Dantumadiel

Vul de stemhulp in

Vul  in of u het (helemaal) eens of (helemaal) oneens bent met de stellingen. Stuur de uitkomst door aan te klikken hoe belangrijk u een onderwerp vindt.

Na voltooiing ziet u de overeenkomst tussen uw standpunten en de stellingnames van de politieke partijen. Tevens vindt u van iedere partij korte toelichtingen.



© mijnstemhulp.nl

Stelling 1

Dantumadiel blijft een zelfstandige gemeente.

1/23

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
ChristenUnie Dantumadiel

Wij zien meer voordelen in een moderne overzichtelijke organisatie die de buurt kent, weet wat er speelt en snel kan acteren. Wij zijn ervan overtuigd dat we als zelfstandig Dantumadiel onze voorzieningen beter in stand kunnen houden.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

In Dantumadiel staan gemeente en inwoner dicht bij elkaar. Zo kunnen we samen veel bereiken in onze dorpen. Fusie levert een gemeente op met circa 63 dorpen waarbij de focus op Dokkum ligt. De afstand tussen inwoners en gemeente wordt heel groot.

 

BVNL

BVNL wil een klein professionel ambtelijk apparaat. Het liefst willen wij dat onze mooie gemeente zelfstandig blijft. Maar uiteindelijk mag het geen hogere lasten voor onze inwoners met zich meebrengen.

 

CDA Dantumadiel

Tegen! Inwoners en bedrijven zijn beter af wanneer we een bestuurlijke fusie of herindeling aangaan. Wat het CDA betreft is dit de meest logische keuze. Ons uitgangspunt hierbij is het borgen van kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening.

 

FNP

Wy sjogge gjin takomst foar in selsstannich Dantumadiel. Wy kinne gjin optimale service oan ús boargers biede.

 

SGP

Een unieke gemeente als Dantumadiel verdient beslist een eigen bestuur. Daarbij vraagt de burger van Dantumadiel om een gemeente met een menselijke maat: korte lijntjes met direct aanspreekbare ambtenaren en wethouders.

 

Sociaal Links

Sociaal Links wil een gemeente als kleine organisatie die de burger beter bedienen kan. De investeringen horen in eigen gemeente en niet in Dokkum.

 

VVD

VVD vindt dat dit niet houdbaar en betaalbaar is. De rekening komt bij de inwoners te liggen. Wij zetten in op herindeling, waarbij onze voorkeur uitgaat naar Noardeast -Fryslân.

 

Stelling 2

Opvang van meer dan 200 asielzoekers is mogelijk.

2/23

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
ChristenUnie Dantumadiel

Wij vinden dat we in Nederland samen verantwoordelijk zijn voor opvang van vluchtelingen maar dan passend bij de schaal van de gemeente en het dorp. Een opvang met meer dan 200 past dan volgens ons niet in Dantumadiel.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Op kleine schaal kunnen wij iets betekenen voor echte vluchtelingen maar grootschalige opvang ontwricht onze dorpen.

 

BVNL

Wij zijn tegen elke vorm van opvang van asielzoekers binnen de gemeente Dantumadiel.

 

CDA Dantumadiel

Neutraal! Het CDA voelt zich verbonden met mensen die door honger of oorlog vluchten naar Nederland. We staan open voor opvang van asielzoekers in de gemeente. Dit moet echter wel passen bij de aard en schaal van onze gemeente c.q. dorpen.

 

FNP

Dit oantal is ús fierstente heech. Lytsere oantallen en dan ek noch tydlik.

 

SGP

Vluchtelingen die in levensgevaar verkeren moeten kunnen rekenen op hulp. Dat geldt zeker voor slachtoffers van geloofsvervolgingen. Maar 200 asielzoekers vinden wij voor een gemeente als Dantumadiel te veel (meer dan 1% van de bevolking).

 

Sociaal Links

Sociaal Links wil geen grootschalige opvang, maar -indien nodig- kleinschalig en passend bij de schaal en aard van de dorpen.

 

VVD

‘Meer dan’ impliceert een vrijbrief. Wij kunnen als gemeente asielzoekers opnemen in grote kernen, maar wel naar rato van het aantal inwoners van die grote kernen.

 

Stelling 3

Eigen inwoners krijgen voorrang bij het kopen of huren van woningen.

3/23

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
ChristenUnie Dantumadiel

Dit kan beperkt onder voorwaarden toegepast worden. Maar voor de toekomstige woningmarkt in onze regio is het ook belangrijk dat er nieuwe inwoners bij komen.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Binnen de wettelijke mogelijkheden zouden onze eigen inwoners eerst de kans moeten krijgen om te bouwen.

 

BVNL

Zowel mensen van binnen als van buiten de gemeente moeten een eerlijke kans hebben om een woning te krijgen. Om een goede doorstroming te krijgen op de woningmarkt, is het aan de gemeente om genoeg bouwkavels beschikbaar te stellen.

 

CDA Dantumadiel

Voor! Een echte prioriteit voor het CDA. Onze eigen gezinnen en families moeten de mogelijkheid houden om in onze mooie gemeente een woonplek te vinden. Een vorm van voorrang is gezien de druk op de huidige woningmarkt, een passende maatregel. 

 

FNP

Wy fine it fan grut sosjaal en ekonomysk belang dat ús ynwenners hjir wenjen bliuwe kinne.

 

SGP

Kinderen moeten kunnen blijven wonen in de buurt van hun ouders. Dan kunnen zij ook voor hen zorgen als dat nodig mocht zijn. Ouderen moeten kunnen blijven wonen in de omgeving waar hun familie woont en hun vrienden.

 

Sociaal Links

Teveel inwoners (vooral jongeren) verlaten de gemeente om elders te gaan wonen. In een wooncrisis als deze zijn alle opties bespreekbaar.

 

VVD

Veel jonge inwoners willen in de eigen buurt blijven wonen, dit moet mogelijk worden gemaakt. Huisvestingsmogelijkheden (starterswoningen) van jonge mensen in de kleinere kernen is wat ons betreft een aandachtspunt.

 

Stelling 4

Extra investeren in de zorg, ook al leidt dat tot hogere belastingen.

4/23

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
ChristenUnie Dantumadiel

Eerst kijken of efficiënter gewerkt kan worden. Daar liggen nog mogelijkheden. Extra investering alleen als het echt niet anders kan. Dantumadiel investeert jaarlijks al een paar miljoen meer dan van het Rijk wordt ontvangen.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Als het echt nodig is trekken we meer geld uit voor zorg, we laten niemand in de steek. Maar GBD investeert veel liever in voorkomen van zorg door bevorderen van goede gezondheid (bijvoorbeeld door sport) en op tijd voorbereiden op ouder worden.

 

BVNL

Wij zijn voor meer geld voor de zorg.  De zorg is belangrijk. Helaas wordt alles de laatste tijd duurder. Denk hierbij aan de prijzen in de supermarkt en bij het tankstation. Daarom willen niet extra investeren als dit leidt tot hogere kosten.

 

CDA Dantumadiel

Voor! Het CDA wil opkomen voor mensen in kwetsbare situaties. Hierbij is de menselijke maat leidend. Zouden bezuinigingen hiervoor te weinig soelaas bieden dan is het verhogen van de belastingen bespreekbaar voor het CDA. 

 

FNP

Wy wolle de bêste soarch biede. It Ryk moat de kosten dekke. Effisjinsje en kwaliteit foarop.

 

SGP

Wij vinden dat zorgverlening in de eerste plaats een taak is van gezinnen en families. Daarna ook van kerken en verenigingen. De taak van de gemeente is zorgverleners te ondersteunen en een vangnet te bieden voor wie niemand heeft.

 

Sociaal Links

Deze kosten dienen door het Rijk te worden vergoed.
 CDA en VVD bezuinigen hier al jaren op. Wij vinden de zorg heel belangrijk, maar behoud en versterking van zorg in de gemeente mag niet leiden tot nog hogere lokale lasten voor de burger.

 

VVD

De gemeente dient te onderzoeken in hoeverre zij kan inspelen op toekomstige en huidige vraag naar zorg. Er dient samengewerkt te worden met de diverse instanties. Behoud van de Sionsberg in haar huidige vorm is voor de regio van levensbelang.

 

Stelling 5

De gemeente voert een vuurwerkverbod in.

5/23

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
ChristenUnie Dantumadiel

Dit laten we graag aan het rijk over.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Waardevolle tradities houden we graag in stand.

 

BVNL

Belang van Nederland (BVNL) Dantumadiel wil de eigen cultuur en tradities, met eigen gewoontes en een eigen identiteit behouden.

 

CDA Dantumadiel

Neutraal! Het CDA is niet tegen een vuurwerkverbod. Echter willen we eerst plannen zien en bespreken waarbij de waarden en traditie van het ‘Oud & Nieuw feest’ geborgd worden in een nieuwe opzet. Dus eerst niet de ‘oude’ schoenen weggooien…

 

FNP

Wy binne tsjin in totaal fjoerwurkferbod. De FNP bliuwt in grut foarstanner fan it karbidsjitten.

 

SGP

Een verbod gaat ons te ver. Immers, vuurwerk is een oude traditie. En op tradities moet je zuinig zijn, vinden wij. Maar er zijn wel nadelen: vuurwerk is gevaarlijk en het veroorzaakt milieuschade. Daarom zijn wij wel voorstander van regulering.

 

Sociaal Links

Carbidschieten is een traditie die behouden moet worden en vele jongeren vermaak biedt. Sociaal Links vertrouwt erop dat onze burgers verantwoord omgaan met vuurwerk.

 

VVD

Het is aan de inwoners zelf hierover te beslissen. Tegen illegaal vuurwerk moet opgetreden worden.

 

Stelling 6

Als jongeren een bijstandsuitkering aanvragen, moeten ze direct aan de slag in een leer-werktraject.

6/23

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
ChristenUnie Dantumadiel

Jongeren moeten niet thuis zitten als het een beetje kan. Zo snel mogelijk weer aan de slag.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Werk zorgt ervoor dat je ertoe doet, meedoet en van waarde bent. Als de gezondheid het toelaat, meteen aan de slag.

 

BVNL

Er moet naar ieder persoon specifiek gekeken worden. Iedereen heeft een andere reden om een uitkering aan te vragen. Een leer-werktraject is een geweldige manier om jongeren die moeite hebben met school toch aan een baan te helpen die bij hun past.

 

CDA Dantumadiel

Voor! Zeer mee eens. Voor het CDA is hierbij het uitgangspunt dat er perspectief moet zijn. Dit geeft motivatie om doelen voor de korte en langere termijn na te streven. Bijstand is wat het CDA betreft voor deze doelgroep stilstand.

 

FNP

Om de jongerein in goeie takomst te jaan moat alles besocht wurde om harren wer oan it wurk te krijen. Ek sosjaal is dat fan grut belang.

 

SGP

Wij vinden het goede zaak dat ook jongeren met een bijstandsuitkering leren werken, als en voor zover ze dat kunnen. Het gevoel een taak te hebben, het gevoel nuttig te zijn, dat is ontzettend stimulerend voor hen.

 

Sociaal Links

Werk leidt tot welvaart en welvaart leidt tot een hoger gevoel van welzijn.

 

VVD

De VVD vindt dat begeleiding van mensen, die om welke reden dan ook een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering, vooral gericht moet zijn op het actief blijven en het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Stelling 7

Overal in de bebouwde kom wordt maximaal 30 km/uur gereden.

7/23

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
ChristenUnie Dantumadiel

Doorgaande wegen 50 kilometer per uur. Rest 30 kilometer.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Op de doorgaande wegen is 30 km/u niet overal realistisch. In de woonwijken wel, daar gaan we graag aan werken de komende tijd. In ons partijprogramma staan heldere en concrete maatregelen die we de komende tijd willen aanpakken.

 

BVNL

BVNL Dantumadiel vindt dat wegen goed berijdbaar moeten zijn met goede doorstroommogelijkheden. Het is onlogisch en onnodig om op wegen zoals de Haadwei in Damwâld en de Foarwei in de Westereen de maximum snelheid 30 te maken. 

 

CDA Dantumadiel

Neutraal! Het CDA kan deze stelling omarmen als ‘streven naar’. Van alle zaken die aandacht vragen is het vanwege de investeringen die hiermee gepaard gaan nu niet, gemeente breed een prioriteit voor het CDA. Het CDA staat open voor pilots. 

 

FNP

Feiligens giet foar alles. 50 wêr it kin, 30 as it nedich is.

 

SGP

Voor de woonwijken vinden wij 30 km per uur een prettige snelheid. Op de hoofdtoegangswegen mag wat ons betreft iets harder worden gereden (50 km per uur). Belangrijk vinden wij een passende weginrichting.

 

Sociaal Links

Elk slachtoffer is één teveel. Rustige en veilige woonwijken verhogen het woongenot en de veiligheid.

 

VVD

Waar het verkeersbeeld onoverzichtelijk is zou 30 km/uur een goede oplossing kunnen zijn. Waar het kan, vindt de VVD, moet het 50 km/uur blijven.

 

Stelling 8

Plaatsen van windmolens tot 21 meter hoog (inclusief wieken) is mogelijk.

8/23

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
ChristenUnie Dantumadiel

Ja, maar niet overal. Bijvoorbeeld in buitengebied bij (agrarische) bedrijven. Met voorwaarde voldoende draagvlak in omgeving.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

In het buitengebied bijvoorbeeld bij boerenbedrijven moet hier ruimte voor zijn. Er zijn al hele goede voorbeelden waar de omgeving heel tevreden over is.

 

BVNL

Wij zijn tegenstander van zonnepaneelweilanden en windmolenparken.  Wij vinden wel dat ondernemers of boeren zelf de keuze mogen hebben om op hun terrein een kleine molen neer te zetten.

 

CDA Dantumadiel

Voor! De energietransitie in Dantumadiel heeft een boost nodig. Deze vorm van energieopwekking, bij voorkeur via lokale energiecoöperaties, is fantastisch wat het CDA betreft. Draagvlak en een goede inpassing in het landschap zijn voorwaardelijk. 

 

FNP

Lytse mûnen by pleatsen moat kinne.

 

SGP

Buiten de bebouwde kom moeten kleine windmolens (tot 21 meter) in principe toegestaan zijn. Wel moeten we ervoor oppassen dat het landschap niet verrommelt.

 

Sociaal Links

Bescheiden windmolens die passen in het landschap en ten goede komen aan de eigen bevolking.

 

VVD

VVD is voorstander van windmolens tot 20 meter bij (agrarische-) bedrijven, om zo mee te helpen de klimaatdoelen te behalen.

 

Stelling 9

De gemeente zorgt ervoor dat ieder kind een muziekinstrument kan leren bespelen.

9/23

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
ChristenUnie Dantumadiel

Zeker! Dat is nu ook al mogelijk. Ieder kind die dat wil kan muziekles volgen. Voor lage inkomens is er een tegemoetkoming. Houden zo!

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Dat is in beginsel een verantwoordelijkheid van de ouders. Voor gezinnen in armoede willen we wel graag zorgen dat muziekles mogelijk is.

 

BVNL

Wij vinden niet dat dit een taak is voor de gemeente. Hoewel wij vinden dat ieder kind deze mogelijkheid moet hebben, kan de gemeente niet alles betalen. Scholen zouden hier zelf aan kunnen bijdragen door samen te werken met muziekscholen.

 

CDA Dantumadiel

Voor! De jeugd is onze toekomst. Kunst en cultuur hebben wat CDA Dantumadiel betreft grote waarde voor de ontwikkeling van onze kinderen. Wij zetten ons hiervoor van harte in!

 

FNP

Muzyk is tige wichtich by de ûntjouwing fan in bern. Fia muzykskoalle De Wâldsang kriget elk bern muzykles.

 

SGP

Kinderen die een muziekinstrument willen leren bespelen, moeten muziekles kunnen krijgen. Wij willen dat de gemeente ouders voor ieder kind een sport-en-cultuurpas geeft waarmee dat betaald kan worden.

 

Sociaal Links

Minder draagkrachtige ouders zullen moeten worden ondersteund. Ook dient de gemeente de aanbieders van muzieklessen te ondersteunen.

 

VVD

De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders/verzorgers. De gemeente kan faciliteren in voorzieningen waar dit voor de ouders/verzorgers niet te betalen is. Tevens kan een beroep gedaan worden op stichting Leergeld voor muziekles.

 

Stelling 10

Ondernemers beslissen zelf of ze winkels op zondag openen.

10/23

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
ChristenUnie Dantumadiel

CU is tegen openstelling op zondag en 24-uurseconomie. Collectieve vrije dagen zijn al schaars. Kleine winkels worden benadeeld, personeel voelt zich verplicht om te werken,  etcetera. Ondernemers bepalen ook voor de avonden niet de openingstijden.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Gemeentebelangen Dantumadiel ziet voor- en nadelen aan zondagopening. Wat ons betreft onderzoeken we hoe groot de behoefte hieraan is.

 

BVNL

Belang van Nederland (BVNL) Dantumadiel wil zondagsopening voor alle ondernemers welke dat wensen. De gemeente is er voor de mensen en ondernemers en niet andersom.

 

CDA Dantumadiel

Neutraal! Dit is niet het beleidsvoornemen zoals CDA Dantumadiel dit voor zich ziet. CDA Dantumadiel raakt graag met ondernemers en fracties in gesprek over de wenselijkheid van een gedeeltelijke zondagsopenstelling van winkels en horecabedrijven.

 

FNP

De miening fan de ûndernimmers fine wy hiel wichtich. Mar ek dy fan de lytse winkelman en it personiel.

 

SGP

Wij hechten aan 'ien dei rêst'. De Heere God heeft één dag ingesteld als rustdag. Dit gebod is tegelijk ook een zegen. Eén dag mogen we hebben om afstand te nemen van ons werk en de nabijheid te zoeken van de Heere God en van onze naaste.

 

Sociaal Links

In overeenstemming met omliggende gemeenten moeten ondernemers zelf kunnen beslissen.

 

VVD

De VVD is voor zondagopenstelling. Het is aan de ondernemer zelf of hij hier gebruik van maakt.

 

Stelling 11

Bij een gemeentelijke fusie kijken we niet alleen naar Noardeast-Fryslân, maar ook naar andere buurgemeenten.

11/23

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
ChristenUnie Dantumadiel

CU is geen voorstander van grootschaligheid. Mocht het niet anders kunnen dan moet er ook naar andere buurgemeenten gekeken worden.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Gemeentebelangen Dantumadiel is tegen een fusie en zeker tegen een fusie met Noardeast-Fryslân. Als we moeten fuseren, ligt onze voorkeur bij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De dorpen in die gemeenten zijn vergelijkbaar met die in Dantumadiel.

 

BVNL

Als een fusie nodig is, dan moet er de mogelijkheid zijn om te kijken naar ook andere buurgemeenten en niet alleen Noardeast-Fryslân. Maar onze voorkeur gaat uit naar een zelfstandig Dantumadiel.

 

CDA Dantumadiel

Voor! De ligging van onze dorpen maakt dat wij als CDA Dantumadiel graag een brede oriëntatie zouden zien van fusie-/herindelingspartners. Niet de gemeente-, maar dorpsgrenzen zijn voor ons het uitgangspunt hierbij. 

 

FNP

Realistysk sjoen is der gjin oare opsje as in fúzje mei de gemeente Noardeast-Fryslân. Wy binne tsjin it weryndielen fan de gemeente Dantumadiel.

 

SGP

Een gemeentelijke fusie is wat ons betreft totaal niet aan de orde. Wij willen een zelfstandig Dantumadiel dat samenwerkt met de provincie en de buurgemeenten: niet alleen met Noardeast-Fryslân, maar ook met Tytjerksteradiel en Achtkarspelen.

 

Sociaal Links

Wij zijn voor een zelfstandig Dantumadiel. Bij gedwongen fusie echter horen alle opties open te staan.

 

VVD

Voor de VVD is dit bespreekbaar, maar de voorkeur gaat op dit moment uit naar Noardeast-Fryslân, omdat de medewerkers nu ook voor beide gemeentes werken.

 

Stelling 12

Extra hulp voor jongeren met verslavingen.

12/23

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
ChristenUnie Dantumadiel

Drugs- en drankverslaving maar ook andere verslavingen zoals gameverslaving etcetera brengt veel jongeren in de problemen. Extra inzet is noodzakelijk.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Gemeentebelangen Dantumadiel wil in plaats van extra zorg te bieden veel liever werken aan extra preventie. Voorkomen is beter dan genezen. Verslavingszorg voor jongeren is een wettelijke plicht, daar heeft de gemeentepolitiek geen invloed op.

 

BVNL

Wij vinden dat er meer hulp moet komen voor de geestelijke zorg voor onder andere jongeren. Hulp voor jongeren met verslavingen valt hier ook onder. 

 

CDA Dantumadiel

Voor! Jongeren (en gezinnen) in een kwetsbare situatie moeten kunnen rekenen op een gemeentelijke overheid die staat voor compassie en mededogen. Investeren in preventie en vroege signalering, zijn voor ons vanzelfsprekend. 

 

FNP

Wy binne foar in goed soarchoanbod foar jongerein. Noch wichtiger is goede previnsje om foar te kommen dat jongeren yn de problemen reitsje.

 

SGP

De zorgverlening voor jongeren is in de eerste plaats een taak voor de gezinnen en de families. De taak van de gemeente is hen te ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van voorlichting en zo nodig specialistische hulp.

 

Sociaal Links

De jeugd heeft de toekomst, het zal je eigen kind maar zijn. Beter lijkt het ons in te zetten op preventie.

 

VVD

In voorkomende gevallen kan extra geld uit de reserves worden gehaald. Voorlichting over de effecten van verslaving, ook gokverslaving, verhoogt de bewustwording.

 

Stelling 13

Meer drempels en plantenbakken om de snelheid te verlagen.

13/23

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
ChristenUnie Dantumadiel

Drempels en plantenbakken is te beperkt. Verkeersremmende maatregelen moeten passen in het beeld van de straat. Per straat kan dit verschillen. Hierbij moet extra aandacht voor beeldkwaliteit zijn. En alles in overleg met de buurt.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Doorgaande routes moeten zo veel mogelijk vrij blijven van obstakels, die zijn bedoeld om veilig en comfortabel van A naar B te komen. Veilige kruisingen zijn daar wel belangrijk. Woonstraten waar problemen zijn moeten veilig worden ingericht.

 

BVNL

Belang van Nederland (BVNL) Dantumadiel vindt dat wegen goed berijdbaar moeten zijn met goede doorstroommogelijkheden. Wij willen stoppen met de onnodig vele wegversmallingen, drempels of bloembakken.

 

CDA Dantumadiel

Neutraal! CDA Dantumadiel staat voor verkeersveilige situaties. Dat betekent echter niet dat deze maatregelen altijd de oplossing zijn. Om die reden overleg in wijken / dorpen om goed in beeld te krijgen wat het probleem is dat opgelost moet worden. 

 

FNP

Feiligens giet foar alles. Dat kin ek mei oare maatregels.

 

SGP

Het is goed om bij de inrichting van wegen snelheidsremmende elementen aan te brengen. Maar die moeten zo natuurlijk mogelijk aansluiten bij de weg en ook bij de weggebruikers. Wij zijn tegen paardenmiddelen als terror-drempels.

 

Sociaal Links

Snelheidsremmende maatregelen (als drempels en plantenbakken)  alleen in samenspraak met bewoners en passend in het straatbeeld.

 

VVD

Verkeersveiligheid is een belangrijk aspect. Wanneer dit in het geding is, is een oplossing het plaatsen van bij voorkeur plantenbakken. 

 

Stelling 14

De gemeente communiceert in het Fries.

14/23

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
ChristenUnie Dantumadiel

Veel inwoners kunnen wel Fries spreken of verstaan maar niet lezen en schrijven. Schriftelijke communicatie daarom in het Nederlands en Fries waar gewenst. Medewerkers moeten minstens Fries kunnen verstaan.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

We zijn trots op onze Fryske taal en cultuur, maar we willen wel graag dat iedereen begrijpt wat we bedoelen. Ook mensen die geen Frysk verstaan.

 

BVNL

BVNL Dantumadiel wil de eigen cultuur en tradities, met eigen gewoontes en een eigen identiteit behouden. Maar wij vinden wel dat de mogelijkheid moet blijven dat de gemeente ook in Nederlands communiceert voor de mensen die geen Fries kunnen.

 

CDA Dantumadiel

Neutraal! Wat CDA Dantumadiel betreft wordt Frysk de primaire taal voor gemeentelijke communicatie. Echter, de gemeente is er voor àlle inwoners. Ook voor de mensen die het Frysk niet machtig zijn, moet aandacht blijven.

 

FNP

As earste yn it Frysk, as it net oars kin dan yn it Nederlânsk.

 

SGP

Het Fries is onze memme-taal. Daar hechten wij aan en die willen wij in ere houden. De positie van het Fries in onze gemeente kan nog best wat versterkt worden. Maar niet-Friestaligen moeten natuurlijk ook goed bediend worden.

 

Sociaal Links

Een gemeente moet met iedere inwoner kunnen communiceren. Daarom pleiten wij voor tweetaligheid.

 

VVD

Frysk is voor de meeste inwoners van onze gemeente de denk- en voertaal. De gemeente dient in te blijven zetten op meertalig beleid, waarbij zowel de Nederlandse als de Fryske taal naast elkaar worden gebruikt.

 

Stelling 15

Jongeren en starters op de woningmarkt kunnen een bouwkavel ook pachten in plaats van kopen.

15/23

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
ChristenUnie Dantumadiel

Mogelijkheid moet geboden worden wanneer het niet anders kan.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Nieuwbouwen is momenteel onbetaalbaar, vooral voor starters. Door een pacht/koop-constructie voor de grond geven we die starters meer mogelijkheden.

 

BVNL

Het pachten van bouwkavels zal het moeilijker maken voor jongeren en starters om een hypotheek te krijgen. Het is veel beter om meer ruimte voor woningen te maken.

 

CDA Dantumadiel

Voor! Gezien de druk op de woningmarkt moet woongemeente Dantumadiel alles uit de kast halen. Ook een pachtconstructie hoort daarbij tot de mogelijkheden. Juist voor starters een mooie kans.

 

FNP

Jongeren en starters wolle wy graach yn ús gemeente hâlde. Erfpacht is dêrta ien fan de middels om dit te realisearjen.

 

SGP

Wij vinden het mooi als jongeren willen bouwen in onze dorpen. Als de gemeente hen kan helpen, moet zij dat doen, bijvoorbeeld door een starterslening. Als er vraag is naar grond in erfpacht, moet de gemeente daar een aanbod voor ontwikkelen.

 

Sociaal Links

In mooie praatjes kun je niet wonen. In een wooncrisis als deze zijn alle opties bespreekbaar. Pachten maakt de aanschaf van een eigen huis voor een grotere groep bereikbaar.

 

VVD

Starters en jongeren kunnen zo eerder een woning bouwen.

 

Stelling 16

Landbouwgrond mag worden gebruikt voor zonneparken.

16/23

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
ChristenUnie Dantumadiel

Alleen bij hoge uitzondering onder voorwaarden.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Daken gaan bij ons voor land. Gemeentebelangen Dantumadiel vindt dat stroom lokaal moet worden opgewekt waar het wordt gebruikt. We maken ons daarbij grote zorgen over het stroomnet. Ook willen we ons landschap niet opofferen aan grote zonneweides.

 

BVNL

Wij zijn tegenstander van zonnepaneelweilanden en windmolenparken. Plaats zonnepanelen op daken van huizen, sport- en bedrijfspanden. Boeren zorgen daarnaast voor ons voedsel. Wij willen de boeren met rust laten.

 

CDA Dantumadiel

Tegen! CDA Dantumadiel is voor het opstellen van ‘dakenplannen’ in alle dorpen. Dus graag zonne-energie direct bij (en op daken van) bedrijven en particuliere woningen.

 

FNP

Poer op tsjin. Wy binne wol foar sinnepanielen op daken fan wennings, pleatsen en bedriuwen.

 

SGP

Zonneweiden doen afbreuk aan ons Friese landschap en leggen beslag op vruchtbare landbouwgrond. Dat moeten wij niet willen. Wij leggen die zonnepanelen veel liever op daken.

 

Sociaal Links

Nu niet, nooit niet. We wonen in een prachtig gebied en gooien dit niet te grabbel aan landschapsvervuiling.

 

VVD

De VVD is geen voorstander van zonneparken op landbouwgrond. Ook niet bij dubbelfunctie. Eerst de daken en loze gronden (taluds) vol leggen.

 

Stelling 17

Drie fulltime wethouders is te veel.

17/23

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
ChristenUnie Dantumadiel

Deeltijdwethouder bestaat niet. Aantal wethouders hangt onder andere af van de opgaven en coalitie-onderhandelingen.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Wij zien de waarde van betrokken, kundige wethouders die ook als ombudsman/vrouw fungeren voor kwetsbare inwoners en dorpsbelangen en dus goed bereikbaar zijn voor iedereen. Geen parttimers die er vaak niet zijn omdat ze er nog een baan naast hebben.

 

BVNL

Er moet gekeken worden naar de nut en noodzaak. In de afgelopen raadsperiode zijn het aantal wethouders en de uren van de gemeentesecretaris opgehoogd, waardoor de belastingen voor onze inwoners en ondernemers verhoogd zijn. 

 

CDA Dantumadiel

Voor! Naast de inzet van onze burgemeester, is drie fulltime-wethouders echt te veel van het goede. CDA Dantumadiel zou graag zien dat er op de ‘bestuurskosten’ ten gunste van inwoners wordt bezuinigd.

 

FNP

Hinget ôf fan de grutte fan de portefeuille fan de wethâlder. Ek fan it oantal taken fan de boargemaster.

 

SGP

Wethouders zorgen voor een stukje ‘kleine kwaliteit’: bereikbaarheid, korte lijntjes, persoonlijk contact. Dat vinden wij erg waardevol en dat mag dan ook wat kosten. Drie fulltime wethouders is wel het maximum, wat ons betreft.

 

Sociaal Links

Als Dantumadiel kwaliteit voor de burger wil behouden, is met de huidige werkbelasting 3 wethouders precies genoeg.

 

VVD

Als dit passend is bij de werkzaamheden dan is de VVD akkoord.

 

Stelling 18

Meer subsidiemogelijkheden voor mensen die een familielid in huis hebben vanwege ziekte of ouderdom.

18/23

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
ChristenUnie Dantumadiel

Lastig uit te voeren. Waar leg je de grens. Er zijn veel mantelzorgers die buitenshuis heel waardevol werk doen zonder beloning. Bij een indicatie is er mogelijkheid voor persoonsgebonden budget.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Wij vinden goede ondersteuning voor als het even niet meer gaat veel belangrijker dan subsidie. Mantelzorg doe je uit liefde, niet om er zelf rijk van te worden. Bovendien werkt zo’n subsidie misbruik en fraude in de hand.

 

BVNL

Wij vinden het belangrijk dat mensen voor elkaar kunnen zorgen. Ook neemt hierdoor de druk in de verzorgingstehuizen af en vereenzamen deze ouderen niet doordat ze bij familie wonen.

 

CDA Dantumadiel

Voor! CDA Dantumadiel ziet graag dat zorg thuis nabij vorm krijgt in de vertrouwde omgeving. Grote waardering en respect voor alle mantelzorgers. Wanneer er steun in de rug nodig is, moet men kunnen rekenen op de gemeente.

 

FNP

Moat eins struktureel stipe wurde, net fia subsydzje.

 

SGP

Wij vinden dat zorgverlening in de eerste plaats een taak is van gezinnen en families. De taak van de gemeente is mensen die voor een familielid zorgen te ondersteunen. Denk aan het mogelijk maken van inwoning of plaatsing van een mantelzorgwoning.

 

Sociaal Links

Zorgen voor een familielid is niet niks, wordt vaak onderschat en moet van harte ondersteund worden.

 

VVD

De huidige subsidiemogelijkheden kunnen aangevraagd worden.

 

Stelling 19

In Feanwâlden komt een brede school mét dorpshuis en sportvoorziening.

19/23

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
ChristenUnie Dantumadiel

Dat heeft de voorkeur van CU maar moet wel voldoende draagvlak voor zijn. Kan eventueel ook op meerdere locaties.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Maatschappelijke voorzieningen (scholen, dorpshuizen etcetera) in dorpen moeten multifunctioneel zijn. Zo zijn ze beter houdbaar voor de toekomst. De locatie die gekozen wordt moet goed bereikbaar zijn en minimale hinder veroorzaken voor omwonenden.

 

BVNL

Feanwâlden is de afgelopen jaren door de gemeente vergeten. Wij vinden dat een brede school mét dorpshuis en sportvoorziening een noodzakelijk iets is voor het dorp.

 

CDA Dantumadiel

Neutraal! Feanwâlden kan rekenen op het CDA. Deze stelling komt wat CDA Dantumadiel betreft te vroeg. Het bestaande plan voor een nieuwe ontmoetingsplek verdient bij het CDA de voorkeur. Linksom of rechtsom er moet in 2022 perspectief komen.

 

FNP

Ien brede foarsjinning soe in geweldige opstekker wêze foar Feanwâlden.

 

SGP

Een brede school mét dorpshuis en sportvoorziening zou kunnen. Maar dat moeten de mensen van Feanwâlden zelf willen: de scholen én de verenigingen. En het zal natuurlijk een beetje betaalbaar moeten zijn.

 

Sociaal Links

Gezien de staat van de huidige panden, moet het bouwen zo snel mogelijk beginnen. Dit versterkt de leefbaarheid in Feanwâlden.

VVD

De VVD is voorstander en gunt Feanwâlden gezamenlijke nieuwbouw voor beide basisscholen met sportvoorziening en een dorpshuis.

 

Stelling 20

Dantumadiel bouwt weer een volledige ambtelijke organisatie op.

20/23

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
ChristenUnie Dantumadiel

CU wil een eigen moderne slanke ambtelijke organisatie. Wendbaar, snel en overzichtelijk. Daarbij meer gebruik maken van het bedrijfsleven en digitale middelen. Open en transparant. Die meebeweegt met inwoners en organisaties.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Diensten van de gemeente waar u als inwoner veel mee te maken hebt moeten slim en dichtbij worden georganiseerd binnen onze eigen organisatie. Administratieve processen kunnen we best uitbesteden of samen doen als dat beter en/of goedkoper is.

 

BVNL

Er moet gekeken worden naar nut en noodzaak. En wat is gunstig voor de financiële positie van de gemeente en al haar inwoners en ondernemers.

 

CDA Dantumadiel

Tegen! CDA Dantumadiel is voor een bestuurlijke fusie of gemeentelijke herindeling. Opnieuw inzetten op een eigen ambtelijke organisatie is daarmee onnodig, maar bovenal onverantwoord in financieel opzicht.

 

FNP

Dat is in yllúzje en hat gjin kâns fan slagjen.

 

SGP

De gemeente hoeft niet alles zelf te doen. Sommige dingen kunnen beter uitbesteed worden aan het bedrijfsleven. Andere dingen kunnen weer beter opgepakt worden in samenwerking met de provincie of een buurgemeente.

 

Sociaal Links

Nee! Diensten dichtbij de burger doen we zelf.
 Verder gaan we digitaliseren, werken we samen mét en benutten we de diensten van lokale ondernemers.

 

VVD

Dantumadiel blijft voor wat de VVD betreft niet zelfstandig.

 

Stelling 21

Intensieve veehouderijen zijn welkom.

21/23

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
ChristenUnie Dantumadiel

CU is geen voorstander van vestiging nieuwe intensieve veehouderijen.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Gemeentebelangen Dantumadiel maakt zich ook de komende jaren sterk voor onze boeren. Die houden ons landschap en biodiversiteit in stand en zorgen voor gezond voedsel. We zijn zuinig op onze ondernemers en bieden nieuwe ondernemers ook graag kansen.

 

BVNL

De voedselproductie is kwetsbaar en staat wereldwijd onder druk. De Nederlandse landbouw is de meest duurzame ter wereld. Wij moeten trots zijn op onze boeren en onze vruchtbare grond koesteren.

 

CDA Dantumadiel

Neutraal! CDA Dantumadiel verwelkomt graag nieuwe boerenbedrijven. Bij de intensieve veehouderij, vraagt dat echter wel een zeer zorgvuldige ruimtelijke en milieutechnische inpassing in het buitengebied van onze gemeente.

 

FNP

Wy hawwe noed foar de natuer, it miljeu en de omjouwing. Utwreiding fan yntinsive feehâlderij past dêr net by.

 

SGP

Vestiging van intensieve veehouderijen moet binnen bepaalde kaders mogelijk zijn. Bedrijven die voldoen aan alle eisen van milieu en dierenwelzijn zijn wat ons betreft welkom, zeker op enige afstand van de bebouwde kom.

 

Sociaal Links

Absoluut niet, geen 'Brabantse taferelen' in Dantumadiel.
 Het is slecht voor de volksgezondheid, voor het dierenwelzijn en voor het landschap.

 

VVD

Wanneer dit in de omgeving past is dit mogelijk.

 

Stelling 22

Behalve zwemdiploma A bekostigt de gemeente ook diploma B voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

22/23

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
Gemeentebelangen Dantumadiel

In onze waterrijke gemeente moeten kinderen goed leren zwemmen. Geld mag niet bepalend zijn voor de veiligheid van de kinderen. Kunnen ouders de zwemles niet betalen, dan lossen we dat samen op. Nog liever zouden we schoolzwemmen opnieuw invoeren.

 

BVNL

Wij van BVNL Dantumadiel willen graag het oude schoolzwemmen terugbrengen.

 

CDA Dantumadiel

Voor! CDA Dantumadiel vindt dat àlle kinderen, op een veilige manier, mee moeten kunnen doen. Zwemdiploma’s zijn essentieel. Ook dit is zorgen voor meer kansengelijkheid wat ons betreft. 

 

FNP

As de âlders it echt net betelje kinne moat der in fangnetregeling wêze.

 

SGP

Scholen die schoolzwemmen willen organiseren, moeten daarvoor een tegemoetkoming krijgen in de kosten. Dan gaat het vooral om het halen van het zwemdiploma A. In het algemeen moet de gemeente zorgen voor een betaalbaar zwemdiploma.

 

Sociaal Links

Wie A zegt, moet ook B zeggen. Zwemonderwijs is belangrijk in een provincie met veel water. We pleiten voor een ruimhartige ondersteuning van de minst draagkrachtigen.

 

VVD

Het behalen van zwemdiploma A is voldoende, dit geeft voldoende basis om zich te kunnen redden.

 

Stelling 23

Terugbrengen van de rotondes in Damwâld.

23/23

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
ChristenUnie Dantumadiel

Wel rotondes maken in de Haadwei maar dan op zo’n manier dat het open karakter en de pleinfunctie blijft.

 

Gemeentebelangen Dantumadiel

Er zijn na de herinrichting ernstige ongelukken gebeurd met kwetsbare verkeersdeelnemers. De kruisingen zijn nu te onduidelijk en de snelheid is er te hoog. Met eenvoudige ingrepen op de kruisingen maken we het veiliger voor fietsers en voetgangers.

 

BVNL

Wij zijn voor het terugbrengen van de rotondes in Damwâld. Verder willen wij dat de Haadwei 50 km/uur blijft. Dit bevordert de veiligheid en verkeersdoorstroming.

 

CDA Dantumadiel

Neutraal! De verkeerssituatie op de Haadwei in Damwâld moet beter. De weginrichting in combinatie met de verkeersdruk, zorgt te vaak voor onveiligheid. Daarbij zijn, volgens het CDA, nieuwe en dure rotondes niet de enige oplossingsrichting.

 

FNP

Ek oare mooglikheden besjen. It giet ús yn it foarste plan om de ferkearsfeiligens.

 

SGP

Terugbrengen van de rotondes in Damwâld vinden wij niet direct nodig. Als het dorp en vooral de buurt dat wenst, kunnen wat kleinere aanpassingen gedaan worden.

 

Sociaal Links

De verkeersveiligheid in Damwâld met name voor fietsers en (schoolgaande) kinderen dient te worden gewaarborgd.

 

VVD

De VVD is een voorstander van het aanleggen van rotondes bij het winkelcentrum en de kruising van de Kruisweg. Dit bevordert de verkeersveiligheid.

 

Onderzoek voltooid

Klik op "Ga verder" en kom erachter welke politieke partij het beste bij u past.
Uw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de volgende politieke partijen:

- ChristenUnie Dantumadiel
- Gemeentebelangen Dantumadiel
- BVNL
- CDA Dantumadiel
- FNP
- SGP
- Sociaal Links
- VVD

Werkwijze
Per standpunt berekent de website de afstand tussen uw antwoord en alle politieke partijen. Vervolgens vergelijken wij de antwoorden en kijken welke politieke partij het beste u past. Daarbij houden wij rekening met het gewicht dat u heeft toegekend aan uw antwoord.