Oegstgeest

Vul de stemhulp in

Vul  in of u het (helemaal) eens of (helemaal) oneens bent met de stellingen. Stuur de uitkomst door aan te klikken hoe belangrijk u een onderwerp vindt.

Na voltooiing ziet u de overeenkomst tussen uw standpunten en de stellingnames van de politieke partijen. Tevens vindt u van iedere partij korte toelichtingen.© mijnstemhulp.nl

Stelling 1

Meer restafval betekent meer betalen.

1/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

Interessante stelling, maar we hebben absoluut andere prioriteiten. Eerst een nieuwe bestuurscultuur in Oegstgeest die handelt in het belang van de inwoners van Oegstgeest.

 

CDA Oegstgeest

De ‘vervuiler betaalt’ is in dit specifieke geval niet eerlijk voor grote huishoudens en gezinnen in de luiers. Daarnaast leidt een prijsprikkel tot dumpingen. Het CDA wil betere afvalscheiding bevorderen door het makkelijker te maken en bewustwording te vergroten, niet door inwoners te straffen.

 

D66

De Rijksoverheid verhoogt jaarlijks de belasting op restafval. De gemeente rekent dit door in de afvalstoffenheffing die iedere inwoner betaalt. We zoeken naar manieren om mensen die minder restafval produceren, minder te laten betalen.

 

Hart voor Oegstgeest

Minder restafval is beter voor het milieu dan afval recyclen. Het bespaart grondstoffen, energie en dus het klimaat. Huishoudens met minder restafval belonen draagt meer bij aan het milieu, dan per grootte van huishouden een vaste afvalstoffenheffing te laten betalen.

 

Lokaal Oegstgeest

Dit college heeft het tarief van de afvalstoffenheffing in 2021 met 12% verhoogd. Lokaal Oegstgeest is geen voorstander van het verder verhogen van de afvalstoffenheffing, in welke vorm dan ook.

 

Progressief Oegstgeest

We willen schoon gedrag belonen en vervuilend gedrag belasten, onder het motto 'de vervuiler betaalt'. De totale hoeveelheid restafval willen we omlaag brengen. We willen betere voorscheiding door bewoners organiseren.

 

VVD

Ons systeem werkt tot tevredenheid van onze inwoners. Wel zal met name GFT beter van het restafval gescheiden moeten worden om onnodige kosten te voorkomen. Wij zijn tegen systemen zoals betalen per zak.

 

Stelling 2

Oegstgeest moet zelfstandig blijven.

2/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

Dat willen wij zodat het bestuur goed contact met de inwoners kan hebben om zuiver in hun belang te handelen. Momenteel gebeurt dat niet en dan kunnen we net zo goed fuseren. Dus bestuurscultuur aanpakken!

 

CDA Oegstgeest

Als zelfstandige gemeente hebben Oegstgeestenaren de meeste invloed op hun directe leefomgeving: op groen, op woningbouw, op sport, zorg in de buurt en de hoogte van belastingen en de besteding van gemeenschapsgeld. Als onderdeel van bijvoorbeeld Groot-Leiden is deze invloed beduidend kleiner.

 

D66

Zelfstandigheid is geen doel op zich, een fusie is geen oplossing voor de problemen die Oegstgeest op de korte termijn heeft. Regionale samenwerking is noodzakelijk om de positie van Oegstgeest als zelfstandige gemeente te versterken.

 

Hart voor Oegstgeest

Oegstgeest moet zelfstandig blijven. Alleen dan kan Oegstgeest zelf keuzes maken om het dorpse en groene karakter te behouden. Voor taken die over gemeentegrenzen heen gaan, moet er goed worden samengewerkt met andere regiogemeenten op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde belangen.

 

Lokaal Oegstgeest

In een zelfstandig Oegstgeest hebben inwoners de meest directe invloed op de politiek, de leefbaarheid en de eigen voorzieningen. Wij zijn voor een zelfstandig Oegstgeest met een lokaal bestuur dicht bij de burger. Een Oegstgeest waar beslissingen over Oegstgeest niet in Leiden worden genomen.

 

Progressief Oegstgeest

In kleine gemeenten staan inwoners dichter bij de gemeentepolitiek. Maar uiteindelijk gaat het om de Oegstgeester gemeenschap, niet de gemeente. Denk aan de kwaliteit van onze voorzieningen. Het zwembad, de bieb, wegen en bruggen moeten we kunnen betalen. Onze ambtenaren moeten het aan kunnen.

VVD

Oegstgeest moet zelfstandig blijven omdat we zelf over onze eigen woon- en leefomgeving willen kunnen beslissen. We zijn prima in staat onze eigen boontjes te doppen. Wel moeten we blijven samenwerken met onze buurgemeentes wanneer het beter voor Oegstgeest is dan het alleen doen.

 

Stelling 3

Meer 30-km zones.

3/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

Er zijn nu bijna alleen 30-km zones, behalve de ring, buiten de bebouwde kom en richting snelweg. Bovendien kan op 50-km wegen gehandhaafd worden, op 30-km wegen niet.

 

CDA Oegstgeest

Op plekken waar 30 gereden mag worden is het verkeer voor fietsers, kinderen en andere kwetsbare inwoners veiliger. Op doorgaande wegen (‘De Ruit’) past het om 50 te blijven rijden. Elders moet samen met de buurt bezien worden wat passend is. Het CDA wil betere handhaving op snelheid in het dorp.

 

D66

Heel veel wegen in Oegstgeest zijn al 30-km zones. Helaas wordt er nog veel te hard gereden. Gevaarlijke situaties moeten voorkomen worden. Het aanwijzen van meer 30-km zones heeft alleen zin als we de wegen ook zo inrichten dat handhaving mogelijk is.

 

Hart voor Oegstgeest

Geluidshinder door het autoverkeer op 50 km wegen binnen de gemeente moet verminderen. Daarnaast moet de verkeersveiligheid verbeterd worden. Dit kan bereikt worden door vaker te controleren op de maximumsnelheid en door toepassing van het uitgangspunt ’30 km waar het kan en 50 km waar het moet’.

 

Lokaal Oegstgeest

De verkeersveiligheid is van groot belang voor alle inwoners. Gerichte maatregelen zijn hier van groot belang. 30-km zones leveren hier een bijdrage aan. Ook onoverzichtelijke verkeerssituaties moeten worden aangepakt. En vanzelfsprekend het achterstallig onderhoud aan wegen en bruggen.

 

Progressief Oegstgeest

Een 30-km zone heeft een positief effect op de verkeersveiligheid: de kans op een dodelijk ongeval wordt flink kleiner. Daarnaast worden sluiproutes minder aantrekkelijk, is een 30-km zone milieuvriendelijker en is er minder geluidsoverlast.

 

VVD

Bijna alle wegen in Oegstgeest zijn al 30 km/uur-wegen. De huidige 50 km/uur-wegen zijn belangrijk voor de doorstroming van het verkeer.

 

Stelling 4

Oegstgeest krijgt een jeugdraad.

4/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

Is geen prioriteit van BVNL, maar als het in het belang van de inwoners is en jongeren dat zelf willen en dragen, dan vindt BVNL dat prima.

 

CDA Oegstgeest

Jongeren actief mee laten praten over hun leefomgeving is wat het CDA betreft een mooie manier om hun ideeën voor de toekomst te laten doorklinken én om hen jong kennis te laten maken met onze democratie. Een jeugdraad kan een goede manier zijn om dit vorm te geven.

 

D66

Jongeren betrekken bij beleid dat hen aangaat is belangrijk. Wij geven jongeren graag een kans om hierin volledig mee te participeren.

 

Hart voor Oegstgeest

Er moet een Jeugdraad komen die zelf haar agenda bepaalt met als startpunt bijvoorbeeld ‘wat gaat goed en niet goed in Oegstgeest, hoe kan het beter, wat ontbreekt in ons dorp en waar is behoefte aan’. Adviezen worden meegenomen door de gemeenteraad.

 

Lokaal Oegstgeest

Lokaal Oegstgeest zet zich in voor goed functionerende adviescommissies en -raden. Adviescommissies stellen college en raad in de gelegenheid nauwe contacten op te bouwen met de Oegstgeester samenleving. Een jeugdraad is een waardevolle aanvulling op de bestaande commissies.

 

Progressief Oegstgeest

Stemmen van jongeren worden te weinig gehoord terwijl veel besluiten gaan over hun toekomst. Denk aan (starters-)woningen, klimaatadaptatie, (openbaar) vervoer. Ook voor het maken van zinvol beleid over onderwijs, jeugdwerkloosheid, buurtwerk, vrije-tijdsbesteding is een jongerenraad van belang.

VVD

We willen weten hoe onze jeugd het dorp vorm wil geven en wat zij belangrijk vinden om hier prettig op te groeien. Hun stem is belangrijk.

 

Stelling 5

De hoogspanningszone van Haaswijk tot Poelgeest blijft volledig groen.

5/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

BVNL wil niet dat er in groen gebouwd wordt, dus ook niet in de hoogspanningszone.

 

CDA Oegstgeest

CDA Oegstgeest wil meer groen in alle wijken. Het groen in Haaswijk en de Morsebel is geconcentreerd rondom deze zone. Als de leidingen ondergronds gaan, dan moet het gebied ook echt groener worden en er niet voor gekozen worden om vrijkomende ruimte weer vol te bouwen met huizen.

 

D66

Door de hoogspanningsleiding onder de grond te brengen kunnen we de hoogspanningszone niet alleen groen houden, maar dit groen ook versterken, bijvoorbeeld met een tiny forest.

 

Hart voor Oegstgeest

Hoogspanningskabels onder de grond betekent direct een vermindering van risico's voor de volksgezondheid. Het meeste groen van de wijken Poelgeest, Haaswijk en Morsebel ligt in deze zone. De gemeente moet zich inspannen om dit groen te behouden en te benutten voor recreatie.

 

Lokaal Oegstgeest

Lokaal Oegstgeest is voorstander van het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen. De hoogspanningszone moet groen blijven. Geen bebouwing van de hoogspanningszone.

 

Progressief Oegstgeest

Het is een mooie kans voor meer groen, wandelpaden, water en een natuurspeelplaats. Er worden geen huizen gebouwd op deze grond om te betalen voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels.

VVD

Het openbaar groen van de wijken Poelgeest en Haaswijk bevindt zich voor het grootste deel onder de hoogspanningsleiding. Dat groen mag dus niet verdwijnen. Indien noodzakelijk kan er aan de randen van de zone gebouwd worden.

 

Stelling 6

De gemeente investeert in een nieuw zwembad.

6/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

Ja, het zwembad is een belangrijke voorziening, goed voor de inwoners. BVNL is echter voor een publiek/private of wellicht volledige private investering.

 

CDA Oegstgeest

Over een aantal jaar ligt de keuze voor om een nieuw zwembad te bouwen óf het huidige zwembad te slopen en geen nieuwe terug te bouwen. Het CDA vindt het van belang dat ons dorp een zwembad houdt als belangrijke voorziening voor Oegstgeest.

 

D66

Een goed zwembad is belangrijk voor een gemeenschap als Oegstgeest. De gemeente investeert in deze belangrijke voorziening.

 

Hart voor Oegstgeest

Zwembad Poelmeer moet worden behouden. Daar hebben onze inwoners in 2013 voor gepleit. Voordat de raad besluit, moeten inwoners in staat worden gesteld om inbreng te geven. Alle feiten, gevolgen en kosten moeten tijdig voor alle inwoners in beeld zijn.

 

Lokaal Oegstgeest

Zwembad Poelmeer voorziet in een grote behoefte. Lokaal Oegstgeest maakt zich hard voor een nieuw zwembad op dezelfde locatie.

 

Progressief Oegstgeest

Een zwembad op loopafstand in de eigen gemeente draagt bij aan een goede gezondheid voor jong en oud in Oegstgeest: makkelijk bereikbaar voor (school-) kinderen en ouderen, een vorm van sport en ontspanning die ook toegankelijk is voor mensen met een kleine beurs.

VVD

Oegstgeest verdient een eigen zwembad. Het huidige zwembad zal na 2025 vervangen moeten worden. Dat vergt een forse investering en dus een plan hoe de financiële consequenties opgevangen kunnen worden. Investeren in essentiële voorzieningen vinden wij van belang.

 

Stelling 7

Oegstgeest bouwt, boven de al geplande 1.400 woningen, honderden extra huizen.

7/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

Oegstgeest is uitgebouwd. BVNL vindt dat er alleen binnen bestaande contouren gebouwd kan worden.

 

CDA Oegstgeest

Er zijn en worden terecht veel huizen gebouwd om de woningnood aan te pakken, met name in Nieuw-Rhijngeest. Oegstgeest is daarna praktisch uitontwikkeld. Het CDA wil het dorpse en groene karakter behouden. Daarom kiest het CDA voor een balans tussen groen, voorzieningen en woningen.

 

D66

Er is in Nederland een enorm woningtekort. Dit merken we ook in Oegstgeest. Er is een wachtlijst van 7 jaar voor sociale huur en starters kunnen amper in Oegstgeest terecht. Ook wij moeten, waar mogelijk en passend, extra woningen realiseren. Inpasbaarheid en niet het absolute aantal is leidend.

 

Hart voor Oegstgeest

Bovenop de bestaande bouwplannen zijn er weinig mogelijkheden om honderden extra woningen te kunnen bouwen. Extra woningen kunnen in Oegstgeest alleen gebouwd worden ter vervanging van bestaande bebouwing. Dit moet wel passend zijn in de omgeving wat betreft het soort bebouwing en de hoogte.

 

Lokaal Oegstgeest

Met meer dan 25.000 inwoners op 8 vierkante kilometer is Oegstgeest één van de dichtst bevolkte gemeenten van Nederland. Lokaal Oegstgeest is tegen het bouwen van honderden extra huizen boven de al geplande 1.400 woningen.

 

Progressief Oegstgeest

We moeten eerst de 1000 tot nu toe geplande woningen daadwerkelijk bouwen, en voor de overige 400 een locatie vinden. Hierbij focussen we op sociale- en middeldure woningen, alsmede woningen voor ouderen. Als de regionale opgave omhoog gaat, draagt Oegstgeest wel haar steentje bij.

 

VVD

Oegstgeest is al één van de meest dichtbevolkte gemeentes van Nederland. Nog meer bouwen boven de al geplande 1400 woningen betekent of de hoogte in of groen offeren. Daarmee gaat ons dorpse karakter verloren en het is belangrijk om groen in ons dorp te behouden.

 

Stelling 8

Winkeliers bepalen zelf of ze ook op zondagochtend open gaan.

8/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

Absoluut, BVNL staat voor de vrijheid van ondernemers om hier zelf over te beslissen.

 

CDA Oegstgeest

Winkels in Oegstgeest mogen al zeven dagen per week open zijn, ook op zondag na 12 uur. Het CDA koestert de zondagochtend als collectief moment voor andere belangrijke zaken, zoals ontmoeting en ontspanning. Het invoeren van een 24-uursconsumptiemaatschappij is niet beter voor het dorp als geheel.

 

D66

Op dit moment gaan inwoners van Oegstgeest op zondagochtend naar Teylingen of Leiden om boodschappen te doen. Wij gunnen lokale winkeliers die dat willen graag deze klanten voor een eerlijke concurrentie.

 

Hart voor Oegstgeest

Hart voor Oegstgeest is geen tegenstander voor het vervroegen van de openstelling van winkels op zondag van 12.00 uur naar 10.00 uur. Het is aan iedere winkelier zelf om hieraan wel of geen gevolg te geven.

 

Lokaal Oegstgeest

Lokaal Oegstgeest heeft hier verschillende malen aandacht voor gevraagd en moties over ingediend. Dit standpunt kon niet op een meerderheid in de raad rekenen. Het gevolg is dat mensen op zondag naar omliggende gemeenten uitwijken en Oegstgeest zijn ondernemers in de kou laat staan.

 

Progressief Oegstgeest

PrO is tevreden met de huidige winkeltijden. Wanneer de grote supermarkten open kunnen, wordt de kleine middenstand gedwongen ook open te gaan, anders verliezen ze omzet. Dit belast de kleine winkeliers teveel qua werklast of inhuur extra personeel.

 

VVD

Winkeliers mogen ook op zondagochtend open als ze dat willen.

 

Stelling 9

Oegstgeest en de gebieden grenzend aan onze gemeente blijven vrij van windturbines.

9/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

Zeker. BVNL is voor duurzaamheid, maar wel met gezond verstand. Uitzicht verpestende en overlast veroorzakende windturbines passen daar niet bij. Bovendien passen windturbines niet in Oegstgeest volgens de huidige regels.

 

CDA Oegstgeest

Windmolens passen niet in ons zeer drukbevolkte gebied. Zonnepanelen op daken en inzetten op energiebesparing zijn hier een veel beter alternatief. Het CDA is daarom tegen de bouw van windmolens in of vlakbij Oegstgeest.

 

D66

In Oegstgeest is geen ruimte voor windturbines. Wij zetten vol in op zonne-energie of andere innovatieve bronnen van hernieuwbare energie op daken en gevels.

 

Hart voor Oegstgeest

Windturbines met risico’s voor de veiligheid en ernstige overlast passen niet in het dorpse karakter van Oegstgeest, ook niet vlak bij onze gemeentegrenzen.

 

Lokaal Oegstgeest

Lokaal Oegstgeest is tegen windturbines in Oegstgeest en gebieden grenzend aan onze gemeente. Windturbines horen niet in een dichtbevolkte gemeente als Oegstgeest.

 

Progressief Oegstgeest

De regels over minimale afstand tot woningen staan windmolens niet toe binnen de gemeentegrenzen. Over het gebied van omringende gemeentes hebben wij geen zeggenschap.

 

VVD

Ieder gebied grenzend aan Oegstgeest ligt in de buurt van een woonwijk. Behalve horizonvervuiling leveren windturbines veel geluidsoverlast op.

 

Stelling 10

De gemeente maakt de komst van een kinderboerderij mogelijk.

10/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

Dat vinden we prima, maar eerst stoppen met het volbouwen van Oegstgeest, dan kijken we daarna wel wat we verder wat we met het groen doen.

 

CDA Oegstgeest

Het CDA wil meer ruimte bieden aan voorzieningen en groen. Een kinderboerderij of op zijn minst een hertenkamp is een mooie toevoeging voor gezinnen en hun oppasopa's en -oma's in ons dorp.

 

D66

In de Merenwijk en het Leidsche Hout zijn een kinderboerderij en een hertenkamp, beide goed bereikbaar vanuit Oegstgeest. Dit heeft voor de gemeente geen prioriteit, zeker niet zonder een particulier initiatief vanuit het dorp.

 

Hart voor Oegstgeest

Inwoners moeten in staat worden gesteld om eerst inbreng te geven. Alle feiten, gevolgen en kosten moeten daarom tijdig voor alle inwoners in beeld zijn. Hart voor Oegstgeest vindt dat een kinderboerderij in het Irispark een bijdrage kan leveren aan de beleving van het park door inwoners.

 

Lokaal Oegstgeest

Lokaal Oegstgeest staat positief tegenover de komst van een kinderboerderij in Oegstgeest.

 

Progressief Oegstgeest

Een kinderboerderij is op zich leuk en leerzaam, maar we hebben nu eerst al het geld nodig om het groen, de bruggen en speelplekken te onderhouden die we hebben.

 

VVD

Als daar behoefte aan is dan dient de gemeente dit te faciliteren. Hierbij is het wel van belang dat dit plan financiële dekking heeft.

 

Stelling 11

Vrijkomende sociale en middeldure woningen zijn alleen bestemd voor inwoners van Oegstgeest.

11/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

Zeker. Gewoon de wachtlijst op volgorde afwerkenen en geen voorrang verlenen aan statushouders of andere mensen van buiten.

 

CDA Oegstgeest

Het CDA is ervoor om vrijkomende woningen (deels) toe te wijzen aan mensen die aantoonbaar binding met het dorp hebben. Maar ook voor mensen van buiten het dorp, die bijvoorbeeld op een Oegstgeester school werken of die na een eerder vertrek vanwege studie terug willen keren moet plek zijn.

 

D66

Er komen meer mogelijkheden om nieuwbouw voor inwoners van Oegstgeest beschikbaar te houden. Dit is vanwege wetgeving niet mogelijk voor alle sociale en middeldure woningen. Er is ook ruimte nodig om mensen die in Oegstgeest werken, bijvoorbeeld als leraar, te huisvesten.

 

Hart voor Oegstgeest

Voor woningen gerealiseerd met gemeentelijke subsidie, komen inwoners van Oegstgeest en woningzoekenden met een baan binnen Oegstgeest of regio als eerste in aanmerking. Mits regionale afspraken daarmee in lijn zijn.

 

Lokaal Oegstgeest

Op dit moment komen er onvoldoende sociale en middeldure woningen beschikbaar voor inwoners van Oegstgeest. Lokaal Oegstgeest wil dat sociale en middeldure woningen bij voorrang worden bestemd voor inwoners van Oegstgeest.

 

Progressief Oegstgeest

In een tijd van een nationaal woningtekort moet Oegstgeest ook haar bijdrage leveren. Bovendien trokken veel inwoners eerder noodgedwongen weg en trekken bedrijven nieuwe inwoners aan. Inwoners kunnen soms voorrang krijgen bij sociale en middeldure woningen. Denk aan starters, gescheiden gezinnen.

 

VVD

Het is wettelijk niet mogelijk om 100% van de vrijkomende huurwoningen toe te wijzen aan inwoners van Oegstgeest. De VVD is voorstander om het maximum van 25% van vrijkomende woningen toe te wijzen aan huurders met een lokale binding.

 

Stelling 12

Een vuurwerkverbod voor Oegstgeest.

12/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

De meeste overlast vindt overdag plaats en dan is afsteken nu ook al verboden. Wij zijn voor het streng handhaven van de bestaande regeling van alleen afsteken tussen 20:00 en 02:00.
 Maar laten we vooral de inwoners vragen wat ze willen.

 

CDA Oegstgeest

Dit onderwerp moet wat het CDA Oegstgeest betreft landelijk worden bepaald. Lokale vuurwerkverboden geven hoe dan ook teveel onduidelijkheid en daardoor handhavingsproblemen. Het CDA is wel voor een centrale vuurwerkshow in het Irispark.

 

D66

Heel veel mensen beleven veel plezier aan deze traditie, maar vuurwerk is niet voor iedereen leuk. Lokale vuurwerkvrije zones rond zorginstellingen en bij bekende overlastplekken houden Oud & Nieuw voor iedereen gezellig.

 

Hart voor Oegstgeest

Hart voor Oegstgeest is voor een verbod op vuurwerk dat volgens onderzoek schade aan mens, dier en milieu veroorzaakt. Zolang er geen milieuvriendelijk vuurwerk beschikbaar is, moet dit verbod gelden. Zwaar knalvuurwerk moet sowieso verboden worden.

 

Lokaal Oegstgeest

Er is veel overlast door het afsteken van vooral illegaal zwaar vuurwerk in Oegstgeest. Daar moet stevige handhaving op plaats hebben. Een algeheel vuurwerkverbod voor Oegstgeest, waarbij inwoners ook op oudejaarsavond geen vuurwerk meer mogen afsteken, gaat Lokaal Oegstgeest te ver.

 

Progressief Oegstgeest

We werken met het oog op de volksgezondheid, dierenwelzijn en milieuvervuiling actief aan een vuurwerkvrij Oegstgeest.

VVD

Wij willen geen algemeen vuurwerkverbod. Wel kan een vuurwerkverbod worden ingesteld op buurtniveau als de buurt dat wil.

 

Stelling 13

Er komt een subsidieregeling om daken te vergroenen, hemelwater op te vangen en tegels uit tuinen te verwijderen.

13/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

Neen, we moeten gewoon stoppen met alles volbouwen. Wel inwoners informeren over belang van zachte grond.

 

CDA Oegstgeest

Als huizen en tuinen in het dorp groener worden, profiteert de hele omgeving daarvan. In een groener dorp is het fijn wonen, zeker als hitte en regenval extremer worden. Het stimuleren om bij te dragen aan het groener maken van het dorp is daarom wat het CDA betreft een goed idee.

 

D66

Wonen in een groene omgeving is wat Oegstgeest aantrekkelijk maakt. Groene gevels, tuinen en hemelwater opvang beperken wateroverlast en hittestress en versterken het groen. Door hier subsidie voor te geven kan iedere inwoner hieraan meedoen.

 

Hart voor Oegstgeest

Hart voor Oegstgeest denkt dat een subsidieregeling kan bijdragen aan vergroening van daken en gevels. Dit helpt om regenwater niet via het riool op sloten te lozen.

 

Lokaal Oegstgeest

Lokaal Oegstgeest wil inwoners stimuleren om hun daken en gevels te vergroenen. Op deze manier blijven we samen werk maken van de energietransitie.

 

Progressief Oegstgeest

We willen burgers stimuleren om mee te helpen ons dorp klimaatbestendig te maken. Groene daken en tuinen helpen om het dorp koeler te houden op warme dagen. Daarnaast helpt meer groen en het opvangen van regenwater, dat waterschade bij plensbuien wordt voorkomen.

 

VVD

Er zijn al genoeg landelijke subsidieregelingen. Daar hoeft niet nog een gemeentelijke bij. De gemeente moet wel de inwoners over deze regelingen informeren en stimuleren hier gebruik van te maken.

 

Stelling 14

De gemeente bezuinigt op hulp aan minima.

14/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

Neen, dit past niet in de barmhartigheid die BVNL hoog in het vaandel heeft.

 

CDA Oegstgeest

Het is belangrijk dat ook dorpsgenoten met een wat lager inkomen mee kunnen doen aan de samenleving. Het CDA wil hen - zeker in deze dure tijd –ruimhartig helpen. Daarbij is extra aandacht voor het op tijd bieden van schuldhulpverlening van belang, zodat problemen niet groter worden dan nodig.

 

D66

Minima hebben het in Nederland en Oegstgeest niet breed. Hierop bezuinigen zal meer problemen creëren dan het oplost.

 

Hart voor Oegstgeest

Hart voor Oegstgeest vindt dat, als bezuinigingen nodig zijn, minima moeten worden ontzien. Kunnen meedoen is belangrijk.  Wij zijn voor goede ondersteuning op maat, om mensen minder afhankelijk te laten zijn van gemeentelijk minimaregelingen.

 

Lokaal Oegstgeest

Lokaal Oegstgeest is voor een goede ondersteuning van inwoners die dat nodig hebben, juist in deze onzekere financiële tijden. Vooral mensen met een smalle beurs hebben grote moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Inwoners met problematische schulden moeten zo snel mogelijk worden geholpen.

 

Progressief Oegstgeest

We zijn in Oegstgeest solidair met minima, en zien bestaanszekerheid als een recht. Minima leven op de grens van bestaanszekerheid. Bezuinigen hierop betekent een aantasting van een menswaardig bestaan.

 

VVD

Het huidige beleid is rechtvaardig en toereikend voor de minima. De menselijke maat moet leidend zijn. Participatie is essentieel voor het sociaal-maatschappelijk welzijn. Kinderen verdienen speciale aandacht. Zij moeten in staat zijn mee te doen met sportactiviteiten en schoolreisjes.

 

Stelling 15

Nieuwbouw is nooit hoger dan bebouwing in de directe omgeving.

15/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

Hoeft niet zo dogmatisch, gewoon handelen met gezond verstand. De directe omwonenden écht betrekken in het proces en échte invloed geven.

 

CDA Oegstgeest

Nieuwe huizen kunnen wat het CDA betreft alleen nog worden gebouwd op een klein aantal, al bebouwde plekken. Het ontwerp van nieuw te ontwikkelen woningen moet aansluiten bij de bestaande stijl. Voor nieuwe woontorens is in de al bebouwde omgeving geen plaats.

 

D66

Nieuwbouw of herstructurering moet altijd op een mooie groene manier ingebed worden in de omgeving. Bij nieuwbouw is een goede afstemming op de hoogte van omliggende gebouwen leidend.

 

Hart voor Oegstgeest

Nieuwbouw moet passend zijn in de omgeving. Dus niet hoger dan de bestaande bebouwing. Hart voor Oegstgeest wil geen nieuwbouw ten koste van parken en andere groene terreinen in Oegstgeest. Er moet ruimte zijn voor kinderen om te spelen en voor iedereen om te ontspannen in de directe woonomgeving.

 

Lokaal Oegstgeest

Lokaal Oegstgeest is tegen hoogbouw. Het groene en dorpse karakter van Oegstgeest moet worden behouden. De verstening van Oegstgeest moet niet verder toenemen. Nieuwbouw dient nooit hoger te zijn dan de directe omgeving.

 

Progressief Oegstgeest

Nieuwbouw moet functioneel passen binnen de bestaande omgeving. Hoogteplannen als bij La France passen niet bij Oegstgeest. Op locaties waar het wel kan, bijvoorbeeld langs de A44, kan naar andere hoogte accenten gezocht worden.

 

VVD

Nieuwbouw moet altijd passen in de omgeving. Meestal betekent dat nieuwe bebouwing niet hoger mag zijn dan bebouwing in de directe omgeving.

 

Stelling 16

Bij grote vluchtelingenstromen levert Oegstgeest een bijdrage aan de opvang.

16/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

Mits zonder voorkeursbehandelingen en met inachtneming van proportionaliteit en in overleg met inwoners van Oegstgeest.

 

CDA Oegstgeest

Het CDA wil mensen in nood barmhartig blijven helpen in Oegstgeest wanneer dat nodig is. Het past niet bij ons dorp om de deur te sluiten voor vluchtelingen die een dak boven het hoofd nodig hebben.

 

D66

Oegstgeest levert op dit moment al een belangrijke bijdrage middels opvang van statushouders in het Hoefijzergebouw. Hier gaan we de komende jaren mee door.

 

Hart voor Oegstgeest

Oegstgeest biedt nu tijdelijke woonruimte aan statushouders die aan de regio zijn toegewezen voor permanent verblijf. Bij toename van de vluchtelingenstroom zal opnieuw kritisch worden bekeken of en waar tijdelijke woonruimte kan worden gerealiseerd.

 

Lokaal Oegstgeest

Oegstgeest neemt zijn verantwoordelijkheid en levert naar mogelijkheden een bijdrage als het gaat om de opvang van vluchtelingenstromen. Oegstgeest levert op dit moment al een forse bijdrage in de opvang van statushouders en spoedzoekers.

 

Progressief Oegstgeest

PrO staat voor solidariteit bij de opvang van mensen die volgens het VN-vluchtelingenverdrag reden hebben hun land te verlaten. Daarom vinden wij dat Oegstgeest bij onvoorziene vluchtelingenstromen een evenredig aandeel moet nemen in de opvang van vluchtelingen die tot Nederland worden toegelaten.

VVD

Oegstgeest levert uiteraard zijn bijdrage aan landelijke opgave van opvang van vluchtelingen. Wel is proportionaliteit ten opzichte van de directe omgeving daarbij van doorslaggevend belang.

 

Stelling 17

Betaald parkeren wordt ingevoerd.

17/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

Welk probleem wordt hiermee opgelost? De aantrekkingskracht van onze winkels is onder andere groot door gratis parkeren.

 

CDA Oegstgeest

Parkeren blijft wat het CDA betreft gratis. Betaald parkeren invoeren is slecht voor onze winkeliers en winkelcentra. Het CDA wil juist een impuls voor Winkelcentrum Lange Voort en het Irispark de komende jaren, zodat winkelen voor inwoners en regiogenoten aantrekkelijker wordt.

 

D66

Het invoeren van betaald parkeren zorgt alleen maar voor verplaatsing van het probleem en draagt niet bij aan de gastvrije gemeente die wij willen zijn.

 

Hart voor Oegstgeest

Hart voor Oegstgeest is tegen het invoeren van betaald parkeren. Doordat er niet betaald hoeft te worden om te parkeren bij onze winkelcentra, komen mensen van buurgemeenten ook boodschappen doen in Oegstgeest. Dat is gunstig voor onze ondernemers.

 

Lokaal Oegstgeest

Lokaal Oegstgeest is tegen betaald parkeren, in welke vorm dan ook. Van invoering van betaald parkeren kan geen sprake zijn. In heel Oegstgeest blijft parkeren gratis.

 

Progressief Oegstgeest

Betaald parkeren zal alleen overwogen worden als hier noodzaak voor is: vanwege parkeeroverlast uit andere gemeenten, en wanneer het huidige blauwe-zonebeleid niet meer werkt.

 

VVD

Parkeren is en blijft gratis.

 

Stelling 18

Er komt een jongerenbudget, waarmee jongeren initiatieven kunnen ontplooien.

18/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

Neen. Als jongeren initiatieven willen ontplooien dan kunnen wij per casus besluiten of de gemeente daar een facilitererende rol in kan spelen.

 

CDA Oegstgeest

Het is een mooi idee om bijvoorbeeld een nieuwe Jeugdraad ook een budget te geven, zodat zij ook echt iets kunnen doen met ideeën waar draagvlak voor is onder jongeren.

 

D66

Jongeren hebben het tijdens de coronapandemie ontzettend zwaar. Het is goed om jongeren budget te geven waarmee ze initiatieven kunnen ontplooien die in de eigen doelgroep leven.

 

Hart voor Oegstgeest

Hart voor Oegstgeest is voor het invoeren van een jeugdraad met een eigen budget om initiatieven te ontplooien.

 

Lokaal Oegstgeest

Jongeren zijn de toekomst van Oegstgeest. Ze moeten goed worden betrokken bij hun dorp, hun leefomgeving. Een jongerenbudget en een actieprogramma voor de jeugd kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

 

Progressief Oegstgeest

Jongeren voelen zich vaak niet gehoord. Daarom moet de gemeente jongeren actief betrekken door vraaggericht beleid. Met een jongerenbudget betrekken we jongeren bij het opzetten van meer activiteiten en locaties die voor hen zijn bestemd zodat deze beter passen bij hun wensen en behoeften. 

VVD

Als er een jeugdraad komt en deze met goede ideeën of plannen komt dan stellen we daar budget voor beschikbaar.

 

Stelling 19

Bij nieuwbouw tenminste 25% sociale huurwoningen.

19/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

Neen. Problemen moeten pragmatisch worden opgelost en dat doe je niet met dit soort grote dogma’s. Die zijn niet zondermeer in het belang van de inwoners van Oegstgeest.

 

CDA Oegstgeest

Er is in onze dure regio te weinig plek voor mensen met een gewoon inkomen. Daarom is bij nieuwbouw 25% sociaal en 25% middeldure woningen belangrijk. Zo kunnen ook starters, leraren, verplegers en bijvoorbeeld politieagenten zich hier vestigen.

 

D66

Er zijn in Oegstgeest al jaren geen sociale woningen meer bijgebouwd en de wachttijd is heel lang. Daarom is het belangrijk om bij nieuwe projecten minimaal 25% sociaal te bouwen, maar mogelijk zelfs meer.

 

Hart voor Oegstgeest

25% Sociale huurwoningen en 25% middendure huur- of goedkope koopwoningen gelden bij nieuwbouw. Dit geldt voor ons ook als bestaande bedrijfsruimten/kantoorgebouwen worden verbouwd naar woningen. Afspraken hierover met de andere regiogemeenten moeten we nakomen.

 

Lokaal Oegstgeest

Lokaal Oegstgeest steunt de afspraken uit de woonvisie 2020-2030. Dit betekent dat we in de nieuwbouw minimaal 25% sociale huur en 25% middeldure huur realiseren.

 

Progressief Oegstgeest

We vinden het belangrijk dat in Oegstgeest voor iedereen, ook met een kleine beurs, een betaalbare woning beschikbaar is. 25% sociale huurwoningen is een minimum, meer is gewenst.

VVD

De afspraak om 25% sociale huurwoningen bij nieuwbouw te realiseren, staat. Dat geldt ook voor de afspraak dat bij nieuwbouw er 25% middenhuur of middeldure koop gerealiseerd wordt.

 

Stelling 20

Oegstgeest zet zich in voor krimp van Schiphol.

20/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

Hier gaat Oegstgeest niet over. Wel zorgen dat geluidsoverlast serieus wordt genomen en wordt aangepakt.

 

CDA Oegstgeest

Schiphol veroorzaakt in flinke delen van het dorp grote overlast. Dit verminderen heeft voor het CDA hoge prioriteit. Wij zijn tegen verdere groei van Schiphol en het aantal vluchten boven ons hoofd. Tegelijkertijd is Schiphol van belang, ook voor onze regio. Krimp is niet aan de orde.

 

D66

De vluchten vanaf Schiphol over ons dorp hebben een grote invloed op onze woonkwaliteit en soms ook op de gezondheid van onze inwoners. Krimp is de enige oplossing hiervoor.

 

Hart voor Oegstgeest

De gemeente moet zich inzetten voor het verminderen van het totale aantal vluchten, het stoppen met - of verminderen van- het aantal nachtvluchten, het stoppen met laag aanvliegen boven Oegstgeest en het voorkomen van de aanleg van een tweede Kaagbaan. Dit alles levert minder overlast in Oegstgeest.

 

Lokaal Oegstgeest

Lokaal Oegstgeest is voorstander van het bestrijden van de vlieghinder. Het intensieve vliegverkeer veroorzaakt ernstige overlast in Oegstgeest. Lokaal Oegstgeest is tegen plannen om luchthaven Schiphol verder te laten groeien.

 

Progressief Oegstgeest

PrO staat voor duurzaamheid en een rustige woonomgeving voor mens en dier. Wij zetten ons, in regionaal verband, in voor krimp van Schiphol. We willen een verbod op nachtvluchten en we willen hogere aanvliegroutes. Wij zijn tegen de aanleg van een tweede Kaagbaan.

 

VVD

Schiphol dient zich te houden aan de gemaakte afspraken ten aanzien van (geluids)hinder en leefomgeving. Dat betekent onder de huidige omstandigheden geen verdere groei van het aantal vliegbewegingen zonder verstrekkende maatregelen voor de leefomgeving.

 

Stelling 21

De onroerendezaakbelasting (OZB) moet omhoog.

21/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

Neen, maar wel als het niet anders kan. Oegstgeest wordt opgezadeld met de gevolgen van slecht financieel uitstelbeleid. Dit moet daadkrachtig worden aangepakt. Alles is bespreekbaar in het belang van de inwoners van Oegstgeest.

 

CDA Oegstgeest

Het CDA vindt dat belastinggeld eerst beter uitgegeven moet worden, voordat er meer opgehaald wordt. Zeker met alle prijsstijgingen van dit moment mag niet gemakkelijk gedacht worden over belastingverhoging. Voor het CDA is het daarom een laatste optie.

 

D66

De gemeente heeft enorme financiële uitdagingen doordat noodzakelijk onderhoud jaren uitgesteld is. We moeten komende jaren naar het totaalplaatje van de inkomsten en uitgaven kijken, daar hoort de OZB ook bij.

 

Hart voor Oegstgeest

Een stijging van de OZB is geen doel. De OZB mag van Hart voor Oegstgeest alleen omhoog om bepaalde voorzieningen in stand te houden. Inwoners moeten daar vooraf bij betrokken worden.

 

Lokaal Oegstgeest

Lokaal Oegstgeest is tegen het verhogen van de onroerendezaakbelasting (OZB).

 

Progressief Oegstgeest

De gemeente staat voor extra uitgaven om ons dorp leefbaar en veilig te houden. Aan huiseigenaren kan vanuit het principe 'sterkste schouders dragen zwaarste lasten' een bijdrage worden gevraagd om dit te helpen realiseren, en daarmee de gemeentelijke financiën op termijn op orde te houden.

VVD

De OZB dient zo laag mogelijk te blijven. Deze mag alleen maar omhoog als daar iets tegenover staat zoals het behoud van, nieuwe of betere voorzieningen.

 

Stelling 22

Iedere aanvraag voor een oplaadpaal voor een elektrische auto wordt goedgekeurd.

22/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

Laat de beoordeling bij de exploitant, die investeert echt niet als die geen vraag ziet in de omgeving. De gemeente moet het gewoon faciliteren. Uiteraard met inspraak van omwonenden.

 

CDA Oegstgeest

Als elke aanvraag goedgekeurd wordt zouden mensen met een gewone auto niet meer kunnen parkeren. De gemeente moet elektrisch rijden faciliteren, maar het CDA wil dat dit niet ten koste gaat van hen die nog gewoon op benzine/diesel rijden. De gemeente moet slim kijken waar laadpalen moeten komen.

 

D66

Iedereen die een elektrische auto heeft moet deze dicht bij huis kunnen laden. We kijken wel naar slimme mogelijkheden om bestaande palen dubbel te benutten en oplossingen met kabelgoten zodat vanuit de eigen tuin geladen kan worden.

 

Hart voor Oegstgeest

Alleen als opladen niet op eigen terrein of vanaf eigen terrein met een kabelgoot mogelijk is, moet een aanvraag voor een oplaadpaal worden beoordeeld, waarbij we rekening houden met de spreiding van 'openbare' laadpalen. Daarnaast kunnen we enkele centrale plekken voor ‘snelladen’ overwegen.

 

Lokaal Oegstgeest

Aanvragen voor laadpalen moeten welwillend worden bekeken, maar er moet rekening worden gehouden met het wegvallen van reguliere parkeerplekken. Geen voorkeursbeleid voor elektrische auto’s.

 

Progressief Oegstgeest

PrO zet in op duurzame mobiliteit. Elektrisch rijden is belangrijk en daarom zijn wij voor de aanleg van (snel-) laadpalen en -pleinen en kabelgoten bij woonhuizen. Deze aanleg mag niet betekenen dat er daardoor openbare parkeerplekken verdwijnen.

VVD

Indien er in de directe omgeving voldoende vraag naar elektrisch laden is om een extra laadpaal te rechtvaardigen dan dient een aanvraag toegewezen te worden. Als er genoeg laadpalen in de omgeving zijn dan is er geen reden om een extra laadpaal in de openbare ruimte te plaatsen.

 

Stelling 23

Er wordt actie ondernomen om het vertrouwen in het gemeentebestuur te vergroten.

23/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

Ja, enige actie is dat het bestuur zelf verandert, niets meer, niets minder. Oegstgeest dient een volledig zuiver, open en transparant bestuur te hebben dat op basis van gezond verstand zuiver en alleen handelt in het belang van de inwoners van Oegstgeest.

 

CDA Oegstgeest

Het CDA wil een dienstbare overheid die afspraken nakomt en bij elke beslissing alle belangen zuiver en volledig afweegt. En dat er op het gemeentehuis minder gepraat en in het dorp meer gerealiseerd wordt. Bijvoorbeeld als het gaat om investeringen in veilige wegen.

 

D66

Onder het huidige College (van PrO, VVD en CDA) is het vertrouwen in het gemeentebestuur sterk gedaald. Het verbeteren van dit vertrouwen heeft hoge prioritiet. We willen een inwonersgerichte gemeente die initiatieven ondersteunt, goed bereikbaar is en inwoners betrekt.

 

Hart voor Oegstgeest

Hart voor Oegstgeest staat voor betrouwbaar, transparant bestuur als basis voor vertrouwen bij inwoners en samenwerkingspartners. Er moet door politieke partijen niet voorbij worden gegaan aan de inbreng van inwoners.

 

Lokaal Oegstgeest

De huidige coalitie heeft het ernstig af laten weten. Projectontwikkelaars krijgen meer aandacht dan de eigen inwoners. Dit college had voltallig dienen te vertrekken. De gemeente moet zeggen wat ze doet en doen wat ze belooft: geen achterkamertjespolitiek en verborgen agenda’s.

 

Progressief Oegstgeest

Democratie staat of valt met vertrouwen. Zonder vertrouwen haken inwoners af. Daarom moet het gemeentebestuur weten waar de pijnpunten zitten en ze niet voor inwoners invullen. Hoewel enkele pijnpunten al wel duidelijk zijn, zoals de gemeentelijke communicatie en fouten in plannen en besluiten.

VVD

Inwoners dienen betrokken te worden bij ontwikkelingen in hun directe woonomgeving. Onze inwoners moet door meer actieve communicatie vanuit de gemeente en de gemeenteraad goed geïnformeerd worden over ontwikkelingen, de participatiemomenten en het besluitvormingsproces.

 

Stelling 24

Schoolzwemmen keert terug.

24/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

Het schoolzwemmen is ooit 'wegbezuinigd' terwijl de kosten gewoon doorliepen omdat gemeente het zwembad financieel moest ondersteunen. Met schoolzwemmen  ondersteunen wij het zwembad en zorgen wij ervoor dat alle kinderen in Oegstgeest leren zwemmen, ook kinderen die nu niet op zwemles zitten.

 

CDA Oegstgeest

Schoolbesturen kunnen samen met ouders het beste bepalen wat wel en niet bijdraagt aan goed onderwijs. Als schoolbesturen schoolzwemmen terug willen, dan vindt het CDA dat de gemeente dit mogelijk moet maken. Het is niet aan de gemeente om dit eenzijdig te bepalen.

 

D66

De scholen hebben een aantal jaren geleden aangegeven dat zij schoolzwemmen niet nodig vonden omdat het tijdsintensief is en bijna alle kinderen al konden zwemmen. Wij respecteren deze wens van de scholen.

 

Hart voor Oegstgeest

Scholen moeten in 2023 verplicht meer bewegingsonderwijs aanbieden. Schoolzwemmen kan hieraan bijdragen. Het kan een win-winsituatie opleveren: Alle kinderen zwemles en bijdragen aan het behoud van het zwembad.

 

Lokaal Oegstgeest

Lokaal Oegstgeest heeft zich sterk verzet tegen het stopzetten van het schoolzwemmen. Schoolzwemmen moet terugkeren.

 

Progressief Oegstgeest

Als scholen het schoolzwemmen (weer) willen oppakken, wil Progressief Oegstgeest dit aanmoedigen en faciliteren, zodat iedereen al op jonge leeftijd kan leren zwemmen voor de veiligheid, gezondheid en plezier.

VVD

Die beslissing is geheel aan de school en niet aan de gemeente.

 

Stelling 25

Oegstgeest krijgt een centrale ontmoetingsplek met onder andere de bibliotheek, volksuniversiteit, cultuur en andere maatschappelijke activiteiten.

25/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

Welk probleem wordt hiermee opgelost? Dorpscentrum en bibliotheek vervullen deze functie al.

 

CDA Oegstgeest

Er zijn al centrale ontmoetingsplekken, zoals het Dorpscentrum. Het CDA vindt het van belang dat een goede bibliotheek behouden blijft voor het dorp en dat andere sociale en culturele activiteiten een plek hebben. Het is aan betrokken organisaties hoe dit vorm krijgt; de gemeente kan faciliteren.

 

D66

Ontmoetingsplekken, de bibliotheek en culturele instellingen zijn zeer belangrijk. Het is niet perse noodzakelijk dit allemaal op één plek te bundelen en daarmee wijkgerichte activiteiten onmogelijk te maken.

 

Hart voor Oegstgeest

Oegstgeest heeft geen centrum waarin voorzieningen zoals bibliotheek, volksuniversiteit, SOEK en kleinschalige horeca voor levendigheid en verbinding zorgen. Een plan hiervoor in de nabijheid van het Dorpscentrum moet uitgewerkt worden.

 

Lokaal Oegstgeest

Lokaal Oegstgeest is voorstander van een centrale ontmoetingsplek met onder andere de bibliotheek, volksuniversiteit, cultuur en andere maatschappelijke activiteiten.

 

Progressief Oegstgeest

PrO heeft altijd gepleit voor zo’n ‘cultuurfabriek’. De bibliotheek is goed op weg. We gaan nu op zoek naar een meer betaalbare locatie waarin ook ruimte is voor een theaterzaaltje. Cultuur(-beoefening) verdient meer geld en aandacht. Maatschappelijke organisaties kunnen hier een vaste plek krijgen.

VVD

Oegstgeest mist een centrale plek (plein) waar mensen om allerlei redenen regelmatig naar toe gaan en elkaar ontmoeten. Komende periode willen we onderzoeken of dit plan financieel en ruimtelijk haalbaar is.

 

Stelling 26

Bakken voor groente-, fruit- en tuinafval wekelijks legen.

26/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

Neen, welk dringend probleem wordt hiermee opgelost?

 

CDA Oegstgeest

Dit is een slecht idee. Dat zorgt voor een forse stijging van de afvalstoffenheffing voor inwoners en extra vrachtauto’s door het dorp. Inwoners kunnen al gratis een extra bruine bak aanvragen als dit nodig is. Een uitzondering zou gemaakt kunnen worden in de hete zomer, vanwege geur en ongedierte.

 

D66

De hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval in het restafval moet omlaag. De vraag is of wekelijks legen dit doel bereikt. We staan open naar een onderzoek hiernaar.

 

Hart voor Oegstgeest

De afvalstoffenheffing is in 2021 gestegen onder andere door hogere kosten van de inzameling (loonkosten, benzineprijzen). Vaker ophalen betekent dus een nog hogere afvalstoffenheffing. Voor vaker ophalen tijdens de warme zomermaanden zien wij wel voordelen.

 

Lokaal Oegstgeest

Het wekelijks legen van de bakken voor groente-, fruit en tuinafval zorgt voor het terugdringen van het restafval en zorgt zeker in de zomer voor het terugdringen van geuroverlast en ongedierte.

 

Progressief Oegstgeest

Het goed scheiden van GFT van restafval moet beloond worden. Tegelijkertijd kan flexibiliteit ingebouwd worden, bijvoorbeeld in periodes van veel en weinig tuinafval, zodat voorkomen wordt dat de ronde gemaakt wordt voor vrijwel lege GFT bakken.

VVD

Als GFT wekelijks opgehaald wordt zal dat bijdragen aan minder GFT in het restafval en lagere kosten. Wekelijks legen kost echter ook geld. De VVD is daarom voorstander om dit eerst als proef en afhankelijk van het seizoen te doen. In het voorjaar en de zomer dus vaker dan in de winter.

 

Stelling 27

Een verbod voor gebruik van softdrugs in de openbare ruimte en publieke gebouwen.

27/27

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
BVNL

Neen, is al verboden. We gaan geen extra wetgeving introduceren, maar wetgeving en regels verminderen en handhaven.

 

CDA Oegstgeest

Het CDA vindt drugsgebruik in parken, op straat en in publieke gebouwen niet normaal. Tot voor kort was dit zoals in zoveel gemeenten verboden via de Algemene Plaatselijke Verordening. VVD, D66 en PrO hebben dit geschrapt. Het CDA wil het verbod op openlijk drugsgebruik gewoon weer invoeren.

 

D66

Het gebruik van softdrugs is in Nederland toegestaan. In de publieke ruimte mag je op veel plekken alcohol nuttigen en dus ook softdrugs gebruiken. In gebouwen geldt een rookverbod.

 

Hart voor Oegstgeest

Evenals roken, moet het gebruik van softdrugs in publieke gebouwen worden verboden. Gebruik van softdrugs in de openbare ruimte in de buurt van scholen en sportterreinen moet aangepakt worden!

 

Lokaal Oegstgeest

Lokaal Oegstgeest is voor een verbod op het gebruik van softdrugs in de openbare ruimte en publieke gebouwen.

 

Progressief Oegstgeest

We vinden dat een totaalverbod in de openbare ruimte grondrechten teveel inperkt. Een verbod in specifieke gebieden waar overlast plaatsvindt is beter. In openbare gebouwen is drugsgebruik nu al verboden wanneer het overlast geeft.

VVD

De VVD is voor een verbod voor zover het publieke gebouwen betreft. In de openbare ruimte blijft het toegestaan.

 

Onderzoek voltooid

Klik op "Ga verder" en kom erachter welke politieke partij het beste bij u past.
Uw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de volgende politieke partijen:

- BVNL
- CDA Oegstgeest
- D66
- Hart voor Oegstgeest
- Lokaal Oegstgeest
- Progressief Oegstgeest
- VVD

Werkwijze
Per standpunt berekent de website de afstand tussen uw antwoord en alle politieke partijen. Vervolgens vergelijken wij de antwoorden en kijken welke politieke partij het beste u past. Daarbij houden wij rekening met het gewicht dat u heeft toegekend aan uw antwoord.