Stemhulp provincie Flevoland

Vul de stemwijzer in

 

Vul  in of u het (helemaal) oneens of (helemaal) eens bent met de stellingen. Stuur de uitkomst door aan te klikken hoe belangrijk u een onderwerp vindt.

Na voltooiing ontvangt u direct een online stemadvies. Tevens vindt u van iedere partij korte toelichtingen.

 

De statistieken per stemadvies worden anoniem opgeslagen.© mijnstemhulp.nl

Stelling 1

Indien er tekorten in het zorgaanbod ontstaan, moet de provincie de gemeenten bijstaan (financieel en professioneel).

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS Flevoland

Wij zullen een zorgfonds van 6 miljoen realiseren voor behoud van werkgelegenheid in de zorgsector en voorkomen van sluiting van zorg- en verpleeghuizen.

 

CDA

De provincie moet waakzaam blijven en een steunpunt zijn voor vragen en meldingen. Tevens moet de provincie ‘gaten’ in het zorgaanbod voorzien van een tussenoplossing, totdat gemeenten die zorg kunnen overnemen.

 

ChristenUnie

De zorg is geen onderdeel meer van de Provinciale taken echter vinden wij het van belang om in nauwe samenwerking met de gemeentes de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen en waar nodig bijstaan.

 

D66

Na 2015 is de zorg een taak van de gemeenten die daarvoor geld krijgen van het Rijk. De provincie moet zich dan niet meer willen bemoeien met het werk van de gemeenten, maar de provincie moet wel haar kennis delen met de gemeenten.

 

GroenLinks

Het is belangrijk dat ze zorg goed is geregeld en dat mensen niet de dupe mogen worden van de veranderingen in de zorg. GroenLinks heeft er daarom voor gezorgd dat voor 2015, in geval van nood, extra geld beschikbaar is voor gemeenten.

 

Jezus Leeft

De provincie kan gemeenten bijstaan, mits gemeenten inzage verlenen in de papieren, zodat zichtbaar wordt waardoor dit tekort is ontstaan.

 

OPA Flevoland

Iedereen heeft recht op minimale zorg. Als de zorg bij een gemeente beneden niveau raakt moet provincie bijspringen, mits gemeente wel zelf effectief beleid voert.

 

PvdA

De provincie moet onderzoeken of de ondersteuning voor iedereen op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau blijft en desnoods incidenteel bijspringen.

 

PvdD

De PvdD vindt het belangrijk dat iedereen kan rekenen op een goede en betaalbare zorg. Het Rijk heeft dit naar de gemeenten geschoven. Als mensen daardoor niet de hulp krijgen die zij nodig hebben moet de provincie bijspringen.

 

SGP

Zorg is een taak die gemeenten voor hun rekening nemen, daar heeft de provincie geen geld voor. Voor de provincie moet er wel ruimte blijven om bovengemeentelijke projecten te ondersteunen. De SGP wil vrijwilligers blijvend ondersteunen/faciliteren.

 

SP

De SP vindt het belangrijk dat iedereen kan rekenen op de zorg die zij nodig hebben. Als blijkt dat er mensen buiten de boot dreigen te vallen moet de provincie bijspringen.

 

VVD

De provincie moet zich beperken tot haar kerntaken. Zorg hoort daar niet bij. Daarvoor zijn gemeenten verantwoordelijk. Om geen gaten te laten vallen kunnen gemeenten samenwerken en gebruik maken van elkaars kennis en netwerken.

Stelling 2

De uitbreiding van Vliegveld Lelystad is van groot belang voor de ontsluiting van Flevoland.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS Flevoland

Wij zullen aandringen op realisering van een NS-station Lelystad Zuid en railverdubbeling naar Utrecht.

 

CDA

Het CDA gelooft in de stimulerende werking van de luchthaven voor de Flevolandse economie en uitbreiding van de werkgelegenheid. De uitdaging is om van Vliegveld Lelystad het meest duurzame vliegveld van ons land te maken.

 

ChristenUnie

Wij steunen de geplande uitbreiding maar vinden wel dat dit met groei van werkgelegenheid gepaard dient te gaan. Verder moet de infrastructuur en het openbaar vervoer om en naar het vliegveld verbeterd worden.

 

D66

De ontwikkeling van Vliegveld Lelystad is belangrijk voor de Flevolandse ontsluiting. Daarnaast zorgt het voor economische ontwikkeling en zorgt het voor extra werkgelegenheid in Flevoland.

 

GroenLinks

De uitbreiding is onnodig en zorgt alleen voor geluidsoverlast, gezondheidsrisico’s en negatieve effecten voor de landbouw. Het creëert ook weinig werkgelegenheid. De aantrekkelijkheid van Flevoland als woon- en recreatiegebied zal sterk afnemen.

 

Jezus Leeft

Dit geeft veel werkgelegenheid. Wel moeten de vliegroutes worden herzien in verband met mogelijke overlast.

 

OPA Flevoland

Beperkte uitbreiding kan economische stimulans zijn. Maar alleen acceptabel bij vasthouden aan randvoorwaarden als o.a. door de gemeente Lelystad bedongen.

 

PvdA

Wij willen de kansen die de uitbreiding van Lelystad Airport biedt optimaal, maar vooral ook duurzaam benutten. Meer werk is essentieel.

 

PvdD

De PvdD is fel tegen uitbreiding van de luchthaven. Meer vluchten met grotere toestellen heeft negatieve gevolgen voor het klimaat en veroorzaakt veel overlast voor omwonenden. Ook vogels en de natuur ondervinden daar veel schade van.

 

SGP

Vliegveld Lelystad biedt kansen voor Flevoland die we niet moeten weggooien. Uitbreiding maakt het vliegveld kansrijker, misschien niet gelijk voor de ontsluiting maar wel voor de werkgelegenheid.

 

SP

Bij de uitbereiding van luchthaven Lelystad is de bereikbaarheid met een hoogwaardige OV-verbinding een belangrijke randvoorwaarde.

 

VVD

De ontwikkeling van de luchthaven zorgt voor het uitbreiden van het voorzieningenniveau, de komst van nieuwe bedrijven, aantrekken van werkgelegenheid, het initiëren van nieuwe opleidingen en een betere bereikbaarheid.

 

Stelling 3

De provincie geeft de gemeenten alle hulp bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS Flevoland

50PLUS denkt aan de ontwikkeling van een bedrijfsterrein in de oksel van de A6 - A27.

 

CDA

Wij zijn vòòr het opknappen van oudere bedrijventerreinen Nieuwe terreinen zijn niet altijd nodig. Denk bovendien niet alleen aan bedrijventerreinen. Zo moet er in het landelijk gebied meer mogelijk zijn voor passende bedrijvigheid.

 

ChristenUnie

De provincie draagt zorg voor een goed vestigingsklimaat, wat meer inhoudt dan alleen bedrijfsterreinen aanleggen.

 

D66

De huidige bedrijventerreinen moeten eerst volledig benut worden. Alleen als een nieuw bedrijventerrein een unieke aanvulling biedt op het bestaande aanbod (zoals Flevokust, maritieme servicehaven bij Urk) dan moet de provincie dit ondersteunen.

 

GroenLinks

Er staan in Flevoland heel veel bedrijfspanden leeg en veel grond van bedrijventerreinen is nog niet verkocht. Dus zeker geen nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen.

 

Jezus Leeft

Indien dit financiëel niet te belastend wordt.

 

OPA Flevoland

Indien dit van regionaal belang is en de gemeente om vragen.

 

PvdA

Niet meer, maar beter. De PvdA wil aandacht voor de bereikbaarheid, de leegstand en de aanleg van hoogwaardige glasvezelverbindingen op bedrijventerreinen.

 

PvdD

Er is een enorm overschot aan leegstaande bedrijfspanden. De PvdD wil geen nieuwe bedrijventerreinen. Geschikte leegstaande kantoorpanden moeten worden omgebouwd tot culturele ruimtes en betaalbare woonruimte. Zo houden we de open ruimte groen.

 

SGP

De provincie heeft zelfs ook een coördinerende taak om de hoeveelheid beschikbare bouwgrond in de hele provincie in de gaten te houden.

 

SP

Aan ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen wordt alleen medewerking verleend wanneer gemeenten kunnen aantonen dat de herinrichting van bestaande bedrijventerreinen is uitgevoerd.

 

VVD

Indien vanuit de markt gevraagd wordt om herstructurering van bedrijventerreinen dan vindt de VVD dat de provincie de gemeenten hierin moet stimuleren. Mochten nieuwe bedrijventerreinen nodig zijn dan dient dit ook te worden gestimuleerd.

 

Stelling 4

De provincies vormen een overbodige bestuurslaag en kunnen worden opgeheven.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS Flevoland

Onzin, slecht voor de economische ontwikkeling van steden en dorpen in Flevoland.

 

CDA

De provincie is een bindende factor in dit afwisselende gebied. Wij weten in Almere, Lelystad, NOP en de andere gemeenten beter wat er hier nodig is dan ‘Den Haag’. Het CDA blijft tegen de superprovincie.

 

ChristenUnie

Oneens. Het opheffen van een bestuurslaag is geen doel op zich. De ChristenUnie streeft wel een kleinere, efficiëntere overheid na.

D66

D66 wil wel dat goed wordt nagedacht over hoe Nederland het best kan worden ingedeeld in gemeenten en (minder) provincies.

 

GroenLinks

De taken die provincies uitvoeren zijn belangrijk. Zo maar provincies opheffen als leidt daarom tot problemen. GroenLinks staat wel open voor nieuwe inrichting van het bestuur als het beter kan, maar wel vanuit een goede en gedragen visie.

 

Jezus Leeft

Provincies zouden juist meer landelijke taken over kunnen nemen, zodat op kleinere schaal beter kan worden bestuurd.

 

OPA Flevoland

De laag moet gemoderniseerd worden. Geen dubbele functies.

 

PvdA

Flevoland is een krachtige en zelfstandige provincie. Voor die zelfstandigheid hebben we met succes gevochten. Uiteindelijk is het belang van onze inwoners leidend voor de keuze die we maken. Voor samenwerking staat de PvdA altijd open.

 

PvdD

Provincies zijn belangrijk voor natuurontwikkeling, landbouw, bescherming dieren in het wild, infrastructuur en regionale economie. Het Rijk moet de kaders scheppen voor het welzijn en gezondheid van mens en dier. Provincies moeten goed samenwerken.

 

SGP

De provincie heeft hele duidelijke kerntaken, natuur, economie, bereikbaarheid. Die taken moet ze serieus uitvoeren. Deze taken zijn ook het best in handen van de provincie.

 

SP

De provincie verzorgt taken waar het rijk op een te grote afstand voor staat en gemeenten te klein voor zijn. Provincie zorgt voor een samenhangend beleid op het gebied van regionale economische ontwikkelingen, natuur, infrastructuur en mobiliteit.

 

VVD

De VVD is voor een kleine en compacte overheid. Op basis van een duidelijke (nog tot stand te brengen) visie, vertaald in taken per bestuurslaag, is de VVD bereid te praten over een andere bestuurlijke indeling.

 

Stelling 5

De provincie betaalt mee aan multifunctionele dorpscentra.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS Flevoland

Zeker, om vereenzaming van met ouderen tegen te gaan.

 

CDA

Hierin is samenwerking absolute noodzaak: Europa, gemeenten, bedrijven en provincie moeten samen optrekken (en investeren) in dergelijke voorzieningen.

 

ChristenUnie

Eens, echter vinden we wel dat de invulling in nauw overleg met de burgers plaats moet vinden. Het belang om de centra leefbaar te houden telt zwaar. Verder moet het voorzieningen niveau aansluiten bij de ontwikkeling hiervan.

 

D66

De (multifunctionele) dorpcentra zijn een taak van de gemeenten en niet van de provincie.

 

GroenLinks

De financiering van multifunctionele dorpscentra die alleen een functie hebben voor het dorp (en gemeente) is een gemeentelijke taak. Alleen als er sprake is van een bovenlokale voorziening zou de provincie een financiële bijdrage kunnen leveren.

 

Jezus Leeft

Alleen als dit zich wederom terug kan verdienen, bijvoorbeeld in de vorm van renteloze leningen.

 

OPA Flevoland

Nee tenzij een helpende financiering een regio belang heeft.

 

PvdA

Multifunctionele centra kunnen het kloppende hart van een dorp zijn. Zowel voor jong als oud. De PvdA vindt dit belangrijk, ook om bijvoorbeeld eenzaamheid te voorkomen.

 

PvdD

De PvdD vindt het van belang om het sociale stelsel en vangnet voor mensen te behouden en te versterken. In een aantal dorpen zijn dorpscentrum, die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in dorpen. Deze moeten blijven bestaan.

 

SGP

Voor het vitaal houden van dorpskernen heeft Flevoland een apart programma. Nu dan, dan ook de daad bij het woord.

 

SP

Multifunctionele dorpscentra dragen bij aan de leefbaarheid van de dorpen en kernen. De SP wil een fonds instellen om de leefkwaliteit en voorzieningen op peil te houden.

 

VVD

De VVD vindt dat de provincie zich op haar kerntaken dient te richten. Multifunctionele dorpscentra zijn een aangelegenheid van de gemeenten en de provincie moet niet op de stoel van gemeenten gaan zitten.

 

Stelling 6

De provincie verplicht boeren koeien in de wei te laten lopen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS Flevoland

Is geen bevoegdheid van de provincie.

 

CDA

Boeren weten zelf wat het beste is voor hun vee, en wat het beste is voor hun bedrijfsvoering. Een verplichting om koeien in de wei te laten lopen gaat ons dan ook te ver.

 

ChristenUnie

We zien koeien het liefst in de wei, maar kunnen het niet verplichten.

 

D66

Voor D66 is dierenwelzijn belangrijk, maar het is niet aan de provincie om boeren te verplichten hun koeien in de wei te laten lopen. De provincie kan dit wel echter wel stimuleren.

 

GroenLinks

Dieren in de veehouderij moeten een dierwaardig bestaan hebben: koeien moet kunnen grazen. De biologische landbouw is een goed voorbeeld van hoe het anders kan. De provincie kunnen boeren echter niet verplichten de koeien in de wei te laten lopen.

 

Jezus Leeft

Niet meer dan 6 maanden verplicht stellen.

 

OPA Flevoland

De Provincie kan het alleen stimuleren.

 

PvdA

De PvdA streeft naar het beperken van megastallen en varkensflats. Het liefst zien wij de koeien in de wei, maar verplichten gaat ons te ver.

 

PvdD

Steeds meer koeien staan het hele jaar op stal en komen nooit meer buiten. De PvdD wil deze ontwikkeling stoppen. Alleen met weidegang kunnen koeien hun natuurlijk gedrag vertonen en blijven ze gezond. Er moet een verbod op megastallen komen.

 

SGP

Ondanks dat wij graag koeien in de wei zien, moeten we als provincie ons niet hierin mengen. We laten dit over aan de markt, de consument moet dan bereid zijn meer te betalen. Discussies over dierenwelzijn horen in de Tweede Kamer.

 

SP

Ondanks dat wij graag koeien in de wei zien kunnen we dat niet verplichten. De provincie kan dit wel stimuleren.

 

VVD

De VVD vindt dat bedrijven moeten kunnen uitbreiden met een intensieve veehouderijtak, waarbij landelijke/Europese regelgeving het kader is. De VVD is dus tegen het op provinciaal niveau opleggen van extra verplichtingen.

 

Stelling 7

De provincie steekt geld in het verbinden van de natuurgebieden in Flevoland.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS Flevoland

Zeker in de verbinding van Oostvaarderswold met het Hollandse Hout.

 

CDA

De provincie moet samen met natuurbeheerders, gemeenten en anderen werken aan, en investeren in, mooie natuurgebieden. Het CDA-initiatief Nieuwe Natuur is daar een prima voorbeeld van. Het verbinden van natuurgebieden is daarbij een goede zaak.

 

ChristenUnie

We zien het verbinden van natuurgebieden niet als een doel op zich. Wij zien meer in kerngebieden, die vormen verbindende schakels, graag verweven met het landbouwgebied.

 

D66

D66 wil natuurgebieden verbinden, zodat de dieren niet opgesloten zitten in een geïsoleerd gebied. De provincie moet hierin investeren.

 

GroenLinks

Veel natuurgebieden zijn op zich zelf te klein. Door gebieden te verbinden kunnen planten en dieren zich verplaatsen van het ene natuurgebied naar het andere. Zo ontstaat er uitwisseling tussen de natuurgebieden en kunnen soorten overleven.

 

Jezus Leeft

Alleen als dit geen overdreven uitgaven en/of andere nadelige zaken tot gevolg heeft.

 

OPA Flevoland

De provincie moet zich meer toeleggen op de stimulatie van de werkgelegenheid.

 

PvdA

Onze provincie kent prachtige natuurgebieden. Er wordt ook veel gerecreëerd. De PvdA wil, met behoud van de unieke waarden, recreatieve verbindingen realiseren tussen natuurgebieden.

 

PvdD

Natuurgebieden met elkaar verbinden maakt de natuur sterker en vergroot de kans op voortbestaan van soorten. De PvdD wil de Ecologische Hoofdstructuur zo snel mogelijk afmaken. De Oostvaardersplassen verbinden met omringende natuurgebieden.

 

SGP

Flevoland heeft mooie natuurgebieden maar ook prachtige agrarische gebieden. Wat de SGP betreft moet die balans blijven en is er geen ruimte/geld meer voor nieuwe natuur.

 

SP

Om het Flevolandse landschap zo aantrekkelijk mogelijk te houden, de natuur en onderhoud te beschermen, bevordert de provincie actief het agrarisch natuurbeheer.

 

VVD

In het landelijk gebied leven mensen, vinden economische activiteiten plaats en liggen onze belangrijkste natuurgebieden en cultuurlandschappen. Dit vraagt om afstemming van belangen. De verbinding van natuurgebieden in Flevoland past daar niet in.

 

Stelling 8

Het is voor Lelystad en Almere van belang dat Flevoland op gaat in een Randstadprovincie.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS Flevoland

Onzin.

 

CDA

Het CDA is ervan overtuigd dat de vorming van een superprovincie voor geen van onze Flevolandse gemeenten voordelen biedt, dus ook niet voor Almere en Lelystad. Een goede samenwerking met de regio blijft natuurlijk van groot belang.

 

ChristenUnie

Voor Europese zaken wel meer schaalgrootte nodig, maar dat kan ook in samenwerkingsverbanden.

 

D66

Het is voor Lelystad en Almere niet nodig dat er een randstadprovincie komt. Een goede samenwerking kan ook op andere menieren bereikt worden, bijvoorbeeld via de Metropoolregio Amsterdam.

 

GroenLinks

De belangen van Almere en Lelystad zullen in een Randstadprovincie juist minder worden behartigd dan als Flevoland een zelfstandige provincie blijft.

 

Jezus Leeft

Integendeel. Flevoland is een heel andere provincie dan die van de Randstad.

 

OPA Flevoland

De Provincie is nog lang niet uitontwikkeld en heeft zijn eigen specifieke ontwikkelingsuitdagingen.

 

PvdA

Voor deze steden is het van belang dat Flevoland een actieve rol speelt in de Metropoolregio Amsterdam. Niettemin is de PvdA voor een zelfstandig Flevoland. Samenwerking gaan wij niet uit de weg.

 

PvdD

De PvdD wil niet meewerken aan de vorming van een Randstadprovincie. We vinden het belangrijk dat de overheid dicht bij de burger blijft staan.

 

SGP

Juist niet, deze steden profiteren nu maximaal van de korte lijnen in onze overzichtelijke provincie. In een randstadprovincie zullen de belangen van de Flevolanders totaal ondersneeuwen.

 

SP

Flevoland is volop in ontwikkeling de compactheid van Flevoland biedt ook vele voordelen. Goede samenwerking met de regio blijft natuurlijk van groot belang.

 

VVD

De VVD is voor een kleine en compacte overheid. Alleen op basis van een heldere en duidelijke visie is de VVD bereid akkoord te gaan met provinciale herindeling. Dat hoeft niet perse een Randstadprovincie te zijn.

 

Stelling 9

Kunstsubsidies worden in stand gehouden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS Flevoland

Hier moet wel een goede samenwerking met de gemeenten voor plaatsvinden.

 

CDA

Het CDA komt op voor de amateurkunst in Flevoland in al z’n vormen. Professionele theatergezelschappen die door bezuinigingen worden bedreigd, moeten geholpen worden.

 

ChristenUnie

Het is niet een kerntaak van de provincie om kunstsubsidies in stand te houden.

 

D66

D66 vindt dat de provincie alleen moet investeren in kunst met een landelijke uitstraling, zoals de landschapskunstwerken en de podiumkunst.

 

GroenLinks

GroenLinks wil geen nieuwe bezuinigingen op kunst en cultuur.

 

Jezus Leeft

Subsidies voor kunst matigen in magere tijden.

 

OPA Flevoland

Is nu even geen geld voor.

 

PvdA

De PvdA kijkt kritisch naar elke vorm van subsidieverlening. Wel vinden wij het van belang dat bijvoorbeeld jongeren toegang hebben tot kunst en cultuur en dat het aanbod op peil blijft.

 

PvdD

Een samenleving gedijt als er ruimte is voor kritische geluiden en reflectie. Dikwijls nemen media en kunst deze taak op zich. Cultuur zorgt voor een verrijking van het leven. De PvdD vindt aandacht en middelen voor regionale kunst essentieel.

 

SGP

De SGP wil alleen maar geld uitgeven aan cultuurhistorie (bijvoorbeeld voor Schokland). Andere kunstsubsidies mogen opgeheven worden.

 

SP

De provincie stimuleert de culturele identiteit van Flevoland en zorgt er voor dat het cultuuraanbod zoveel mogelijk over de gehele provincie wordt verspreid.'

 

VVD

Kunst en cultuur zijn van betekenis voor de samenleving. Voor de VVD staan de Flevolandse cultuurhistorie en het Flevolands cultureel erfgoed centraal. Daarin past voor de VVD niet het subsidiëren van kunst.

 

Stelling 10

Op provinciale wegen mag alleen landbouwverkeer ingehaald worden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS Flevoland

Goed voor de veiligheid.

 

CDA

Dit leidt tot onnodig oponthoud, ergernis en daardoor onveilige situaties. Verkeer moet wel kunnen blijven doorstromen. Daarom werkt het CDA aan betere verbindingen van en naar de provincie.

 

ChristenUnie

Om ongelukken te beperken, moet tenminste het landbouwverkeer kunnen worden ingehaald op provinciale wegen.

 

D66

Voor D66 staat de verkeersveiligheid voorop. Indien het voor de verkeersveiligheid niet noodzakelijk is, dan is een inhaalverbod niet nodig.

 

GroenLinks

Daar waar het de veiligheid toelaat moeten ook ander verkeer (vrachtwagens, auto’s, motoren) ingehaald mogen worden. Op drukke wegen landbouwverkeer zo veel mogelijk weren.

 

Jezus Leeft

Extra rijstroken bevorderen de doorstroming en zijn daardoor minder belastend voor het milieu, en ook financiëel.

 

OPA Flevoland

De gewone verkeersregels in acht nemen.

 

PvdA

Veiligheid in het verkeer staat voor de PvdA voorop! Maar waar het kan mogen ook andere voertuigen worden ingehaald.

 

PvdD

Een permanent inhaalverbod en lagere maximumsnelheden op alle provinciale wegen zijn volgens de PvdD nodig in de strijd tegen verkeersdoden. Botsingen door inhaalfouten lopen nagenoeg altijd fataal af. Snelheidbeperking voorkomt aanrijdingen met wild.

 

SGP

In Flevoland heb je te maken met lange, vaak overzichtelijke provinciale wegen. Zo’n experiment zal eerder in andere provincies uitgeprobeerd moeten worden.

 

SP

Voor de SP staat verkeersveiligheid voorop.

 

VVD

Het terugdringen van de maximum snelheid en inhaalverboden is alleen een optie wanneer andere mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren zijn uitgeput én het ook echt de veiligheid bevordert en niet leidt tot gevaarlijke schijnveiligheid.

 

Stelling 11

De Floriade 2022 is van groot belang voor de economische ontwikkeling van Flevoland en dat mag wat kosten.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS Flevoland

Heeft in voorgaande floriaden alleen maar verlies gegeven.

 

CDA

De Floriade is ongelooflijk belangrijk voor Flevoland, niet alleen op economisch gebied. We kunnen een unieke verbinding maken tussen stad, land- en tuinbouw en natuur. Het CDA ziet er op toe dat er verstandig geïnvesteerd wordt in dit project.

 

ChristenUnie

Wij zijn voorstander van de Floriade, wat Flevoland op de kaart zet, met name de landbouw.

 

D66

Volgens D66 kan het bedrijfsleven en het onderwijs in de hele provincie profiteren van de Floriade. De winst voor Flevoland zit in de samenwerking tijdens de voorbereiding, niet in de Floriade zelf.

 

GroenLinks

De Floriade kan het visitekaartje worden van Flevoland met innovatieve duurzame landbouw als speerpunt. Hier ligt ook de toekomst voor de Flevolandse land- en tuinbouwsector. Meer dan de toegezegde €10 mln mag het niet kosten.

 

Jezus Leeft

Wij willen op uitgaven als deze matigen.

 

OPA Flevoland

De provincie moet de Floriade in 2022 aan de gemeente Almere overlaten.

 

PvdA

De PvdA kijkt kritisch naar de kosten en baten van dit evenement. Wij zien wel veel kansen voor werk door bedrijven, onderwijs (CAH en Windesheim) en de ontwikkeling van Almere. De Floriade moet een impuls zijn voor een duurzame en groene economie!

 

PvdD

De provincie heeft al een garantie afgegeven voor 10 miljoen. Wat de Partij voor de Dieren betreft gaat er niet meer geld naar toe, en mag de subsidie alleen worden afgegeven als bij de inrichting van de Floriade geen landbouwgif wordt gebruikt.

 

SGP

De SGP denkt dat de economische impact voor Flevoland van de Floriade wordt overschat. Wij hebben er geen extra geld voor over.

 

SP

De Floriade 2022 kan een kansrijke bijdragen leveren, als het bedrijfsleven hier ten volle voor gaat. De SP is er op tegen dat hier meer gemeenschapsgeld voor wordt aangewend.

 

VVD

Voor de VVD is het een voorwaarde dat de Floriade 2022 een uitstraling heeft voor heel Flevoland. De provincie moet de Floriade moet ondersteunen vanuit haar expertise en binnen haar vastgestelde (financiële) kaders.

 

Stelling 12

Grote grazers worden bijgevoederd.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS Flevoland

Alleen bij zéér strenge winters en als er geen beschutting is.

 

CDA

De Oostvaardersplassen is een uniek natuurgebied dat we moeten koesteren. Maar wetten en regels botsen soms met gevoel. Daarom moeten alle betrokken partijen met elkaar gaan nadenken over het beheer van dit gebied in de toekomst.

 

ChristenUnie

Als mens moeten we verantwoord omgaan met- en zorgen voor Gods schepping. Bijvoederen van dieren in een omheind park leidt echter tot groei van de kudde en houdt zwakke dieren in leven. De ChristenUnie is daarom voor beperking van het aantal dieren.

 

D66

Als de grote grazers worden bijgevoerd, krijgen ze nog meer jongen. Het is geen oplossing. D66 wil dat naar het hele beheer van de Oostvaardersplassen wordt gekeken, inclusief verbindingen met omliggende gebieden.

 

GroenLinks

GroenLinks ondersteunt het huidige beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen waarbij hele zwakke dieren preventief worden afgeschoten om onnodig lijden te voorkomen. Bijvoeren zou alleen naar leiden tot veel te dieren en dus tot problemen.

 

Jezus Leeft

Alleen indien noodzakelijk.

 

OPA Flevoland

Stoppen met het dierenleed. En de kuddes uitdunnen.

 

PvdA

Een commissie van wijzen moet volgens ons duidelijkheid geven over het toe te passen beheer voor de grote grazers.

 

PvdD

Door natuurlijke selectie zijn de dieren bestand tegen winterse omstandigheden met weinig voedsel. Internationale deskundigen ontraden bijvoederen. Het is slecht voor dierenwelzijn, de gezondheid van de dieren en de sociale structuur van de kuddes.

 

SGP

Dat is de oplossing niet. Er lopen veel te veel grote grazers in Oostvaardersplassen. Het beheer moet radicaal anders. Het Natura 2000 beheerplan OVP (2014) heeft aangetoond dat het huidige beheer gefaald heeft.

 

SP

Het bijvoederen van de grote grazers wordt door de deskundigen niet ondersteund. De SP heeft geen reden om van dit advies af te wijken.

 

VVD

De manier om de wildstand verantwoord te beheren is tijdig uitdunnen (door afschot en geboortebeperking). Op deze wijze dient er evenwicht te ontstaan waarbij de dieren een „dierwaardig” bestaan krijgen.

 

Stelling 13

De provincie subsidieert internationale sportevenementen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS Flevoland

Geen kerntaak van de provincie.

 

CDA

Er moet ruimte zijn in Flevoland voor dergelijke evenementen. Het CDA benadrukt ook het belang van de amateursport op plaatselijk niveau. Voorzieningen moeten op peil blijven. Gehandicaptensport heeft daarbij onze speciale aandacht.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie ziet dit niet als provinciale taak. Daarnaast komt hiermee vaak ook de zondagsrust in het geding.

 

D66

Grote sportevenementen dragen bij aan de economie en de uitstraling van Flevoland.

 

GroenLinks

Als een evenement bijdraagt aan de bekendheid en aantrekkelijkheid van Flevoland kan de Provincie, binnen redelijke grenzen, financieel bijdragen.

 

Jezus Leeft

Wij vinden dat internationale zaken op internationaal niveau geregeld dienen te worden.

 

OPA Flevoland

Maar mag niet buitensporig worden.

 

PvdA

Internationale sportevenementen kunnen de aantrekkingskracht van Flevoland vergroten. De PvdA vindt dat hier een stukje subsidie tegenover mag staan van de provincie.

 

PvdD

De PvdD pleit voor kleinschalige sportevenementen, voor sporters met verschillende niveaus. Het is een overheidstaak om sporten voor iedereen mogelijk te maken zeker ook voor lichamelijk en verstandelijk beperkten. Topsport valt buiten deze taak.

 

SGP

De provincie moet zich niet met dergelijke evenementen bezig houden. SGP is ook tegen sportverdwazing.

 

SP

Wanneer de sportevenementen een bijdrage leveren aan de versterking van de breedtesport, is de SP voorstander van twee evenementen per jaar.

 

VVD

Grote sportevenementen zijn van economisch en toeristisch belang, en zetten Flevoland nationaal en internationaal ´op de kaart. Indien een groot sportevenement naar Flevoland gehaald kan worden, kan daar de provincie ook eventueel aan meebetalen.

 

Stelling 14

Meer asfalt is de enige manier om Flevoland goed bereikbaar te houden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS Flevoland

Je rijdt buiten Flevoland in een flessenhals. Dan heeft het geen zin om meer asfalt aan te leggen. Maar wel goed onderhoud.

 

CDA

Asfalt is belangrijk, maar is niet het enige. Flevoland biedt volop mogelijkheden en ruimte voor vervoer over water (Flevokust), lucht (Vliegveld Lelystad) en spoor (Hanzelijn). Het CDA vindt dat deze verbindingen slim en optimaal moeten worden benut.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie vindt het belangrijk om knelpunten in het provinciale wegennet op te lossen. Dat is niet per definitie meer asfalt, daar hoort ook openbaar vervoer bij.

 

D66

Er wordt al veel geïnvesteerd, bijvoorbeeld bij de A6/A1. D66 wil dat er ook snel een oplossing wordt gevonden voor andere knelpunten (Roggebotsluis), maar asfalt is niet de enige oplossing. D66 wil ook de bereikbaarheid met het OV verbeteren.

 

GroenLinks

Het Flevolandse wegenstelsel is voldoende dekkend. Knelpunten liggen buiten Flevoland. GroenLinks zet in op een betere fietsinfrastructuur en op beter openbaar vervoer, zowel binnen de provincie als naar- omringende regio’s.

 

Jezus Leeft

Alleen op die plaatsen waar nu de knelpunten zitten willen we meer asfalt. Files zijn in verhouding slechter voor het mileu dan extra asfalt.

 

OPA Flevoland

Alleen waar nodig.

 

PvdA

De PvdA zet in op goede OV-verbindingen, bijvoorbeeld door een betere frequentie van stadsdienst of streekvervoer. Asfalt is wat ons betreft niet de enige manier.

 

PvdD

PvdD offert niet nog meer natuur op voor nieuwe wegen en wegverbredingen maar zet zich in voor een goed openbaarvervoer- en fietspadennetwerk. We willen woon-werkverkeer terugdringen en investeren in uitbreiding van openbaar vervoer en fietspaden.

 

SGP

Het is niet de enige manier. Maar het staat vast dat de N50 op het Overijsselse deel verbreed moet worden, dat Roggebotsluis een flessehals is en dat de Nijkerkerweg opstroopt.

 

SP

Voor Flevoland is het belangrijk om goede verbindingen te hebben met omliggende provincies. Een goede doorstroming in en uit de provincie is van wezenlijk belang, zowel met de auto alsook bus en trein.

 

VVD

Een goede infrastructuur is essentieel voor bereikbaarheid en dus voor economische groei. Daarom moeten knelpunten zoals gooiseweg, A27 en roggebotsluis worden opgelost. Daarnaast is ook goed OV zoals de Hanzelijn van belang.

 

Stelling 15

De provincie draagt bij aan de ontwikkeling van Flevokust bij Lelystad.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS Flevoland

Provincie legt overslaghaven aan. Lelystad dient bedrijventerrein zelf te ontwikkelen en te bekostigen. Bovendien is er nog voldoende bedrijventerrein beschikbaar.

 

CDA

Flevokust is een belangrijk project voor de werkgelegenheid in onze provincie, en de ontwikkeling ervan moet dus gesteund worden. Ook hier geldt: De provincie doet het niet alleen, maar samen met verschillende partners.

 

ChristenUnie

Een belangrijke opgave voor de komende jaren is de versterking van de economische structuur van onze jonge provincie. De ontwikkeling van Flevokust draagt hier aan bij.

 

D66

In Lelystad is grote behoefte aan banen voor lager en middelbaar opgeleide mensen. Flevokust kan daaraan bijdragen. D66 is er voor dat de provincie de buitendijkse haven aanlegt, zodat de gemeente het bedrijventerrein kan realiseren.

 

GroenLinks

Flevokust is goed voor de economie, zorgt voor nieuwe werkgelegenheid en vermindert vrachtvervoer over de weg. De binnendijkse haven die de gemeente wil ontwikkelen is wel een voorwaarde om van heel Flevokust een succes te kunnen maken.

 

Jezus Leeft

Enkel de hoognodige uitgaven subsidiëren.

 

OPA Flevoland

Ook hier is de economie die daarmee versterkt zal worden.

 

PvdA

Wij zijn voorstander van Flevokust. De provincie dient wat ons betreft hieraan bij te dragen.

 

PvdD

De PvdD is voor de milieuvriendelijke binnenvaart, maar wil wel dat er rekening gehouden wordt met de belangen van de biologische boeren in de omgeving, dat gebeurt nu onvoldoende. Helaas is onze motie om nulmetingen te doen niet aangenomen.

 

SGP

Ja, belangrijk voor de werkgelegenheid. Dit type bedrijvigheid trekt ook weer andere bedrijven aan. Ook goed voor de landbouw in Flevoland ivm het overladen van containers.

 

SP

Flevokust is belangrijk voor de werkgelegenheid en wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met de gemeente Lelystad. Daar mogen geen financiële belemmeringen bij optreden.

 

VVD

Flevokust is van belang voor ontwikkeling van regionale economie. Investeringen dienen primair vanuit de markt te komen. Provincie zorgt voor de randvoorwaarden en havengebied wordt ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van provincie.

 

Stelling 16

Boeren mogen uitbreiden, ook als het gaat om intensieve veehouderij.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS Flevoland

50Plus staat voor behoud van de kernkwaliteiten rust, ruimte, schone lucht, bodem en water.

 

CDA

Boeren mogen de ruimte krijgen van het CDA. Het CDA wil innovaties en ontwikkelingen stimuleren die bijdragen aan de verduurzaming van de agrarische sector.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie wil dat agrariërs voldoende ruimte krijgen voor een maatschappelijk verantwoorde en financieel gezonde bedrijfsvoering. Uiteraard moeten zij zich hierbij wel houden aan de voorschriften en wetgeving die hiervoor geldt.

 

D66

D66 is kritisch op zeer grote stallen, maar de maat op zich is niet het probleem. Het gaat er om wat er in de stal gebeurt. Volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu moeten zijn gegarandeerd.

 

GroenLinks

Intensieve veehouderij is slecht voor het milieu en het dierenwelzijn. Dieren in de veehouderij moeten een dierwaardig bestaan hebben. GroenLinks ondersteunt uitbreiding van duurzame en biologische landbouw als goed voorbeeld van hoe het anders kan.

 

Jezus Leeft

Wel dient er rekening gehouden te worden met minimale ruimte per dier.

 

OPA Flevoland

Ontoelaatbaar.

 

PvdA

Boeren verdienen wat ons betreft de ruimte, maar niet als het gaat om intensieve veehouderij. Daar zijn wat betreft de PvdA grenzen aan. Geen varkenflats in onze provincie!

 

PvdD

De Partij voor de Dieren wil geen uitbreiding van intensieve veehouderij en wil dat de schaalvergroting in de landbouw wordt teruggedraaid. Dieren hebben recht op weidegang en vrije uitloop. De Partij voor de Dieren wil een krimp van de veestapel.

 

SGP

We moeten met elkaar zorgen dat de landbouw goed floreert. Bij intensieve landbouw is dierenwelzijn een belangrijk punt. Bedrijven breiden vaak uit om levensvatbaar te blijven en om aan dierenwelzijns-eisen te voldoen.

 

SP

Voor zover de uitbreiding past in de instandhouding van de gezinsbedrijven, is de SP geen tegenstanstander, mits er geen sprake is van megastallen.

 

VVD

Intensieve veehouderij moet mogelijk zijn. Land- en tuinbouw moet de ruimte krijgen om in Flevoland te groeien. Men dient zich aan nationale en europese regelgeving te houden. Geen aanvullende regelgeving van de provincie.

 

Stelling 17

De provincie investeert in het behoud van bibliotheken in de grotere dorpen en kernen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS Flevoland

Zeker om vereenzaming bij ouderen te voorkomen en broodnodig voor jongeren die op school zitten.

 

CDA

Het CDA onderschrijft het belang van leefbaarheid van kleine kernen. Bibliotheken, juist in kleinere kernen zijn dan belangrijk. We moeten er dan ook alles aan doen om ze te behouden, desnoods in digitale vorm.

 

ChristenUnie

Het is aan de gemeente zelf om deze keuze te maken. De provinciale rol zal zich beperken tot het ondersteunen van initiatieven om de leefbaarheid in de dorpen te ondersteunen.

 

D66

Iedereen moet toegang hebben tot informatie en de provincie moet samen met de gemeentes zorgen dat de bibliotheek bereikbaar blijft. Dat hoeft alleen niet altijd in de vorm van een bibliotheek. Dat kan ook via een buurt- of multifunctioneel centrum.

 

GroenLinks

Bibliotheken moeten voor iedere Flevolander goed beschikbaar zijn. GroenLinks wil het openbaar bibliotheekwerk als provinciale steunfunctie handhaven. Financiering van een dorpsbibliotheek is echter een gemeentelijke taak.

 

Jezus Leeft

Dit lijkt ons meer een taak voor de gemeenten.

 

OPA Flevoland

Niet een taak van de provincie.

 

PvdA

Educatie is voor de PvdA een belangrijk item. Wij zetten ons in voor behoud van bibliotheken, maar dit is wel een taak van de gemeenten.

 

PvdD

De PvdD vindt ondersteuning van het netwerk van bibliotheken belangrijk en een taak van de provincie, maar beschikbaar maken van dorpsbibliotheken is een taak van de gemeenten die dat in Flevoland goed geregeld hebben.

 

SGP

De SGP vindt dit een belangrijk thema, ook in het kader van leefbaarheid van dorpen en kernen. Bibliotheken vervullen veel meer functies dan alleen boekenuitleen.

 

SP

Het is van groot belang om de leefkwaliteit en voorzieningen in de kernen op peil te houden. Een bibliotheek maakt hier onderdeel van uit. De provincie ondersteunt en faciliteert de ontwikkeling van innovaties ten behoeve van de lokale bibliotheken.

 

VVD

De provincie is verantwoordelijk voor het Servicecentrum Bibliotheken (SFB) dat de basisbibliotheken ondersteunt. Het open houden van een dorpsbibliotheek is geen taak van de provincie en dus betaalt de provincie hieraan niet mee.

 

Stelling 18

Ruim baan voor megawinkels buiten de winkelcentra.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS Flevoland

Gaat ten koste van winkelcentra van Lelystad en Almere, Noordoostpolder en Dronten.

 

CDA

Het CDA vindt dat je erg voorzichtig moet zijn met grote winkels buiten winkelcentra. Zij mogen geen oneerlijke concurrentie voor deze centra vormen.

 

ChristenUnie

Megawinkels buiten de winkelcentra zijn ongewenst, omdat hiermee het functioneren van de stads- en dorpscentra onder druk komt te staan.

 

D66

Er is veel leegstand in de bestaande winkelcentra. De komst van grote winkelbedrijven in het buitengebied is wat D66 betreft dan ook alleen mogelijk indien het een toevoeging vormt op het bestaande winkelaanbod en hiermee niet concurreert.

 

GroenLinks

Eén Bataviastad is meer dan voldoende. Er kan beter geïnvesteerd worden in versterking van de bestaande winkelcentra die geconfronteerd worden met toenemende winkelleegstand.

 

Jezus Leeft

Wel toestaan, maar niet te veel subsidiëren.

 

OPA Flevoland

Er is al een in Lelystad, genoeg voor de provincie.

 

PvdA

De PvdA zet in op goede huisvesting van haar inwoners. Deze shoppen steeds meer online, dus waarom ruim baan voor megawinkels?

 

PvdD

Megawinkelcentra leiden tot leegstand en verpaupering van winkelcentra. De PvdD vindt dat we zuinig moeten zijn op de beperkte open ruimte. Nieuwe bedrijventerreinen of megawinkelcentra moeten daar niet worden toegestaan.

 

SGP

De SGP vindt dit niet een heel goed idee. Daarmee trekken we het publiek uit de binnenstad. De middenstand heeft het daar al moeilijk.

 

SP

Het huidige winkelbestand in Flevoland voldoet aan de behoefte. De SP is tegen het uitkleden van de winkelcentra en de leefbaarheid van de centra.

 

VVD

VVD kiest voor ontwikkelingsplanologie inspelend op veranderende economie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor afstemming en regie op winkelgebieden. Ook landelijk gebied kan multifunctioneel gebruikt worden.

 

Stelling 19

De Noordoostpolder krijgt één echt ziekenhuis in plaats van twee poliklinieken.

 

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS Flevoland

50Plus wil dat zeker bevorderen.

 

CDA

Het CDA vindt het erg belangrijk dat goede zorg dichtbij huis te vinden is. In NOP is dat op dit moment het geval. Waar nodig moet samenwerking tussen beide poli’s gestimuleerd worden.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie zou het waarderen wanneer de beide ziekenhuizen elkaar versterken of mogelijk zelfs samen gaan. De provincie kan dit echter niet afdwingen van de betrokken ziekenhuizen.

 

D66

D66 is er voorstander van dat er op termijn één ziekenhuis komt in de Noordoostpolder. Op korte termijn wil D66 inzetten op een betere samenwerking tussen de twee poliklinieken.

 

GroenLinks

De provincie heeft geen zeggenschap over ziekenhuizen. Als de provincie wel zeggenschap krijgt zullen de 2 poliklinieken worden samengevoegd waardoor (nog) meer verrichtingen plaats kunnen vinden en toe kan groeien naar een volwaardig ziekenhuis.

 

Jezus Leeft

Goede zorg zorgt voor gezonde mensen die beter mee kunnen werken aan een goede provincie.

 

OPA Flevoland

Indien er geld van de Provincie vloeit naar beide poli’s van de 2 ziekenhuizen dan is samenvoegen denkbaar.

 

PvdA

De PvdA staat goede zorg voorop! Wat ons betreft is dat geen simpel kiezen tussen een ziekenhuis of twee poliklinieken.

 

PvdD

De PvdD wil goede zorg, die bereikbaar en toegankelijk is voor iedereen. Wij vinden handhaving van regioziekenhuizen belangrijk en ageren tegen het in de uitverkoop zetten van de gezondheidszorg en het overlaten van het zorgaanbod aan de markt.

 

SGP

Daar is de SGP een groot voorstander van. Alleen heeft de praktijk uitgewezen dat de politiek daar bijna geen invloed op kan uitoefenen.

 

SP

Het belang van goede zorg staat bij de SP voorop. Daarbij is een goede bereikbaarheid van de poliklinieken óf ziekenhuis, ook met het openbaar vervoer, van groot belang.

 

VVD

De provincie heeft geen taak op dit terrein. Het is aan de markt. Het is wel belangrijk dat goede medische zorg binnen een redelijke straal wordt gegarandeerd. Niet elke gemeente heeft een “echt” (volledig) ziekenhuis nodig.

 

Stelling 20

Subsidie voor startende en innovatieve bedrijven.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS Flevoland

Starters op de markt verdienen zeker een kans.

 

CDA

Er zijn Europese en provinciale fondsen voor mkb’ers met ambitie. Het CDA vindt dat deze fondsen maximaal benut moeten worden. We zijn ook voor de oprichting van een kredietunie voor het mkb.

 

ChristenUnie

De ChristenUnie wil meer investeren in een duurzame groei van de economie en werkgelegenheid in Flevoland. De provincie moet daarom startende en innovatieve bedrijven waar mogelijk ondersteunen.

 

D66

D66 wil vooral bedrijven aantrekken die bijdragen aan innovatie en duurzaamheid om zo de werkgelegenheid in Flevoland te verbeteren.

 

GroenLinks

Alleen (innovatieve) bedrijven die gericht zijn op een groene, duurzame economie worden gestimuleerd en ondersteund. Dit kan via Ontwikkelings Maatschappij Flevoland (OMFL) of Duurzame Energie en ontwikkelingsmaatschappij (DE-on).

 

Jezus Leeft

Meer bedrijven betekent meer werkgelegenheid.

 

OPA Flevoland

De provincie is geen bank, maar heeft bedrijven nodig die de economie en werkgelegenheid laten toenemen.

 

PvdA

De PvdA gaat voor een groene economie. Startups en innovatieve bedrijven kunnen hieraan bijdragen. Zij verdienen wat ons betreft dan ook een steuntje in de rug.

 

PvdD

Directe risicodragende financiering is geen taak van de provincie, maar de Partij voor de Dieren ziet wel een rol voor de provincie voor extra ondersteuning van bedrijven die bijdragen aan een duurzame, innovatieve economie.

 

SGP

De SGP wil graag startende bedrijven stimuleren. Het is soms goed daarbij een drempel weg te nemen. Uiteindelijk zullen zulke bedrijven het wel zelf moeten doen.

 

SP

Bij het creëren van werkgelegenheid is het midden- en kleinbedrijf van bijzonder belang. Het MKB is de banenmotor van Flevoland en de provincie moet er alles aan doen om de ontwikkeling van het MKB te ondersteunen.

 

VVD

Ondernemers zorgen vóór en investeren in economische groei. De provincie zorgt voor uitstekende randvoorwaarden en dient een betrouwbare overheid te zijn die faciliteert en stimuleert, maar verstrekt geen subsidies en geldleningen.

 

Stelling 21

De provincie subsidieert nieuwbouw van kerken en moskeeën als ze onderdeel vormen van een multifunctioneel centrum.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS Flevoland

Scheiding van kerk en staat.

 

CDA

De overheid moet gebedshuizen zoals kerken en moskeeën alle ruimte bieden, maar het CDA vindt niet dat de provincie deze gebedshuizen moet subsidiëren.

 

ChristenUnie

Omdat kerk en staat gescheiden zijn subsidieert de provincie de bouw van kerken of gebedshuizen niet. Het is echter prima wanneer een multifunctioneel centrum ook ruimtes verhuurt aan een kerk of gebedshuis.

 

D66

Ieder MFC kent ruimten die door verenigingen worden gebruikt. D66 vindt dat een belangrijke functie, ook als dat religieuze groepen zijn. De provincie heeft geen taak in het financieren van gebouwen met een specifiek religieuze functie.

 

GroenLinks

De provincie heeft geen rol in de bouw van multifunctionele centra. Dit is een verantwoordelijkheid van de gemeentes.

 

Jezus Leeft

Minder religie, meer Jezus. Wij willen juist huiskamerbijeenkomsten aanmoedigen.

 

OPA Flevoland

Gemeentetaak.

 

PvdA

De PvdA is voorstander van multifunctionele centra, maar wij subsidiëren geen gebedshuizen van welke aard dan ook.

 

PvdD

In een aantal dorpen zijn dorpscentrum, die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in dorpen. Deze moeten blijven bestaan, maar subsidiering van gebedshuizen vindt de PvdD geen provinciale taak.

 

SGP

Multifunctionele centra zijn belangrijk voor bijvoorbeeld dorpskernen. Maar de SGP is tegen het subsidiëren van kerken en moskeeën.

 

SP

De provincie heeft hier geen rol in.

 

VVD

Subsidiering van nieuwbouw van kerken en moskeeën is geen taak voor de provincie.

 

Stelling 22

Alle dorpen en kernen moeten van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bereikbaar zijn met openbaar vervoer.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS Flevoland

Iedereen heeft recht op openbaar vervoer. 65-plussers die van een minimum moeten rondkomen mogen gratis meereizen.

 

CDA

Het CDA vindt goede busverbindingen van groot belang voor het buitengebied. We moeten daar echter wel slim mee om gaan. Wij pleiten dan ook voor een flexibiel OV, bijvoorbeeld met bel- of buurtbus en andere initiatieven.

 

ChristenUnie

Het OV moet toegankelijk zijn. Dat vraagt om een balans tussen aanbod en betaalbaarheid. Het is niet haalbaar om in elke kern een OV verbinding te verzorgen, hoe graag we dat ook zouden willen. Wel bereikbaar met bijvoorbeeld de regiotaxi.

 

D66

Openbaar vervoer moet voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk en bereikbaar zijn. D66 vindt het echter zonde als bussen leeg rondrijden. D66 kiest daarom voor frequent openbaar vervoer op drukke trajecten en voor maatwerk op rustige trajecten.

 

GroenLinks

GroenLinks is van mening dat in iedere woonkern in de provincie regelmatig en betaalbaar openbaar vervoer beschikbaar moet zijn.

 

Jezus Leeft

Als het er is moeten we er ook gebruik van kunnen maken.

 

OPA Flevoland

Ook de minimale OV-verbinding buurtbus of bus is zeer belangrijk voor de levensvatbaarheid van het dorp.

 

PvdA

Bereikbaarheid van de dorpen en kernen is een belangrijk thema voor de PvdA. Door een slimmere inzet van het OV, bijvoorbeeld door een buurtbus, kan de frequentie wat ons betreft omhoog.

 

PvdD

De Partij voor de Dieren wil, zowel in stedelijk als landelijk gebied, betrouwbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen. Dat is van groot belang voor de leefbaarheid van kleine kernen.

 

SGP

Ja willen we de dorpen/kernen (ook Ketelhaven) leefbaar houden moet dat het uitgangspunt zijn. Eventueel kunnen er in daluren belbussen of iets dergelijks ingezet worden.

 

SP

De bereikbaarheid van het landelijk gebied dient te worden hersteld. Alle kernen maar ook maatschappelijke instellingen moeten met het openbaar vervoer bereikbaar zijn en blijven.

 

VVD

De VVD kiest voor vraaggericht Openbaar vervoer. In gebieden met lage vervoersaantallen waar een collectief OV geen optie is, vindt de VVD dat gekeken dient te worden naar andere vormen van vervoer, zoals regiotaxi.

 

Stelling 23

Oude bedrijventerreinen opknappen in plaats van de aanleg van nieuwe terreinen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS Flevoland

Dit moet in goede samenwerking met gemeenten gerealiseerd worden.

 

CDA

Kijk eerst naar wat er al is voordat je met iets nieuws begint, vindt het CDA. Er zijn veel bedrijventerreinen in Flevoland die aan flinke opknapbeurt toe zijn. Het CDA steunt het beleid om in dergelijke bedrijventerreinen te investeren.

 

ChristenUnie

Bouwen voor leegstand moet worden voorkomen. De ChristenUnie kiest voor het opknappen en herstructureren van oude bedrijventerreinen waarbij de grond efficiënter wordt gebruikt.

 

D66

De huidige terreinen moeten eerst volledig benut worden. Alleen als een nieuw bedrijventerrein een unieke aanvulling biedt op het bestaande aanbod (zoals Flevokust, maritieme servicehaven bij Urk) dan kan een nieuw bedrijventerrein worden aangelegd.

 

GroenLinks

Eerst bedrijventerreinen opknappen (herstructureren/revitaliseren) pas daarna nieuwe bedrijventerreinen aanleggen, ook al staan die al in de planning.

 

Jezus Leeft

Zowel oude opknappen als nieuwe aanleggen is onze voorkeur.

 

OPA Flevoland

Waar nodig.

 

PvdA

Braakliggende bedrijventerreinen hebben geen aantrekkingskracht. De PvdA zet daarom in op het opknappen van de oude bedrijventerreinen.

 

PvdD

Er worden geen industrie- of bedrijventerreinen gebouwd of uitgebreid. Bestaande bedrijventerreinen moeten beter worden benut en worden omgevormd in groene bedrijventerreinen voor een natuurlijke, klimaatbestendige en duurzame werkomgeving.

 

SGP

Daar staat de SGP volkomen achter. In een jong gebied als Flevoland moet dat ook makkelijk lukken.

 

SP

Herinrichting van bestaande bedrijventerreinen heeft een hoge prioriteit.

 

VVD

VVD vindt dat kwaliteit van bedrijventerreinen uitgaat boven kwantiteit. Eerst herstructurering van bestaande terreinen voordat wordt overgegaan tot aanleg van nieuwe terreinen, met uitzondering van Flevokust.

 

Stelling 24

Sociaal beleid hoort bij de gemeente, niet bij de provincie.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
50PLUS Flevoland

Het gaat altijd om mensen. Een sociaal beleid raakt een ieder. Een speciaal provinciaal zorgfonds van 6 miljoen biedt hierin uitkomst.

 

CDA

Dit is ten dele waar. Maar als je onder ‘sociaal beleid’ ook bijvoorbeeld sport rangschikt (vanwege z’n belangrijke maatschappelijke functie), dan heeft de provincie daar wél een rol in.

 

ChristenUnie

Sociaal beleid is primair een taak van de gemeente, maar de provincie kan investeren in bijvoorbeeld leefbaarheid en goed OV. Ook bevordert de provincie de samenwerking tussen gemeenten en ziet zij toe op de huisvesting van vluchtelingen.

 

D66

Vanaf dit jaar (2015) is het sociaal domein een taak van de gemeenten die daarvoor geld krijgen van het Rijk. De provincie moet zich dan niet meer willen bemoeien met het werk van de gemeenten.

 

GroenLinks

De sociale taken zijn bijna geheel naar gemeenten over gegaan. Toch houdt de provincie een taak op het gebied van zorg en welzijn, bijvoorbeeld de aanpak van eenzaamheid en de ondersteuning van mantelzorgsteunpunten.

 

Jezus Leeft

De provincie kan dingen aanmoedigen, maar de gemeenten zitten er nu eenmaal dichter op.

 

OPA Flevoland

Als de gemeentes in de knel komen door het Haags beleid. moeten zij de gemeente(s) helpen.

 

PvdA

De gemeenten staan dichter bij de burger. Wat ons betreft hoort het sociaal beleid dan ook grotendeels thuis bij de gemeenten.

 

PvdD

Het Rijk heeft zorgtaken afgeschoven naar de gemeenten, zonder passend budget en middelen. Wanneer gemeenten zorgtaken niet kunnen betalen moet de provincie bijspringen om te voorkomen dat mensen die zorg nodig hebben in de problemen komen.

 

SGP

In principe is dat waar. De gemeentes staan het dichtste op de burgers. Er zijn ook bovengemeentelijke items waar de provincie best wat in kan betekenen. Bijvoorbeeld: ouderen en vereenzaming, vrijwilligerswerk enzovoort.

 

SP

Gemeenten staan dichter bij de burgers en kunnen gerichter aanbieden. Maar sociaal beleid bevat ook sport, eenzaamheidsbestrijding, leefkwaliteit en bereikbaarheid van maatschappelijke voorzieningen. Daarin kan de provincie een stimulerende rol spelen.

 

VVD

Dit is geen kerntaak van de provincie en is de afgelopen jaren afgebouwd.

 

Onderzoek voltooid

Klik op "Ga verder" en kom erachter welke politieke partij het beste bij u past.
Uw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de volgende politieke partijen:

- 50PLUS Flevoland
- CDA
- ChristenUnie
- D66
- GroenLinks
- Jezus Leeft
- OPA Flevoland
- PvdA
- PvdD
- SGP
- SP
- VVD

Werkwijze
Per standpunt berekent de website de afstand tussen uw antwoord en alle politieke partijen. Vervolgens vergelijken wij de antwoorden en kijken welke politieke partij het beste u past. Daarbij houden wij rekening met het gewicht dat u heeft toegekend aan uw antwoord.