Heerenveen

Vul de stemwijzer in

Deze stemwijzer bestaat uit 25 stellingen. Vul in of u het (helemaal) eens of (helemaal) oneens bent met een stelling. En geef vervolgens aan hoe belangrijk de stelling voor u is.

 

Op het einde krijgt u een overzicht van de overeenkomst tussen uw standpunten en de opvattingen van de politieke partijen. Ook ziet u van iedere partij korte toelichtingen.

 © mijnstemhulp.nl

Stelling 1

Gratis parkeren in het centrum van Heerenveen.

1/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Een aantrekkelijk centrum is belangrijk. Goed kunnen parkeren hoort daarbij. En daar mag wat geld voor gevraagd worden van degene die er gebruik van maakt. De opbrengst moet geïnvesteerd worden in het centrum.

 

ChristenUnie

Parkeergeld wordt zoveel mogelijk aangewend om de kwaliteit van de openbare ruimte/parkeergelegenheid/wegen en fietspaden te bevorderen. Invoeren van betaald parkeren in woonwijken gebeurt alleen bij voldoende draagvlak van bewoners.

 

D66

Een levendig centrum is belangrijk voor Heerenveen. Daarom wil D66 Heerenveen dat parkeren in het centrum gratis wordt. Op die manier houden we het centrum aantrekkelijk voor iedereen.

 

FNP

In 2017 is de nieuwe parkeernota vastgesteld. Hier heeft de FNP mee ingestemd. Op termijn moet dit heroverwogen worden en gekeken worden naar het gehele systeem van betaald parkeren.

 

GB Heerenveen

Het centrum wordt aantrekkelijker met gratis parkeren. Het maakt een einde aan de oneerlijke concurrentie met winkels in andere wijken en plaatsen. Parkeren mag geen melkkoe zijn.

 

GroenLinks

GroenLinks wil mensen stimuleren om de auto te laten staan. Gratis parkeren leidt tot minder inkomsten bij de gemeente en dus tot bezuinigingen of hogere belastingen. Er komen niet meer centrumbezoekers. Parkeerplaatsen worden langer bezet gehouden.

 

Lijst 9

Beperk betaald parkeren of schaf het af. Maak parkeren op alle dagen in centrum Heerenveen tot 11.00 uur gratis. Maak ook de zaterdagen voor sinterklaas, kerst en oud en nieuw alle parkeerplaatsen (en de parkeergarage) in Heerenveen gratis.

 

PvdA

In verband met beperkte parkeerplaatsen in het centrumgebied, willen we dat mensen die komen winkelen ook kunnen parkeren. Door onbetaald parkeren in te stellen, gaan deze plekken veelal verloren.

 

SP

De SP is het er mee eens dat tot 11 uur in de ochtend het parkeren gratis is. Na 11.00 uur betaald parkeren.

 

VVD

Er dient sprake te zijn van een evenwichtige verdeling van gratis en betaalbaar parkeren in het centrum. Parkeren bij Sportstad blijft gratis, in het winkelgebied zorgt betaalbaar parkeren voor voldoende parkeergelegenheid en een bereikbaar centrum.

 

Stelling 2

Winkeliers bepalen zelf op welke dagen en tijden ze open zijn.

2/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Winkeliers bepalen zelf of ze zondag wel of niet open gaan.

 

ChristenUnie

Winkeliers dienen zich te houden aan de winkeltijdenwet maar worden niet gedwongen om op zondag hun winkel open te stellen.

 

D66

Winkeliers gaan zelf over hun planning. Als winkeliers onderling afspreken om bepaalde koopzondagen 'over te slaan', is dat prima. Het is niet nodig dat de gemeente een maximum aantal koopzondagen instelt.

 

FNP

Door winkeliers de mogelijkheid te geven zelf hun winkeltijden aan te houden, kunnen ze beter aansluiten bij de wensen van hun klanten. De FNP is van mening dat dit binnen ruime grenzen moet kunnen van 7:00 en 23:00 uur.

 

GB Heerenveen

Hier ligt geen taak voor de lokale overheid. De tijd van betutteling is voorbij.

 

GroenLinks

GroenLinks laat het aan winkeliers zelf wanneer ze open zijn. Ter bescherming van de kleine zelfstandige kan gedacht worden aan een maximaal aantal uren per week dat winkels open mogen zijn.

 

Lijst 9

Door meer ruimte in bestemmingsplannen en regelgeving willen wij de detailhandel stimuleren. Wijken en dorpen mogen geen achterstand oplopen ten opzichte van omringende plaatsen. Heldere en actuele visie blijft belangrijk voor dit gebied.

 

PvdA

Alleen zolang dit in samenspraak met personeel, omgeving en ondernemersvereniging gebeurt.

 

SP

De SP is van mening dat dit nooit ten koste mag gaan van de kleine ondernemers en koopzondagen mogen nooit een verplichting zijn.

 

VVD

De VVD wil ondernemers volop ruimte geven. Daarbij hoort dat zij zelf mogen bepalen wanneer hun winkel open gaat.

 

Stelling 3

De gemeente Heerenveen fuseert met een buurgemeente.

3/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Heerenveen heeft grootte en bestuurskracht genoeg om zelfstandig te blijven, en hoeft geen initiatief te nemen voor een fusie.

 

ChristenUnie

Fuseren heeft alleen zin als er nut en noodzaak is.

 

D66

D66 Heerenveen vindt een fusie op dit moment niet nodig. Natuurlijk kan het zijn dat een discussie over dit onderwerp in de toekomst ontstaat. Ons uitgangspunt is dan dat inwoners er niet op achteruit mogen gaan door een fusie.

 

FNP

Heeft geen meerwaarde. De gemeente Heerenveen is groot genoeg om bestuurlijk goed te kunnen functioneren.

 

GB Heerenveen

Schaalvergroting levert vaak niet de beloofde voordelen. Wij zien nu geen noodzaak om met een andere gemeente te fuseren. Voor de huidige taken is de grootte van de gemeente toereikend.

 

GroenLinks

Een gemeente moet niet te groot zijn, dat is niet goed voor de verbinding van de inwoners met de gemeente.

 

Lijst 9

Wij mogen en kunnen de ogen niet sluiten voor de herindelingsbewegingen in Friesland. Heerenveen moet daarom nog beter samenwerken met onze buren in Zuidoost Friesland.

 

PvdA

Samenwerking met andere gemeenten is belangrijk, maar een fusie is niet nodig.

 

SP

De SP vindt dat de gemeente eerst maar eens aandacht moet hebben voor al haar dorpen alvorens te investeren in een explosief grote gemeente waarvan de uitkomst absoluut niet zeker is.

 

VVD

Op dit moment is fuseren niet aan de orde. In het geval een buurgemeente wil fuseren en daarvoor bij ons aanklopt dient deze fusie wat de VVD betreft duidelijke meerwaarde te hebben voor onze inwoners en ondernemers.

 

Stelling 4

Gratis zwemles voor alle kinderen.

4/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Ouders met een redelijk inkomen kunnen wel een eigen bijdrage betalen.

 

ChristenUnie

Elk kind heeft bij het verlaten van de basisschool een zwemdiploma. Voor kinderen uit gezinnen in armoede is er een regeling via de stichting Leergeld.

 

D66

Het is in Nederland van groot belang dat iedereen leert zwemmen. Er is echter al een regeling voor mensen die moeite hebben rond te komen, zodat ook hun kinderen leren zwemmen. Voor andere mensen is een bijdrage aan zwemles vaak niet nodig.

 

FNP

In een waterrijkgebied zoals Fryslân is een zwemdiploma van levensbelang. Zwemles moet om die reden vrij toegankelijk zijn voor alle kinderen. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de ouders.

 

GB Heerenveen

Er was een tijd dat alle kinderen zwemles kregen. Als de scholen het niet meer aanbieden, moet de gemeente ervoor zorgen dat ieder kind zich in het water kan redden. Zwemmen is bovendien een gezonde bezigheid!

 

GroenLinks

In een waterrijke gemeente als de onze, moet ieder kind leren zwemmen.

 

Lijst 9

Investeren in de jeugd van de gemeente Heerenveen is zijn geld dubbel en dwars waard. 
Wat wij graag willen zien is dat iedereen tot en met 18 jaar één gratis sport- of cultuurabonnement krijgt van de gemeente. Geen hokjes of stempels.

 

PvdA

In onze waterrijke gemeente vinden we het belangrijk dat alle kinderen kunnen zwemmen.

 

SP

Ieder kind moet gratis zwemles krijgen tot diploma A (Zwemveilig). Zwemveilig zijn, betekent dat je ‘in en om het water kunt overleven en op een veilige manier kunt bewegen en recreëren en plezier kunt hebben in de Nederlandse watercultuur’.

 

VVD

Het is belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen en het is nog leuk ook. Wat de VVD betreft ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de ouders. Waar ouders het niet kunnen betalen zorgt de gemeente voor een regeling dat zwemles mogelijk is.

 

Stelling 5

Iedereen die een gemeentelijke uitkering ontvangt doet (vrijwilligers-)werk.

5/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

We vinden het belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving. Het moet wel passend zijn bij de omstandigheden waarin een uitkeringsgerechtigde zich bevindt.

 

ChristenUnie

Als de gemeente helpt, mag een tegenprestatie worden verwacht. Daarbij is het belangrijk dat zo veel mogelijk wordt ingezet op kennis en talenten van mensen.

 

D66

Vaak verdringt verplicht vrijwilligerswerk echte banen. Dat kan niet de bedoeling zijn. D66 Heerenveen kijkt liever naar de achterliggende oorzaken van werkloosheid. Op die manier kunnen we een echte oplossing bieden.

 

FNP

Alleen op vrijwillige basis. De gemeente moet dit wel organiseren en faciliteren.

 

GB Heerenveen

GB Heerenveen ziet meer in het actief begeleiden naar werk of andere activiteiten dan het opleggen een verplicht corvee. Vrijwilligerswerk moet vrijwillig blijven. Niet elke uitkeringsgerechtigde is tot (vrijwilligers-)werk in staat.

 

GroenLinks

Verplicht vrijwilligerswerk bestaat niet.

 

Lijst 9

Heerenveen Lokaal gunt iedereen een baan en een uitkering als het niet anders kan, maar niet als een permanente regeling.

 

PvdA

Wij zijn tegen het verplicht stellen van vrijwilligerswerk als tegenprestatie voor een uitkering. Echter, mensen met een uitkering die graag vrijwilligerswerk willen doen, moeten dit probleemloos naast hun uitkering kunnen doen.

 

SP

De SP wil dat iedereen die werkt hiervoor het minimumloon ontvangt en dat de verplichte tegenprestatie / vrijwilligerswerk wordt afgeschaft. Het geld dat nu geïnvesteerd wordt in nutteloze re-integratietrajecten gaat de SP investeren in echte banen.

 

VVD

Mensen die (tijdelijk) niet kunnen werken, verdienen een vangnet: een uitkering. Hiervoor mag de gemeente wel een tegenprestatie verwachten. Iedere inwoner levert naar eigen kunnen een bijdrage aan de maatschappij.

 

Stelling 6

Er komt een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk in de gemeente Heerenveen.

6/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het afsteken van vuurwerk is voor veel mensen een leuke traditie. Voor ouderen en inwoners van zorginstellingen is dit onplezierig, daar zou een gebiedsverbod uitkomst bieden. Daarnaast moet illegaal vuurwerk stevig worden aangepakt.

 

ChristenUnie

Alleen door de gemeente toegelaten professionals mogen bij speciale gelegenheden vuurwerk afsteken. Veiligheid en milieu zijn hier zeer bij gebaat.

 

D66

Het is maar de vraag of je een verbod op het afsteken van vuurwerk goed kunt handhaven zolang er in winkels volop vuurwerk verkocht wordt. Handhaving op illegaal vuurwerk en het instellen van vuurwerkvrije zones kunnen wel een uitkomst bieden.

 

FNP

Het afsteken van consumentenvuurwerk brengt veel overlast en hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Om die reden pleit de FNP voor een verbod.

 

GB Heerenveen

De meerderheid van de inwoners mag geen overlast hebben van het plezier van een minderheid. Siervuurwerk OK, knalvuurwerk verbieden. Vuurwerkslachtoffers zijn vaak omstanders. Centrale vuurwerkshows vormen een prima alternatief.

 

GroenLinks

480 gewonden, 200 beschadigde ogen, meer uitstoot CO2 dan een kolencentrale, fijnstof: redenen genoeg om tegen te zijn. Lichtshows zijn adembenemend mooi, niet vervuilend en daarmee een goed alternatief!

 

Lijst 9

Veiligheid is een verantwoordelijkheid van de overheid. Handhaving afsteekmomenten moet streng worden toegepast.

 

PvdA

We willen vuurwerk niet verbieden, maar centraal georganiseerd vuurwerk in dorpen bevorderen. Dit vergroot volgens ons de saamhorigheid.

 

SP

De SP is van mening dat er in de gemeente Heerenveen wel vuurwerkvrije zones moeten komen om zo de overlast in bepaalde gebieden te beperken.

 

VVD

Oud en Nieuw is een moment om te vieren met familie en vrienden. Hoe inwoners dit willen doen, met of zonder (legaal) vuurwerk, is hun eigen verantwoordelijkheid. Voor ons geen betutteling en extra regels. Tegen illegaal vuurwerk treden we hard op.

 

Stelling 7

Ouders bepalen zelf waar hun kinderen naar school gaan.

7/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA staat voor de keuzevrijheid van ouders bij schoolkeuze. Ouders zijn vrij in het kiezen van een school die bij het gezin past. Het CDA ziet niets in een acceptatieplicht voor scholen of een opgelegd spreidingsbeleid.

 

ChristenUnie

Ouders moeten kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen.

 

D66

Het is goed dat ouders zelf mogen kiezen waar hun kinderen naar school gaan. De groei van de scholen in Skoatterwâld ligt vooral aan de groei van Skoatterwâld zelf. Ouders moeten niet gedwongen worden hun kind in de eigen wijk naar school te brengen.

 

FNP

Een goede spreiding van scholen is wenselijk. Daarbinnen is de vrije schoolkeuze een groot goed. Waar dit in wijken tot verdringing van eigen kinderen leidt is het aan de school een tijdelijk stop af te kondigen.

 

GB Heerenveen

Vrije schoolkeuze is in de gemeente Heerenveen geen issue. We kennen geen problematische eenzijdige schoolpopulaties zoals 'witte en zwarte scholen'. Maar zelfs dan is een gedwongen spreidingsbeleid geen goede maatregel.

 

GroenLinks

GroenLinks is voor een vrije schoolkeuze van ouders.

 

Lijst 9

Zorg voor een goede verdeling van scholen in de gehele gemeente. Scholen en de gemeente dienen samen te werken om de bereikbaarheid van goed onderwijs in stand te houden en te verbeteren.

 

PvdA

Kinderen naar een school in de eigen woonwijk heeft onze voorkeur.

 

SP

De SP vindt dat de ouders zelf moeten kunnen bepalen welke school het beste bij hun kind past.

 

VVD

Het is belangrijk dat je vrij kunt kiezen naar welke school je kind gaat. Scholen communiceren helder wanneer zij andere selectiecriteria hebben, de gemeente ziet erop toe dat deze eerlijk zijn, transparant zijn en op draagvlak kunnen rekenen.

 

Stelling 8

Minimaal 200 extra huurwoningen met een huur onder de 500 euro.

8/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

De behoefte aan woonruimte neemt snel toe vooral onder starters op de woningmarkt.

 

ChristenUnie

Er moeten voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn om lange wachtlijsten te voorkomen.

 

D66

Het is belangrijk dat er voor iedereen voldoende kwalitatieve woningen worden aangeboden. D66 vindt dat er met de huidige afspraken een goede mix ontstaat tussen dure koopwoningen, betaalbare woningen uit middensegment en sociale woningbouw.

 

FNP

Het moeten wel volwaardige woningen zijn. Deze moeten bovendien op een evenwichtige manier zijn verspreid over de wijken en dorpen. En toegespitst op de doelgroepen, zoals jongeren, die ze het meest nodig hebben.

 

GB Heerenveen

Er is veel vraag naar goedkope woningen door de groei van het aantal 1- en 2-persoons huishoudens. Jonge starters maar ook anderen, bijvoorbeeld na scheiding of overlijden van een partner staan soms jaren op een wachtlijst.

 

GroenLinks

Er is veel behoefte aan dit soort woningen. Voorwaarde is wel dat de woningen duurzaam en energieneutraal gebouwd worden om hoge woonkosten te voorkomen.

 

Lijst 9

Bouw levensloopbestendige woningen op maat. Maak deze energieneutraal en geef de zorgwoningen en experimenten zoals Tiny Houses meer ruimte. Bevorder sociale woningbouwprojecten tot de maximale huursubsidiegrens. Dit is dringend nodig.

 

PvdA

Voor de PvdA is terugdringen van de wachttijd en daarmee het versnellen van de beschikbaarheid van een woning heel belangrijk. Betaalbaar en goed wonen voor iedereen.

 

SP

De SP wil minimaal 400 sociale duurzame huurwoningen beneden de 500 euro verdeeld over de hele gemeente.

 

VVD

Er zijn genoeg sociale huurwoningen binnen de gemeente Heerenveen, meer dan het huidige aantal is niet nodig. Wel moet de gemeente prestatieafspraken gaan maken met de woningbouwcorporaties om doorstroming te stimuleren en scheefwonen te voorkomen.

 

Stelling 9

Afval afleveren bij de milieustraat altijd gratis voor particulieren.

9/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Zorgt voor minder zwerfvuil.

 

ChristenUnie

Een redelijke vergoeding stimuleert mensen om na te denken voordat ze iets weggooien.

 

D66

Het is goed dat inwoners van Heerenveen gestimuleerd worden hun afval naar de milieustraat te brengen. Op die manier wordt voorkomen dat mensen hun afval op diverse plekken in onze gemeente dumpen.

 

FNP

In de ogen van de FNP voorkomt dit het illegaal dumpen van grof afval of vervuiling van huishoudelijk afval met andere soorten afval. Minder zwerfafval heeft daarbij het voordeel dat afval beter gesorteerd en gerecycled kan worden.

 

GB Heerenveen

Groenafval is al gratis. Als het andere afval dat ook wordt, zal het illegaal storten worden tegengegaan. Afval wordt steeds meer waardevolle grondstof. Als het recyclen meer oplevert, wordt betalen minder logisch.

 

GroenLinks

Het betalen van een bedrag zorgt ervoor dat mensen nadenken voordat ze iets weggooien of aanschaffen. Het bedrag moet echter niet te hoog zijn, anders gaan mensen vuil dumpen.

 

Lijst 9

Zet in op circulaire economie. Blijf afvalcoaches inzetten, beboet zwerfafval zwaar en breng de kosten voor het storten van afval bij Omrin omlaag.

 

PvdA

Ieder particulier adres mag wat ons betreft 2x per jaar gratis afval wegbrengen.

 

SP

De SP is het hier mee eens omdat je hierdoor voorkomt dat mensen hun grofvuil in de natuur dumpen. Het opruimen hiervan is vele malen duurder dan het gratis afleveren bij de milieustraat.

 

VVD

De VVD vindt dat het gratis inleveren van afval geen prikkel geeft tot hergebruik of afvalreductie. De kosten komen terug in uw gemeentelijke belastingen. Bovendien kunt u diverse afvalsoorten nu al gratis wegbrengen.

 

Stelling 10

Verkeersdrempels zijn een prima maatregel tegen te hard rijden.

10/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Maatregelen tegen te hard rijden zijn nodig. Er zijn meer mogelijkheden om hard rijden te voorkomen, zoals wegversmallingen en het omvormen van kruispunten in shared spaces.

 

ChristenUnie

Als automobilisten het moeilijk vinden zich aan de snelheid te houden zijn drempels een prima middel het rijgedrag aan te passen.

 

D66

Dit is volledig afhankelijk van de omstandigheden. Er zijn plekken waar een verkeersdrempel een prima oplossing is, maar verkeersdrempels mogen nooit zorgen voor extra onveiligheid of overlast.

 

FNP

De weg moet danig worden ingericht dat de snelheid wordt geremd. Wanneer dit niet kan, moet goed worden gekeken wat het effect van de drempels is op de veiligheid en de omwonenden. Verkeersdrempels zijn een uiterst middel.

 

GB Heerenveen

Verkeersdrempels zijn de meest botte snelheidsremmers. Slecht voor het milieu door vaker remmen en optrekken. Extra slijtage aan auto's. Overlast door trillingen voor omwonenden. Hinder voor bussen en hulpverleners. Dat kan slimmer en vriendelijker.

 

GroenLinks

Verkeersdrempels zijn slecht voor het milieu, vanwege het steeds afremmen en optrekken. Er zijn betere methoden om te hard rijden tegen te gaan.

 

Lijst 9

Hanteer verkeersremmende middelen daar waar ze nodig zijn. Verbeter de bereikbaarheid in Heerenveen voor de wijken, centrum, station. Houd dorp en streek goed bereikbaar en besteed aandacht aan het onderhoud van wegen, bermen en doorstroming.

 

PvdA

Er zijn meer maatregelen denkbaar, zoals het anders inrichten van wegen en wijken om de verkeersveiligheid te regelen. Drempels kunnen daar een onderdeel van zijn.

 

SP

De SP is tegen verkeersdrempels maar wil daarvoor in de plaats de zogenaamde verkeerssluizen (wegversmallingen). Dit is minder belastend voor mens en milieu.

 

VVD

Wat de VVD betreft komen er geen nieuwe verkeersdrempels. Drempels geven overlast voor omwonenden, milieu en hulpverleners. In plaats daarvan wil de VVD dat er gestuurd wordt op gedrag van weggebruikers met snelheidsmeters en optische wegversmalling.

 

Stelling 11

Gaswinning in de gemeente Heerenveen mogelijk maken.

11/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Nee, gaswinning maken we niet mogelijk. We streven naar een fossielvrije gemeente. We zetten in op duurzaamheid. We werken niet mee aan het winnen van gas en willen niet dat wij als inwoners voor de gevolgen opdraaien.

 

ChristenUnie

Er komen geen nieuwe gasboringen in Heerenveen.

 

D66

D66 Heerenveen heeft de ambitie om op termijn volledig fossielvrij te worden. Dat betekent dat we ons – ook al is het vechten tegen de bierkaai – blijven verzetten tegen gaswinning onder het grondgebied van Heerenveen.

 

FNP

Gas is een fossiele brandstof en gebruik hiervan is niet meer van deze tijd. De gevolgen van gaswinning zijn elders duidelijk. De FNP wil daarom inzetten op schone en duurzame energie, zoals geothermie, naar de toekomst.

 

GB Heerenveen

Het liefst zouden we de gaswinning verbieden. Maar het is het Rijk dat daarover beslist. We willen wél keiharde afspraken maken over onafhankelijke metingen en schadeafhandeling. Ook de voorlichting hoort onafhankelijk te zijn.

 

GroenLinks

Het gebruik van fossiele brandstoffen is achterhaald. GroenLinks spreekt zich dan ook al jaren uit tegen (proef)boringen en maakt zich hard voor investeringen in en ontwikkeling van duurzame energiebronnen.

 

Lijst 9

Nee. Controleer en monitor de niet gewenste gaswinning onder Heerenveens grondgebied. Het liefst dient de gaswinning gestopt te worden.

 

PvdA

De PvdA is tegen gaswinning in Heerenveen.

 

SP

De SP is tegen gaswinning in de gemeente Heerenveen en daarbuiten omdat we naar een duurzame samenleving gaan, waarbij gas niet meer nodig is.

 

VVD

De gevolgen van de gaswinning in Groningen zijn verschrikkelijk. De gaswinning moet daarom zo snel als mogelijk naar nul en gasloos wonen is onze nieuwe standaard. Gas winnen mag alleen als het veilig is. Zodra schade ontstaat moet worden ingegrepen.

 

Stelling 12

Er komt een gemeentelijke thuiszorgorganisatie.

12/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

De huidige wijkteams met de meitinker kunnen uitstekend voor elkaar krijgen dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

 

ChristenUnie

Onze gemeente heeft voldoende zorgaanbieders die zorg op maat kunnen leveren.

 

D66

Zorg moet je overlaten aan professionals. De gemeente kan veel, maar geen zorgbedrijf runnen. Er moet veel beter in de zorg, vindt ook D66, maar het zelf doen is een slecht idee.

 

FNP

Dit is voor de FNP geen optie. Kleinschalige thuiszorg is goed, maar je kunt dit niet vastleggen in gemeentegrenzen. Net als bij het Wmo-vervoer moet cliënten ook in de zorg de keuzevrijheid hebben bij het kiezen van de aanbieders.

 

GB Heerenveen

Als een gemeentelijke thuiszorgorganisatie aantoonbaar beter werkt dan zijn we daar niet tegen. Liever geven we ruimte aan plaatselijke initiatieven als alternatief voor grote, onpersoonlijke organisaties.

 

GroenLinks

Het voordeel zou zijn dat er geen marktwerking is. We willen echter niet dat mooie kleinschalige initiatieven in Heerenveen, die zonder veel overheadkosten werken, verdwijnen door het instellen van een gemeentelijke thuisorganisatie.

 

Lijst 9

Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. De gemeente moet streven naar kwalitatief goede thuiszorg en mantelzorgondersteuning. Verschillen in uitvoering van de WMO met omliggende gemeenten moet worden weggewerkt.

 

PvdA

Goede thuiszorg is belangrijk. We vinden dat alle inwoners van Heerenveen zelf moeten kunnen kiezen bij welke partij de zorg wordt afgenomen.

 

SP

De SP wil een eigen thuiszorgorganisatie met zeggenschap en zekerheid voor zorgnemers en zorgverleners en zonder marktwerking en eigen bijdragen.

 

VVD

De VVD staat voor laagdrempelige en betaalbare zorg. Daarbij hebben cliënten recht op keuzevrijheid. De gemeente moet niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten en tegelijk indicatiesteller, opdrachtgever, uitvoerder en toezichthouder zijn.

 

Stelling 13

Inwoners gaan tenminste 4% minder Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen.

13/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Toen het crisis was en Heerenveen er financieel slecht voor stond, hebben we met elkaar extra betaald. Nu het beter gaat met de financiën in Heerenveen kunnen de tarieven naar beneden.

 

ChristenUnie

Met de OZB betaalt u mee aan allerlei voorzieningen zoals wegen, scholen, sportvoorzieningen, riolering en een schone wijk. Het meeste geld hiervoor krijgt de gemeente van de landelijke regering. De rest (ongeveer 10%) betalen de inwoners en ondernemers via de gemeentelijke belastingen.

 

D66

D66 is ambitieus! D66 wil een eerlijker, duurzamer en mooier Heerenveen. Daar kunnen we die paar tientjes per huiseigenaar goed voor gebruiken. Wie zegt dat de OZB zomaar omlaag kan, ontkent dat de overheid moet investeren in onze leefomgeving.

 

FNP

Ja, in het verleden is de OZB door de financiële problemen in de gemeente met 4% verhoogd. Dit kan nu weer worden bijgesteld.

 

GB Heerenveen

De OZB is de afgelopen jaren al verlaagd. OZB is de meest eerlijke gemeentelijke belasting. We verlagen of schrappen liever heffingen die onredelijk of oneerlijk zijn zoals de hondenbelasting, precario of parkeerbelasting.

 

GroenLinks

Het verlagen van de OZB is symboolpolitiek. Het gaat om kleine bedragen per huishouden. Bovendien gaan de inkomsten van de gemeente naar beneden en kan ze daardoor bepaalde voorzieningen niet leveren.

 

Lijst 9

OZB moet inflatievolgend zijn. Verlaging hiervan is een doel dat wij graag willen bereiken. Gemeentelijke belastingen mogen geen melkkoe zijn.

 

PvdA

Wij willen de lasten niet verzwaren. En lastenverlichting mag volgens de PvdA niet ten koste gaan van zorg, onderwijs en leefbaarheid.

 

SP

Om sociale voorzieningen in stand te houden mag de onroerendzaakbelasting, de belasting op huisbezit, niet worden verlaagd. De SP wil dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

 

VVD

Nu de gemeente weer financieel gezond is wil de VVD de belasting op eigen woningbezit (OZB) verlagen. De OZB mag voor de gemeente geen melkkoe zijn. Op regionaal niveau wil de VVD  het goede voorbeeld geven.

 

Stelling 14

Culturele instellingen houden hun eigen broek op.

14/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Vrijwilligers kunnen heel veel in culturele instellingen, maar organisatorische en financiële steun is wel van belang omdat cultuur belangrijk is voor de samenhang in de samenleving.

 

ChristenUnie

In het cultuurbeleid van de gemeente willen wij een duidelijk visie op cultuur. Financiële ondersteuning kan daar een onderdeel van zijn.

 

 

D66

Cultuur kan niet zonder geld van de overheid. Als we onze prachtige culturele instellingen willen behouden, moeten we daarin ook durven investeren. Dat kost geld, maar dat levert nog veel meer op! Het maakt Heerenveen aantrekkelijk!

 

FNP

Culturele organisaties moeten financieel gezond zijn. Subsidies worden vooraf verstrekt op ingediende begrotingen en mogen en kunnen geen sluitpost van een organisatie zijn.

 

GB Heerenveen

Niet alle cultuurinstellingen zijn puur commercieel te leiden. Subsidies blijven nodig. Samenwerking en efficiënt werken is dan wel een vereiste.

 

GroenLinks

Cultuur is samen, creatief, kleurrijk, veelzijdig, kritisch, vernieuwend, bevorderend voor saamhorigheid en soms tegendraads. Het moet voor iedereen toegankelijk zijn en dat kan vaak niet zonder ondersteuning.

 

Lijst 9

Ga verstandig om met de parels van cultuur: het Oranjewoudfestival, Museum Belvédère, Heerenveens Museum, bibliotheek en het Posthuis Theater. Niet knijpen maar verrijken.

 

PvdA

We willen cultuur van waarde en toegankelijk voor de inwoners.

 

SP

De SP is van mening dat een geldverslindend megafestijn als Culturele hoofdstad niet de reden mag zijn om te bezuinigen op bijvoorbeeld amateurverenigingen, musea en bibliotheken.

 

VVD

Culturele organisaties moeten in staat zijn om hun eigen inkomsten te verwerven. Voor de continuïteit moet een organisatie streven naar financiële zelfstandigheid. Subsidieaanvragen worden getoetst op eigen inkomsten en breedte van hun bereik.

 

Stelling 15

Treinreizigers mogen gratis gebruik maken van het P+R-terrein.

15/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Voorwaarde is wel dat er combinatie is van treinkaart en parkeerkaart.

 

ChristenUnie

Er moet onderzoek komen naar de mogelijkheid van gratis parkeren bij het station.

 

D66

D66 Heerenveen vindt duurzaamheid belangrijk, ook op het gebied van verkeer en vervoer. Openbaar vervoer moet daarom zoveel mogelijk gestimuleerd worden.

 

FNP

Voor het behoud van de leefbaarheid in de dorpen moet alle openbaar vervoer goed bereikbaar en toegankelijk zijn. Daarnaast moeten het fietsparkeren en de fietsbereidbaarheid van het station voor bewoners uit Heerenveen zelf worden verbeterd.

 

GB Heerenveen

Het P+R-terrein is niet van de gemeente. Wij kunnen dit dus niet regelen. Wij beantwoorden deze vraag dus neutraal.

 

GroenLinks

GroenLinks is voor gratis parkeren bij het station door treinreizigers om zo het gebruik van de trein te stimuleren.

 

Lijst 9

Beperk betaald parkeren of schaf het af.

 

PvdA

Dichtbij het station parkeren moet aantrekkelijk zijn om het gebruik van de trein te stimuleren.

 

SP

De SP wil een transferium tegenover de McDonald's waar men gratis kan parkeren en met een milieuvriendelijke pendelbus naar het station kan reizen. Hierdoor worden de toegangswegen naar het centrum en station minder belast.

 

VVD

Treinreizigers hebben recht op een goede en betaalbare parkeerplaats. Op loopafstand van het station kan de treinreiziger gratis parkeren. Een gratis P+R-terrein kan zorgen voor overbezetting en overlast in de wijken door de aanzuigende werking.

 

Stelling 16

Solliciteren naar een baan bij de gemeente gebeurt anoniem.

16/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

In onze gemeente en ook bij het krijgen van een baan bij de gemeente mag niet worden gediscrimineerd.

 

ChristenUnie

Anoniem solliciteren staat haaks op onze opvatting over integriteit en betrouwbaarheid.

 

D66

Mensen moeten gekozen worden op basis van hun talenten. Je geslacht, afkomst of leeftijd mag nooit bepalend zijn voor een baan. D66 Heerenveen wil daarom kandidaten anoniem laten solliciteren bij de gemeente Heerenveen.

 

FNP

Voor een gemeentelijk organisatie moet dit niet nodig zijn. De overheid kijkt naar de kwaliteit van de sollicitant en niet naar afkomst, religie, geslacht of leeftijd.

 

GB Heerenveen

Discriminatie op afkomst is een hardnekkig probleem. De gemeente kan met de simpele maatregel van anoniem solliciteren deze discriminatie helpen bestrijden. Goed voorbeeld doet goed volgen, hopen we.

 

GroenLinks

Anoniem solliciteren zorgt ervoor dat mensen worden geselecteerd op talenten. De kans op discriminatie wordt verkleind. In sommige gemeenten (onder andere Zwolle) zijn hier goede ervaringen mee opgedaan.

 

Lijst 9

Wij zien graag dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. Bij vacatures moet ook serieus gekeken worden naar de oudere werknemer. Zij zijn ervaren werkkrachten en niet extra duur of minder productief.

 

PvdA

De wijze waarop maakt niets uit, de gemeente discrimineert niet.

 

SP

De SP is het hiermee totaal oneens. De overheid moet volgens artikel 1 van de grondwet elke vorm van discriminatie tegengaan en het anoniem solliciteren is acceptatie van discriminatie.

 

VVD

De gemeente moet zoeken naar de beste kandidaat, degene die het team het meest versterkt. Diversiteit op sekse, ervaring en leeftijd kan daarbij een rol spelen. Dit is een afweging die een werkgever, ook de gemeente, zelf moet kunnen maken.

 

Stelling 17

De gemeente betaalt voor kinderen uit arme gezinnen de contributie van sport- en muziekverenigingen.

17/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Deelname aan verenigingen, sport en cultuur moet voor iedereen mogelijk zijn, is goed voor gezondheid en miensskips gevoel.

 

ChristenUnie

Kinderen uit gezinnen in armoede in Heerenveen kunnen via de stichting Leergeld deelnemen aan muzieklessen en/of sport. De gemeente heeft hier een passend beleid voor.

 

D66

Het inkomen van ouders mag niet bepalend zijn voor de kansen die kinderen krijgen. Daarom moeten alle kinderen in Heerenveen de kans krijgen om te sporten en muziekles te krijgen.

 

FNP

Sporten en muziek hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Sport draagt bij aan een betere gezondheid. Muziek en cultuur dragen bij aan de creatieve en culturele ontwikkeling van kinderen. Dit moet voor elk kind toegankelijk zijn.

 

GB Heerenveen

Stichting Leergeld Heerenveen, Jeugdcultuurfonds Friesland, Jeugdsportfonds Friesland en de gemeente Heerenveen zorgen er nu al voor dat kinderen uit minimagezinnen kunnen meedoen. Deze regeling willen we graag behouden en waar nodig verbeteren.

 

GroenLinks

GroenLinks vindt dat kinderen lid moeten kunnen worden van een sportvereniging én iets moeten kunnen doen op gebied van cultuur, ongeacht het inkomen van de ouders. Momenteel moeten ze kiezen. GroenLinks wil dat ze beide moeten kunnen doen.

 

Lijst 9

Geef Iedereen tot en met 18 jaar één gratis sport- of cultuurabonnement.

 

PvdA

Elk kind moet mee kunnen doen en op zoek kunnen gaan naar zijn of haar talent.

 

SP

De SP vindt dat ieder kind lid moet kunnen zijn van een sport- of muziekvereniging. De SP pleit er dan ook voor om dit lidmaatschap op te nemen in het kindpakket. Dit geldt ook voor andere vormen van cultuuronderwijs.

 

VVD

De VVD wil niet dat kinderen aan de zijlijn blijven staan omdat ouders een krappe beurs hebben. Wij stimuleren en faciliteren de Stichting Leergeld Heerenveen die er namens de gemeente en diverse fondsen voor zorgt dat alle kinderen mee kunnen doen.

 

Stelling 18

Boerenland mag worden ingeruild voor zonnepanelen.

18/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Er zijn veel plaatsen waar nog zonnepanelen kunnen worden geplaatst zoals daken, taluten, stortplaatsen, onrendabele stukken grond en in zandwinputten (op water). Dit zijn goede alternatieven voor grond die bestemd is voor de voedselproductie.

 

ChristenUnie

Vruchtbaar boerenland is te kostbaar om vol te leggen met zonnepanelen. Er zijn genoeg alternatieven.

 

 

D66

Duurzame energie is belangrijk voor de toekomst! Waar mogelijk moet boerenland dus ingeruild kunnen worden voor zonnepanelen.

 

FNP

Zonnepanelen dragen bij aan het verhogen van de duurzaamheid en levert een bijdrage aan een energieneutraal Heerenveen in 2040. Deze omvorming moet wel plaatsvinden in overleg met omwonenden en de gemeente.

 

GB Heerenveen

Grondeigenaren mogen er zelf voor kiezen om zonnepanelen te plaatsen. De gemeente zal de plannen altijd samen met omwonenden beoordelen. Soms gaan zonneweiden goed samen met agrarisch gebruik. Dan is er geen sprake van inruilen.

 

GroenLinks

GroenLinks is voor het gebruik van zonnepanelen: eerst op de daken, maar ook in zonneweides. Met de huidige technieken is een combinatie van bruikbaar boerenland en zonnepanelen ook een optie. Er is niets op tegen deze mogelijkheden te benutten.

 

Lijst 9

Beperkt. En er moet eerst goed onderzoek gedaan worden naar de andere alternatieve vormen van energie-opwekking.

 

PvdA

We willen samen met natuur, landbouw en recreatie kijken naar de inpassing van een duurzaamheidsaanpak.

 

SP

Boerenland mag worden ingeleverd voor zonnepanelen mits de omwonenden hierin betrokken worden en er geen overlast van ondervinden. Daarnaast wil de SP dat de opgebrachte energie terugvloeit in het omliggende gebied.

 

VVD

De VVD wil zonnepanelen vooral op daken. Voor zonneparken zijn speciale plaatsen aangewezen en zijn voorwaarden gesteld aan het aantal hectaren in en nabij de dorpen. Het landelijke en agrarisch karakter van Heerenveen wil de VVD daarmee behouden.

 

Stelling 19

Het project Feanetië wordt uitgevoerd om het centrum van Heerenveen aantrekkelijker te maken voor de pleziervaart.

19/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

De beleving van het centrum kan door (delen) van het project Feanetië worden verbeterd. Er moet ook geld overblijven voor verbeteringen in dorpen.

 

ChristenUnie

Feanetië biedt veel mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Het plan moet verder worden onderzocht.

 

D66

Het is fantastisch dat ondernemers het initiatief genomen hebben voor Feanetië. D66 ziet ook kansen voor watersport in het centrum van Heerenveen. Het is volgens ons van belang om verder te kijken naar de haalbaarheid en de kosten.

 

FNP

Feanetië is in mooi initiatief om Heerenveen een boost te geven. Het is voor de FNP een praatplan om te kijken naar kansen en mogelijkheden voor het centrum. We denken daarbij aan watersport en aan aspecten zoals een cultuurhuis en de infrastructuur.

 

GB Heerenveen

20 miljoen is een buitensporig bedrag om een paar bootjes voor de caféterrassen aan het Gemeenteplein te krijgen. GB Heerenveen zegt: trap er niet in. Verbetering van de voorzieningen voor watersporters aan Breedpad en Herenwal is een betere optie.

 

GroenLinks

Het hele project Feanetië uitvoeren is veel te duur voor onze gemeente en zal tot grote bezuinigingen leiden op andere beleidsterreinen. Bovendien hebben we al een ‘Feanetië’ binnen de gemeentegrenzen: Akkrum.

 

Lijst 9

Upgrade centrum Heerenveen en onderzoek samen met ondernemers de ontwikkeling van Feannetië, wat wij zien als een sterke economische impuls voor het centrum.

 

PvdA

Er moet de komende jaren worden ingezet op het aantrekkelijk en leefbaar houden van het centrum. Recreatievaart kan daar een onderdeel van zijn. Ook het vervangen van gladde straten is een speerpunt.

 

SP

De SP is tegen prestigieuze projecten en vindt het absurd dat er 20 miljoen in dit project wordt geïnvesteerd. Dit geld kan beter geïnvesteerd worden in kleinschalige projecten verdeeld over de hele gemeente.

 

VVD

De VVD ziet plannen zoals Feanetië graag op de agenda. Plannen om de gemeente aantrekkelijker te maken voor (vaar)recreanten, mits die financieel haalbaar zijn, verdienen onze aandacht.

 

Stelling 20

Uitgewezen asielzoekers in nood krijgen van de gemeente tijdelijk ondersteuning en onderdak.

20/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

In nood, wanneer mensen op straat dreigen te moeten slapen, biedt de gemeente een oplossing.

 

ChristenUnie

De gemeente zorgt voor tenminste bed, bad en brood (en begeleiding!) voor uitgeprocedeerde asielzoekers zolang ze (nog) in Nederland zijn.

 

D66

In Heerenveen slaapt niemand op straat. Uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen daarom ook een bed, bad en brood.

 

FNP

De menselijke maat is dat niemand op straat komt te staan. In dat licht is het niet meer dan normaal ondersteuning aan deze groep te bieden.

 

GB Heerenveen

Uitgewezen asielzoekers moeten kunnen rekenen op onze medemenselijkheid. Het is aan de andere kant niet de bedoeling dat Heerenveen een toevluchtsoord wordt voor iedereen die aanklopt.

 

GroenLinks

Kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die uitgewezen zijn, maar wegens omstandigheden nog in Nederland verblijven, hebben recht op ‘bed, bad en brood’. Mensen de straat opsturen is voor niemand een optie.

 

Lijst 9

Wij willen geen mensen op straat, dat is mens onterend. Uitzettingsprocedures hebben voorrang.

 

PvdA

In Heerenveen slaapt niemand op straat, in nood help je mensen altijd.

 

SP

De SP is voorstander van een ruimhartige bed-, bad- en broodregeling. Daarnaast heeft de gemeente een zorgplicht.

 

VVD

De VVD vindt het normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen. In Heerenveen leveren we ons aandeel in de huisvesting van statushouders. Afgewezen asielzoekers of illegale migranten wordt echter geen onderdak geboden.

 

Stelling 21

Er komt een sterk cultuurhuis in het centrum van Heerenveen.

21/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Een clustering van cultuur in de Heerenveense School in samenwerking met het Posthuis geeft een boost aan de Heerenveense cultuur.

 

ChristenUnie

Alleen als dit haalbaar en financieel verantwoord is.

 

D66

Cultuur kan een bijdrage leveren aan de levendigheid van het centrum. Daarom vindt D66 Heerenveen dat er een sterk cultuurhuis moet komen in het centrum van Heerenveen. Door een cultuurhuis kunnen krachten beter gebundeld worden.

 

FNP

Binnen een cultuurhuis kunnen onderlinge afstemming, aanvulling, en samenwerking worden gerealiseerd die de culturele instellingen sterker maakt, wellicht zelfs tegen lagere kosten.

 

GB Heerenveen

Wij bepleiten dat Posthuis Theater, Museum Heerenveen, Ateliers Majeur en Openbare Bibliotheek worden samengebracht op twee locaties en onder één gemeenschappelijk beheer komen. Zie ook stelling 14 over culturele instellingen.

 

GroenLinks

GroenLinks hecht aan een krachtig cultureel Heerenveen. Dat hoeft overigens niet binnen één gebouw, maar kan ook door de samenwerking tussen de culturele instanties nog verder door te zetten.

 

Lijst 9

Cultuur zorgt voor verfrissing en verbazing en prikkelt. Een goed cultuuraanbod geeft vorm en inhoud aan de samenleving en verbindt ons. Cultuur heeft een centrale rol in onze maatschappij. Een sterk cultuurhuis kan daarin een grote rol spelen.

 

PvdA

Cultuur is heel belangrijk. Het combineren van cultuurfuncties kan helpen om de kwaliteit en toegankelijkheid te vergroten.

 

SP

De SP vindt dat cultuur in de ruimste zin van het woord thuis hoort in alle dorpen van onze gemeente en niet centraal in het centrum van het dorp Heerenveen.

 

VVD

Kunst, cultuur en erfgoed zijn van grote waarde voor de samenleving. Voor de VVD zijn tradities, erfgoedbehoud en cultuuronderwijs het belangrijkste. Een cultuurhuis is een mogelijk middel daarvoor, maar geen specifiek doel.

 

Stelling 22

Werkloze 55-plussers krijgen een basisinkomen.

22/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Liever nog geven we 50-plussers meer steun, ook financieel, om weer een baan te krijgen en zo deel te nemen aan de samenleving.

 

ChristenUnie

Gratis geld is niet voor iedereen een oplossing; juist door betaald of onbetaald werk te doen komen mensen tot bloei.

 

D66

Voor veel werkloze 55-plussers is het frustrerend dat ze weinig kans maken op een baan. Dat is vervelend en daar moet de gemeente maatwerk regelen. Het is volgens D66 geen reden om alle 55-plussers af te schrijven.

 

FNP

De FNP staat positief tegenover een basisinkomen voor iedereen. Hierbij mag geen onderscheid worden gemaakt op basis van leeftijd. Wel kijken of 55 plussers die niet meer aan werk kunnen komen, kunnen worden ontslagen van sollicitatieverplichting.

 

GB Heerenveen

Het woord basisinkomen kan tot verwarring leiden. Wij willen oudere werklozen onder bepaalde omstandigheden vrijstellen van de sollicitatieplicht. Een basisbaan lijkt ons een betere oplossing.

 

GroenLinks

Er is onvoldoende werk. Met name voor 55-plussers is het lastig een baan te vinden. GroenLinks stelt voor deze mensen een basisinkomen te geven zonder de verplichting tot solliciteren en hen te ondersteunen bij het zoeken naar een volwaardige baan.

 

Lijst 9

Een uitkering als het niet anders kan. Bij vacatures moet de gemeente serieus kijken worden naar de oudere werknemer. Zij zijn ervaren werkkrachten en niet extra duur of minder productief.

 

PvdA

Mensen die ouder zijn dan 55 jaar zijn van waarde voor de arbeidsmarkt en krijgen ondersteuning bij het vinden van de juiste baan. Werk is meer dan inkomen.

 

SP

De SP is tegen een basisinkomen ongeacht leeftijd, maar wel voor een regelvrije uitkering, zonder sollicitatieplicht.

 

VVD

De VVD wil inwoners uit de bijstand helpen en hen actief stimuleren een baan te zoeken. Iedereen, ook een bijstandsgerechtigde, participeert naar vermogen. Voor ons geen gratis geld. Voor wat, hoort wat.

 

Stelling 23

Er komen pas nieuwe bedrijventerreinen als de bestaande terreinen vol zijn.

25/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

We moeten zuinig zijn op onze ruimte. Alleen als er grote kansrijke bedrijven naar Heerenveen komen moet er snel bedrijventerrein bij.

 

ChristenUnie

Geen nieuwe bedrijventerreinen als er geen duurzame oplossing is voor leegstand op oude bedrijventerreinen.

 

D66

Het is onzinnig om extra bedrijventerreinen te maken als oude terreinen nog voor de helft leeg staan. D66 Heerenveen vindt daarom dat bestaande terreinen eerst gevuld moeten worden. Ook kan worden gekeken of oude terreinen kunnen worden opgeknapt.

 

FNP

Eerst de bestaande terreinen verkopen en of opknappen. Wel kan/moet er gekeken worden naar de mogelijkheden op Klaverblad Noord Oost.

 

GB Heerenveen

Heerenveen heeft leergeld betaald met teveel bedrijfsgrond. Voorzichtigheid is dus geboden. Maar er moet wél enige voorraad zijn om adequaat op nieuwe aanvragen in te spelen. Voldoende terreinen werken ook uitnodigend voor nieuwe bedrijven.

 

GroenLinks

Eenmaal bebouwd groen of landbouwgrond, is verdwenen groen. We moeten dus bewust omgaan met de beschikbare ruimte.

 

Lijst 9

Ga zorgvuldig met de openbare ruimte om en ontwikkel eerst de bestaande bedrijventerreinen.

 

PvdA

Heerenveen moet de banenmotor van Fryslân blijven. Voor het faciliteren van nieuwe bedrijvigheid moeten altijd nieuwe bedrijventerreinen beschikbaar zijn.

 

SP

De SP vindt dat, wanneer er nog voldoende ruimte is op bedrijventerreinen, er geen nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld hoeven te worden.

 

VVD

Revitalisering van bedrijventerreinen is belangrijk om verloedering tegen te gaan. Daarnaast is belangrijk om voldoende nieuwe bouwgrond beschikbaar te hebben om grote bedrijven naar Heerenveen te halen. De VVD denkt daarbij aan Klaverblad Noordoost.

 

Stelling 24

Meer straatverlichting in de gemeente Heerenveen.

24/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Bij een gevoel van onveiligheid moet de straatverlichting aan blijven of worden uitgebreid.

 

ChristenUnie

Straatverlichting moet zorgen voor veiligheid maar mag de natuur niet verstoren. In de gemeente Heerenveen willen wij daar op een slimme manier mee omgaan.

 

D66

Straatverlichting is belangrijk voor het veiligheidsgevoel van mensen. In een aantal dorpen en wijken in de gemeente is extra straatverlichting zeker nodig.

 

FNP

Alleen op plekken waar veel mensen komen of waar het nodig is om de (sociale) veiligheid te verhogen, zoals op (fiets)routes naar scholen en sportgelegenheden.

 

GB Heerenveen

Op sommige plekken kan het wel wat zuiniger, terwijl op andere plaatsen meer verlichting nodig is. Nieuwe slimme verlichting die zich aanpast bespaart stroom en verbetert veiligheid en comfort. De wensen van de bevolking moeten leidend zijn.

 

GroenLinks

Om het gevoel van veiligheid te vergroten moet meer straatverlichting aangebracht worden. GroenLinks kiest voor duurzame, goed doordacht aangebrachte verlichting waarbij rekening gehouden wordt met ‘donkerte’.

 

Lijst 9

Lokale wegen moeten daar waar licht nodig is - vanwege scholen, sport en culturele accommodaties - ook (duurzaam) helderder verlicht worden. Dit versterkt in de donkere maanden de beleving en de veiligheid.

 

PvdA

Op sommige plekken is het nu te donker. We willen op een duurzame manier de straten van verlichting voorzien, zodat mensen zich veiliger voelen.

 

SP

De SP is het hiermee eens mits het duurzame en slimme verlichting betreft om zo het gevoel van veiligheid op straat te vergroten.

 

VVD

De VVD wil dat straatlantaarns voldoende licht uitstralen en dat inwoners zich veilig voelen. Het aantal straatlantaarns kan daaraan bijdragen. Belangrijkere aspecten zijn kwaliteit en duurzaamheid. Dit vraagt maatwerk per buurt, wijk en beleving.

 

Stelling 25

De ontwikkeling van het centrum van Heerenveen gaat boven de wijken en dorpen.

26/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Centrum van Heerenveen en de dorpen hebben gelijke kansen!

 

ChristenUnie

Wij maken geen onderscheid tussen wijken, dorpen en het centrum van Heerenveen.

 

D66

Leefbaarheid is in de dorpen een belangrijk thema. Ontwikkelingen in het centrum zijn belangrijk, maar deze mogen niet ten koste gaan van de dorpen.

 

FNP

De ontwikkeling van de wijken en dorpen moet gelijke trend houden met de ontwikkelingen in het centrum van Heerenveen. Alle dorpen en wijken zijn tenslotte gelijk. De leefbaarheid en veiligheid in de wijken en dorpen moet gegarandeerd blijven.

 

GB Heerenveen

Er moet een evenwichtige verhouding zijn tussen het centrum van Heerenveen en de wijken en dorpen. Als wijken en dorpen meer zeggenschap en eigen budgetten krijgen, is de tegenstelling voor een groot deel opgelost.

 

GroenLinks

Wie kan hier nu voor zijn? We wonen in de gemeente Heerenveen en daarbinnen is aandacht voor alle inwoners. De mensen in het centrum, in de wijken, de dorpen en in het buitengebied: iedereen telt mee!

 

Lijst 9

De lokale kernen (dus ook Heerenveen) zijn het hart van plaats, streek en dorp. Onderhoud en ontwikkelingen in de openbare ruimte dienen overal op gelijkwaardig niveau te worden uitgevoerd.

 

PvdA

Alle dorpen en wijken (inclusief het centrum) zijn voor ons even belangrijk.

 

SP

De SP is het hier absoluut mee oneens en vindt dat alle dorpen, buurten en wijken recht hebben op gelijke behandeling.

 

VVD

Voor de VVD tellen alle dorpen mee. Zo willen we gaan investeren in de plannen in Akkrum, Aldeboarn, Jubbega en Heerenveen-centrum. Met plezier kunnen wonen, werken en recreëren in een veilige, duurzame en schone leefomgeving.

 

Onderzoek voltooid

Klik op "Ga verder" en kom erachter welke politieke partij het beste bij u past.
Uw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de volgende politieke partijen:

- CDA
- ChristenUnie
- D66
- FNP
- GB Heerenveen
- GroenLinks
- Lijst 9
- PvdA
- SP
- VVD

Werkwijze
Per standpunt berekent de website de afstand tussen uw antwoord en alle politieke partijen. Vervolgens vergelijken wij de antwoorden en kijken welke politieke partij het beste u past. Daarbij houden wij rekening met het gewicht dat u heeft toegekend aan uw antwoord.