Dronten

Vul de stemhulp in

Vul  in of je het (helemaal) eens of (helemaal) oneens bent met de stellingen. Stuur de uitkomst door aan te klikken hoe belangrijk je een onderwerp vindt. Aan 't eind zie je de overeenkomst met de politieke partijen. Tevens vind je toelichtingen op de standpunten van de partijen.© mijnstemhulp.nl

Stelling 1

Meer restafval betekent meer betalen.

1/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Een financiële prikkel helpt: wie minder restafval aanbiedt wordt beloond met een lagere afvalstoffenheffing. Diftar is nog niet aan de orde. Eerst willen we in beeld brengen waar bijsturing nodig is en voorlichting op maat geven.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie wil afval zien als grondstof. Als we afval goed gescheiden inzamelen bij de bron, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik. Om goed scheiden van afval te stimuleren zijn wij voor Diftar, waarbij de vervuiler betaalt.

 

D66

D66 gelooft in 'de vervuiler betaalt'. Diftar is een systeem voor de inzameling van afval waarbij per huishouden of rechtspersoon geregistreerd wordt hoeveel en wat voor een soort afval wordt ingeleverd.

 

GroenLinks

Als je meer afval aanbiedt, betaal je meer. Scheid je goed je afval en bied je minder aan, dan betaal je ook minder. Dat is eerlijk en afval scheiden loont. Mensen die om medische redenen meer afval hebben moeten geen financiële nadelen ondervinden.

 

Leefbaar Dronten

De vervuiler betaalt.

 

PvdA

De PvdA is voorstander van het principe de vervuiler betaalt.

 

SP

Er zijn genoeg situaties waarbij inwoners er niets aan kunnen doen dat zij meer restafval produceren. Denk aan luiers en incontinentiemateriaal. Wij zijn tegen betalen voor restafval.

 

VVD

Inwoners kunnen afval zo goedkoop mogelijk kwijt en willen zo min mogelijk verspilling. Daarbij streven we zoveel mogelijk naar hergebruik en recycling. We willen geen rigide systeem met afvalregistratie en respecteren de privacy van onze inwoners.

 

Stelling 2

Wie een woning koopt, moet er ook gaan wonen.

2/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA heeft eind 2021 een motie Actieplan Wonen ingediend om knelpunten snel te kunnen aanpakken. Met concrete voorstellen, zoals een zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming moeten woningen beschikbaar blijven voor onze eigen inwoners.

 

ChristenUnie

De koper wordt verplicht te gaan wonen in de woning die hij koopt, niet alleen bij nieuwbouw, maar ook in de bestaande bouw. Daarmee reguleert de gemeente meteen ook de toeristische verhuur beter.

 

D66

Bouwen doen we voor de mensen die er gaan wonen, niet voor ontwikkelaars, dus in een woning moet je zelf gaan wonen. Uitzonderingen blijven er, bijvoorbeeld voor bijzondere doelgroepen, zoals starters, onze studenten of arbeidsmigranten.

 

GroenLinks

Betaalbaar wonen wordt steeds lastiger door de krappe woningmarkt. We geven ontwikkelaars niet de vrije hand en we bouwen voldoende sociale woningen. Nieuwbouw is er voor alle groepen en kopers gaan er zelf wonen.

 

Leefbaar Dronten

Zelfbewoningsclausule antispeculatiebeding.

 

PvdA

De PvdA is voor de invoering van een bewoningsplicht en ook voor een antispeculatiebeding.

 

SP

Met de huidige woningnood is het niet te verantwoorden dat er leegstand is. Ook zijn er teveel projectontwikkelaars bezig woningen op te kopen om ze duur weer te verhuren.

 

VVD

Bij verkoop van grond voor de bouw van starterswoningen, is zelfbewoningsplicht het uitgangspunt. Ook doen we alles wat mogelijk is om speculatie tegen te gaan. Om snel meer woningen te kunnen bouwen, kiezen we voor kortere en soepelere procedures.

 

Stelling 3

Cameratoezicht in de fietsenstallingen van station Dronten invoeren.

3/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

In 2018 hebben we als CDA-fractie al cameratoezicht bepleit om fietsdiefstal bij het station tegen te gaan. Als CDA zijn we van mening dat cameratoezicht uitkomst kan bieden op plekken waar regelmatig sprake is van overlast, diefstal of vernielingen.

 

ChristenUnie

Cameratoezicht is een prima middel, maar de ChristenUnie wil het beperkt en proportioneel toepassen en inbedden in goede (privacy-)wetgeving en in een goede cyclus van beleid, uitvoering en evaluatie.

 

D66

D66 is terughoudend met  het gebruik van cameratoezicht, omdat dit soms een vals gevoel van veiligheid kan geven en de  privacy van de Drontenaar aantast.

 

GroenLinks

GroenLinks is zeer terughoudend met cameratoezicht in de openbare ruimte. Camera's zijn een ernstige inbreuk op de privacy.  Voor ons is dat dan ook het laatste redmiddel. Wij zien op dit moment geen locaties waar cameratoezicht zou passen.

 

Leefbaar Dronten

Indien er aanleiding toe is. Geen angst zaaien op voorhand.

 

PvdA

Als daar aanleiding toe is, vanwege diefstal of vernielingen, is de PvdA voorstander van cameratoezicht.

 

SP

Gericht cameratoezicht op plekken waar overlast verwacht kan worden is wat ons betreft een goed middel. Fysiek toezicht houden heeft altijd de voorkeur. 

 

VVD

De VVD wil dat overtredingen, zoals diefstal en vernielingen, streng worden aangepakt. Cameratoezicht kan worden ingezet bij de opsporing. De VVD is ook voorstander van de uitbreiding van het aantal handhavers om overlast aan te pakken.

 

Stelling 4

Nieuwe studentenkamers uitsluitend op de campus.

4/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Dat hoeft niet alleen op de campus. Wel zal bij nieuwe studentenkamers in de wijken specifieke bouw nodig zijn. Overlast moet worden voorkomen. Geen studentenkamers in eengezinswoningen.

 

ChristenUnie

Studenten zijn welkom in de gemeente Dronten. Zij worden gezien als inwoners met rechten en plichten.

 

D66

Wat D66 betreft maken we plek voor onze studenten, bij voorkeur op de campus, maar ook in onze dorpen. Studenten horen in Dronten, waarbij we aandacht hebben voor overlast, goede buur zijn en niet teveel studenten op één plek.

 

GroenLinks

GroenLinks pleit voor grootschalige studentenhuisvesting op of nabij de Campus van De Drieslag, bij de Educalaan en het station, om overlast in de woonwijken te voorkomen.

 

Leefbaar Dronten

Problematiek uit woonwijken weghalen, maar geen getto's.

 

PvdA

Studenten hebben het recht om zich overal in Dronten te vestigen. Grondwettelijk. Maar er kunnen uiteraard regels aan worden verbonden, zoals nu het geval is.

 

SP

Om overlast te beperken in het centrum is dit een goede oplossing. Wel met goed toezicht en goede afspraken met alle partners.

 

VVD

De VVD is trots op onze studenten. In het hele land en ver daarbuiten zijn zij ambassadeurs voor Dronten. Wij zien kansen voor huisvesting op een campus, maar ook verantwoord in de dorpen. Natuurlijk moet overlast aangepakt worden.

 

Stelling 5

Zodra een windturbine de geluidsnormen overschrijdt, laat de gemeente deze stilzetten.

5/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Raad en college moeten zo snel mogelijk een toetsingskader vaststellen voor de windturbines. Dan weet de Omgevingsdienst precies hoe ze moet handhaven als de normen voor geluid of slagschaduw worden overschreden.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie vindt dat de wettelijke geluidsnormen niet overschreden mogen worden. Is dit wel het geval dan volgt handhaving.

 

D66

Een overschrijding van de normen staan we niet toe. We willen ook dat de gemeente hier actief op acteert.

 

GroenLinks

Gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. Dat kan dus ook betekenen dat een windmolen stil wordt gezet bij te veel geluid of overlast door slagschaduw.

 

Leefbaar Dronten

(Leefbaar Dronten heeft dit standpunt niet toegelicht. - red.)

 

PvdA

Deze normen zijn momenteel nog niet vastgesteld.

 

SP

Zeker als deze dichtbij een woonkern staat. Wij zijn sowieso tegen de bouw van windmolens bij woonkernen.

 

VVD

De gemeente Dronten is een duurzame gemeente. Wij willen zo min mogelijk regels, maar de regels die er zijn moeten goed worden nageleefd. Wij hebben zorgplicht en controleren en handhaven daarom. Parken zouden dit uit eigen beweging moeten doen.

 

Stelling 6

Winkels in de gemeente Dronten mogen elke zondag open.

6/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

We zijn terughoudend als het gaat om uitbreiding van de koopzondagen. Bij de bepaling van het aantal koopzondagen moet rekening worden gehouden met lokale middenstand, kleine ondernemers, hun personeel en de vakbonden.

 

ChristenUnie

Winkeliers mogen niet gedwongen worden om hun winkel op zondag te openen. De gemeente moet dit garanderen en bewaken.
 De ChristenUnie is tegen verdere verruiming van de zondagsopenstelling.

 

D66

D66 vindt dat ondernemers zelf moeten beslissen wanneer ze open zijn.

 

GroenLinks

Als winkels op zondag de deuren willen openen kan dat. 

 

Leefbaar Dronten

Ondernemers moeten kunnen ondernemen.

 

PvdA

De PvdA ziet niets in betutteling van de middenstand.

 

SP

Dit gaat ten koste van de kleine ondernemer die zich dat niet altijd kan permitteren.

 

VVD

Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om creatief te ondernemen. Zelf kunnen zij het beste beslissen wanneer hun winkel open of dicht gaat, ook op zondag. Tijdens het terrasseizoen maken we het uitbreiden van terrassen mogelijk.

 

Stelling 7

Eerst een nieuwe sporthal in Swifterbant, daarna pas in Dronten.

7/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Swifterbant heeft twee oude sportzalen die al heel lang aan vervanging toe zijn net als het Dok in Dronten. Swifterbant verdient daarom net zo goed een nieuwe sporthal als Biddinghuizen, die sinds 2021 een nieuwe sporthal heeft in MFC De Binding.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie wil dat naast het zo beweeg-vriendelijk mogelijk inrichten van de openbare ruimte dat sportaccommodaties goed onderhouden worden, toegankelijk zijn voor mensen met een beperking en veilig zijn. Dat geldt voor elke kern.

 

D66

Wij vinden goede sportaccommodaties in alle dorpen belangrijk. Voor ons hangt de ene ontwikkeling niet af van de andere. Het groeien van onze dorpen biedt kansen voor uitgebreidere voorzieningen, zoals mogelijk een sporthal.

 

GroenLinks

De ontwikkeling in de dorpen volgen hun eigen tempo. Uiteraard vinden we het belangrijk dat er in Swifterbant een passende sportvoorziening komt.

 

Leefbaar Dronten

Indien er noodzaak en behoefte zijn. Dat is belangrijker dan een plaats voorrang geven.

 

PvdA

Daar bouwen waar de nood en noodzakelijkheid het grootst is.

 

SP

Tijd om in Swifterbant de voorzieningen ook op orde te krijgen. Dit heeft prioriteit.

 

VVD

De uitvoering van de dorpsvisie van Swifterbant moet snel worden uitgevoerd. Daarbij is de realisatie van een nieuwe sporthal belangrijk. Ook in Dronten moeten sporthallen op orde zijn. Wat nodig is pakken we zaan, dit kan ook tegelijk.

 

Stelling 8

Een vuurwerkverbod voor de gemeente Dronten.

8/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Vuurwerk afsteken hoort bij oud en nieuw. Een traditie die we graag willen behouden. Op bepaalde plekken waar vuurwerk veel (geluids)overlast geeft (dierenpark, centrum, verzorgingstehuis) kan gekozen worden voor vuurwerkvrije zones.

 

ChristenUnie

Ieder jaar vallen er weer slachtoffers door (illegaal) consumentenvuurwerk. De ChristenUnie wil dit voorkomen en toch deze traditie in stand houden door op een centrale locatie vuurwerk af te laten steken door professionals.

 

D66

D66 vindt dat de Drontenaren zich hier zelf over moeten uitspreken. Voor ons is een vuurwerkverbod op dit moment geen onderwerp van bespreking.

 

GroenLinks

GroenLinks werkt landelijk aan een vuurwerkverbod. Zolang dat er niet is zien we lokaal de oplossing in vuurwerkvrije zones. Carbidschieten kan op aangewezen plaatsen.

 

Leefbaar Dronten

Schaadt biodiversiteit en maatschappelijke schade.

 

PvdA

Een algeheel vuurwerkverbod is de PvdA geen voorstander van, temeer omdat het niet te handhaven is. Wij zien wel iets in regulering qua plaatsen waar wel een verbod geldt.

 

SP

De overlast van het afsteken weegt niet op tegen de voordelen en de traditie.

 

VVD

Veel Drontenaren gaan verantwoord met vuurwerk om. Zij kunnen en willen een keer per jaar genieten. De VVD is daarom tegen een vuurwerkverbod. Wel moet voorlichting worden gegeven en overlast keihard worden aangepakt.

 

Stelling 9

Lelystad Airport zo spoedig mogelijk openen.

9/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Lelystad Airport is belangrijk voor de economische ontwikkeling in onze regio. De luchthaven kan open onder strikte voorwaarden (geen nachtvluchten, geen laagvliegroutes, geen routes boven woonkernen en binnen het gestelde maximum aantal vluchten).

 

ChristenUnie

De ChristenUnie is kritisch op de opening van Lelystad Airport, en volgt met zorg de ontwikkelingen, waarbij met name Den Haag hier aan de knoppen draait. Het eventueel opengaan moet gepaard gaan met investeringen voor natuur en werkgelegenheid.

 

D66

D66 Dronten zit dubbel in deze discussie. Wij zijn enkel onder voorwaarden voor de komst van Lelystad Airport en wachten het besluit van het kabinet hierin af.

 

GroenLinks

GroenLinks Dronten is tegen een verdere uitbreiding van de luchthaven Lelystad. Wat ons betreft zal de uitgebreide luchthaven niet open gaan voor vakantievluchten. We lobbyen daar actief voor.

 

Leefbaar Dronten

Politieke lijn afgelopen jaren.

 

PvdA

Dit kan Schiphol ontlasten en brengt werkgelegenheid met zich mee.

 

SP

Wij zijn tegen de komt van Lelystad Airport.

 

VVD

Wij zijn voor de opening van Lelystad Airport. Het geeft een extra (economische) impuls voor onze regio. Ook als plek voor (duurzame) innovatie in de luchtvaart. Randvoorwaarde is dat overlast zoveel mogelijk moet worden voorkomen.

 

Stelling 10

De gemeente Dronten mag groeien naar 75.000 inwoners.

10/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Als CDA willen we de groene uitstraling van onze kernen en het ‘dorpse’ karakter behouden. 
Met 65.000 inwoners is dat nog te realiseren. Met een omvang zo groot als Lelystad (75.000 inwoners) denken we dat het ‘dorpse’ karakter verloren gaat.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie is voor geleidelijke groei, behoud van het dorpse karakter en passende voorzieningen die nodig zijn om een wijk en leefomgeving goed vorm te geven.

 

D66

D66 ziet een groei voor zich tussen de 65.000 en 70.000 woningen, waarbij de identiteit van de dorpen niet in het geding komt. Wie weet een nieuw dorp aan het water?

 

GroenLinks

GroenLinks is voor een groei tot maximaal 65.000 inwoners. Wij denken dat dit kan, maar wel onder voorwaarden. Inwoners praten mee en krijgen het laatste woord in dit besluit.

 

Leefbaar Dronten

Groei op gepaste wijze. Getallen zijn niet leidend. Met behoud van landschappelijk karakter.

 

PvdA

De groei moet stapsgewijze plaatsvinden en er dient eerst een brede participatie plaats te vinden onder de burgers van Dronten.

 

SP

Groei en de aantallen daarvan zijn geen doel. Het zou de woningnood kunnen helpen, maar kan alleen maar als de voorzieningen mee groeien.

 

VVD

De groei van de dorpen in onze gemeente helpt starters aan een woonruimte, geeft veel kansen voor onze ondernemers en winkeliers en houdt onze voorzieningen in stand. Groei moet wel met behoud van ons eigen unieke karakter.

 

Stelling 11

De gemeente zorgt voor openbare toiletten in alle winkelcentra.

11/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

We hebben als CDA aandacht gevraagd voor openbare toiletten in de winkelcentra. Bezoekers moeten zich thuis voelen en daar hoort een nette openbaar toilet voorziening bij: een tijdelijke dixi op een parkeerplaats voldoet daar niet aan.

 

ChristenUnie

Dronten stelt een toiletnorm op, zodat er voldoende beschikbare toiletten aanwezig zijn in drukke voetgangersgebieden en verblijfsgebieden.

 

D66

Je vrij voelen, betekent ook naar het toilet kunnen gaan. Dat hoeft niet een apart openbaar toilet te zijn, maar mag het ook een toilet zijn bij een ondernemer. De aanwezigheid en toegankelijkheid van een toilet vinden wij belangrijk.

 

GroenLinks

Toiletten horen bij een gastvrij centrum, iedereen heeft ze wel een keer nodig. We willen dat de gemeente inzichtelijk maakt waar de toiletten zich nu bevinden en overlegt met de ondernemers over het toegankelijk maken van hun toiletten.

 

Leefbaar Dronten

(Leefbaar Dronten heeft dit standpunt niet toegelicht. - red.)

 

PvdA

Dat is een welkome aanvulling voor ons prachtige winkelcentrum.

 

SP

Voor iedereen moet het mogelijk zijn om gebruik te kunnen maken van goede sanitaire voorzieningen.

 

VVD

In de gemeente Dronten hebben we goede horeca. Bestel daar wat lekkers en maak dan gebruik van hun voorzieningen. Daarnaast zijn er in bijvoorbeeld het gemeentehuis, De Binding en Meerpaal openbare toiletvoorzieningen.

 

Stelling 12

In hoofdlijnen dient het beleid van het huidige college van VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie te worden voortgezet.

12/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Dit college toont te weinig visie. Leegstand winkelcentra wordt niet écht aangepakt, er is nog geen Woonvisie, huisvesting arbeidsmigranten duurt te lang, ondernemers en inwoners raken gefrustreerd door een gebrek aan regie van dit college.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie zet constructief in op luisteren en samenwerken. Het wel of niet deelnemen in een coalitie is niet doorslaggevend. Het innemen van standpunten in de raad wordt primair bepaald door de uitgangspunten in ons verkiezingsprogramma.

 

D66

Eerst de kiezer aan zet, door te bepalen naar welke partij zijn stem gaat en of het beleid van het college daarmee wordt beloond of gestraft. D66 wil wel verandering, door niet het beleid, maar jou centraal te zetten.

 

GroenLinks

GroenLinks wil dat de gemeente gaat inzetten op het geluk van de inwoners. Niet alleen in woorden, maar ook in de keuze waar we onze tijd en geld aan besteden. Met name op participatie en meebeslissen moeten we stappen zetten.

 

Leefbaar Dronten

Is aan de nieuwe coalitie.

 

PvdA

Dit college heeft niet erg inspirerend gewerkt en behoorlijk wat steken laten vallen. Er is een roep van de burger en diverse instellingen, instanties, verenigingen en bedrijven om een meer inspirerend en betrokken beleid.

 

SP

Het is tijd voor een nieuwe bestuurscultuur. Dus geen voortzetting van de hoofdlijnen van de oude coalitie.

 

VVD

De afgelopen vier jaar is veel goed gegaan en dat moeten we behouden, zoals steeds meer focus op lokale ondernemers en stappen om bereikbaarheid te verbeteren. Wat in onze gemeente beter kan moeten we ook beter gaan doen.

 

Stelling 13

Vrijkomende sociale en middeldure woningen gaan alleen naar inwoners van Dronten.

13/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA heeft eind 2021 een motie Actieplan Wonen ingediend om knelpunten snel te kunnen aanpakken. Met concrete voorstellen, zoals een zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming moeten woningen beschikbaar blijven voor onze eigen inwoners.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie wil een toekomstgericht woningbeleid dat de woningmarkt stimuleert, zodat starters steun in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en ruimte voor particuliere (nieuw)bouw. Kansen voor huidige en toekomstige inwoners.

 

D66

Groeien in het aantal woningen betekent ook groeien in het aantal nieuwe bewoners. Iedereen is dus welkom in Dronten, maar we zorgen wel dat dat wat we bouwen, past bij de vraag die er is.

 

GroenLinks

Als gemeente hebben we hierop geen invloed en daarnaast staat de wet deze vorm van discriminatie niet toe. Wel moeten we zorgen voor meer sociale woningbouw voor iedereen zodat ook onze eigen inwoners sneller een huis kunnen vinden.

 

Leefbaar Dronten

(Leefbaar Dronten heeft dit standpunt niet toegelicht. - red.)

 

PvdA

We hebben in Dronten ook koopwoningen in deze sector dus deze stelling is onuitvoerbaar.

 

SP

Zo lang er nog wachtlijsten zijn moeten we er op letten dat de kansen voor onze inwoners om betaalbaar te kunnen wonen beschikbaar blijven.

 

VVD

Wij willen bouwen voor iedereen. Voor inwoners uit heel de gemeente, maar ook van daarbuiten. Mensen die in Dronten geboren zijn en vanuit de Randstad terug willen komen, forensen en ondernemers. Wel moeten onze starters goede kansen krijgen.

 

Stelling 14

Containers voor groente-, fruit- en tuinafval in de zomer wekelijks legen.

14/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Aan het extra ophalen zijn kosten verbonden. Deze worden doorberekend in de afvalstoffenheffing die inwoners zelf betalen. De inwoners moeten daarom zelf kunnen beslissen over dit voorstel en de consequenties daarvan.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie is een voorstander van het diftar systeem: een gedifferentieerd systeem waarbij de vervuiler betaalt. Daarmee willen we stimuleren dat er minder afval ontstaan, ook minder GFT-afval.

 

D66

Iedere extra leging van containers kost geld en dus hogere lasten voor onze inwoners. Daarom zijn wij voorstander van het huidige beleid.

 

GroenLinks

GFT kun je in de container gooien, maar je kunt het ook zelf composteren. Dit is een milieuvriendelijke optie omdat het afval niet vervoerd en verwerkt hoeft te worden. Wij willen inwoners stimuleren om zelf compost te maken.

 

Leefbaar Dronten

Gebruik compost promoten is goed voor biodiversiteit.

 

PvdA

Dit roept de vraag op of dit wel noodzakelijk is en vervolgens wat betekent het voor de reinigingsrechten.

 

SP

Als dit mogelijk is zijn wij voor.

 

VVD

In de zomer zijn veel inwoners op vakantie en is er beperkter tuinafval. Het is dan niet logisch om extra te rijden, zeker omdat het kostbaar is. Wel zouden alternatieven onderzocht kunnen worden of zijn er zelf maatregelen te nemen om overlast te voorkomen.

 

Stelling 15

Fietsers houden voorrang op rotondes.

15/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het gaat er niet om of auto’s of fietsers voorrang moeten krijgen, maar wat het beste is voor de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. Een fietstunnel kan soms nóg beter zijn, zoals bij de kruising N305/N309.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie wil fietsvriendelijke wijken en dorpen. Bij nieuwbouw of herstructurering worden wijken fiets- en kindvriendelijk ingericht. Er komen sociaal veilige fietsverbindingen die wijken onderling snel verbinden.

 

D66

Het grote aantal rotondes is goed voor de doorstroming maar creëert ook hier en daar gevaarlijke verkeerssituaties. De gemeente moet oog hebben voor deze gevaren en waar nodig deze plekken aanpakken.

 

GroenLinks

GroenLinks wil het gebruik van de fiets stimuleren. We willen fietsers voorrang geven bij het oversteken van 50 kilometer wegen en vanzelfsprekend de voorrang op de rotondes behouden.

 

Leefbaar Dronten

Wanneer dat de veiligheid dient is dit nuttig.

 

PvdA

(De PvdA geeft geen toelichting op haar standpunt - red.)

 

SP

Fietsers hebben een kwetsbare positie in het verkeer. Voorrang ontnemen geeft alleen maar onduidelijkheid en daarmee meer risico.

 

VVD

Dronten heeft goede fietspaden. Fietsers moeten ook goed beschermd worden. Wel is ook de doorstroom van autoverkeer van belang. Voor het milieu en veiligheid. Hierbij kan ook worden gekeken naar de voorrang op rotondes.

 

Stelling 16

Dronten breidt uit naar het oosten, richting Kampen.

16/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA ziet uitbreidingskansen naar het zuiden en het oosten. Wat het oosten betreft ligt er een behoorlijke uitdaging aangaande de Biddingringweg (N305).

 

ChristenUnie

Vanuit een gemeenschappelijke integrale visie moet worden gekeken waar uitbreiding en groei gerealiseerd kan worden.

 

D66

Dat we gaan uitbreiden is duidelijk, maar waar we dat gaan doen niet. De plannen hiervoor zullen zich in de aankomende maanden gaan vormen (met input vanuit Drontenaren). D66 heeft voor nu een voorkeur om richting het oosten uit te breiden.

 

GroenLinks

GroenLinks wil alle dorpen maximaal 30% laten groeien. Waar die groei bij het dorp Dronten zal plaatsvinden is wat ons betreft onderdeel van het gesprek met de samenleving dat gevoerd moet gaan worden.

 

Leefbaar Dronten

Er zijn meerdere opties in onderzoek en mogelijk.

 

PvdA

Dit lijkt de meest logische optie voor de groei van het dorp Dronten.

 

SP

De richting waar Dronten zich heen ontwikkelt is ondergeschikt en zal bekeken moeten worden als de mogelijkheid er is.

 

VVD

We maken nu nog geen keuze voor een richting. Hiervoor willen we ook in gesprek met inwoners en ondernemers. Het is belangrijk dat de keuzes snel maar zeker ook zorgvuldig worden gemaakt.

 

Stelling 17

Verdubbel het aantal BOA’s.

17/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

BOA’s en wijkagenten zijn de ogen en oren in de wijk. Preventie en een optimale samenwerking tussen politie, wijkagenten, inwoners, woningbouwvereniging en zorgverleners zijn daarom minstens zo belangrijk voor veilige en leefbare wijken.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie vindt zichtbaarheid op straat door met name de wijkagent maar ook BOA’s waardevol. De afgelopen raadsperiode is, mede met instemming van de CU, aangegeven hoe waardevol BOA’s zijn.

 

D66

D66 gelooft niet in meer BOA’s, maar in betere samenwerking tussen de BOA’s en politie.

 

GroenLinks

Wij zien in plaats van een verdubbeling van het aantal BOA’s een verdubbeling van het sociaal- en jongerenwerk voor ons. Aanwezigheid in de wijk heeft een preventieve werking voor problemen en criminaliteit.

 

Leefbaar Dronten

Wij gaan voor preventie boa’s is repressie. Indien noodzakelijk heroverwegen.

 

PvdA

Daartoe is volgens de PvdA geen enkele noodzaak.

 

SP

Het is heel belangrijk voor het (gevoel van) veiligheid om te investeren in BOA’s. Dus ook in salaris en scholing.

 

VVD

De komende periode zal de VVD inzetten op een verdubbeling van het aantal handhavers. De focus van de nieuwe handhavers moet liggen op de belangrijkste klachten in de wijken zoals rotzooi, overlast en verkeersveiligheid.

 

Stelling 18

In Dronten is het maximum aan hoogbouw bereikt.

18/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

De kernen in de gemeente hebben een ‘dorps’ karakter. Dat is een belangrijke kwaliteit. Daarom is het CDA tegen inbreiding die deze kwaliteit aantast.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie vindt het passend dat voor de weerspiegeling van een dorpskarakter de hoogbouw beperkt blijft. Vier/vijf woonlagen is daarbij maximaal.

 

D66

D66 heeft het gevoel dat de nieuwbouw van woningen nu niet goed aansluit aan de behoefte. We moeten flexibeler inspelen op ieders woonwensen.

 

GroenLinks

GroenLinks wil terughoudend zijn in al te stedelijke bebouwing. Rond het station is daar in het Hanzekwartier voor gekozen, daarbuiten willen we het dorpse karakter behouden.

 

Leefbaar Dronten

Gezien de vraag en mogelijkheden lijkt ons dit op voorhand niet passen bij het landschappelijk karakter.

 

PvdA

De PvdA is niet tegen hoogbouw. Drie à vier woonlagen in bepaalde wijken of op bepaalde plaatsen is zeer acceptabel en inpasbaar.

 

SP

De hoogte in hoeft geen doel te zijn voor het bouwen van nieuwe woningen. Er zijn nog alternatieven. Denk aan leegstaande panden.

 

VVD

De VVD is niet tegen hoogbouw. Het kan een goede en relatief goedkope manier van woningbouw zijn voor jongeren en ouderen. Het moet wel passen bij het karakter van Dronten.

 

Stelling 19

De onroerendezaakbelasting (OZB) stijgt jaarlijks.

19/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

De OZB stijgt niet meer dan nodig is voor inflatiecorrectie. Als een hogere stijging wenselijk is zal dat aan de inwoners worden voorgelegd, waarbij tevens zicht wordt gegeven over de gevolgen van het al dan niet verhogen van de OZB.

 

ChristenUnie

Er dient per jaar gekeken worden of er noodzaak is om de OZB verder te verhogen of niet. In principe willen wij de lokale lasten niet verhogen.

 

D66

D66 vindt niet dat je zondermeer kan zeggen dat de OZB stijgt.

 

GroenLinks

De OZB wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie.

 

Leefbaar Dronten

Indien daar aanleiding toe is.

 

PvdA

De stijging dient afhankelijk te zijn van de noodzakelijkheid tot verhoging. De PvdA is wel voorstander van indexering, om toekomstige grote stijging te voorkomen.

 

SP

Net als alle andere belastingen stijgt ook de OZB proportioneel. Dit houdt leven in Dronten betaalbaar voor iedereen.

 

VVD

De VVD weet heel goed dat elke euro belasting eerst door inwoners en ondernemers moet worden verdiend. Daarom zijn wij zuinig en kritisch op uitgaven van de gemeente. Dan is ook minder belasting nodig. De woonlasten moeten zo laag mogelijk blijven.

 

Stelling 20

Tijdelijke arbeidsmigranten huisvesten bij de plek waar ze werken.

20/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Dit is één van de voorwaarden voor het vinden van een geschikte locatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het college moet meer regie nemen en snel locaties aanwijzen die aan een aantal randvoorwaarden voldoen.

 

ChristenUnie

De gemeente zorgt samen met de wooncorporaties voor dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor speciale doelgroepen. Dus niet slechts nabij het werk.

 

D66

D66 wil dat de gemeente onderzoekt hoe zij de huisvesting van deze groepen het beste kan faciliteren, waarbij dicht in de buurt wonen van waar je werkt ons logisch lijkt.

 

GroenLinks

Voor huisvesting van arbeidsmigranten kunnen grootschalige locaties een goede manier zijn. Deze locaties passen binnen het gemeentelijke beleid. Huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten zo dicht mogelijk bij de werkgever heeft onze voorkeur.

 

Leefbaar Dronten

Via omgevingsvergunning vooraf bij vestigingbof uitbreiding regelen.

 

PvdA

Daar waar mogelijk is dat een optie. Maar ook arbeidsmigranten hebben recht om te wonen zoals zij dat graag wensen.

 

SP

Onder goede voorwaarden en met duidelijke afspraken is dit een heel goede oplossing waar zowel werkgever als werknemer voordeel van hebben.

 

VVD

Waar het kan vestigen wij werknemers zo dicht mogelijk bij de werkplek. Wij willen de ruimte geven voor agrarische ondernemers om op eigen terrein huisvesting voor arbeidsmigranten te creëren.

 

Stelling 21

De drie dorpen groeien maximaal 30%.

21/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Groei staat niet op zichzelf. Wij bouwen aan een samenleving, niet alleen woonwijken. Samenhang met werkgelegenheid, bereikbaarheid en voorzieningen is belangrijk, naast de vraag naar woonruimte. Al die factoren samen zijn bepalend en leggen we vast.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie vindt dat er integraal gekeken moet worden naar groei. Dit hoeft niet perse te betekenen dat er met het zelfde percentage wordt gekeken naar groei per kern.

 

D66

D66 denkt niet dat het goed is als met name Swifterbant en Biddinghuizen te veel groeien, omdat we niet willen dat de identiteit van deze dorpen verloren gaat.

 

GroenLinks

GroenLinks wil alle dorpen maximaal 30% laten groeien. We zijn voor een groei tot maximaal 65.000 inwoners. Wij denken dat dit kan, maar wel onder voorwaarden. Inwoners praten mee en krijgen het laatste woord in dit besluit.

 

Leefbaar Dronten

Waar het passend is en mogelijk.

 

PvdA

Dit zou betekenen dat het inwoneraantal van Dronten tot ongeveer 56.000 inwoners zou stijgen.

 

SP

De aantallen, richting en plekken moeten worden bepaald gaandeweg het proces. Voor ons is het belangrijk dat de voorzieningen evenredig groeien.

 

VVD

Onze gemeente groeit de komende jaren. Dit is ook nodig om iedereen een woning te geven, voor onze winkeliers en onze voorzieningen. Onze dorpskernen hebben allemaal een uniek karakter met verschillende behoeften, dit willen we behouden.

 

Stelling 22

Wethouders en de burgemeester moeten voltijds in de gemeente Dronten wonen.

22/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het verdient de voorkeur dat wethouders en de burgemeester in de gemeente wonen. De gemeenteraad kan hier van afwijken in bepaalde omstandigheden. Dit moet wel goed worden onderbouwd en voor een zo kort mogelijke periode gelden.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie vindt het wonen in onze gemeente zeer aan te bevelen maar mocht dit door omstandigheden niet kunnen dan wordt hierover overleg gevoerd binnen de wettelijke mogelijkheden.

 

D66

D66 is het daar mee eens. Er kan overigens ontheffing gevraagd worden bij een gemeenteraad en dan zullen wij ons daarover buigen en er een beslissing over nemen.

 

GroenLinks

Voor de goede uitoefening van hun werkzaamheden vinden we dat noodzakelijk.

 

Leefbaar Dronten

Voor binding met bevolking belangrijk.

 

PvdA

Daar is de PvdA groot voorstander van.

 

SP

Alleen dan weet je goed wat er in de gemeente speelt en sta je met je voeten in de Drontense klei. Geen baantjesjagers van buitenaf.

 

VVD

We willen de beste vrouw of man op de plek. Uitgangspunt hierbij is dat zij in de gemeente Dronten wonen en lokaal betrokken zijn. Dit kunnen in het uiterste geval (tijdelijk) ook mensen van buiten de gemeente zijn.

 

Stelling 23

Bij nieuwbouw gaat het openbaar, christelijk en katholiek onderwijs onder één dak.

23/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Verschillende basisscholen onder één dak heeft voordelen, bijvoorbeeld in beheer en onderhoud van het gebouw en multifunctioneel gebruik van ruimtes. Als CDA vinden we het belangrijk dat scholen hun eigen identiteit kunnen behouden.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie moedigt het gezamenlijk optrekken voor onderwijs onder een dak aan met behoud van eigen identiteit. De mening van de ouders telt hierbij zwaar: scholen zijn van de gemeenschap.

 

D66

D66 gelooft in een multifunctioneel en integraal gebouw, waar verschillende scholen en instanties zijn gehuisvest, die allemaal hun eigen identiteit en visie behouden. Samenwonen betekent nog niet samen onderwijs geven.

 

GroenLinks

Bij onderwijshuisvesting moet worden gekeken naar de best passende oplossing voor de scholen. Huisvesting in één gebouw is geen doel op zich maar maatwerk per locatie. We willen geen mega-scholen. 

 

Leefbaar Dronten

Zie uitstekende resultaten in Biddinghuizen.

 

PvdA

Daar waar mogelijk kan dit enorm schelen in de stichtingskosten en ruimtevoordeel opleveren. Dus het verdient aanbeveling dit te stimuleren.

 

SP

Wij zien liever geen leerfabrieken ontstaan, maar gaan voor kwalitatief onderwijs. Als dit kan door kleine scholen samen te laten gaan, moeten we dat doen.

 

VVD

In Dronten zijn succesvoorbeelden van verschillende onderwijsstromen onder een dak. Dit kan prima met behoud van eigen identiteit. We willen het beste voor onze leerlingen en leerkrachten. Daar kan een groot gebouw bij horen. 

 

Stelling 24

Inwoners mogen jaarlijks 300 kilogram afval gratis naar de milieustraat brengen.

24/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Dat is nu 100 kg. Als er meer gratis mag worden gebracht wordt de afvalstoffenheffing hoger om die kosten te dekken. Daardoor betalen mensen met weinig afval mee aan de afvalverwerking van mensen die veel afval wegbrengen. Daar zijn wij niet voor.

 

ChristenUnie

Groene grondstoffen mogen gratis worden gebracht. Het overige aantal kg blijft op het huidige aantal 100 kg. Inwoners die om medische redenen meer afval hebben en grote gezinnen krijgen deels vrijstelling.

 

D66

Niets is gratis. Als je dit doet, zal de afvalstofheffing (voor iedereen!) omhoog gaan. Zo laat je elke Drontenaar meebetalen aan iemand die meer afval heeft dan een ander. Dit vinden wij niet logisch.

 

GroenLinks

Als je meer afval aanbiedt, betaal je meer. Wij houden vast aan de eerste 100 kilo gratis.

 

Leefbaar Dronten

Balans vinden is belangrijk, bewustzijn eveneens.

 

PvdA

De PvdA juicht dit van harte toe. Het voorkomt afvaldumpingen in de natuur en andere plaatsen.

 

SP

Wat ons betreft zou het afval naar de mileustraat brengen gratis moeten.

 

VVD

Afvalverwerken is erg kostbaar en de VVD wil dat iedereen zijn afval zo goedkoop mogelijk kwijt kan. Daarom streven wij zoveel mogelijk naar hergebruik en recycling. De meeste inwoners hebben (veel) minder dan 300 kg per jaar.

 

Stelling 25

De 25 miljoen euro voor de renovatie van het gemeentehuis is welbesteed.

25/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

De 25 miljoen euro voor renovatie was een dictaat van het college. De raad is onvoldoende meegenomen in mogelijke opties en simpel voor het blok gezet. Liever hadden we 15 miljoen van dit bedrag besteed aan huisvesting van scholen of sporthallen.

 

ChristenUnie

Het huis van de gemeente is een plek van ontmoeting. Deze investering is voor volgende generaties. De renovatie is ruim binnen budget gebleven.

 

D66

D66 vindt het geld welbesteed, omdat: 1) We het goede voorbeeld geven met een circulair en duurzaam gebouw. 2) Een (ontmoetings)huis voor alle Drontenaren hebben gemaakt, wat mooi en gastvrij is. 3) Een goede, moderne werkplek voor onze ambtenaren.

 

GroenLinks

Het gerenoveerde gemeentehuis is een mooi gebouw geworden waarmee de gemeente weer jaren vooruit kan. GroenLinks was tegen het besluit hiervoor zo veel geld uit te trekken.

 

Leefbaar Dronten

Trots op gerealiseerde functionele, arbotechnische en representatieve gebouw.

 

PvdA

Het is een mooi functioneel gebouw dat weer jaren mee kan. En er is binnen het budget gebouwd. De PvdA was in eerste instantie voor nieuwbouw, maar kan prima met dit resultaat leven.

 

SP

Hoewel het resultaat er mag zijn blijft het veel te veel geld. Dit had beter aan andere zaken uitgegeven kunnen worden, waar de inwoners meer aan hadden gehad.

 

VVD

Wij weten dat elke euro eerst door onze inwoners en ondernemers is verdiend. Het was echter hard nodig om het gemeentehuis aan te pakken. Zo was er slechte ventilatie en voldeed de IT niet. Het gebouw is nu duurzaam en klaar voor de toekomst.

 

Stelling 26

Meer 30-kilometerzones.

26/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Binnen woonwijken is 30 kilometer een veilige snelheid. Binnen de bebouwde kom kunnen doorgaande (voorrangs)wegen 50 km-wegen zijn.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie wil een verkeersvriendelijke gemeente zijn. Binnen de woonwijken is 30 km hard genoeg. Veiligheid voorop!

 

D66

Verlagen van de maximale snelheid in de bebouwde kom zorgt voor minder ongelukken. Wij zien dus graag meer 30 kilometer zones in Dronten.

 

GroenLinks

In de wijken is het al 30 km per uur. Onze doorgaande wegen zijn prima geschikt voor 50 km per uur. Op sommige plaatsen biedt een snelheidsverlaging kansen voor verbetering van de fiets veiligheid.

 

Leefbaar Dronten

Geen schijnveiligheid creëren. Doorstroming is ook belangrijk.

 

PvdA

Daar waar het de veiligheid vergroot (met name in woonwijken) is het wenselijk een 30 km zone in te voeren.

 

SP

Binnen de wijken zou dit meer veilige situaties opleveren.

 

VVD

Waar het voor de leefbaarheid en veiligheid nodig is, stellen we 30km-zones in. Onze wegen zijn over het algemeen overzichtelijk en breed. Doorstroming is belangrijk voor veiligheid en milieu. Dus doorrijden waar het kan, langzaam waar het moet.

 

Onderzoek voltooid

Klik op "Ga verder" en kom erachter welke politieke partij het beste bij u past.
Uw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de volgende politieke partijen:

- CDA
- ChristenUnie
- D66
- GroenLinks
- Leefbaar Dronten
- PvdA
- SP
- VVD

Werkwijze
Per standpunt berekent de website de afstand tussen uw antwoord en alle politieke partijen. Vervolgens vergelijken wij de antwoorden en kijken welke politieke partij het beste u past. Daarbij houden wij rekening met het gewicht dat u heeft toegekend aan uw antwoord.