Stemhulp provincie Flevoland

Vul de stemwijzer in

 

Vul  in of u het (helemaal) oneens of (helemaal) eens bent met de stellingen. Stuur de uitkomst door aan te klikken hoe belangrijk u een onderwerp vindt.

Na voltooiing ontvangt u direct een online stemadvies. Tevens vindt u van iedere partij korte toelichtingen.

 

De statistieken per stemadvies worden anoniem opgeslagen.© mijnstemhulp.nl

Stelling 1

Indien er tekorten in het zorgaanbod ontstaan, moet de provincie de gemeenten bijstaan (financieel en professioneel).

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De provincie moet zich beperken tot haar kerntaken. Zorg hoort daar niet bij. Daarvoor zijn gemeenten verantwoordelijk. Om geen gaten te laten vallen kunnen gemeenten samenwerken en gebruik maken van elkaars kennis en netwerken.

Stelling 2

De uitbreiding van Vliegveld Lelystad is van groot belang voor de ontsluiting van Flevoland.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De ontwikkeling van de luchthaven zorgt voor het uitbreiden van het voorzieningenniveau, de komst van nieuwe bedrijven, aantrekken van werkgelegenheid, het initiëren van nieuwe opleidingen en een betere bereikbaarheid.

 

Stelling 3

De provincie geeft de gemeenten alle hulp bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Indien vanuit de markt gevraagd wordt om herstructurering van bedrijventerreinen dan vindt de VVD dat de provincie de gemeenten hierin moet stimuleren. Mochten nieuwe bedrijventerreinen nodig zijn dan dient dit ook te worden gestimuleerd.

 

Stelling 4

De provincies vormen een overbodige bestuurslaag en kunnen worden opgeheven.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD is voor een kleine en compacte overheid. Op basis van een duidelijke (nog tot stand te brengen) visie, vertaald in taken per bestuurslaag, is de VVD bereid te praten over een andere bestuurlijke indeling.

 

Stelling 5

De provincie betaalt mee aan multifunctionele dorpscentra.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD vindt dat de provincie zich op haar kerntaken dient te richten. Multifunctionele dorpscentra zijn een aangelegenheid van de gemeenten en de provincie moet niet op de stoel van gemeenten gaan zitten.

 

Stelling 6

De provincie verplicht boeren koeien in de wei te laten lopen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD vindt dat bedrijven moeten kunnen uitbreiden met een intensieve veehouderijtak, waarbij landelijke/Europese regelgeving het kader is. De VVD is dus tegen het op provinciaal niveau opleggen van extra verplichtingen.

 

Stelling 7

De provincie steekt geld in het verbinden van de natuurgebieden in Flevoland.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

In het landelijk gebied leven mensen, vinden economische activiteiten plaats en liggen onze belangrijkste natuurgebieden en cultuurlandschappen. Dit vraagt om afstemming van belangen. De verbinding van natuurgebieden in Flevoland past daar niet in.

 

Stelling 8

Het is voor Lelystad en Almere van belang dat Flevoland op gaat in een Randstadprovincie.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD is voor een kleine en compacte overheid. Alleen op basis van een heldere en duidelijke visie is de VVD bereid akkoord te gaan met provinciale herindeling. Dat hoeft niet perse een Randstadprovincie te zijn.

 

Stelling 9

Kunstsubsidies worden in stand gehouden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Kunst en cultuur zijn van betekenis voor de samenleving. Voor de VVD staan de Flevolandse cultuurhistorie en het Flevolands cultureel erfgoed centraal. Daarin past voor de VVD niet het subsidiëren van kunst.

 

Stelling 10

Op provinciale wegen mag alleen landbouwverkeer ingehaald worden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Het terugdringen van de maximum snelheid en inhaalverboden is alleen een optie wanneer andere mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren zijn uitgeput én het ook echt de veiligheid bevordert en niet leidt tot gevaarlijke schijnveiligheid.

 

Stelling 11

De Floriade 2022 is van groot belang voor de economische ontwikkeling van Flevoland en dat mag wat kosten.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Voor de VVD is het een voorwaarde dat de Floriade 2022 een uitstraling heeft voor heel Flevoland. De provincie moet de Floriade moet ondersteunen vanuit haar expertise en binnen haar vastgestelde (financiële) kaders.

 

Stelling 12

Grote grazers worden bijgevoederd.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De manier om de wildstand verantwoord te beheren is tijdig uitdunnen (door afschot en geboortebeperking). Op deze wijze dient er evenwicht te ontstaan waarbij de dieren een „dierwaardig” bestaan krijgen.

 

Stelling 13

De provincie subsidieert internationale sportevenementen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Grote sportevenementen zijn van economisch en toeristisch belang, en zetten Flevoland nationaal en internationaal ´op de kaart. Indien een groot sportevenement naar Flevoland gehaald kan worden, kan daar de provincie ook eventueel aan meebetalen.

 

Stelling 14

Meer asfalt is de enige manier om Flevoland goed bereikbaar te houden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Een goede infrastructuur is essentieel voor bereikbaarheid en dus voor economische groei. Daarom moeten knelpunten zoals gooiseweg, A27 en roggebotsluis worden opgelost. Daarnaast is ook goed OV zoals de Hanzelijn van belang.

 

Stelling 15

De provincie draagt bij aan de ontwikkeling van Flevokust bij Lelystad.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Flevokust is van belang voor ontwikkeling van regionale economie. Investeringen dienen primair vanuit de markt te komen. Provincie zorgt voor de randvoorwaarden en havengebied wordt ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van provincie.

 

Stelling 16

Boeren mogen uitbreiden, ook als het gaat om intensieve veehouderij.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Intensieve veehouderij moet mogelijk zijn. Land- en tuinbouw moet de ruimte krijgen om in Flevoland te groeien. Men dient zich aan nationale en europese regelgeving te houden. Geen aanvullende regelgeving van de provincie.

 

Stelling 17

De provincie investeert in het behoud van bibliotheken in de grotere dorpen en kernen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De provincie is verantwoordelijk voor het Servicecentrum Bibliotheken (SFB) dat de basisbibliotheken ondersteunt. Het open houden van een dorpsbibliotheek is geen taak van de provincie en dus betaalt de provincie hieraan niet mee.

 

Stelling 18

Ruim baan voor megawinkels buiten de winkelcentra.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

VVD kiest voor ontwikkelingsplanologie inspelend op veranderende economie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor afstemming en regie op winkelgebieden. Ook landelijk gebied kan multifunctioneel gebruikt worden.

 

Stelling 19

De Noordoostpolder krijgt één echt ziekenhuis in plaats van twee poliklinieken.

 

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De provincie heeft geen taak op dit terrein. Het is aan de markt. Het is wel belangrijk dat goede medische zorg binnen een redelijke straal wordt gegarandeerd. Niet elke gemeente heeft een “echt” (volledig) ziekenhuis nodig.

 

Stelling 20

Subsidie voor startende en innovatieve bedrijven.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Ondernemers zorgen vóór en investeren in economische groei. De provincie zorgt voor uitstekende randvoorwaarden en dient een betrouwbare overheid te zijn die faciliteert en stimuleert, maar verstrekt geen subsidies en geldleningen.

 

Stelling 21

De provincie subsidieert nieuwbouw van kerken en moskeeën als ze onderdeel vormen van een multifunctioneel centrum.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Subsidiering van nieuwbouw van kerken en moskeeën is geen taak voor de provincie.

 

Stelling 22

Alle dorpen en kernen moeten van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bereikbaar zijn met openbaar vervoer.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD kiest voor vraaggericht Openbaar vervoer. In gebieden met lage vervoersaantallen waar een collectief OV geen optie is, vindt de VVD dat gekeken dient te worden naar andere vormen van vervoer, zoals regiotaxi.

 

Stelling 23

Oude bedrijventerreinen opknappen in plaats van de aanleg van nieuwe terreinen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

VVD vindt dat kwaliteit van bedrijventerreinen uitgaat boven kwantiteit. Eerst herstructurering van bestaande terreinen voordat wordt overgegaan tot aanleg van nieuwe terreinen, met uitzondering van Flevokust.

 

Stelling 24

Sociaal beleid hoort bij de gemeente, niet bij de provincie.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Dit is geen kerntaak van de provincie en is de afgelopen jaren afgebouwd.

 

Onderzoek voltooid

Klik op "Ga verder" en kom erachter welke politieke partij het beste bij u past.
Uw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de volgende politieke partijen:

- 50PLUS Flevoland
- CDA
- ChristenUnie
- D66
- GroenLinks
- Jezus Leeft
- OPA Flevoland
- PvdA
- PvdD
- SGP
- SP
- VVD

Werkwijze
Per standpunt berekent de website de afstand tussen uw antwoord en alle politieke partijen. Vervolgens vergelijken wij de antwoorden en kijken welke politieke partij het beste u past. Daarbij houden wij rekening met het gewicht dat u heeft toegekend aan uw antwoord.