we hard op.

 

Stelling 7

Ouders bepalen zelf waar hun kinderen naar school gaan.

7/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Het is belangrijk dat je vrij kunt kiezen naar welke school je kind gaat. Scholen communiceren helder wanneer zij andere selectiecriteria hebben, de gemeente ziet erop toe dat deze eerlijk zijn, transparant zijn en op draagvlak kunnen rekenen.

 

Stelling 8

Minimaal 200 extra huurwoningen met een huur onder de 500 euro.

8/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Er zijn genoeg sociale huurwoningen binnen de gemeente Heerenveen, meer dan het huidige aantal is niet nodig. Wel moet de gemeente prestatieafspraken gaan maken met de woningbouwcorporaties om doorstroming te stimuleren en scheefwonen te voorkomen.

 

Stelling 9

Afval afleveren bij de milieustraat altijd gratis voor particulieren.

9/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD vindt dat het gratis inleveren van afval geen prikkel geeft tot hergebruik of afvalreductie. De kosten komen terug in uw gemeentelijke belastingen. Bovendien kunt u diverse afvalsoorten nu al gratis wegbrengen.

 

Stelling 10

Verkeersdrempels zijn een prima maatregel tegen te hard rijden.

10/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Wat de VVD betreft komen er geen nieuwe verkeersdrempels. Drempels geven overlast voor omwonenden, milieu en hulpverleners. In plaats daarvan wil de VVD dat er gestuurd wordt op gedrag van weggebruikers met snelheidsmeters en optische wegversmalling.

 

Stelling 11

Gaswinning in de gemeente Heerenveen mogelijk maken.

11/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De gevolgen van de gaswinning in Groningen zijn verschrikkelijk. De gaswinning moet daarom zo snel als mogelijk naar nul en gasloos wonen is onze nieuwe standaard. Gas winnen mag alleen als het veilig is. Zodra schade ontstaat moet worden ingegrepen.

 

Stelling 12

Er komt een gemeentelijke thuiszorgorganisatie.

12/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD staat voor laagdrempelige en betaalbare zorg. Daarbij hebben cliënten recht op keuzevrijheid. De gemeente moet niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten en tegelijk indicatiesteller, opdrachtgever, uitvoerder en toezichthouder zijn.

 

Stelling 13

Inwoners gaan tenminste 4% minder Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen.

13/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Nu de gemeente weer financieel gezond is wil de VVD de belasting op eigen woningbezit (OZB) verlagen. De OZB mag voor de gemeente geen melkkoe zijn. Op regionaal niveau wil de VVD  het goede voorbeeld geven.

 

Stelling 14

Culturele instellingen houden hun eigen broek op.

14/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Culturele organisaties moeten in staat zijn om hun eigen inkomsten te verwerven. Voor de continuïteit moet een organisatie streven naar financiële zelfstandigheid. Subsidieaanvragen worden getoetst op eigen inkomsten en breedte van hun bereik.

 

Stelling 15

Treinreizigers mogen gratis gebruik maken van het P+R-terrein.

15/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Treinreizigers hebben recht op een goede en betaalbare parkeerplaats. Op loopafstand van het station kan de treinreiziger gratis parkeren. Een gratis P+R-terrein kan zorgen voor overbezetting en overlast in de wijken door de aanzuigende werking.

 

Stelling 16

Solliciteren naar een baan bij de gemeente gebeurt anoniem.

16/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De gemeente moet zoeken naar de beste kandidaat, degene die het team het meest versterkt. Diversiteit op sekse, ervaring en leeftijd kan daarbij een rol spelen. Dit is een afweging die een werkgever, ook de gemeente, zelf moet kunnen maken.

 

Stelling 17

De gemeente betaalt voor kinderen uit arme gezinnen de contributie van sport- en muziekverenigingen.

17/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD wil niet dat kinderen aan de zijlijn blijven staan omdat ouders een krappe beurs hebben. Wij stimuleren en faciliteren de Stichting Leergeld Heerenveen die er namens de gemeente en diverse fondsen voor zorgt dat alle kinderen mee kunnen doen.

 

Stelling 18

Boerenland mag worden ingeruild voor zonnepanelen.

18/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD wil zonnepanelen vooral op daken. Voor zonneparken zijn speciale plaatsen aangewezen en zijn voorwaarden gesteld aan het aantal hectaren in en nabij de dorpen. Het landelijke en agrarisch karakter van Heerenveen wil de VVD daarmee behouden.

 

Stelling 19

Het project Feanetië wordt uitgevoerd om het centrum van Heerenveen aantrekkelijker te maken voor de pleziervaart.

19/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD ziet plannen zoals Feanetië graag op de agenda. Plannen om de gemeente aantrekkelijker te maken voor (vaar)recreanten, mits die financieel haalbaar zijn, verdienen onze aandacht.

 

Stelling 20

Uitgewezen asielzoekers in nood krijgen van de gemeente tijdelijk ondersteuning en onderdak.

20/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD vindt het normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen. In Heerenveen leveren we ons aandeel in de huisvesting van statushouders. Afgewezen asielzoekers of illegale migranten wordt echter geen onderdak geboden.

 

Stelling 21

Er komt een sterk cultuurhuis in het centrum van Heerenveen.

21/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Kunst, cultuur en erfgoed zijn van grote waarde voor de samenleving. Voor de VVD zijn tradities, erfgoedbehoud en cultuuronderwijs het belangrijkste. Een cultuurhuis is een mogelijk middel daarvoor, maar geen specifiek doel.

 

Stelling 22

Werkloze 55-plussers krijgen een basisinkomen.

22/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD wil inwoners uit de bijstand helpen en hen actief stimuleren een baan te zoeken. Iedereen, ook een bijstandsgerechtigde, participeert naar vermogen. Voor ons geen gratis geld. Voor wat, hoort wat.

 

Stelling 23

Er komen pas nieuwe bedrijventerreinen als de bestaande terreinen vol zijn.

25/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Revitalisering van bedrijventerreinen is belangrijk om verloedering tegen te gaan. Daarnaast is belangrijk om voldoende nieuwe bouwgrond beschikbaar te hebben om grote bedrijven naar Heerenveen te halen. De VVD denkt daarbij aan Klaverblad Noordoost.

 

Stelling 24

Meer straatverlichting in de gemeente Heerenveen.

24/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD wil dat straatlantaarns voldoende licht uitstralen en dat inwoners zich veilig voelen. Het aantal straatlantaarns kan daaraan bijdragen. Belangrijkere aspecten zijn kwaliteit en duurzaamheid. Dit vraagt maatwerk per buurt, wijk en beleving.

 

Stelling 25

De ontwikkeling van het centrum van Heerenveen gaat boven de wijken en dorpen.

26/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Voor de VVD tellen alle dorpen mee. Zo willen we gaan investeren in de plannen in Akkrum, Aldeboarn, Jubbega en Heerenveen-centrum. Met plezier kunnen wonen, werken en recreëren in een veilige, duurzame en schone leefomgeving.

 

Onderzoek voltooid

Klik op "Ga verder" en kom erachter welke politieke partij het beste bij u past.
Uw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de volgende politieke partijen:

- CDA
- ChristenUnie
- D66
- FNP
- GB Heerenveen
- GroenLinks
- Lijst 9
- PvdA
- SP
- VVD

Werkwijze
Per standpunt berekent de website de afstand tussen uw antwoord en alle politieke partijen. Vervolgens vergelijken wij de antwoorden en kijken welke politieke partij het beste u past. Daarbij houden wij rekening met het gewicht dat u heeft toegekend aan uw antwoord.